Ordin 5615/2010 - Calendarul mişcării personalului didactic in 2011-2012

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Ordin 5615/2010 privind aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012
Monitorul Oficial nr. 0760 din 15 Noiembrie 2010
Actul nr. 5615 din 11 Noiembrie 2010
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului


    In baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aproba Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2011-2012, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Centrul National de Evaluare si Examinare si inspectoratele scolare duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Kiraly Andrei Gheorghe,
secretar de stat


Bucuresti, 11 noiembrie 2010.
Nr. 5615.

    ANEXA

                            CALENDARUL
           miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar
                      pentru anul scolar 2011-2012

    In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat se organizeaza la nivelul inspectoratelor scolare si sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic (comisia de mobilitate), numita prin decizie a inspectorului scolar general, pana la data de 3 ianuarie 2011, in urmatoarea componenta:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct cu atributii in domeniul managementului resurselor umane;
    b) vicepresedinte - inspector scolar cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate;
    c) secretari - inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari cu managementul institutional/inspectori scolari de specialitate/ directori de unitati de invatamant de nivel liceal;
    d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/inspector responsabil pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale/profesori metodisti, cate unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    Comisia de mobilitate isi desfasoara activitatea conform prezentului calendar si este abilitata sa ia decizii si in afara perioadei prevazute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot sa apara, in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu exceptia transferarii pentru restrangere de activitate, pretransferarii, intregirilor de norma didactica si completarilor de norma pe perioada nedeterminata.
    Comisia de mobilitate judeteana/a municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea pe durata unui an calendaristic.
    Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivelul judetului/municipiului Bucuresti participa ca observatori la toate etapele miscarii personalului didactic de predare si pregatire/instruire practica din invatamantul preuniversitar. In aceasta calitate, au acces la documentele comisiei de mobilitate, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei de mobilitate eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza alaturi de membrii comisiei de mobilitate documentele finale.
    I. Ca urmare a restructurarii retelei scolare, a transformarii unor unitati de invatamant in unitati de alt nivel si a schimbarii denumirii unitatilor de invatamant, inspectoratele scolare revizuiesc deciziile de restructurare a retelei scolare si, in baza acestora si a art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbari.
    Pentru cadrele didactice titulare la nivel gimnazial/scoala de arte si meserii in unitati cu clasele V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. e) si art. 10 alin. (1) lit. b^2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea acestora, inspectoratele scolare emit noi documente de numire in care se precizeaza nivelul cel mai inalt de invatamant al unitatii, in functie de postul/catedra ocupat/ocupata.

                 Perioada: 3-21 ianuarie 2011

    II. Ordinea desfasurarii etapelor miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2011-2012 este urmatoarea:
    1. Intocmirea listelor cuprinzand personalul didactic titular care urmeaza sa fie pensionat cu data de 1 septembrie 2011:
    a) pentru limita de varsta standard;
    b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

                 Perioada: 24 ianuarie-4 februarie 2011

    c) cadrele didactice care doresc sa isi continue activitatea didactica in anul scolar 2011-2012, in conditiile prevazute la art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, depun cererile la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, insotite de avizul consiliului profesoral al unitatii de invatamant;

                 Perioada: 24 ianuarie-4 februarie 2011

    d) cadrele didactice titulare care solicita continuarea activitatii in invatamant, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi mentinute ca titulare in functia didactica peste varsta standard de pensionare numai daca a fost asigurat numarul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzatoare pentru solutionarea restrangerilor de activitate. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba mentinerea in activitate a cadrelor didactice peste varsta standard de pensionare in functie de: evolutia demografica, planurile de invatamant, dinamica resurselor umane, politicile de personal si evolutia planurilor de scolarizare;

                 Perioada: 8-9 februarie 2011

    e) comunicarea acordului/refuzului de mentinere in activitate sau a avizului de pensionare;

                 Termen: 11 februarie 2011

    f) depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar;

                 Perioada: 14-15 februarie 2011

    g) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

                 Termen: 17 februarie 2011

    h) comunicarea rezultatelor la contestatii.

                 Termen: 18 februarie 2011

    2. Constituirea catedrelor si incadrarea personalului didactic titular in invatamant (conform actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2011-2012:
    a) la nivelul unitatilor de invatamant;
    b) la nivelul inspectoratului scolar.

                 Perioada: 21 februarie-11 martie 2011

    3. Solutionarea cererilor privind completarile si intregirile normei didactice ale cadrelor didactice titulare pentru anul scolar 2011-2012:
    a) inregistrarea cererilor de intregire a normei didactice la inspectoratul scolar;

                 Perioada: 14-15 martie 2011

    b) solutionarea in consiliul de administratie al inspectoratului scolar a cererilor de intregire a normei didactice, prin transferul cadrelor didactice titulare in doua sau in mai multe unitati de invatamant/specializari, intr-o singura unitate de invatamant/ specializare si a situatiilor prevazute la art. 27 alin. (1) si (2) din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.616/2010;

                 Termen: 17 martie 2011

    c) afisarea la inspectoratele scolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru solutionarea completarilor normei didactice in alte unitati de invatamant;

                 Termen: 21 martie 2011

    d) inregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul scolar;

                 Perioada: 22-23 martie 2011

    e) completarea de catre comisia de mobilitate judeteana/a municipiului Bucuresti a normei didactice cu ore la alta/alte specializare/specializari la nivelul unitatii de invatamant, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;
    f) completarea, in sedinta publica organizata de catre comisia de mobilitate judeteana/a municipiului Bucuresti, a normei didactice cu ore la alta/alte unitate/unitati de invatamant, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;

                 Perioada: 24-28 martie 2011

    g) emiterea si comunicarea deciziilor de completare a normei didactice/transfer.

                 Termen: 29 martie 2011

    4. Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare si pretransferarea personalului didactic titular la cerere:
    a) afisarea la inspectoratele scolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intra in restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2011;

                 Termen: 21 martie 2011

    b) afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, in baza hotararii consiliului de administratie al inspectoratului scolar;

                 Termen: 30 martie 2011

    c) afisarea la inspectoratele scolare a listei cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2011;

                 Termen: 6 aprilie 2011

    d) inregistrarea cererilor personalului didactic care solicita transferarea pentru restrangere de activitate si pretransferarea la cerere de catre comisia de mobilitate a inspectoratului scolar;

                 Perioada: 7-21 aprilie 2011

    e) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita transferarea pentru restrangere de activitate si pretransferarea la cerere;

                 Termen: 27 aprilie 2011

    f) inregistrarea contestatiilor la punctajele acordate de catre inspectoratul scolar;

                 Perioada: 28-29 aprilie 2011

    g) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea listelor finale;

                 Termen: 3 mai 2011

    h) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;

                 Perioada: 4-5 mai 2011

    i) efectuarea, in ordine, mai intai a transferarilor pentru restrangere de activitate si apoi a pretransferarilor, in aceeasi sedinta publica;

                 Perioada: 6-10 mai 2011

    j) inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar;

                 Perioada: 11-12 mai 2011

    k) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

                 Termen: 13 mai 2011

    l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

                 Termen: 16 mai 2011

    m) emiterea si comunicarea deciziilor de transfer pentru restrangere de activitate si de pretransfer.

                 Termen: 17 mai 2011

    5. Detasarea in interesul invatamantului:
    a) inregistrarea de catre inspectorii de specialitate a solicitarilor unitatilor de invatamant;

                 Perioada: 18-23 mai 2011

    b) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;

                 Perioada: 24-25 mai 2011

    c) discutarea si solutionarea propunerilor facute de inspectorii scolari de specialitate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

                 Termen: 27 mai 2011

    d) afisarea listei cadrelor didactice detasate in interesul invatamantului la inspectoratele scolare;

                 Termen: 30 mai 2011

    e) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare in interesul invatamantului.

                 Termen: 31 mai 2011

    6. Ocuparea prin concurs, detasare la cerere si suplinire a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar:
    a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile propuse pentru concurs de catre comisia de mobilitate judeteana/a municipiului Bucuresti si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;

                 Termen: 30 mai 2011

    b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

                 Termen: 31 mai 2011

    c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile stabilite de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la centrele/unitatile de invatamant care organizeaza concurs;

                 Termen: 6 iunie 2011

    d) comunicarea acordului/refuzului continuitatii cadrelor didactice pentru detasarea la cerere sau suplinire, in anul scolar 2011-2012, de catre unitatile de invatamant la inspectoratul scolar;

                 Perioada: 31 mai-6 iunie 2011

    e) inregistrarea cererilor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unitatii de invatamant/ centrului care organizeaza concurs, inclusiv pentru absolventii promotiei 2011, pentru cadrele didactice care solicita detasarea la cerere prin concurs/concurs specific, pentru candidatii care solicita continuitate pentru suplinire si pentru candidatii participanti la concursul national din iulie 2009 si/sau la concursul din iulie 2010, care au obtinut minimum nota 7,00 (sapte), ale caror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de catre titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiintate ca urmare a modificarii planului de scolarizare/planului de invatamant/reorganizarii retelei scolare, precum si pentru candidatii care solicita suplinire in baza notelor la concursul national din iulie 2009 si/sau la concursul din iulie 2010.

                 Perioada: 14-24 iunie 2011

    Absolventii promotiei 2011 depun adeverinta de absolvire si valideaza fisa de inscriere (prin semnatura).

                 Termen: 7 iulie 2011

    NOTA
    Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesita proba practica, absolventii promotiei 2011 care sustin examenul de licenta/absolvire dupa data de 7 iulie 2011 pot participa la proba scrisa in cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire.
    f) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia de organizare si desfasurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar;

                 Perioada: 27 iunie-1 iulie 2011

    g) verificarea si evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicita detasarea la cerere prin concurs specific, in baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse in anexa nr. 2 din metodologia aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.616/2010;

                 Perioada: 27-28 iunie 2011

    h) afisarea la centrele de concurs a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita detasarea la cerere prin concurs specific;

                 Termen: 29 iunie 2011

    i) depunerea contestatiilor privind punctajele acordate la inspectoratul scolar;

                 Perioada: 29-30 iunie 2011

    j) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

                 Termen: 1 iulie 2011

    k) comunicarea solutiilor la contestatii;

                 Termen: 4 iulie 2011

    l) validarea obligatorie a fiselor de inscriere de catre candidati, prin semnatura, sau de catre imputernicitii acestora, prin procura notariala in original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfasurare a concursului; neprezentarea la validare atrage anularea inscrierii la concurs;

                 Perioada: 4-6 iulie 2011

    m) extragerea din aplicatia Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a situatiei preliminare cu numarul total de posturi didactice/catedre vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile, pe specialitati, si numarul total al candidatilor inscrisi;

                 Termen: 7 iulie 2011

    n) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;

                 In zilele de: 8 si 11 iulie 2011

    o) desfasurarea concursului (locul va fi anuntat public cu cel putin 30 de zile inainte);

                 Termen: 13 iulie 2011

    p) transmiterea situatiei statistice a derularii concursului (numarul candidatilor prezenti si numarul candidatilor absenti) la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;

                 Termen: 13 iulie 2011, ora 12,00

    q) afisarea rezultatelor;

                 Termen: 18 iulie 2011

    r) inregistrarea contestatiilor si transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestatiilor;

                 Perioada: 18-19 iulie 2011

    s) rezolvarea contestatiilor;

                 Termen: 20 iulie 2011

    t) afisarea rezultatelor finale.

                 Termen: 21 iulie 2011

    6.1. Etapa I de repartizare - repartizarea in sedinta publica, la nivel de centru de concurs/unitate de invatamant, a candidatilor care au obtinut cel putin nota 7,00 (sapte) la concursul din 13 iulie 2011 pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile:
    a) repartizarea in sedinta publica, la nivelul centrului de concurs/unitatii de invatamant, a candidatilor care au obtinut cel putin nota 7,00 (sapte) pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile;

                 In zilele de: 22 si 25 iulie 2011

    b) reactualizarea si afisarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante titularizabile pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la inspectoratele scolare si la centrele/unitatile de invatamant care organizeaza concurs;

                 Termen: 26 iulie 2011

    c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.

                 Termen: 5 august 2011

    6.2. Etapa a II-a de repartizare - repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin nota 7,00 (sapte) la concursul din 13 iulie 2011 in alte centre de concurs/judete pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile ramase neocupate dupa prima etapa de repartizare:
    a) depunerea si inregistrarea cererilor de inscriere a candidatilor/optiunilor candidatilor pentru etapa de repartizare in alte centre de concurs/judete;

                 Perioada: 27-28 iulie 2011

    b) repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin nota 7,00 (sapte) in alte centre de concurs/judete pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile ramase neocupate dupa prima etapa de repartizare;

                 Termen: 29 iulie 2011

    c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.

                 Termen: 5 august 2011

    6.3. Publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a listei cu posturile didactice/catedrele netitularizabile ramase vacante, inclusiv a celor titularizabile ramase neocupate care au devenit netitularizabile, si cu posturile didactice/catedrelor rezervate si afisarea acestora la inspectoratele scolare si la centrele de concurs. Afisarea listei candidatilor repartizati pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la inspectoratele scolare si la centrele/unitatile de invatamant care organizeaza concurs.

                 Termen: 30 iulie 2011

    7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile ramase vacante/rezervate la nivel judetean/al municipiului Bucuresti de catre cadre didactice titulare, prin detasarea in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata si detasarea la cerere, si de catre cadre didactice calificate, prin suplinire:
    a) revalidarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura) pentru candidatii care s-au inscris la concurs in perioada 14-24 iunie 2011;
    b) depunerea si inregistrarea dosarelor pentru detasarea in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata, completarea normei didactice, pentru detasarea la cerere prin concurs specific si pentru suplinire de catre candidatii care nu s-au inscris in perioada 14-24 iunie 2011, precum si de catre candidatii care solicita suplinire in baza rezultatelor obtinute la concursul din luna iulie 2009 si/sau luna iulie 2010;

                 Perioada: 1-2 august 2011

    c) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului (pentru candidatii care nu au sustinut aceste probe sau care au fost respinsi la aceste probe in zilele de 8 si 11 iulie 2011);

                 Termen: 3 august 2011

    d) organizarea la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a concursului pentru suplinire;

                 Termen: 4 august 2011

    e) afisarea rezultatelor;

                 Termen: 5 august 2011

    f) depunerea si rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor definitive.

                 In zilele de: 5 si 8 august 2011

    7.1. Etapa a III-a de repartizare - repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, in sedinta publica, la nivel judetean, a cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice, a cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate nesolutionata, a cadrelor didactice titulare care solicita detasarea la cerere si a suplinitorilor calificati, in ordine, astfel:
    a) avizarea in consiliul de administratie al inspectoratului scolar a detasarilor in interesul invatamantului pentru indeplinirea functiilor de conducere in unitati de invatamant: director si director adjunct; reactualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele scolare si publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;

                 Termen: 22 august 2011

    b) solutionarea completarilor de norma didactica si repartizarea cadrelor didactice titulare prin detasarea in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;
    c) repartizarea cadrelor didactice titulare care beneficiaza de continuitate pentru detasarea la cerere, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.616/2010;
    d) repartizarea in sedinta publica a cadrelor didactice titulare prin detasarea la cerere in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante in unitatile de invatamant preuniversitar;
    e) repartizarea in sedinta publica a cadrelor didactice titulare prin detasarea la cerere in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin aplicarea criteriilor si a punctajelor de evaluare a personalului didactic cuprinse in anexa nr. 2 la metodologia aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.616/2010;
    f) repartizarea candidatilor care beneficiaza de continuitate pentru suplinire, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.616/2010;
    g) reactualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/ catedrele ramase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele scolare si publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;

                 Termen: 23 august 2011

    h) completarea normei didactice a candidatilor repartizati prin continuitate pentru suplinire pe catedre incomplete si repartizarea suplinitorilor calificati, in sedinta publica, la nivelul judetului al municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 77 din metodologia aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.616/2010;
    i) repartizarea candidatilor prevazuti la art. 80 alin. (6) din metodologia aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.616/2010 in regim de cumul/plata cu ora;

                 Perioada: 24-26 august 2011

    j) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.

                 Termen: 31 august 2011

    7.2. Afisarea listei candidatilor repartizati, reactualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele scolare si publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

                 Termen: 27 august 2011

    8. Acordarea orelor in regim de plata cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate si pensionate:
    a) depunerea si inregistrarea dosarelor la inspectoratele scolare pentru cumul/plata cu ora;

                 Perioadele: 7-9 iunie 2011; 1-2 august 2011

    b) acordarea orelor ramase neocupate in regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular si cadrelor didactice asociate/pensionate;

                 Termen: 29 august 2011

    c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.

                 Termen: 31 august 2011

    9. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile ramase vacante/rezervate la nivel judetean/al municipiului Bucuresti cu suplinitori fara studii corespunzatoare postului:
    a) depunerea dosarelor suplinitorilor fara studii corespunzatoare postului;

                 Perioadele: 7-9 iunie 2011; 1-2 august 2011

    b) organizarea testarii suplinitorilor fara studii corespunzatoare postului;

                 Perioada: 3-4 august 2011

    c) afisarea rezultatelor;

                 Termen: 5 august 2011

    d) depunerea, rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor definitive.

                 In zilele de: 5 si 8 august 2011

    9.1. Etapa a IV-a de repartizare - sedinta publica organizata la nivel judetean/al municipiului Bucuresti pentru:
    a) solutionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata, prin detasarea in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzatoare, cu salarizare ca personal didactic fara studii corespunzatoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice in cauza;
    b) repartizarea suplinitorilor fara studii corespunzatoare pe posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate, conform art. 87 din metodologia aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.616/2010;

                 Termen: 30 august 2011

    c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.

                 Termen: 31 august 2011

    III. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a situatiei statistice globale privind repartizarea candidatilor pe posturi didactice/catedre vacante/ rezervate.

                 Termen: 16 septembrie 2011

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *