Admitere liceu 2013

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Ordin 5220/2011 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012-2013.

 In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.
Noutati evaluare nationala si admitere liceu
     
ART. 1
    Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012-2013, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012-2013 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, cuprinsa in anexa nr. I la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 657 si 657 bis din 23 septembrie 2010.
    (2) Metodologia mentionata la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012-2013.
    (3) Comisia Nationala de Admitere poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a admiterii in invatamantul liceal de stat.
    ART. 3
    Probele de aptitudini, organizate pentru admiterea in anul scolar 2012-2013 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in liceele vocationale cuprinse in anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
    ART. 4
    Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2012-2013 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2011-2012 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala cuprinse in anexa nr. IV la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.
    ART. 5
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directia modernizarea patrimoniului, informatizare si investitii, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu

Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012-2013


31 ianuarie 2012    Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului  
                    Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii    
-----------------------------------------------------------------------------
1 martie 2012       Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei
                    de organizare a probei de verificare a cunostintelor de 
                    limba materna                                           
                    Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a   
                    modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei
                    acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la     
                    probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunos-
                    tintelor de limba moderna ori materna                   
-----------------------------------------------------------------------------
1 mai 2012          Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profe-
                    sionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari
                    profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera       
                    tehnologica                                             
                    Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant
                    liceal sau profesional pe filiere, profiluri, speciali- 
                    zari/domenii de pregatire, limba de predare             
                    Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de    
                    invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand   
                    datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a         
                    Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre    
                    admitere                                                
-----------------------------------------------------------------------------
5 mai 2012          Transmiterea la unitatile de invatamant gimnazial a bro-
                    surilor cuprinzand informatiile legate de admitere      
                    Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale
                    a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor   
                    arondate fiecarui centru                                
                    Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficu-
                    lui sedintelor de completare a optiunilor de catre      
                    absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora        
-----------------------------------------------------------------------------
15 mai 2012         Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii,       
                    Tineretului si Sportului a brosurilor de admitere ale   
                    fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita     
-----------------------------------------------------------------------------
7 mai-1 iunie 2012  Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezen-
                    tarea procedurilor de admitere si a planului de         
                    scolarizare                                             
-----------------------------------------------------------------------------
20 iunie 2012       Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant     
                    gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a         
                    municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile
                    generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a,
                    precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu    
                    situatia neincheiata sau exmatriculati                  
-----------------------------------------------------------------------------
22 iunie 2012       Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a  
                    municipiului Bucuresti catre Comisia Nationala de       
                    Admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de 
                    absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a             
-----------------------------------------------------------------------------
3 iulie 2012        Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere catre
                    comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere
                    si a ierarhiei judetene                                 
-----------------------------------------------------------------------------
4 iulie 2012        Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a   
                    listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor
                    de admitere                                             
                    Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de
                    inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant        
                    gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor
                    a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si
                    mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa       
                    a VIII-a, cu mediile de admitere                        
                    Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului   
                    Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a             
-----------------------------------------------------------------------------
5 iulie 2012        Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care  
                    solicita sa participe la admitere in alt judet          

Probele de aptitudini                          

24 mai 2012         Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii  
                    sau absolventii care doresc sa participe la probe de    
                    aptitudini                                              
-----------------------------------------------------------------------------
28-30 mai 2012      Inscrierea pentru probele de aptitudini                 
-----------------------------------------------------------------------------
31 mai-2 iunie 2012 Desfasurarea probelor de aptitudini                     
-----------------------------------------------------------------------------
5 iunie 2012        Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini          
                    Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo
                    unde metodologia permite acest lucru                    
-----------------------------------------------------------------------------
6 iunie 2012        Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la 
                    probele de aptitudini                                   
                    Transmiterea, in format electronic si in scris, catre   
                    comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a
                    listei candidatilor declarati admisi la probele de      
                    aptitudini                                              
-----------------------------------------------------------------------------
22 iunie 2012       Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a  
                    municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant    
                    liceal care au organizat probe de aptitudini a listei   
                    elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata  
                    sau exmatriculati                                       
                    Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invata-
                    mant liceal vocational a listelor candidatilor declarati
                    admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candi- 
                    datilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati 
-----------------------------------------------------------------------------
4 iulie 2012        Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a  
                    municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant    
                    liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de 
                    date judetene cuprinzand mediile de admitere            
-----------------------------------------------------------------------------
5 iulie 2012        Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a muni-
                    cipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la      
                    liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini
                    si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal     
                    respectiva                                              
-----------------------------------------------------------------------------
6 iulie 2012        Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscri-
                    ere de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele
                    pentru care au sustinut probe de aptitudini             
                    Transmiterea, in format electronic, catre Centrul       
                    National de Admitere a listei candidatilor declarati    
                    admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au       
                    sustinut probe de aptitudini                            

         Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna  

24 mai 2012         Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii  
                    sau absolventii care doresc sa participe la probe de    
                    verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna 
-----------------------------------------------------------------------------
28-30 mai 2012      Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a  
                    cunostintelor de limba moderna sau materna              
-----------------------------------------------------------------------------
31 mai-2 iunie 2012 Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de  
                    limba moderna sau materna                               
-----------------------------------------------------------------------------
5 iunie 2012        Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunos- 
                    tintelor de limba moderna sau materna                   
                    Depunerea contestatiilor la probele de verificare a     
                    cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde  
                    metodologia permite acest lucru                         
-----------------------------------------------------------------------------
6 iunie 2012        Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la      
                    probele de verificare a cunostintelor de limba moderna  
                    sau materna                                             
                    Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a muni-
                    cipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la  
                    probele de verificare a cunostintelor de limba moderna  
                    sau materna                                             
-----------------------------------------------------------------------------
6-7 iunie 2012      Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile 
                    la care candidatii au sustinut probele de verificare a  
                    cunostintelor de limba                                  
-----------------------------------------------------------------------------
11 iunie 2012       Depunerea de catre candidatii care au participat la     
                    probele de verificare a cunostintelor de limba moderna  
                    sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile
                    de invatamant gimnazial absolvite                       
-----------------------------------------------------------------------------
13 iunie 2012       Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a  
                    municipiului Bucuresti, in format electronic, catre     
                    Centrul National de Admitere a listei candidatilor care 
                    au promovat probele de verificare a cunostintelor de    
                    limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la 
                    probe                                                   

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special

15 mai 2012         Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi      
-----------------------------------------------------------------------------
25 iunie 2012       Data-limita pentru primirea cererilor de inscriere a    
                    candidatilor pe locurile speciale pentru romi           
-----------------------------------------------------------------------------
6-8 iulie 2012      Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru   
                    romi                                                    
-----------------------------------------------------------------------------
9-11 iulie 2012     Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invata-  
                    mantul special                                          

Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din 
seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 
varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012-2013   

5-8 iulie 2012      Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre  
                    absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii        
                    acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a      
                    Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii   
                    clasei a VIII-a proveniti din alte judete la centrul    
                    special desemnat din judetul pentru care solicita       
                    inscrierea                                              
-----------------------------------------------------------------------------
5-8 iulie 2012      Introducerea in baza de date computerizata a datelor din
                    fisele de inscriere                                     
-----------------------------------------------------------------------------
6-9 iulie 2012      Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor     
                    editate de calculator, corectarea greselilor in baza de 
                    date computerizata si listarea fiselor corectate din    
                    calculator                                              
-----------------------------------------------------------------------------
10 iulie 2012       Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la 
                    centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al
                    municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor
                    care nu participa la repartizarea computerizata         
                    Predarea de catre comisia din centrul de inscriere a    
                    fiselor de optiuni originale la centrul de admitere     
                    judetean/al municipiului Bucuresti                      
-----------------------------------------------------------------------------
11 iulie 2012       Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere   
                    judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul National de
                    Admitere                                                
-----------------------------------------------------------------------------
12 iulie 2012       Verificarea si corectarea bazelor de date de catre      
                    Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere  
                    judetene/a municipiului Bucuresti si transmiterea modifi-
                    carilor la Comisia Nationala de Admitere                
-----------------------------------------------------------------------------
13 iulie 2012       Corectarea erorilor si confirmarea incheierii           
                    modificarilor                                           
-----------------------------------------------------------------------------
14 iulie 2012       Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat
                    a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc varsta
                    de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar
                    2012-2013                                               
-----------------------------------------------------------------------------
15 iulie 2012       Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor
                    cu absolventii repartizati proveniti din scolile        
                    respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile
                    de invatamant liceal de stat din judet/municipiul       
                    Bucuresti                                               
-----------------------------------------------------------------------------
16 iulie 2012       Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal a
                    listei candidatilor repartizati in acea unitate         
-----------------------------------------------------------------------------
16 iulie -          Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care can-
26 iulie 2012       didatii au fost repartizati                             

A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din
seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 
varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012-2013   

16 iulie 2012       Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe
                    de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de
                    limba moderna ori materna                               
-----------------------------------------------------------------------------
17-18 iulie 2012    Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de veri-
                    ficare a cunostintelor de limba moderna ori materna     
-----------------------------------------------------------------------------
19 iulie 2012       Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la    
                    probele de verificare a cunostintelor de limba moderna  
                    sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii      
-----------------------------------------------------------------------------
16-20 iulie 2012    Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care nu
                    au participat la prima repartizare, completarea unei noi
                    fise de optiuni de catre cei ramasi nerepartizati dupa  
                    prima etapa a admiterii                                 
-----------------------------------------------------------------------------
20 iulie 2012       Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au
                    fost respinsi la liceele/clasele care organizeaza probe 
                    de aptitudini                                           
                    Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au
                    sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba   
                    moderna sau materna                                     
-----------------------------------------------------------------------------
16-21 iulie 2012    Introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor 
                    listate si corectarea eventualelor erori                
-----------------------------------------------------------------------------
22 iulie 2012       Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere 
                    judetean/al municipiului Bucuresti si la Centrul National
                    de Admitere                                             
-----------------------------------------------------------------------------
23 iulie 2012       Repartizarea computerizata a candidatilor din a doua    
                    etapa a admiterii                                       
-----------------------------------------------------------------------------
24 iulie 2012       Afisarea, in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul
                    special de inscriere, a listelor cu absolventii proveniti
                    din scolile respective/din alte judete, repartizati in a
                    doua etapa, si a listei cu locurile neocupate in unita- 
                    tile de invatamant liceal de stat                       
                    Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal  
                    de stat a listei candidatilor repartizati in acea unitate
                    in a doua etapa                                         
-----------------------------------------------------------------------------
24-26 iulie 2012    Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care     
                    candidatii au fost repartizati                          
-----------------------------------------------------------------------------
26 iulie 2012       Transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal de 
                    stat a situatiei locurilor ramase libere in urma        
                    neinscrierii candidatilor admisi in cele doua etape ale 
                    admiterii                                               
-----------------------------------------------------------------------------
27-30 iulie 2012    Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a     
                    situatiilor speciale aparute dupa cele doua etape de    
                    repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor  
                    care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a
                    candidatilor care nu au participat la primele doua      
                    repartizari computerizate                               

A treia etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din
seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 
varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012-2013   

1 august 2012       Afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor
                    de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba
                    moderna ori materna                                     
-----------------------------------------------------------------------------
3 septembrie 2012   Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe
                    de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba
                    moderna ori materna                                     
-----------------------------------------------------------------------------
4-5 septembrie 2012 Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a 
                    cunostintelor de limba moderna ori materna              
-----------------------------------------------------------------------------
6-7 septembrie 2012 Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au   
                    participat la nicio repartizare ori nu au fost reparti- 
                    zati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in     
                    perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat
                    situatia scolara ulterior etapelor anterioare           
-----------------------------------------------------------------------------
10 septembrie 2012  Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii                                    

Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa  
redusa

1 mai 2012          Anuntarea centrului special de inscriere pentru candida-
                    tii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18  
                    ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar     
                    2012-2013                                               
-----------------------------------------------------------------------------
15 iulie 2012       Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau
                    cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anteri-
                    oare care implinesc varsta de 18 ani pana la data incepe-
                    rii cursurilor anului scolar 2012-2013                  
-----------------------------------------------------------------------------
23-24 iulie 2012    Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa
                    a candidatilor din seriile anterioare care implinesc    
                    varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului
                    scolar 2012-2013                                        
-----------------------------------------------------------------------------
24-26 iulie 2012    Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au
                    implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii cursuri-
                    lor anului scolar 2012-2013, pe locurile de la invata-  
                    mantul seral si cu frecventa redusa                     

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *