Case de pensii sectoriale Proiect infiintare a caselor de pensii sectoriale

Stiri Galati  |  0 comentarii

HGR privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 132 şi 135 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. – (1) Se înfiinţează Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale. (2) Se înfiinţează Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Se înfiinţează Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii, în subordinea Serviciului Român de Informaţii. (4) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), sunt structuri de specialitate, supuse respectării legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate, care, împreună cu Casa Naţională de Pensii Publice, administrează sistemul public de pensii din România pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) şi pct. V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 2. – Casele de pensii sectoriale se organizează şi funcţionează astfel: a) pentru Ministerul Apărării Naţionale, la nivel de structură centrală de specialitate în subordinea Direcţiei financiar-contabile; b) pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, la nivel de unitate în subordine, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestei instituţii publice; c) pentru Serviciul Român de Informaţii, la nivel de unitate în subordine, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestei instituţii publice. Art. 3. – (1) Casele de pensii sectoriale au personalitate juridică şi sediile în municipiul Bucureşti. (2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) şi (3), sunt succesoarele de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv Serviciul Român de Informaţii, structuri care, la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, se desfiinţează. (3) Patrimoniul caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii se constituie prin preluare pe bază de protocol de predare-primire a elementelor de natura activelor şi datoriilor, încheiat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, astfel: a) de la Direcţia financiar-contabilă a Ministerului Apărării Naţionale, pentru Casa de Pensii Sectorială din subordinea acestuia; b) de la Direcţia Generală Financiară a Serviciului Român de Informaţii, pentru Casa de Pensii Sectorială din subordinea acestuia. (4) Patrimoniul Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Administraţiei şi Internelor se preia din oficiu de la fosta Casă de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor. (5) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul încadrat în structurile organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv Serviciul Român de Informaţii se preia de către fiecare casă de pensii sectorială din subordinea acestor instituţii publice. Art. 4 – (1) Structura organizatorică a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale se aprobă de către ministrul apărării naţionale, având un număr de 120 posturi finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, din care 40 de posturi se preiau din cadrul Direcţiei financiar-contabile. (2) Se autorizează Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale să încadreze, în anul 2011, un număr de 80 posturi, în condiţiile legii. (3) Structura organizatorică a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Administraţiei şi Internelor se aprobă de către ministrul administraţiei şi internelor, având un număr de 105 posturi finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, din care 50 de posturi se preiau din cadrul Casei de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor. (4) Se autorizează Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor să încadreze, în anul 2011, un număr de 64 posturi, în condiţiile legii. (5) Structura organizatorică a Casei de Pensii Sectoriale a Serviciului Român de Informaţii şi numărul maxim de posturi finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informaţii, se aprobă de către directorul Serviciului Român de Informaţii, potrivit reglementărilor legale în vigoare. (6) Se autorizează Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii să încadreze, în anul 2011, un număr de 20 posturi, în condiţiile legii. (7) Personalul caselor de pensii sectoriale este constituit, după caz, din cadre militare în activitate, funcţionari publici cu statut special şi personal civil. Art. 5. – (1) Conducerea caselor de pensii sectoriale este asigurată de un director, cadru militar în activitate/funcţionar public cu statut special, numit prin ordin al ministrului apărării naţionale, ministrului administraţiei şi internelor, respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii, după caz. (2) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori terţiari de credite pentru cheltuielile cu prestaţiile achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi pentru cheltuielile aferente altor drepturi sociale şi pentru alte cheltuieli suportate din bugetul de stat, stabilite de ordonatorul principal de credite, potrivit legii. (3) Numirea şi eliberarea în/din funcţie a personalului caselor de pensii sectoriale se fac potrivit competenţelor stabilite prin acte normative specifice fiecărei instituţii publice în subordinea căreia se află. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul casei de pensii sectoriale emite ordine, decizii, dispoziţii şi precizări, potrivit actelor normative specifice fiecărei instituţii publice în subordinea căreia se află. Art. 6. – Cheltuielile curente şi de capital necesare caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv al Serviciului Român de Informaţii. Art. 7. – Activitatea caselor de pensii sectoriale este coordonată metodologic de Casa Naţională de Pensii Publice Art. 8. – (1) Pentru angajatorii din instituţiile în subordinea cărora se află şi pentru cei din instituţiile cărora le asigură stabilirea şi plata pensiilor sau a altor prestaţii, casele de pensii sectoriale au următoarele atribuţii: a) controlează modul în care angajatorii din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care au calitatea de ordonatori de credite, respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi transmiterea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, precum şi termenele de transmitere; b) stabilesc drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege, emit decizii de pensie pe care le comunică solicitanţilor, în termenele prevăzute de lege; c) asigură evidenţa contribuabililor la sistemul public de pensii pentru asiguraţii din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) şi pct. V din Legea nr. 263/2010; d) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivelul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) şi pct. V din Legea nr. 263/2010; e) certifică stagiul de cotizare şi punctajul pentru asiguraţii din evidenţele proprii; f) ) îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacitaţii de muncă prin comisiile centrale de expertiză medico-militară care se înfiinţează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, conform normelor legale; g) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu; h) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea aplicaţiilor informatice de calcul şi de evidenţă, precum şi a sistemelor de protecţie a acestora; i) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în litigiile în care este parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor Legii nr. 263/2010; j) asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu; k) fundamentează şi elaborează propunerile pentru proiectele bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului de stat; l) solicită la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor sau la oricare altă autoritate, instituţie publică abilitată, datele cu caracter personal actualizate pentru persoanele cărora li se întocmesc documentaţii de plată şi/sau cărora li se efectuează plata unor prestaţii sociale; m) stabilesc, anual, tariful pentru certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului cumulat, la cererea asiguratului; n) organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, conform legii; o) organizează şi conduc contabilitatea proprie, atât pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, cât şi pentru bugetul de stat; p) transmit, lunar, la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin C.N. „Poşta Română" S.A., taloanele de pensie; q) aprobă procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a pensiilor; r) achită ajutorul de deces, în cazul decesului pensionarului din evidenţele proprii, respectiv în cazul unui membru de familie al acestuia, care nu era asigurat la data decesului, în termen de 24 ore de la solicitare, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei în subordinea căruia funcţionează; s) constată contravenţiile prevăzute la art. 144 din Legea nr. 263/2010; ş) emit decizii de recuperare a debitelor reprezentând prestaţii de asigurări sociale încasate necuvenit şi urmăresc recuperarea acestora, în condiţiile legii; t) soluţionează sesizările, reclamaţiile şi petiţiile, conform prevederilor legale; ţ) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale. (2) Îndeplinirea atribuţiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi directorului Serviciului Român de Informaţii. PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *