Cerere eliberare adeverinta transformare imobil

Cereri  |  0 comentarii

Cerere tip pentru eliberarea unei adeverinte prin care sa se ateste ca un apartament sau imobil s-a transformat in spatiu comercial sau alta destinatie.

Către,
Primăria municipiului _____________
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru şi Control în Construcţii
Subsemnatul(a) ………………………………………………………… , domiciliat(ă)
în………………………….,str…..………………..…..…….,nr…….…,bl.………,ap………., proprietar
al apartamentului/imobilului situat în ……………………str……………………..
nr…….…,bl.………,ap………., înscris în C.F. nr. ……………………………………………, nr.top.
………………..................................................................................................solicit prin prezenta să-mi
eliberaţi o adeverinţă din care să rezulte că apartamentul/imobilul înscris în C.F.-ul menţionat, s-a transformat din spaţiu de locuit, în spaţiu cu destinaţia……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..,
în baza autorizaţiei de construire nr.……….…….…..…,din …………………………………………..
Această adeverinţă îmi este necesară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul
Carte Funciară ___________, în vederea notării destinaţiei actuale.
Pentru susţinerea cererii mele, anexez:
- copie contract de vânzare – cumpărare;
- extras Carte Funciară sau alt act doveditor al dreptului de proprietate asupra
apartamentului;
- copie autorizaţie de construire;
- chitanţa de achitare a taxei legale de adeverinţă.

Data ………………… 20
Semnătura,
Telefon …………………………..


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *