Cerere rectificare carte funciara

Cereri  |  0 comentarii

DOMNULE PRESEDINTE,

    Subsemnatul(a) _____________ domiciliat(a) in localitatea ___________, titular(a) al(a) dreptului de proprietate (al altui drept real) asupra imobilului situat in localitatea ______________, solicit ca prin hotararea pe care o veti pronunta sa dispuneti rectificarea inscrierii privind _________________(dreptul de proprietate sau, dupa caz, privind dezmembraminte ale dreptului de proprietate, ori privind sarcinile privitoare la un imobil) asupra imobilului situat in localitatea _________, inscris in cartea funciara a localitatii _____________ la numarul ____________, numar cadastral _______________.

    Motivele cererii:

    In fapt, inscrierea in cartea funciara a localitatii ____________ la numarul __________, a dreptului ____________ (dreptul de proprietate sau, dupa caz, privind dezmembraminte ale dreptului de proprietate, ori privind sarcinile privitoare la un imobil) asupra imobilului situat in _______________, a avut loc la data de __________.
    Intrucat, incepand cu data de _____________, situatia juridica privitoare la imobilul mentionat s-a modificat in sensul ca ______________ (trebuie mentionata in concret operatiunea susceptibila a face obiectul inscrierii in cartea funciara, ce face necesara radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii operatiunii respective).

    In drept, formulez prezenta in acord cu dispozitiile art. 907 si urmatoarele din Codul civil.
    In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului, de proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu martori, sens in care propun pe:
    1. subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________, fiul (fiica) lui (a) ____________ si al (a)_______________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________;
    2. subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet _____________, fiul (fiica) lui (a) ____________ si al (a)_______________, avand actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, nascut la data de ___________, in localitatea __________, cod numeric personal ________________.

    Depun prezenta actiune si copii dupa acte in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si unul pentru a fi comunicat paratului.
    Anexez prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.
 
    Data _________
   
    Semnatura,

    DOMNULUI PRESEDINTE AL ___________

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *