Acte necesare autorizare ca unitate protejata de catre Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap ( ANPH )

Acte necesare  |  0 comentarii

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap analizează solicitările entităţilor care solicită eliberarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată în conformitate cu Ordinul preşedintelui ANPH nr.60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate
          
          A. Dosarul cu documentele necesare obţinerii autorizaţiei se va depune la sediul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1.
         Dosarul va cuprinde următoarele documente:
   a) cerere pentru eliberarea autorizaţiei, adresată conducătorului instituţiei;
   b) copii de pe statut şi de pe actul constitutiv, legalizate;
   c) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului sau, după caz, copie legalizată de pe încheierea de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
   d) copii de pe alte acte doveditoare privind înfiinţarea, organizarea şi exercitarea unor profesii în baza unor legi speciale;
   e) un tabel cu structura şi numărul personalului, din care să rezulte procentul de persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă din numărul total al angajaţilor; în tabel se va menţiona data întocmirii;
   f) precizări referitoare la activităţile/produsele/serviciile pe care le oferă entitatea care a solicitat autorizarea de funcţionare ca unitate protejată;
   g) copii de pe contractele individuale de muncă ale persoanelor cu handicap;
   h) copii de pe certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ale persoanelor cu handicap angajate, respectiv autorizate, în termen de valabilitate;
   i) copie de pe autorizaţia de funcţionare vizată anual pentru asociaţiile familiale sau pentru persoanele cu handicap care desfăşoară activităţi economice independente

       B.  În vederea autorizării ca unitate protejată (în conformitate cu prevederile Art. 2 din Ordinul preşedintelui ANPH nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate) , solicitantul trebuie să se încadreze în una dintre următoarele situaţii:
     a) operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi de organizare, în cadrul cărora cel puţin 30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap;
     b) secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate;
     c) persoana fizică cu handicap autorizată potrivit legii să desfăşoare activităţi economice independente, inclusiv asociaţia familială care are în componenţă o persoană cu handicap. Sunt incluse aici şi persoanele fizice cu handicap autorizate în baza unor legi speciale, care îşi desfăşoară activitatea atât individual, cât şi în una dintre formele de organizare ale profesiei.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *