Cerere de solicitare a permisului de traversare

Cereri  |  0 comentarii

Cum se solicita permisului de traversare in conformitate cu Ordinul 3404/2012. (extras)

    ART. 3
    Executarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare, existente sau in executie, precum si amplasarea si executarea oricaror constructii si lucrari de terasamente in zona adiacenta din imediata apropiere a acestora - respectiv in zona de protectie legala - necesita obtinerea unui permis de traversare ce se emite in conformitate cu prezenta procedura.
    ART. 4
    In vederea obtinerii permisului de traversare, beneficiarul sau titularul de investitie va intocmi o documentatie care va cuprinde:
    a) cerere de obtinere a permisului de traversare, al carei formular este prevazut in anexa nr. 1.1; (vezi modelul de mai jos)
    b) documentatia tehnica de traversare;
    c) avizul/autorizatia de gospodarire a apelor pentru lucrarea traversata;
    d) avizul de gospodarire a apelor pentru lucrarea care traverseaza lucrarea de gospodarire a apelor cu rol de aparare;
    e) referatul tehnic intocmit de proiectantul de specialitate al lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare, pentru lucrarile de traversare;
    f) acordul unitatii care detine lucrarea traversata, in cazul in care lucrarea nu este in administrarea A.N.A.R. Acest acord va fi emis in baza verificarii efectuate in teren de catre administratorul lucrarii;
    g) avizul si acordul Biroului operativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice/Comisiei centrale sau comisiilor teritoriale de avizare a documentatiilor de expertiza a sigurantei barajelor, in functie de categoria de importanta a acestora, in cazul subtraversarii, traversarii sau supratraversarii barajelor, pe baza unui raport intocmit de un expert atestat de autoritatea publica centrala din domeniul apelor in domeniul sigurantei barajelor, asupra documentatiei tehnice pentru obtinerea permisului de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare. Pentru emiterea acestor avize se vor percepe tarife asimilate celor pentru emiterea avizelor privind documentatiile de expertiza a sigurantei barajelor.

Formular (Cerere) de solicitare a PERMISULUI DE TRAVERSARE - model -

..............................
(denumirea solicitantului)
Nr. .... data .........

    Catre
    Administratia Nationala "Apele Romane"
    Administratia Bazinala de Apa/Sistemul de Gospodarire a Apelor .......

    In conformitate cu prevederile Legii apelor 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor si a Indrumarului tehnic pentru proiectarea si realizarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor,
    a) subsemnatul ...(numele si prenumele solicitantului)..., posesor al buletinului/cartii de identitate seria ... nr. ...., codul postal ....., domiciliat in localitatea ............., str. ............. nr. ..., bl. ..., ap. ..., telefon ......, fax ........, judetul/sectorul .......;
    b) ...(denumirea unitatii solicitatoare)..., codul fiscal nr. ......, nr. de inmatriculare la registrul comertului ........., telefon ......, fax ........, cu sediul in localitatea ........., str. ....... nr. ...., judetul .........., prin reprezentantul sau ...(numele si prenumele)..., in calitate de ...(functia, imputernicit)..., solicita

PERMIS DE TRAVERSARE

a lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare ...(denumirea lucrarii de gospodarire a apelor cu rol de aparare traversate)... din bazinul hidrografic ......... pe raul .........., codul cadastral ....., in zona localitatii ........, borna CSA nr. ........, borna pe dig nr. ....., pentru investitia ........., cu conducta ........., reteaua electrica .........., instalatia ...(denumirea constructiei, instalatiei etc. ce traverseaza)....
    Investitia este reglementata prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor nr. ........... din data de ......., emis/emisa de catre ...(denumirea unitatii emitente a avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor)... .
    Pretentie de confidentialitate                  DA            NU
    Executia lucrarilor va incepe la data de ......... .
    Anexam in doua (un) exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte necesare pentru aprobare: ...(denumirea actelor, numarul si data emiterii)...

    Solicitantul [cazul a)]

    Conducatorul unitatii solicitatoare [cazul b)]
    ..............................................

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *