Acte necesare titularizare Vrancea

Stiri Vrancea  |  1 comentarii

Lisa actelor necesare pentru inscrierea la examenul de titularizare. Potrivit art art 71 din Ordinul 5560/2011 privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar va sunt necesare urmatoarele documente:

    (1) Înscrierea la examenul naţional de definitivare în învãţãmânt se face pe bazã de cerere, însoţitã de dosarul de înscriere, în fiecare an, în perioada 1 octombrie - 31 octombrie, pentru sesiunea din anul şcolar respectiv, la conducerile unitãţilor de învãţãmânt.
    (2) Dosarul de înscriere conţine urmãtoarele documente:
    a) fişa de înscriere, completatã, confirmatã de conducerea şcolii, conform precizãrilor Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prevãzutã în anexa nr. 12, parte integrantã a prezentei Metodologii;
    b) copia legalizatã a certificatului de naştere;
    c) copia certificatului de cãsãtorie în cazul schimbãrii numelui de familie; în caz de divorţ sau recãsãtorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;
    d) copia legalizatã a diplomei de studii, însoţitã de foaia matricolã/suplimentul la diplomã;
    e) recomandare scrisã asupra activitãţii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitãţii de învãţãmânt unde este încadrat;
    f) dovada privind calificativele acordate în ultimii doi ani şcolari;
    g) document legalizat din care sã rezulte cã au fost absolvite cursurile organizate de Departamentul pentru pregãtirea personalului didactic.
    (3) Conducerea unitãţilor de învãţãmânt verificã existenţa şi legalitatea documentelor din dosarele de înscriere şi îndeplinirea condiţiilor de înscriere.
    (4) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul naţional de definitivare în învãţãmânt care îndeplinesc condiţiile legale, sunt de cãtre conducerile unitãţilor de învãţãmânt inspectoratelor şcolare, unde vor fi înregistrate oficial cu numãr şi datã.
    (5) Cererile de înscriere vor fi supuse aprobãrii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar de cãtre inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane.
    (6) Înştiinţarea candidaţilor cu privire la aprobarea sau respingerea înscrierii se realizeazã de cãtre inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, prin afişare la inspectoratul şcolar şi pe site-urile inspectoratelor şcolare. În caz de respingere a dosarului, candidatul este înştiinţat şi în scris, cu precizarea motivãrii respingerii dosarului, argumentatã de articolul legislativ care prevede reglementãri în acest sens, pânã la data de 1 decembrie a fiecãrui an.

Stiri despre: TITULARIZARE, DEFINITIVAT, DEFINITIVARE, TITULAR

Comentarii facebook

1 Comentarii la articol

  • ridichie

    03 Iunie 2020, 05:04

    1

    Carnetul PSD sau PNL nu trebuie? De ce legalizari inainte de reusita? Ca sa cheltuim ?

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *