Cerere ajutor deces model 2011 conform Legea pensiilor 2011

Cereri  |  0 comentarii

Cerere ajutor deces model 2011 conform Legea pensiilor 2011 si norme metodologice de aplicare a noii legi a pensiilor aprobate prin HGR 257/2011.


CERERE pentru acordarea ajutorului de deces

Se aproba                                                             Inregistrata sub nr. ....... din .....
.............                                                     Viza pentru controlul financiar preventiv
                                                                                         (semnatura)

             Catre Casa Teritoriala/Sectoriala de Pensii ...........

    Subsemnatul(a) ..........., avand codul numeric personal ........, domiciliat(a) in ........, str. ...... nr. ........., bl. ......, sc. ......., et. ....., ap. ...., judetul (sectorul) ......., posesor(posesoare) al(a) buletinului/cartii de identitate seria ....... nr. ......, eliberat(a) de ........., in calitate de ........., va rog ca, in baza dosarului de pensie nr. ....... si a celorlalte acte, sa aprobati plata ajutorului de deces pentru ......, avand calitatea de pensionar/membru de familie, conform certificatului de deces nr. ...... din ......, eliberat de Primaria ......... .
    Odata cu prezenta cerere depun si urmatoarele acte:
    a) certificat de deces - copie si original;
    b) act de identitate - copie si original;
    c) documente din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuielile de inmormantare;
    d) cupon de pensie;
    e) adeverinta de studii, dupa caz;
    f) act medical emis/vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca in cazul copilului in varsta de pana la 16 ani, dupa caz.
    In sustinerea cererii mele, declar pe propria raspundere si sub sanctiunile prevazute de Codul penal referitoare la falsul in inscrisuri oficiale ca am suportat cheltuielile ocazionate de deces, ca nu am incasat si nu voi incasa ajutorul de deces de la nicio alta unitate.

Data ................                                                   SemnaturaComentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *