Admitere liceu 2013-2014

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Ordin 5608/2012 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014.

    In baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Vezi si:

    ART. 1
    Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013-2014, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013-2014 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, prevazuta in anexa nr. I la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012.
    (2) Metodologia prevazuta la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013-2014.
    (3) Comisia Nationala de Admitere poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013-2014.
    ART. 3
    (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2013-2014 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
    (2) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2013-2014 in clasele de la profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor, sunt cele stabilite pentru specializarea invatatori-educatoare in Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
    (3) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2013-2014 in clasele de la profilul pedagogic, specializarile mediator scolar si instructor de educatie extrascolara, sunt cele stabilite pentru profilul pedagogic, specializarile bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activitati extrascolare, pedagog scolar, in Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
    ART. 4
    Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2013-2014 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, prevazuta in anexa nr. IV la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
    ART. 5
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directia generala economic, finante, resurse umane, Directia modernizarea patrimoniului, informatizare si investitii, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013-2014
  • Pregatirea admiterii                       

31 ianuarie 2013         Elaborarea planului de masuri judetean/al munici-  
                         piului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea  
                         admiterii                                          

1 martie 2013            Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodo-
                         logiei de organizare a probei de verificare a      
                         cunostintelor de limba materna                     
                         Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere
                         a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si  
                         a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa    
                         participe la probele de aptitudini sau la probele  
                         de verificare a cunostintelor de limba moderna     
                         sau materna                                        

1 mai 2013               Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare 
                         profesionala, concretizata in profiluri, domenii si
                         calificari profesionale, pentru invatamantul liceal,
                         filiera tehnologica                                
                         Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de     
                         invatamant liceal sau profesional pe filiere,      
                         profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba
                         de predare                                         
                         Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati  
                         de invatamant gimnazial si la nivel judetean,      
                         cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa  
                         a VIII-a                                           
                         Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre
                         admitere                                           

7 mai 2013               Transmiterea la unitatile de invatamant gimnazial a
                         brosurilor cuprinzand informatiile legate de       
                         admitere                                           
                         Transmiterea de catre inspectorate la scolile      
                         gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum 
                         si a scolilor arondate fiecarui centru             
                         Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a    
                         graficului sedintelor de completare a optiunilor   
                         de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii   
                         acestora                                           

17 mai 2013              Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii,  
                         Tineretului si Sportului a brosurilor de admitere  
                         ale fiecarui judet, in versiune electronica si     
                         tiparita                                           

13-31 mai 2013           Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru  
                         prezentarea procedurilor de admitere si a planului 
                         de scolarizare                                     

19 iunie 2013            Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant
                         gimnazial catre comisia de admitere judeteana/     
                         a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand
                         mediile generale de absolvire ale absolventilor    
                         clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor       
                         corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau  
                         exmatriculati                                      

21 iunie 2013            Transmiterea de catre comisiile de admitere        
                         judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia    
                         Nationala de Admitere a bazei de date cuprinzand   
                         mediile generale de absolvire ale absolventilor    
                         clasei a VIII-a                                    

4 iulie 2013             Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere
                         catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile
                         de admitere si a ierarhiei judetene                

5 iulie 2013             Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial
                         a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare   
                         a mediilor de admitere                             
                         Completarea de catre secretariatele scolilor a     
                         fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de   
                         invatamant gimnazial, cu datele personale ale absol-
                         ventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de 
                         absolvire, cu notele si mediile obtinute la evalu- 
                         area nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de   
                         admitere                                           
                         Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al munici-   
                         piului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a 

8 iulie 2013             Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii  
                         care solicita sa participe la admitere in alt judet

  • Probele de aptitudini                        

23 mai 2013              Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru    
                         elevii sau absolventii care doresc sa participe la 
                         probe de aptitudini                                

27-29 mai 2013           Inscrierea pentru probele de aptitudini            

30 mai - 1 iunie 2013    Desfasurarea probelor de aptitudini                

3 iunie 2013             Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini     
                         Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, 
                         acolo unde metodologia permite acest lucru         

4 iunie 2013             Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor
                         la probele de aptitudini                           
                         Transmiterea, in format electronic si in scris,    
                         catre comisia de admitere judeteana/a municipiului 
                         Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la
                         probele de aptitudini                              

21 iunie 2013            Transmiterea de catre comisiile de admitere        
                         judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de
                         invatamant liceal care au organizat probe de       
                         aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, 
                         cu situatia neincheiata sau exmatriculati          
                         Actualizarea, de catre comisiile din unitatile de  
                         invatamant liceal vocational, a listelor candida-  
                         tilor declarati admisi la probele de aptitudini,   
                         prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, 
                         amanati sau exmatriculati                          

4 iulie 2013             Transmiterea de catre comisiile de admitere        
                         judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de
                         invatamant liceal care au organizat probe de apti- 
                         tudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile 
                         de admitere                                        

5 iulie 2013             Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a 
                         municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi
                         la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de  
                         aptitudini si afisarea listei in unitatea de       
                         invatamant liceal respectiva                       

8 iulie 2013             Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de   
                         inscriere, de catre candidatii care nu au fost     
                         admisi la clasele pentru care au sustinut probe de 
                         aptitudini                                         
                         Transmiterea, in format electronic, catre Centrul  
                         National de Admitere a listei candidatilor declarati
                         admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au  
                         sustinut probe de aptitudini                       

  • Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna   

23 mai 2013              Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru    
                         elevii sau absolventii care doresc sa participe la 
                         probe de verificare a cunostintelor de limba moderna
                         ori materna                                        

27-29 mai 2013           Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare
                         a cunostintelor de limba moderna sau materna       

30 mai - 1 iunie 2013    Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor
                         de limba moderna sau materna                       

3 iunie 2013             Afisarea rezultatelor la probele de verificare a   
                         cunostintelor de limba moderna sau materna         
                         Depunerea contestatiilor la probele de verificare a
                         cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo  
                         unde metodologia permite acest lucru               

4 iunie 2013             Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la 
                         probele de verificare a cunostintelor de limba     
                         moderna sau materna                                
                         Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/  
                         a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele 
                         finale la probele de verificare a cunostintelor de 
                         limba moderna sau materna                          

5-6 iunie 2013           Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la      
                         unitatile la care candidatii au sustinut probele de
                         verificare a cunostintelor de limba moderna sau    
                         materna                                            

10 iunie 2013            Depunerea de catre candidatii care au participat la
                         probele de verificare a cunostintelor de limba     
                         moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere
                         la unitatile de invatamant gimnazial absolvite     

12 iunie 2013            Transmiterea de catre comisiile de admitere        
                         judetene/a municipiului Bucuresti, in format       
                         electronic, catre Centrul National de Admitere a   
                         listei candidatilor care au promovat probele de    
                         verificare a cunostintelor de limba moderna sau    
                         materna si a rezultatelor acestora la probe        

  • Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special

15 mai 2013              Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi 

21 iunie 2013            Data-limita pentru primirea cererilor de inscriere 
                         a candidatilor pe locurile speciale pentru romi    

8-10 iulie 2013          Repartizarea candidatilor pe locurile speciale     
                         pentru romi                                        

11-13 iulie 2013         Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru     
                         invatamantul special                               

  • Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care  nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2013-2014

5-9 iulie 2013           Completarea optiunilor in fisele de inscriere de   
                         catre absolventii clasei a VIII-a si de catre      
                         parintii acestora, asistati de dirigintii claselor 
                         a VIII-a                                           
                         Completarea fiselor de inscriere de catre absol-   
                         ventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete,  
                         la centrul special desemnat din judetul pentru care
                         solicita inscrierea                                

5-9 iulie 2013           Introducerea in baza de date computerizata a datelor
                         din fisele de inscriere                            

6-10 iulie 2013          Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor
                         editate de calculator, corectarea greselilor in baza
                         de date computerizata si listarea fiselor corectate
                         din calculator                                     

11 iulie 2013            Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date  
                         de la centrele de inscriere la centrul judetean de 
                         admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a    
                         listei absolventilor care nu participa la reparti- 
                         zarea computerizata                                
                         Predarea de catre comisia din centrul de inscriere 
                         a fiselor de optiuni originale la centrul de       
                         admitere judetean/al municipiului Bucuresti        

12 iulie 2013            Transmiterea bazei de date de la centrele de       
                         admitere judetene/al municipiului Bucuresti la     
                         Centrul National de Admitere                       

13-14 iulie 2013         Verificarea si corectarea bazelor de date de catre 
                         Comisia Nationala de Admitere si comisiile de      
                         admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmi-
                         terea modificarilor la comisia nationala           

15 iulie 2013            Corectarea erorilor si confirmarea incheierii      
                         modificarilor                                      

16 iulie 2013            Repartizarea computerizata in invatamantul liceal  
                         de stat a absolventilor clasei a VIII-a care       
                         nu implinesc 18 ani pana la data inceperii         
                         cursurilor anului scolar 2013-2014                 

17 iulie 2013            Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a    
                         listelor cu absolventii repartizati proveniti din  
                         scolile respective si a listei cu locurile neocupate
                         in unitatile din invatamantul liceal de stat din   
                         judet/municipiul Bucuresti                         

17 iulie 2013            Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant    
                         liceal a listei candidatilor repartizati in acea   
                         unitate                                            

17 iulie - 26 iulie 2013 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care
                         candidatii au fost repartizati                     

  • A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din  seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2013-2014         

17 iulie 2013            Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza
                         probe de aptitudini ori probe de verificare a cunos-
                         tintelor de limba moderna sau materna              

18-19 iulie 2013         Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de
                         verificare a cunostintelor de limba moderna ori de 
                         limba materna                                      

20 iulie 2013            Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la
                         probele de verificare a cunostintelor de limba     
                         moderna sau materna si rezolvarea eventualelor     
                         contestatii                                        

17-22 iulie 2013         Completarea fisei de optiuni de catre candidatii   
                         care nu au participat la prima repartizare, comple-
                         tarea unei noi fise de optiuni de catre cei ramasi 
                         nerepartizati dupa prima etapa a admiterii         

22 iulie 2013            Completarea fisei de optiuni de catre candidatii   
                         care au fost respinsi la liceele/clasele care      
                         organizeaza probe de aptitudini                    
                         Completarea fisei de optiuni de catre candidatii   
                         care au sustinut probe de verificare a cunostintelor
                         de limba moderna sau de limba materna              

17-23 iulie 2013         Introducerea datelor in calculator, verificarea    
                         fiselor listate si corectarea eventualelor erori   

24 iulie 2013            Transmiterea noilor baze de date la centrul de     
                         admitere judetean/al municipiului Bucuresti si la  
                         Centrul National de Admitere                       

25 iulie 2013            Repartizarea computerizata a candidatilor din a doua
                         etapa a admiterii                                  

25 iulie 2013            Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial/     
                         in centrul special de inscriere a listelor cu absol-
                         ventii proveniti din scolile respective/din alte   
                         judete, repartizati in a doua etapa, si a listei cu
                         locurile neocupate in unitatile din invatamantul   
                         liceal de stat                                     
                         Afisarea de catre fiecare unitate din invatamantul 
                         liceal de stat a listei candidatilor repartizati   
                         in acea unitate in a doua etapa                    

25-26 iulie 2013         Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care
                         candidatii au fost repartizati                     

26 iulie 2013            Transmiterea de catre unitatile din invatamantul   
                         liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere 
                         in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele   
                         doua etape ale admiterii                           

29 iulie - 1 august 2013 Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere  
                         a situatiilor speciale ivite dupa cele doua etape  
                         de repartizare computerizata, a repartizarii       
                         candidatilor care nu si-au depus dosarele de       
                         inscriere in termen si a candidatilor care nu au   
                         participat la primele doua repartizari computerizate

  • A treia etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2013-2014

1 august 2013            Afisarea locului de desfasurare si a graficului    
                         probelor de aptitudini sau de verificare a cunos-  
                         tintelor de limba moderna ori materna              

2 septembrie 2013        Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza
                         probe de aptitudini sau probe de verificare a      
                         cunostintelor de limba moderna ori materna         

3-4 septembrie 2013      Desfasurarea probelor de aptitudini sau de veri-   
                         ficare a cunostintelor de limba moderna ori materna

5-6 septembrie 2013      Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care    
                         nu au participat la nicio repartizare ori nu au fost
                         repartizati in etapele anterioare, care nu s-au    
                         inscris in perioada prevazuta de metodologie sau   
                         care si-au incheiat situatia scolara ulterior      
                         etapelor anterioare                                

9 septembrie 2013        Transmiterea catre Centrul National de Admitere a  
                         rezultatelor repartizarii                          

  • Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa

1 mai 2013               Anuntarea centrului special de inscriere pentru    
                         candidatii din seriile anterioare, care implinesc  
                         18 ani pana la data inceperii cursurilor anului    
                         scolar 2013-2014                                   

15 iulie 2013            Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral
                         sau cu frecventa redusa pentru candidatii din      
                         seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani 
                         pana la data inceperii cursurilor anului scolar    
                         2013-2014                                          

23-24 iulie 2013         Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa  
                         redusa a candidatilor din seriile anterioare care  
                         implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii  
                         cursurilor anului scolar 2013-2014                 

24-26 iulie 2013         Repartizarea candidatilor din seriile anterioare   
                         care au implinit varsta de 18 ani pana la data     
                         inceperii cursurilor anului scolar 2013-2014,      
                         pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa
                         redusa.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *