Tariful de îmbunătăţiri funciare

Legislatie comerciala  |  0 comentarii

HGR 1080 din 11 Decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare publicat in M Of 2/2014.

ART. 1
(1) Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de calcul, de colectare si modalitatea de compensare, precum si termenele de plata aferente tarifului de imbunatatiri funciare, denumit in continuare tarif IF.
(2) Tariful IF reprezinta contravaloarea unui serviciu public prestat de catre Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, denumita in continuare Agentie, unui beneficiar al lucrarilor de imbunatatiri funciare si este supus regimului juridic de drept public.
(3) Agentia, prin filialele sale sau prin unitatile de administrare ale acestora, pentru amenajarile de imbunatatiri funciare existente, intocmeste/reactualizeaza situatia suprafetelor si a beneficiarilor amplasati in zona de influenta directa si indirecta a efectului lucrarilor de imbunatatiri funciare.
(4) Suprafata rezultata conform alin. (3), pe masura determinarii acesteia, va fi luata in considerare la calculul cuantumului tarifului IF.
(5) Organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare, cu acordul scris al Agentiei, pot executa lucrari de intretinere si reparatii ale infrastructurii de imbunatatiri funciare pe care o au in folosinta.
ART. 2
(1) In calculul tarifului IF sunt incluse urmatoarele cheltuieli:
a) capitolul I - Cheltuieli pentru exploatarea infrastructurii din fiecare amenajare de imbunatatiri funciare pentru fiecare componenta/categorie de lucrari de desecare cu evacuarea apei prin pompare si desecare cu evacuarea apei gravitational si cheltuieli pentru intretinerea si repararea infrastructurii din fiecare amenajare de imbunatatiri funciare pentru fiecare componenta/categorie de lucrari de desecare cu evacuarea apei prin pompare, desecare cu evacuarea apei gravitational si combaterea eroziunii solului, dupa caz;
b) capitolul II - Cheltuieli pentru administrarea amenajarilor de irigatii si pentru realizarea protectiei infrastructurii din fiecare  amenajare de imbunatatiri funciare pentru fiecare componenta/categorie de lucrari de irigatii, desecare cu evacuarea apei prin pompare, desecare cu evacuarea apei gravitational si combaterea eroziunii solului, dupa caz;
c) capitolul III - Cheltuieli pentru asigurarea pazei infrastructurii din fiecare amenajare de imbunatatiri funciare pentru fiecare componenta/categorie de lucrari de irigatii, desecare cu evacuarea apei prin pompare, desecare cu evacuarea apei gravitational si combaterea eroziunii solului, dupa caz.
(2) Cuantumul tarifului IF se calculeaza distinct, pentru suprafetele amenajarilor de imbunatatiri funciare prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 199/2012, cu completarile ulterioare, ca raport intre suma cheltuielilor totale prevazute la alin. (1) pentru fiecare componenta/categorie de lucrari prevazuta la art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 199/2012, cu completarile ulterioare, si suma suprafetelor totale ale fiecarei componente/categorii de lucrari.
ART. 3
Calculul cheltuielilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) se face prin parcurgerea urmatoarelor etape:
a) se determina volumul de apa necesar a fi evacuat ca medie a volumelor de apa evacuate in ultimii 5 ani pentru fiecare statie de pompare;
b) se determina necesarul de energie electrica pentru pomparea volumelor de apa stabilite la lit. a);
c) se determina volumele anuale de lucrari pentru exploatarea, intretinerea si repararea infrastructurii de imbunatatiri funciare;
d) se determina cheltuielile totale pentru fiecare amenajare de imbunatatiri funciare si fiecare componenta/categorie de lucrari.
ART. 4
Calculul cheltuielilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) se face prin parcurgerea urmatoarelor etape:
a) se intocmeste lista bunurilor din infrastructura de imbunatatiri funciare pentru care sunt necesare masuri de protectie;
b) pentru fiecare din bunurile prevazute la lit. a) se determina volumele de lucrari si cuantumul cheltuielilor pentru operatiunile prevazute la capitolul II punctele 1 ÷ 6 din anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 si 2.4;
c) se determina cheltuiala totala pentru fiecare amenajare si fiecare componenta/categorie de lucrari.
ART. 5
Calculul cheltuielilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) se face prin parcurgerea urmatoarelor etape:
a) se intocmeste lista punctelor de paza din amenajarea de imbunatatiri funciare pentru care este necesara asigurarea pazei;
b) se determina cheltuielile pentru asigurarea pazei la fiecare punct de paza cuprins in lista prevazuta la lit. a);
c) se determina cheltuiala totala pentru fiecare amenajare de imbunatatiri funciare si fiecare componenta/categorie de lucrari.
ART. 6
(1) Administrarea amenajarilor de imbunatatiri funciare cuprinde totalitatea activitatilor desfasurate de catre Agentie in vederea realizarii conditiilor necesare exploatarii, intretinerii si reparatiilor infrastructurii de imbunatatiri funciare din cadrul amenajarilor de irigatii, de desecare si drenaj si lucrarilor de combatere a eroziunii solului.
(2) Categoriile de lucrari incluse in tariful IF pe baza carora se intocmesc devize de lucrari pentru fiecare element de infrastructura se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale la propunerea Agentiei.
(3) Determinarea volumelor fizice de lucrari se face in functie de periodicitatea lucrarilor de exploatare, intretinere si reparatii intr-un an de functionare a infrastructurii de imbunatatiri funciare.
(4) Devizele de lucrari se intocmesc pe baza cataloagelor si indicatoarelor de norme de deviz in vigoare. Pentru lucrarile care nu se regasesc in indicatoarele de norme de deviz in vigoare se utilizeaza analize de pret, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, propuse de catre filiale si aprobate de directorul general al Agentiei.
ART. 7
Categoriile de cheltuieli de administrare pentru realizarea conditiilor necesare exploatarii, intretinerii si reparatiilor infrastructurii de irigatii, pe perioada functionarii acesteia, si pentru realizarea protectiei si pazei infrastructurii de irigatii, prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), sunt stabilite in anexa nr. 2.1.
ART. 8
Categoriile de cheltuieli pentru realizarea exploatarii, intretinerii, repararii, protectiei si pazei infrastructurii de desecare cu evacuarea apei prin pompare, prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), sunt stabilite in anexa nr. 2.2.
ART. 9
Categoriile de cheltuieli pentru realizarea exploatarii, intretinerii, repararii, protectiei si pazei infrastructurii de desecare cu evacuarea gravitationala a apei, prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), sunt stabilite in anexa nr. 2.3.
ART. 10
Categoriile de cheltuieli pentru realizarea intretinerii, repararii, protectiei si pazei infrastructurii de combatere a eroziunii solului, prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), sunt stabilite in anexa nr. 2.4.
ART. 11
Cheltuielile totale pe amenajari si categorii de lucrari, prevazute in anexele nr. 2.1-2.4, cuprinse in capitolele I, II si III, se centralizeaza pe fiecare filiala conform anexei nr. 3.
ART. 12
Cheltuielile totale pentru realizarea exploatarii, intretinerii, repararii, protectiei infrastructurii de imbunatatiri funciare si pentru asigurarea pazei acestei infrastructuri se determina prin insumarea cheltuielilor totale calculate pentru fiecare filiala a Agentiei, defalcate pentru fiecare categorie de lucrari, conform anexei nr. 4.
ART. 13
Valoarea cheltuielilor prevazute la art. 7-10 se determina pe baza de evaluari cantitative si preturi unitare pentru fiecare filiala a Agentiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
ART. 14
(1) Cuantumul tarifului IF pentru irigatii se calculeaza ca raport intre suma totalurilor cheltuielilor prevazute la coloanele 2, 6 si 10 din anexa nr. 4 si suprafata totala prevazuta in coloana 5 din anexa nr. 1, conform machetei din anexa nr. 5.
(2) Cuantumul tarifului IF pentru desecare cu evacuarea apei prin pompare se calculeaza ca raport intre suma totalurilor cheltuielilor prevazute la coloanele 3, 7 si 11 din anexa nr. 4 si suprafata totala prevazuta in coloana 8 din anexa nr. 1, conform machetei din anexa nr. 5.
(3) Cuantumul tarifului IF pentru desecare cu evacuare gravitationala a apei se calculeaza ca raport intre suma totalurilor cheltuielilor prevazute la coloanele 4, 8 si 12 din anexa nr. 4 si suprafata totala prevazuta in coloana 11 din anexa nr. 1, conform machetei din anexa nr. 5
(4) Cuantumul tarifului IF pentru combaterea eroziunii solului se calculeaza ca raport intre suma totalurilor cheltuielilor prevazute la coloanele 5, 9 si 13 din anexa nr. 4 si suprafata totala prevazuta in coloana 14 din anexa nr. 1, conform machetei din anexa nr. 5.
ART. 15
(1) Calculul tarifului IF pentru suprafetele de teren din amenajari complexe de imbunatatiri funciare se stabileste astfel:
a) pentru suprafetele detinute de beneficiarii lucrarilor de imbunatatiri funciare care se suprapun pe componentele/categoriile de lucrari ale amenajarii complexe, beneficiarii platesc tariful IF cu valoarea cea mai mare dintre valorile tarifului aferent fiecarei componente/categorii de lucrari;
b) pentru suprafetele detinute de beneficiarii lucrarilor de imbunatatiri funciare in mod distinct pe fiecare componenta/categorie de lucrari, beneficiarii platesc un tarif IF a carui valoare este echivalenta cu suma produsului dintre suprafata pe care beneficiarul o detine aferenta fiecarei componente/categorii de lucrari si tariful IF aferent componentei/categoriei de lucrari respective;
c) daca in cadrul unei amenajari de imbunatatiri funciare exista o suprafata apartinand unui beneficiar, iar parte din aceasta suprafata este ocupata de bunuri imobile apartinand altui beneficiar, pentru suprafata utilizata in comun de acestia, tariful IF datorat se imparte proportional cu numarul de beneficiari amplasati pe aceasta suprafata.
(2) Pentru suprafata terenurilor ocupata de lucrarile de imbunatatiri funciare nu se calculeaza tariful IF.
ART. 16
Autoritatea competenta pentru calculul, colectarea si folosirea tarifului IF este Agentia. Tariful IF se stabileste de Agentie prin decizie, care se comunica persoanelor obligate la plata acestuia.
ART. 17
In sensul prezentelor norme metodologice, suprafata unei amenajari complexe de imbunatatiri funciare reprezinta suprafata terenurilor situate intr-un areal delimitat de proiectant care beneficiaza, pentru aceeasi parcela din areal, in totalitate sau partial, de efectul cumulat a cel putin doua componente/categorii de lucrari de imbunatatiri funciare.
ART. 18
Documentatiile tehnice pentru aprobarea investitiilor noi vor cuprinde capitole distincte, in vederea cuantificarii efectelor investitiei asupra intregii zone de influenta, inclusiv consideratii asupra imbunatatirii factorilor de mediu.
ART. 19
Compensarea sumelor reprezentand tariful IF cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MADR, se face astfel:
a) MADR, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, emite situatii cu beneficiarii sumelor cu titlu de sustinere financiara a agriculturii de catre stat si le inainteaza Agentiei in vederea comunicarii, pentru fiecare caz, a debitelor reprezentand sume datorate si neachitate de catre acestia, corespunzator perioadei pentru care sunt acordate, si sumele cuvenite;
b) in termen de maximum 30 zile de la primirea situatiei prevazute la lit. a), Agentia are obligatia sa trimita la APIA, ca urmare a constatarii existentei valorii obligatiilor exigibile, conventia pentru fiecare beneficiar, inscriind suma datorata si neachitata conform lit. a);
c) MADR, prin APIA, analizeaza sumele inscrise de Agentie in situatii si diminueaza platile cuvenite beneficiarilor cu debitele ce reprezinta sume datorate si neachitate;
d) in urma aprobarii de catre MADR, prin APIA, conventia va fi transmisa astfel: un exemplar Agentiei, un exemplar beneficiarului sumelor, iar al treilea exemplar ramane la institutia romana in cauza;
e) MADR, prin APIA, in baza conventiei aprobate, vireaza Agentiei suma compensata, cu ordin de plata.
ART. 20
Procedura privind modul de colaborare dintre Agentie, APIA si MADR in vederea realizarii compensarii se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale la propunerea Agentiei si a APIA.
ART. 21
(1) Tariful IF calculat ca produs intre cuantumul tarifului aprobat anual de Agentie si marimea suprafetei detinute cu titlu valabil de beneficiar se achita anual de beneficiarii lucrarilor de imbunatatiri funciare pana la data de 31 martie a fiecarui an.
(2) Suma datorata se va incasa in lei, la termenele si contul indicat prin decizie.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele datorate de beneficiarii lucrarilor de imbunatatiri funciare pot fi achitate si in maximum 4 transe anuale, astfel:
a) sumele datorate de beneficiarii existenti la inceputul anului, al caror cuantum este egal sau sub valoarea de 500 lei/an/beneficiar, se vor datora intr-o singura transa anuala, cu scadenta la primul termen de plata din cursul anului urmator, respectiv 31 martie din anul in curs;
b) sumele datorate de beneficiari, al caror cuantum este intre 500,01 lei si 1.000 lei/an/beneficiar, se vor datora in doua transe anuale egale, respectiv 31 martie si 30 iunie din anul in curs;
c) sumele datorate de beneficiari, al caror cuantum este intre 1.000,01 lei si 1.500 lei/an/beneficiar, se vor datora in 3 transe anuale egale, respectiv 31 martie, 30 iunie si 30 septembrie din anul in curs;
d) sumele datorate de beneficiari, al caror cuantum se situeaza peste valoarea de 1.500,01 lei/an/beneficiar, se vor datora in 4 transe anuale egale, respectiv 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie si 30 noiembrie din anul in curs.
ART. 22
Administrarea tarifului IF se realizeaza de catre Agentie, fiind aplicabile in mod corespunzator dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 23
(1) In cazul in care intre data stabilirii cuantumului tarifului IF si data transmiterii comunicarilor privind obligatia de plata a tarifului IF apar modificari ale principalelor categorii de cheltuieli, care conduc la o majorare sau o reducere a cuantumului total al tarifului IF cu ±10%, aceste tarife se vor ajusta in termen de 30 de zile de la data aparitiei circumstantelor ce determina necesitatea acestor modificari.
(2) Orice modificare a tarifului IF intervenita dupa publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, se va transmite spre publicare in termen de 5 zile de la aprobarea acestuia.
ART. 24
Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4 si 5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice si sunt publicate in in M Of 2/2014.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *