Contract de consultanta financiara

Contract de Consultanta   |  0 comentarii

Contract de consultanta financiara - model contract de consultanta financiara


    CONTRACT DE ASISTENTA ECONOMICO-FINANCIARA
( model )
         
    1. PARTILE CONTRACTANTE
    Art.1
    S.C. ............. cu sediul in  ................ inregistrata la Registrul Comertului ................ cod fiscal nr. ....., cont curent nr. ..... deschis la Banca  ........................., reprezentata prin .............. in calitate de ....., denumita in continuare SOCIETATEA,
    si
    S.C. ................... cu sediul in .................., inregistrata la Registrul Comertului .............., cod fiscal  nr. ............., cont curent nr. ................. deschis la Banca ............., reprezentata prin .............. in calitate de ....., denumita in continuare BENEFICIAR, au convenit incheierea prezentului contract de asistenta financiara.

    2. OBIECTUL CONTRACTULUI
    Art.2
    Obiectul prezentului contract il reprezinta asistenta financiara acordata de SOCIETATE BENEFICIARULUI, care consta in: .........................................................
         
    3. OBLIGATIILE PARTILOR
    Art.3
    Obligatiile societatii:
    - sa prezinte beneficiarului planul sau in vederea atingerii scopului prevazut in obiectul contractului
    - sa tina la curent pe beneficiar cu privire la orice imprejurare care are legatura cu obiectul si scopul prezentului contract si care poate interesa beneficiarul.
    Art.4
    Obligatiile beneficiarului:
    - sa plateasca societatii comisioanele cuvenite la termenele si in conditiile stabilite prin contract si acte aditionale.    4. COMISIOANE SI MODALITATI DE PLATA
    Art.5
    Pentru serviciile prevazute la art. 2 beneficiarul se obliga sa plateasca societatii un comision in valoare de ................ lei.
    Plata acestui comision se face esalonat, pe masura indeplinirii contractului, la urmatoarele termene: .................... .

    5. DURATA CONTRACTULUI
    Art.6
    Perioada de valabilitate a prezentului contract este de .................... incepand cu data semnarii pana la data de ................., putand fi prelungit prin acordul scris al celor doua parti contractante cu cel putin 30 zile inainte de expirare.    6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
    Art.7
    Pentru incalcarea obligatiilor contractuale care genereaza pagube materiale, partea in culpa suporta despagubirile necesare acoperirii pagubelor produse celeilalte parti.
    Art.8
    In caz de executare cu intarziere a obligatiei de plata a comisionului, beneficiarul va plati societatii penalitati de intarziere de ...% din valoarea comisionului pentru fiecare zi de intarziere.
    Art.9
    In caz de executare necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor contractuale, societatea va plati daune in valoare de ............. lei.

    7. FORTA MAJORA
    Art.10
    Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
    Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute obligatiile asumate conform prevederilor contractuale.

    8. NOTIFICARI
    Art.11
    Orice notificare este considerata a fi indeplinita la momentul comunicarii ei, fie sub luare de semnatura, fie sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

    9. INCETAREA CONTRACTULUI
    Art.12
    Prezentul contract inceteaza in urmatoarele conditii:
    - la expirarea duratei stipulate in contract;
    - prin acordul partilor;
    - in cazul de lichidare judiciara a uneia din partile contractante;
    - imposibilitatea fortuita a societatii de a-si exercita atributiile mai mult de 90 de zile calendaristice.
    Art.13
    Indiferent de cauza de incetare a contractului, beneficiarul va plati societatii sumele cuvenite pentru activitatea prestata pana la data intervenirii cauzei de incetare.

    10. LITIGII
    Art.14
    Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.
    Art.15
    Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare ...........................................
   

Art.17
    Litigiile vor fi solutionate pe baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman.

    11. DISPOZITII FINALE
    Art.19
    Modificarea dispozitiilor prezentului contract se realizeaza doar prin act aditional la prezentul contract.
    Prezentul contract s-a incheiat astazi ..............., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.


           SOCIETATEA,                                BENEFICIARUL,
      ......................                      ......................

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *