Procedură de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Ordin 1506 din 01 Noiembrie 2010 - Procedură de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale

Monitorul Oficial nr. 0794 din 26 Noiembrie 2010
Actul nr. - din 01 Noiembrie 2010
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
 
Avand in vedere prevederile art. 90^3 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Procedura de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau in situatia in care Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si comisiile de experti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


              Ministrul muncii,
      familiei si protectiei sociale,
               Ioan Nelu Botis


    Bucuresti, 1 noiembrie 2010.
    Nr. 1.506.


    ANEXA

                       PROCEDURA
    de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau in situatia in care Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale

    ART. 1
    In sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) reevaluare - procedura dispusa de catre Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau in situatia in care Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale;
    b) Comisia superioara - Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
    c) decizie de reevaluare - actul administrativ emis de Comisia superioara, prin care se dispune reevaluarea ca urmare a recomandarilor motivate cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control efectuate in baza ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau in situatia in care aceasta se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale, al carui model este prevazut in anexa nr. 1;
    d) lista nationala de specialisti - lista nominala a expertilor din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale, aprobata prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii pe baza propunerii Colegiului Medicilor din Romania, a Colegiului Psihologilor din Romania si a Colegiului National al Asistentilor Sociali;
    e) comisia de experti - comisia formata prin tragere la sorti din lista nationala de specialisti de catre Comisia superioara si care asigura reevaluarea persoanelor adulte cu handicap;
    f) raport de reevaluare - raportul intocmit de comisia de experti in urma reevaluarii persoanei adulte cu handicap, al carui model este prevazut in anexa nr. 2;
    g) decizie privind anularea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap - actul administrativ emis de Comisia superioara in situatia in care in urma reevaluarii nu se mentine incadrarea in grad de handicap, al carui model este prevazut in anexa nr. 3;
    h) decizie privind incadrarea corespunzatoare in grad si tip de handicap - actul administrativ emis de Comisia superioara in situatia in care in urma reevaluarii se schimba incadrarea in grad de handicap, al carui model este prevazut in anexa nr. 4;
    i) serviciul de evaluare complexa - serviciul infiintat in cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    ART. 2
    (1) Inceperea procedurii de reevaluare se dispune de catre Comisia superioara prin decizia de reevaluare, ca urmare a recomandarilor motivate cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau in situatia in care aceasta se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale.
    (2) Recomandarile motivate vor fi transmise de catre echipele de control si in format electronic de tip baze de date si vor contine obligatoriu urmatoarele informatii:
    a) numele si prenumele persoanei cu handicap;
    b) CNP-ul;
    c) judetul/sectorul;
    d) adresa de domiciliu;
    e) numarul certificatului/deciziei de incadrare in grad de handicap;
    f) tipul handicapului;
    g) gradul de handicap;
    h) codul bolii;
    i) statutul social;
    j) motivarea.
    (3) Reevaluarea se efectueaza in termen de pana la 45 de zile, pe cele 3 domenii specifice: medicina, asistenta sociala, psihologie, la spitalul municipal/judetean din unitatea administrativ-teritoriala in care are domiciliul persoana cu handicap.
    (4) Pentru buna desfasurare a activitatii de reevaluare se va incheia un protocol intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si consiliile judetene/locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    ART. 3
    (1) In scopul reevaluarii prevazute la art. 1, Comisia superioara desemneaza specialisti din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale, prin tragere la sorti din lista nationala de specialisti.
    (2) In functie de numarul cazurilor, se va desemna cate un specialist sau un grup de specialisti care va reevalua persoana/persoanele cu handicap.
    (3) In urma tragerii la sorti si numai dupa confirmarea de participare a specialistilor, Comisia superioara va intocmi un proces-verbal la tragerea la sorti, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
    ART. 4
    (1) Din lista nationala de specialisti, aprobata prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii, poate face parte orice medic specialist, asistent social, psiholog, desemnat la propunerea Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului National al Asistentilor Sociali, respectiv a Colegiului Psihologilor din Romania.
    (2) Specialistii prevazuti la art. 3 beneficiaza de drepturile financiare prevazute la art. 90^3 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 5
    Specialistii din cadrul comisiilor de experti au urmatoarele atributii:
    a) examineaza persoanele supuse reevaluarii;
    b) analizeaza toate documentele aferente cazului;
    c) intocmesc un raport de reevaluare a persoanei, pe care il inainteaza Comisiei superioare in termen de 5 zile de la reevaluare.
    ART. 6
    Comisia superioara are urmatoarele atributii:
    a) transmite decizia de reevaluare, emisa in 5 zile de la raportare, conducatorului directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului competente din punct de vedere teritorial, care suspenda, prin act administrativ, dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale pana la incheierea procesului de reevaluare;
    b) emite decizia privind incetarea suspendarii dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale; in aceasta situatie, persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei suspendarii;
    c) emite decizia privind anularea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap in situatia in care diagnosticul si reevaluarea nu sustin incadrarea in unul dintre gradele de handicap;
    d) emite decizia privind incadrarea corespunzatoare in grad si tip de handicap.
    ART. 7
    (1) Documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, care cuprind recomandari motivate cu privire la reevaluarea persoanelor cu handicap, sunt inregistrate la Comisia superioara.
    (2) In termen de 5 zile de la primirea acestora, in urma analizarii, Comisia superioara emite decizia de reevaluare, prin care dispune inceperea procedurii de reevaluare.
    ART. 8
    (1) In functie de numarul cazurilor, Comisia superioara desemneaza specialisti prin tragere la sorti din lista nationala de specialisti si emite procesul-verbal cu privire la tragerea la sorti efectuata in vederea reevaluarii persoanelor cu handicap, denumit in continuare procesul-verbal.
    (2) Decizia de reevaluare impreuna cu procesul-verbal vor fi transmise conducatorului directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv de sector a municipiului Bucuresti, care are obligatia de a le aduce la cunostinta serviciului de evaluare complexa.
    ART. 9
    (1) Pentru buna desfasurare a procedurii de reevaluare, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului judeteana, respectiv de sector a municipiului Bucuresti desemneaza o persoana din cadrul serviciului de evaluare complexa, care indeplineste urmatoarele atributii:
    a) inregistreaza in registrul comisiei de experti decizia de reevaluare, procesul-verbal si pregateste dosarul persoanei cu handicap;
    b) incunostinteaza persoana cu handicap asupra datei si locului unde are loc reevaluarea, cu 10 zile inainte, prin comunicare cu confirmare de primire, dupa primirea deciziei de reevaluare;
    c) asigura transmiterea dosarului persoanei cu handicap supuse reevaluarii la comisia de experti care isi va desfasura activitatea la spitalul municipal/judetean din unitatea administrativ-teritoriala in care are domiciliul persoana cu handicap;
    d) inregistreaza in registrul comisiei de experti rapoartele de reevaluare;
    e) asigura transmiterea rapoartelor de reevaluare catre Comisia superioara.
    (2) Cu 10 zile inainte de reevaluare, serviciul de evaluare complexa incunostinteaza persoana cu handicap asupra datei si locului unde se va prezenta, prin comunicare cu confirmare de primire.
    ART. 10
    Se pot prezenta la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost incunostintate de serviciul de evaluare complexa in acest sens si care vor prezenta specialistilor din comisiile de experti:
    a) actul de identitate;
    b) comunicarea serviciului de evaluare complexa cu privire la reevaluare.
    ART. 11
    Specialistii din comisia de experti analizeaza documentele din dosar, examineaza persoana/persoanele cu handicap, iar concluziile reevaluarii impreuna cu motivarea acestora le vor cuprinde in raportul de reevaluare, intocmit in termen de 5 zile.
    ART. 12
    (1) Raportul de reevaluare va cuprinde recomandari cu privire la urmatoarele situatii:
    a) se mentine incadrarea in grad de handicap;
    b) nu se mentine incadrarea in grad de handicap;
    c) se schimba incadrarea in grad de handicap.
    (2) Raportul de reevaluare impreuna cu dosarul sunt transmise Comisiei superioare, care va emite deciziile corespunzatoare fiecarui caz, in conditiile prezentei proceduri.
    ART. 13
    (1) In situatia in care in urma reevaluarii se mentine incadrarea in grad de handicap, Comisia superioara emite decizia privind incetarea suspendarii dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale.
    (2) In situatia in care in urma reevaluarii nu se mentine incadrarea in grad de handicap, Comisia superioara emite decizia privind anularea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap.
    (3) In situatia in care in urma reevaluarii se schimba incadrarea in grad de handicap, Comisia superioara emite decizia privind incadrarea corespunzatoare in grad si tip de handicap.
    ART. 14
    Deciziile emise vor fi transmise atat conducatorului directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv de sector a municipiului Bucuresti spre a fi aduse la cunostinta serviciului de evaluare complexa, care va modifica si va completa planul individual de servicii, dupa caz, precum si persoanelor cu handicap supuse procesului de reevaluare.
    ART. 15
    Fiecare parte interesata are dreptul sa primeasca la cerere o copie a raportului de reevaluare si a documentelor care au stat la baza acestuia.
    ART. 16
    Neprezentarea persoanei cu handicap la reevaluare atrage mentinerea suspendarii dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale.
    ART. 17
    Punerea in executare a deciziilor prevazute la art. 6 se face de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului judeteana, respectiv de sector a municipiului Bucuresti, care a stabilit initial gradul si tipul de handicap si dreptul la prestatiile sociale.
    ART. 18
    La stabilirea gradului de handicap, comisiile de experti vor respecta intocmai criteriile medico-psihosociale aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, cu modificarile ulterioare
0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *