Contract de administrare firme

Contracte de Mandat  |  1 comentarii

Contract de administrare a unei firme - model contract de mandat administratori

 
   CONTRACT DE ADMINISTRARE
    model

    Incheiat astazi...........   
    la........................   

    I. PARTILE CONTRACTANTE
    1.1. In realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata), precum si in actul constitutiv, intre:
    a)S.C.......................S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. sau Regia  autonoma........................... cu  sediul social in.............., str.............nr...., judet/sector......., avand codul unic de inregistrare nr....., atribut fiscal........ si numar de ordine in registrul comertului...../........../......., contul nr.........deschis la......., telefon................, fax.........., reprezentata prin...., in baza adunarii generale a actionarilor/asociatilor/ordinului/hotararii nr..., din data de........, denumita, in continuare, societatea/regia
    si
    b) Societatea comerciala...............................S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., de nationalitate.............,cu sediul in.................str...........nr........, judetul/sectorul/tara..............., avand codul unic de inregistrare nr.........., atribut fiscal............ si numar de ordine in registrul comertului...../....../....., contul nr... deschis la........., telefon............., fax..........., reprezentata prin.............in baza................, denumita in continuare administrator
    sau
    c) Societatea comerciala..........................de nationalitate............,cu sediul in................., str................, nr...., judetul/sectorul/tara
...............avand codul unic............, atribut fiscal.............., numar de ordine in registrul comertului....../....../......, contul nr......... deschis la.......,  telefon.........., fax..........,reprezentata prin............., in baza........., impreuna cu........, cetatean.................., domiciliat in................, str...........,nr...., judetul/sectorul......., posesor al actului de identitate seria......nr..............eliberat de................la data de..........., denumit in continuare administrator
    sau
    d) Domnul............., cetatean........., domiciliat in.............., str................, nr......, bloc....., scara......, etaj....., apartament....., judetul/sectorul ............, avand actul de identitate seria......., nr..............eliberat de..........la data de.........., CNP...................., denumit in continuare administrator au convenit sa incheie prezentul contract de administrare, cu respectarea urmatoarelor clauze:

    II.    OBIECTUL CONTRACTULUI
    2.1. In urma acordului de vointa intervenit intre parti, societatea/regia incredinteaza administratorului organizarea si gestionarea activitatii sale.
    2.2. Organizarea si gestionarea activitatii societatii/regiei se vor efectua pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta anexa, care fac parte integranta din prezentul contract.
    2.3. Administratorul reprezinta societatea comerciala/regia autonoma in raporturile cu tertii si poarta raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare a societatii comerciale/regiei autonome, in schimbul unei indemnizatii conform celor convenite prin prezentul contract.

    III. DURATA CONTRACTULUI
    3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de.....ani, incepand cu data semnarii acestuia.
    3.2. In conditiile indeplinirii de catre administrator a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului, partile vor putea conveni, prin act aditional, prelungirea contractului pe o perioada ce se va negocia intre parti, dar care nu va fi mare decat cea stabilita prin prezentul contract.    IV.    DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
    4.1. Drepturile si obligatiile administratorului
    4.1.1. Administratorul are urmatoarele drepturi:
    a) sa primeasca o indemnizatie lunara bruta in suma de..............lei, care se
negociaza de catre parti conform legii, este supusa indexarilor stabilite si aprobate prin hotarare a adunarii generale a actionarilor/ordin al ministrului de resort sau prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale, dupa caz, urmand a se incheia act aditional la prezentul contract;
    b) in caz de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin
prezentul contract, indemnizatia lunara bruta acordata se diminueaza proportional;
    c) participarea la profitul net al societatii comerciale/regiei autonome, din fondul de participare a administratorului la profit, in cazul in care se obtine o rata a profitului net mai mare in exercitiul financiar analizat fata de cea realizata in anul de referinta, cu conditia ca aceasta rata sa fie cel putin egala cu rata profitului net pe care administratorul s-a angajat sa o obtina pentru respectivul exercitiu financiar;
    d) decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetele anuale ale societatii/regiei;
    e) sa fie informat, asupra activitatii societatii comerciale/regiei autonome, avand acces la toate datele, informatiile si documentele privind operatiunile comerciale ale acesteia;   
    f) concediu de odihna de........zile lucratoare pe an.

    4.1.2 Administratorul are obligatiile prevazute de lege in care sens este dator:
    a)    sa aduca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta ale societatii/regiei,
anexa nr... care face parte integranta din prezentul contract, in care scop dispune de urmatoarele prerogative:
    1. concepe si aplica strategii si/sau politici de dezvoltare a societatii/regiei;
    2. organizeaza selectarea, angajarea si concedierea personalului, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a contractului colectiv de munca;
    3. negociaza contractul colectiv de munca si contractul individual de munca;
    4. reprezinta societatea/regia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;
    5. incheie actele juridice, in numele si pe seama societatii/regiei, conform legii;
    6. asigura convocarea adunarilor generale ale actionarilor/asociatilor;
    7. asigura realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta convenite;
    8. promoveaza si asigura intocmirea in termen a documentatiilor de privatizare, in conformitate cu prevederile programului de guvernare si al institutiei publice implicate;
    9. alte prerogative incredintate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, ministerul de resort sau autoritatea administratiei publice locale, dupa caz, sau prevazute de lege;
    b) sa prezinte, semestrial, in adunarea generala a actionarilor/asociatilor societatii comerciale sau ori de cate ori se solicita de catre institutia publica implicata, situatia economico-financiara a societatii/regiei, stadiul realizarii investitiilor, stadiul realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta convenite, precum si alte documentatii solicitate, vizate si certificate de cenzori;
    c) la solicitarea scrisa a organizatiei/organizatiilor de sindicat din societate/regie, sa puna la dispozitia reprezentantului/reprezentantilor ei/lor date privind administrarea societatii comerciale/regiei.
    d) sa constituie garantiile banesti prevazute de lege;
    e) sa nu cesioneze contractul de administrare altei persoane;
    f) in cadrul procesului de privatizare sa nu efectueze vanzarea de active, incheierea de
contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (cu exceptia celor necesare desfasurarii activitatii curente) sau orice alte activitati de natura sa impieteze desfasurarea acestui proces (daca nu are mandat special din partea institutiei publice implicate).    4.2. Societatea/regia are urmatoarele obligatii:
    a) sa asigure administratorului deplina libertate in organizarea si gestionarea activitatii societatii/regiei, in limitele prevazute de lege, de actul constitutiv si de prezentul contract;
    b) sa plateasca administratorului toate drepturile banesti cuvenite, potrivit pct. 4.1.1 lit. a), c), d) si f);
    c) sa asigure celelalte drepturi prevazute de pct. 4.1.1 din prezentul contract.

    V. INDICATORII DE REFERINTA
    5.1. Indicatorii de referinta se stabilesc de catre comisia de selectie pe baza indicatorilor economico-financiari din ultimii ani si stau la baza stabilirii obiectivelor si criteriilor de performanta care se negociaza in cadrul contractului de administrare.
    5.2. Indicatorii de referinta se actualizeaza in fiecare an, pe baza datelor din bilantul contabil anual aprobat si se avizeaza de AVAS, ministerul de resort sau de catre autoritatea administratiei, publice locale, dupa caz.

    VI. CLAUZE DE LOIALITATE SI CONFIDENTIALITATE
    6.1. Administratorul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul societatii/regiei, comportandu-se ca un bun comerciant.
    6.2. Administratorului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati comerciale/regii autonome concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau care se afla in relatii de comert cu societatea/regia parte la contract.
    6.3. Interdictia de la pct. 6.2 se extinde si asupra sotului sau sotiei administratorului, precum si asupra rudelor si afinilor acestuia pana la gradul al doilea inclusiv.
    6.4. Pe intreaga durata a prezentului contract administratorul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea societatii/regiei, care au acest caracter, obligatie care se mentine si pentru o perioada de 3 ani de la incetarea prezentului contract de administrare.

    VII. RASPUNDEREA PARTILOR
    7.1. Aprecierea activitatii administratorului se face prin analizarea gradului global de indeplinire a criteriilor de performanta.
    7.2. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile raspund potrivit legii.
    7.3. Raspunderea administratorului este angajata, in cazul nerespectarii prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract si hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor pentru societatile comerciale, dupa caz, a ordinului ministrului de resort/hotararii autoritatii administratiei publice locale pentru regiile autonome.
    7.4. Administratorul raspunde civil pentru daunele produse societatii/regiei prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societatii/regiei, daca acestea nu constituie infractiuni.
    7.5. In cazul in care adunarea generala a actionarilor/asociatilor societatii a decis sau, dupa caz, prin ordinul ministrului de resort/hotararea autoritatii administratiei publice locale pentru regii autonome s-a decis pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului, mandatul acestuia inceteaza.

    VIII. FORTA MAJORA
    8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau/si partial a oricarei obligatii care ii revine, in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
    8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de..... (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
    8.3. Daca in termen..... (zile, ore) de de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

    IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI
    9.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare scrisa, cu acordul ambelor parti, prin act aditional.
    9.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.

    X. INCETAREA CONTRACTULUI
    10.1. Partile convin ca efectele prezentului contract sa inceteze in una sau mai multe din urmatoarele situatii:
    a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au renegociat in vederea prelungirii lui;
    b) revocarea administratorului in cazul in care:
    1. nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute in prezentul contract;
    2. nu respecta hotararile adunarii generale a actionarilor/asociatilor sau a ordinului ministrului de resort/hotararii autoritatii administratiei publice locale, dupa caz;
    3. nu respecta legislatia aplicabila societatilor comerciale/regiilor autonome, dupa caz;
    4. nu constituie garantiile pentru administrator in termenele stabilite de lege sau le diminueaza, indiferent de motiv;
    c) administratorul renunta la mandatul incredintat;
    d) acordul de vointa al partilor;
    e) intervine un caz de incompatibilitate prevazut de lege;
    f) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a administratorului;
    g) insolvabilitatea sau lichidarea societatii;
    h) scaderea sub 50% a actiunilor/partilor sociale detinute de stat sau de o autoritate a
administratiei publice locale in societatea comerciala; i) nerealizarea, timp de 1 an, a criteriilor de performanta stabilite in anexa la prezentul
contract.
    10.2. In cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor/partilor sociale, iar institutia publica implicata este in situatia prevazuta la pct. 10.1 lit. h, prezentul contract de administrare isi pastreaza valabilitatea numai daca adunarea generala a actionarilor/asociatilor, in noua structura a sa, aproba executarea, in continuare, a contractului, pana la expirarea duratei sale. In caz contrar, societatea comerciala il va despagubi pe administrator pentru lunile ramase pana la sfarsitul anului calendaristic.
    10.3. In cazul revocarii sale, administratorul este obligat sa inapoieze societatii comerciale/regiei autonome, toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale la data expirarii preavizului acordat, potrivit legii.

    XI. LITIGII
    11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
    11.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

    XII. DISPOZITII FINALE
    12.1. Administratorul are dreptul sa solicite mediere, consultanta sau alte masuri de protectie din partea adunarii generale a actionarilor/asociatilor sau, dupa caz, a ministerului de resort/autoritatii administratiei publice locale, confederatiei, federatiei sau organizatiei patronale din care face parte societatea/regia, in solutionarea situatiilor conflictuale, cu sindicatele sau cu alte organizatii legal constituite.
    12.2. La incetarea contractului in conditiile pct. 10.1 lit. a), c) ori d), societatea/regia poate ca, la cerea fostului administrator - persoana fizica, sa-i asigure un loc de munca in cadrul acesteia, pe o perioada de cel putin 6 luni, pe post corespunzator pregatirii sale profesionale.
    12.3. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului civil aplicabile.
    12.4. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si se depune spre inregistrare la Oficiul Registrului Comertului al..................in termen de 15 zile de la data semnarii lui.

    S.C./R.A.                          ADMINISTRATOR
    LS


    Anexa nr. 1
    Obiective si criterii de performanta

    I. OBIECTIVE DE PERFORMANTA
    In functie de situatia concreta a fiecarei societati/regii autonome si de strategia propusa pentru intreaga durata a contractului de administrare, se urmaresc:
    1. Evolutia volumului din activitatea de exploatare:
    a) cifra de afaceri;
    b) volumul productiei;
    c) rotatia stocurilor.
    2. Evolutia rezultatelor financiare din activitatea de exploatare:
    a) cresterea profitului;
    b) reducerea pierderilor;
    c) diminuarea creantelor si a nivelului datoriilor.
    3. Evolutia indicatorilor de flux financiar
    4. Prioritati ale restructurarii:
    a) eforturi si efecte;
    b) volumul de investitii;
    c) surse de finantare.
    5. imbunatatirea pozitiei pe piata interna si externa:
    a) balanta de import-export;
    b) cota de piata;
    c) volumul desfacerilor (unde este cazul).
    6. Pregatirea privatizarii:
    a) clarificarea situatiei patrimoniale;
    b) atragerea de investitori;
    c) pregatirea dosarului societatii comerciale in vederea privatizarii.    II. CRITERII DE PERFORMANTA
    1. Rata profitului net
    2. Rata rentabilitatii exploatarii
    3. Rata rentabilitatii economice
    4. Productivitatea muncii in preturi curente
    5. Productivitatea muncii in preturi comparabile
    6. Perioada de recuperare a creantelor
    7. Perioada de rambursare a datoriilor
    8. Rotatia stocurilor
    9. Rata lichiditatii generale
    10. Rata lichiditatii partiale (intermediare)
    11. Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata
    12. Consum specific de energie electrica in preturi curente   
    13. Consum specific de energie electrica in preturi comparabile   
    14. Consum specific de combustbil conventional in preturi curente
    15. Consum specific de combustibil conventional in preturi comparabile

Comentarii facebook

1 Comentarii la articol

  • a

    09 Septembrie 2011, 09:43

    1

    b

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *