Contract de finantare nerambursabila

Contract de Consultanta   |  0 comentarii

Contract de finantare nerambursabila - model utilizat de Administratia Fondului pentru Mediu in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

    Partile contractante
    Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscala 14715650, cont nr. ........., deschis la Trezoreria ......., reprezentata legal prin domnul ......... - presedinte, in calitate de finantator, denumita in continuare AFM,
    si
    Societatea Comerciala ..... - S.A./S.R.L., cu sediul social in ............., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ............ sub nr. .....././.........., cod de identificare fiscala ..........., cont nr. .................., deschis la Trezoreria .................., reprezentata legal prin domnul/doamna ..................., care imputerniceste pe domnul/doamna ............., in calitate de producator validat, denumita in continuare producator,

    a intervenit prezentul contract de finantare nerambursabila, denumit in continuare contract.

    ART. 1
    Obiectul contractului
    1.1. Prin prezentul contract, AFM acorda producatorului o finantare nerambursabila, denumita in continuare finantare, in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul ......, denumit in continuare program.
    1.2. Finantarea se acorda pentru comercializarea in cadrul programului a autovehiculelor noi:
    a) marca ........, cu sistem de propulsie ........;
    b) marca ........, cu sistem de propulsie ........;
    c) marca ........, cu sistem de propulsie ........;
    ...............................................
    n) marca ........, cu sistem de propulsie ....... .
    ART. 2
    Durata contractului
    Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de 12 decembrie ...... inclusiv.
    ART. 3
    Modalitatea de finantare
    3.1. Finantarea se face in transe lunare, in interiorul perioadei prevazute la art. 2.
    3.2. Finantarea se realizeaza prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe masura decontarii contravalorii tichetelor valorice declarate autentice de catre AFM, si prin creditarea contului nr. ......... deschis la Trezoreria ........... de catre producator, pe baza de cerere de decontare, insotita in mod obligatoriu de documentele prevazute la art. 25 alin. (2) din Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. ....../....., in conditiile in care cererea de decontare si documentele aferente sunt complete si corect intocmite.
    3.3. Virarea sumelor din contul AFM in contul producatorului se face in termen de .... zile de la depunerea cererii de decontare.
    3.4. Cererea de decontare se depune la AFM, la data de ...... a fiecarei luni.
    3.5. Orice plata excedentara efectuata de catre AFM constituie plata necuvenita, iar producatorul are obligatia de a restitui sumele necuvenite in termen de 5 zile de la data confirmarii de primire a notificarii din partea AFM.
    ART. 4
    Obligatiile partilor
    4.1. Producatorul se obliga:
    a) sa utilizeze finantarea numai in scopul si in conditiile in care a fost acordata;
    b) sa asigure inregistrarea in evidenta contabila a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementarilor contabile in vigoare;
    c) sa plateasca toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datoreaza potrivit reglementarilor legale si in termenele prevazute de acestea;
    d) sa permita reprezentantilor AFM accesul la sediul sau social, precum si la punctele sale de lucru, pentru inspectarea activitatilor ce se realizeaza din finantarea acordata si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, a altor documente relevante in legatura cu derularea programului;
    e) sa nu sponsorizeze activitati cu impact negativ asupra mediului pe intreaga perioada de valabilitate a prezentului contract;
    f) sa informeze AFM si sa prezinte documentele corespunzatoare in cazul in care survin modificari cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate cu ocazia prezentarii cererii de decontare ori pe parcursul derularii prezentului contract, in termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificari;
    g) sa informeze AFM in cazul in care va fi supus procedurii de insolventa sau faliment, executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, inchidere operationala, administrare speciala ori i-au fost suspendate sau restrictionate activitatile economice sau se va afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;
    h) in indeplinirea prezentului contract, sa nu prezinte date, informatii sau inscrisuri false, eronate ori incomplete;
    i) sa furnizeze in maximum 5 zile lucratoare de la notificarea AFM orice informatii suplimentare considerate necesare pentru indeplinirea prezentului contract;
    j) sa specifice, in cazul oricarui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, in orice forma si in orice mediu, ca aceasta este realizata prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul ......., derulat de AFM si finantat din Fondul pentru mediu;
    k) sa prezinte orice reducere de pret promovata printr-un document imprimat, cu valoare nominala, in asa fel incat sa nu genereze confuzii intre acesta si tichetul valoric utilizat in cadrul programului;
    l) sa puna la dispozitia solicitantilor o linie telefonica accesibila sau de tip "info-line" la care acestia pot obtine informatii cu privire la program;
    m) sa verifice, la inscrierea proprietarilor, autenticitatea documentelor aferente tichetelor valorice prezentate, precum si concordanta si realitatea datelor cuprinse in acestea;
    n) sa justifice in scris proprietarului, la cererea acestuia, motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera nota de inscriere sau, daca i-a eliberat nota de inscriere, motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou;
    o) sa gestioneze, in conditiile legii, datele cu caracter personal apartinand participantilor in cadrul programului;
    p) sa pastreze in conditii de siguranta tichetele valorice si documentele aferente depuse de catre proprietarii inscrisi.
    4.2. AFM se obliga:
    a) sa asigure finantarea in conditiile mentionate in prezentul contract, in limita fondurilor prevazute programului prin bugetul anual al Fondului pentru mediu;
    b) sa puna la dispozitia producatorului informatiile legate de finantare;
    c) sa verifice autenticitatea tichetelor valorice depuse de catre producator si sa transmita acestuia lista tichetelor valorice declarate autentice.
    ART. 5
    Raspunderea contractuala
    5.1. Nerespectarea de catre producator a oricareia dintre obligatiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpa.
    5.2. Constituie caz de culpa si urmatoarele fapte ale producatorului:
    a) comite nereguli de ordin financiar in cadrul programului si in legatura cu acesta, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
    b) impotriva acestuia a fost demarata procedura insolventei sau falimentului, procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, inclusiv inchidere operationala, a fost pus sub administrare speciala, iau fost suspendate ori restrictionate activitatile, inclusiv cele economice, sau se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;
    c) face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. b), precum si pentru orice alta situatie similara.
    5.3. Producatorul isi asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe intreg parcursul derularii prezentului contract, AFM fiind degrevata in totalitate de orice responsabilitate.
    5.4. Producatorul isi asuma integral raspunderea pentru refuzul de a elibera nota de inscriere proprietarului solicitant si/sau pentru refuzul de a efectua formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou proprietarului caruia i-a fost eliberata nota de inscriere.
    5.5. Producatorul suporta taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregatirea, incheierea, executarea, punerea in aplicare si finalizarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitatilor aferente.
    5.6. Producatorul ramane direct raspunzator pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de incetarea prezentului contract inainte de termen din culpa sa.
    5.7. Orice caz de culpa si orice disfunctionalitate aparute pe parcursul derularii prezentului contract vor fi notificate producatorului de catre AFM, in maximum 5 zile de la constatare. Daca deficientele mentionate nu sunt inlaturate in termen de maximum 10 zile de la data notificarii, AFM are dreptul de a lua urmatoarele masuri:
    a) sistarea temporara a utilizarii finantarii, pana la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitiva a finantarii si rezilierea unilaterala a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate catre producator, in conditiile Codului de procedura fiscala/Codului de procedura civila.
    ART. 6
    Incetarea contractului
    Prezentul contract inceteaza de drept:
    a) la data prevazuta in cuprinsul acestuia;
    b) la data interventiei unui act de autoritate;
    c) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asemenea masura incat indeplinirea prezentului contract ar fi contrara AFM si interesului public; acest fapt va fi notificat producatorului in termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul in care AFM a luat cunostinta de aparitia unor astfel de circumstante.
    ART. 7
    Forta majora si cazul fortuit
    7.1. Prin forta majora si/sau caz fortuit se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit dupa incheierea prezentului contract si care impiedica partile sa isi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.
    7.2. Partea care invoca forta majora are urmatoarele obligatii:
    a) sa notifice cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei;
    b) sa transmita, in termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forta majora, certificatul de forta majora emis de autoritatea competenta;
    c) sa comunice data incetarii in termen de 5 zile de la incetare;
    d) sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor acesteia.
    7.3. Daca nu se procedeaza la anuntare, in conditiile si termenele prevazute, partea care o invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa notificarii.
    7.4. Indeplinirea prezentului contract va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
    7.5. Forta majora, comunicata si dovedita in conditiile pct. 7.2., exonereaza de raspundere partea care o invoca.
    7.6. Daca forta majora si/sau consecintele acesteia dureaza sau se estimeaza ca va/vor dura mai mult de 3 luni, partile se obliga sa negocieze cu buna-credinta in vederea identificarii solutiei celei mai bune:
    a) incetarea prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.
    7.7. Prevederile de mai sus se aplica si in caz fortuit.
    ART. 8
    Cesiunea
    Prezentul contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgand din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau partiale.
    ART. 9
    Litigii
    9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cat posibil, pe cale amiabila.
    9.2. In cazul in care o solutie amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecatoresti competente in a caror raza teritoriala isi are sediul AFM.
    ART. 10
    Dispozitii finale
    10.1. Orice notificare in baza prezentului contract se face in scris la urmatoarele adrese:
    Pentru AFM: municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;
    Pentru producator: ........................... .
    In cazul in care producatorul doreste sa fie notificat la o alta adresa sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicata in scris la AFM.
    10.2. Notificarile facute producatorului la adresa mentionata in cuprinsul pct. 10.1 sau la o alta adresa comunicata ulterior se considera a fi aduse la cunostinta acestuia.
    Sub conditia ca acestea sa fie confirmate ulterior, notificarile se pot transmite si prin fax la urmatoarele numere de telefon:
    - pentru AFM: .............;
    - pentru producator: ....... .
    10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind intocmit, interpretat si executat conform legislatiei romane si guvernat de aceasta.
    10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv in caz de semnare prin procura, noi, reprezentantii legali ai producatorului, am luat cunostinta de prevederile Codului penal privind falsul in declaratii.
    10.5. Prezentul contract poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul partilor, prin act aditional.
    10.6. Prezentul contract s-a semnat la data de ......, la sediul AFM, in doua exemplare originale, ambele avand aceeasi valoare juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte semnatara.

Administratia Fondului pentru Mediu       Societatea Comerciala

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *