Contract de garantare Programul Mihail Kogalniceanu

Cerere BNR  |  0 comentarii

Adaptati acest model de CONTRACT DE GARANTARE la cerintele dvs.

- Model-

    Incheiat in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, denumita in continuare OUG nr. 60/2011, si in baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare norme metodologice, intre:
    1. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, imputernicit conform OUG nr. 60/2011, in calitate de mandatar al statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, cu sediul social in municipiul Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, inregistrat in registrul comertului sub nr. J 40/10581/2001, in Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 si in Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, cod unic de inregistrare 14367083, reprezentat de ......................., in calitate de .................., denumit in continuare F.N.G.C.I.M.M.;
    2. Institutia de credit .................., cu sediul social in localitatea ...................., str. ...................., nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ....., judetul/sectorul ................, inregistrata la registrul comertului sub nr. J..../...../............, si in Registrul bancar sub nr. .............., cod unic de inregistrare ......................, reprezentata prin dl/dna ....................., in calitate de ..............., cont nr. ................, deschis la ...................., denumita in continuare Finantator,
    si
    3. Beneficiarul ......................, cu sediul social in localitatea ......................, str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul .............., telefon ..........., fax ..........., e-mai .................., inregistrat la registrul comertului sub nr. J....../....../........................., cod unic de inregistrare ........................, CAEN activitatea pentru care se acorda garantia .................., reprezentat prin dl/dna ..........................., in calitate de ..................., si prin dl/dna ...................., in calitate de ................., cont nr. ...................., deschis la ....................., denumit in continuare Beneficiar,

    in urmatoarele conditii:

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1.1. - Termenii folositi in prezentul contract au urmatoarele semnificatii:
    a) Beneficiarul Programului - operatorul economic care se incadreaza in categoria I.M.M. in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si care respecta conditiile prevazute de OUG nr. 60/2011 si de normele metodologice;
    b) contract de garantare - contractul incheiat intre Beneficiarul Programului, Finantator si F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finantelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obliga sa garanteze creditul acordat de institutia de credit finantatoare si prin care Beneficiarul isi asuma obligatia sa ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executarii garantiei de catre institutia de credit finantatoare;
    c) garant - statul, prin Ministerul Finantelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.;
    d) procent garantat - partea din credit care este acoperita de garantia de stat, exprimata in valoare procentuala. Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului;
    e) valoarea garantiei - valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din valoarea creditului. Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse in valoarea garantiei;
    f) riscul de credit - neplata partiala sau integrala a creditului si/ori a dobanzilor aferente contractului de credit de catre Beneficiarul Programului;
    g) valoarea de executare a garantiei - suma rezultata din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, suma care urmeaza a fi platita institutiei de credit finantatoare de catre Ministerul Finantelor Publice in cazul producerii riscului de credit;
    h) prima de garantare - suma datorata de Beneficiarul Programului constituita din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finantelor Publice si din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al carei nivel se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice;
    i) comision de risc - suma datorata de Beneficiarul Programului destinata acoperirii riscului de garantare si finantarii anuale a capitalului necesar Programului;
    j) comision de administrare - suma datorata de Beneficiarul Programului care acopera costurile de evaluare, acordare si administrare a garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;
    k) dobanda integral subventionata - alocatia financiara nerambursabila acordata Beneficiarului I.M.M. de la bugetul de stat de catre Ministerul Economiei, prin structura specializata din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, pentru plata integrala a dobanzii aferente creditului contractat, in conditiile OUG nr. 60/2011.

    CAP. 2
    Obiectul contractului

    Art. 2.1. - (1) Prin prezentul contract, F.N.G.C.I.M.M. garanteaza, in numele si in contul statului, in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat, rambursarea proportionala cu procentul de garantare a liniei de credit cu dobanda integral subventionata si cu garantie de stat, acordate Beneficiarului de catre Finantator in cadrul Programului Mihail Kogalniceanu pentru I.M.M.-uri, denumit in continuare Programul, obligandu-se sa plateasca acestuia valoarea de executare a garantiei la aparitia riscului de credit.
    (2) Linia de credit este in valoare de ................ lei si se acorda Beneficiarului de catre Finantator in cadrul Programului, cu destinatia ..................... .
    (3) Linia de credit se acorda prin Contractul de credit nr. ............... din data de ................ si Aprobarea de finantare nr. .................. din data de .................. pe termen de ....... luni, cu scadenta la data de ................ .
    (4) Tragerile din linia de credit se vor face in urma unei solicitari scrise a Beneficiarului adresate institutiei de credit finantatoare, fara sa depaseasca in niciun moment plafonul maxim aprobat. Institutia de credit finantatoare autorizeaza tragerile din plafon cu respectarea destinatiilor prevazute la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 60/2011. Rambursarea sau, dupa caz, reintregirea plafonului se va putea face pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit. Toate sumele trase si nerambursate devin scadente la data expirarii valabilitatii liniei de credit.
    Art. 2.2. - (1) Valoarea maxima a garantiei este de .......... lei reprezentand ..............% din plafonul liniei de credit, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de Beneficiarul Programului in baza contractului de credit.
    (2) Valoarea garantiei se reduce cu principalul rambursat de catre Beneficiar, proportional cu procentul de garantare.
    Art. 2.3. - (1) Beneficiarul garanteaza indeplinirea obligatiei de rambursare a liniei de credit Finantatorului, in temeiul prezentului contract, cu ipoteca mobiliara prevazuta la art. 9 alin. (2) din OUG nr. 60/2011 si cu garantia personala a fideiusorului/fideiusorilor ................ .
    (2) Garantiile colaterale acopera ................% din valoarea liniei de credit.
    Art. 2.4. - (1) Beneficiarul Programului se obliga sa constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la institutia de credit finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor datorate de acesta in baza contractului de garantare, in limita liniei de credit contractate.
    (2) Finantatorul, prin reprezentantii sai, va efectua formalitatile de inscriere si de radiere in/din Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a ipotecii mobiliare asupra tuturor conturilor curente deschise de Beneficiarul Programului la institutia de credit finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor datorate de acesta in baza contractului de garantare, in limita liniei de credit contractate, constituita conform Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Ipoteca mobiliara se va constitui si se va inscrie concomitent atat in favoarea statului roman, cat si in favoarea Finantatorului si va avea rang prioritar in raport cu celelalte garantii constituite si inscrise de alti creditori asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Beneficiar la Finantator.
    (4) Sumele realizate in urma executarii garantiei prevazute la alin. (3) se vor distribui de catre Finantator proportional cu procentul de garantare.
    Art. 2.5. - (1) Fideiusorul/Fideiusorii .................. va/vor garanta creantele rezultate din plata garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., in numele si in contul statului, cu renuntarea la beneficiul de discutiune si diviziune.
    (2) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice.

    CAP. 3
    Prima de garantare

    Art. 3.1. - Beneficiarii Programului care obtin aprobarea garantarii liniei de credit de catre F.N.G.C.I.M.M., in numele si in contul statului, datoreaza o prima de garantare, constituita din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finantelor Publice si din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., pentru fiecare perioada de valabilitate a garantiei.
    Art. 3.2. - Comisionul de risc se calculeaza flat, prin aplicarea procentului de 1,6% la valoarea garantiei aprobate de F.N.G.C.I.M.M. si se plateste de Beneficiar dupa obtinerea aprobarii garantarii liniei de credit de catre F.N.G.C.I.M.M.
    Art. 3.3. - Plata comisionului de risc se face de catre Beneficiar, in contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, cod de identificare fiscala 8609468, integral, inainte de semnarea contractului de garantare transmis de catre F.N.G.C.I.M.M. institutiei de credit.
    Art. 3.4. - Comisionul de administrare se calculeaza flat, prin aplicarea procentului de ............% la valoarea garantiei, si se plateste de Beneficiar dupa comunicarea aprobarii garantarii liniei de credit de catre F.N.G.C.I.M.M.
    Art. 3.5. - (1) Obligatiile de virare a comisionului de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M., precum si de calculare si verificare a platii comisionului de risc datorat de Beneficiar ii revin Finantatorului.
    (2) Virarea comisionului de administrare se face de catre Finantator, in contul F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N. nr. RO81 BRDE 445S V678 1026 4450, deschis la B.R.D., Agentia Banu Manta, integral, in baza comunicarii valorii comisionului de administrare din instiintarea de aprobare intocmita de F.N.G.C.I.M.M., urmand ca factura emisa pentru comision sa fie transmisa ulterior, impreuna cu cele 3 contracte, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incasarea comisionului de administrare. Finantatorul are obligatia de a transmite copia ordinului de plata privind achitarea comisionului de administrare la adresa de email opkogalniceanu@fngcimm.ro.
    (3) F.N.G.C.I.M.M. transmite Finantatorului, odata cu cele 3 contracte semnate de F.N.G.C.I.M.M., si factura privind plata comisionului de administrare datorat la acordarea garantiei, emisa pe numele Finantatorului.
    (4) In cazul prelungirii termenului de valabilitate a garantiei deja acordate, calculul si plata comisionului de administrare se efectueaza potrivit prevederilor art. 3.2.-3.4.
    (5) Finantatorul datoreaza comisionul de administrare mentionat in instiintarea de aprobare a solicitarii de garantare si in situatia in care F.N.G.C.I.M.M. a transmis Finantatorului contractele de garantare si, ulterior, acesta a renuntat la garantia solicitata.
    Art. 3.6. - In cazul in care Finantatorul nu vireaza comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. de catre Beneficiar pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care F.N.G.C.I.M.M. a comunicat instiintarea de aprobare a garantiei, valabilitatea aprobarii inceteaza de drept si in mod automat.
    Art. 3.7. - Contractele care nu au fost returnate de Finantator prin procesul-verbal de predare/primire aferent lunii calendaristice urmatoare celei in care trebuia efectuata predarea/primirea in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) din normele metodologice se anuleaza, iar valabilitatea aprobarii garantiei inceteaza de drept si in mod automat dupa expirarea acestui termen.

    CAP. 4
    Obligatiile partilor

    Art. 4.1. - Beneficiarul se obliga:
    a) sa ramburseze finantarea garantata conform contractului de credit si eventualelor acte aditionale la acesta;
    b) sa utilizeze sumele din linia de credit numai pentru:
    b1) cheltuieli privind aprovizionarea, productia, desfacerea;
    b2) cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau prestarea de servicii;
    b3) cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
    b4) alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
    b5) cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate;
    b6) plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
    b7) alte costuri de operare;
    c) sa achite comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. si comisionul de risc cuvenit Ministerului Finantelor Publice;
    d) sa plateasca lunar partea din dobanda care ii revine in baza contractului de credit, urmand ca, in baza conventiei de colaborare dintre structura specializata din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si institutia de credit partenera, structura specializata din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii sa vireze lunar institutiei de credit partenere subventia de dobanda aferenta creditului contractat de catre Beneficiar in conditiile stabilite prin OUG nr. 60/2011, in cazul in care structura specializata din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii nu va plati din orice motiv Finantatorului subventia de dobanda, Beneficiarul se obliga sa achite din surse proprii la prima si simpla cerere a Finantatorului intreaga dobanda datorata conform contractului de credit.
    e) sa prezinte Finantatorului garantii colaterale conform normelor interne ale Finantatorului;
    f) sa constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la institutia de credit finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor datorate de acesta in baza contractului de garantare, in limita liniei de credit contractate. Ipoteca mobiliara se va constitui si se va inscrie concomitent atat in favoarea statului roman, cat si in favoarea Finantatorului si va avea rang prioritar in raport cu celelalte garantii constituite si inscrise de alti creditori asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Beneficiar la Finantator, iar sumele realizate in urma executarii ipotecii mobiliare se vor distribui de catre Finantator proportional cu procentul de garantare;
    g) cel putin unul dintre administratorii, actionarii sau asociatii Beneficiarului Programului, precum si intreprinzatorul persoana fizica ce desfasoara activitati economice in mod independent, autorizata potrivit legii, dupa caz, in calitate de fideiusor, sa garanteze prin cel putin un angajament personal creantele rezultate din plata garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul statului, cu renuntarea la beneficiul de discutiune si diviziune. Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice;
    h) sa suporte din surse proprii costurile aferente operatiunilor prevazute la art. 2.4;
    i) sa restituie statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice, suma achitata in contul garantiei acordate prin prezentul contract; in caz contrar, acest debit va fi recuperat in mod silit de catre organele teritoriale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    j) sa plateasca dobanzi si penalitati de intarziere conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu ziua urmatoare datei platii sumei rezultate din executarea garantiei si pana la data stingerii inclusiv, calculate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si aplicate creantelor rezultate din plata garantiilor in cadrul Programului;
    k) sa tina o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform Programului, a altor scheme de minimis si a altor ajutoare de stat; sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze o perioada de 10 ani;
    l) sa raporteze, in calitate de beneficiar de ajutor de minimis, efectele participarii la Program catre oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (O.T.I.M.M.C.) de care apartine judetul in care este inregistrat, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu anul urmator acordarii ajutorului financiar nerambursabil.
    Art. 4.2. - Finantatorul se obliga:
    a) sa verifice, la acordarea finantarii, indeplinirea de catre Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 60/2011;
    b) sa acorde linia de credit cu facilitatile prevazute la art. 7 din OUG nr. 60/2011;
    c) sa aprobe tragerile din linia de credit acordata Beneficiarului numai pentru destinatiile precizate la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 60/2011, cu respectarea prevederilor cap. III din normele metodologice;
    d) sa asigure respectarea obligatiei Beneficiarului de a constitui o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finantator pe numele Beneficiarului, la momentul acordarii finantarii, conform prevederilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabila pana la stingerea creantelor datorate de Beneficiar in baza contractului de garantare;
    e) sa acorde finantarile in cadrul Programului pe o perioada de maximum un an, cu posibilitatea prelungirii in conditiile Programului;
    f) sa efectueze pe cheltuiala Beneficiarului formalitatile de inscriere/modificare/stingere la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finantator pe numele Beneficiarului;
    g) sa prevada in mod expres in contractele de credit separat costurile cu dobanda, evidentiindu-se distinct dobanda subventionata;
    h) sa prezinte, odata cu cererea de plata, documentele prevazute la art. 7.1 din Conventia de lucru;
    i) sa efectueze predarea/primirea a cate unui exemplar original al contractelor de garantare, al contractelor de fideiusiune, precum si al contractelor de ipoteca mobiliara, semnate de catre parti, lunar, centralizat, pana cel mai tarziu la data de 15 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta, pe baza de proces-verbal de predare/primire incheiat intre institutia de credit finantatoare si F.N.G.C.I.M.M;
    j) lunar, pana la data de 7 a lunii curente pentru luna anterioara, unitatea centrala a Finantatorului transmite F.N.G.C.I.M.M informatii referitoare la liniile de credit garantate de acesta, pe toata durata Programului;
    k) sa transmita o informare catre F.N.G.C.I.M.M in cazul in care aproba modificari ale clauzelor contractului de credit (altele decat prelungirea valabilitatii liniei de credit si, respectiv, a garantiei), in termen de 10 zile lucratoare de la aprobarea modificarilor respective.
    Art. 4.3. - F.N.G.C.I.M.M. se obliga:
    a) sa solicite Finantatorului informatii suplimentare, atunci cand elementele cuprinse in solicitarea de garantare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
    b) sa verifice indeplinirea criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 60/2011 si sa efectueze analiza situatiei economico-financiare a solicitantului pe baza informatiilor furnizate de Finantator, in conformitate cu normele proprii;
    c) sa urmareasca si sa verifice indeplinirea de catre Finantator a obligatiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele si in conditiile prevazute de acesta;
    d) sa monitorizeze garantiile acordate prin urmarirea periodica a stadiului derularii liniei de credit garantate, pe baza situatiilor furnizate de Finantator, conform prevederilor Conventiei de lucru;
    e) sa verifice incadrarea cererii de plata in termenii si in conditiile OUG nr. 60/2011, ale normelor metodologice, ale Conventiei de lucru si ale prezentului contract de garantare;
    f) sa aprobe, in maximum 10 zile calendaristice, cererea de plata a garantiei in conditiile transmiterii de catre Finantator a tuturor documentelor care insotesc cererea de plata, prevazute la art. 23 alin. (1) din normele metodologice, in perioada de valabilitate a garantiei, asumarii de catre Finantator a verificarii indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f), h), i) si j) din OUG nr. 60/2011, respectarii de catre Beneficiar a obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. e) si g) din acelasi act normativ, precum si in conditiile achitarii primei de garantare;
    g) sa respinga, in maximum 10 zile calendaristice, cererea de plata a garantiei, in conditiile transmiterii unor documente care insotesc cererea de plata incomplete/care nu respecta prevederile legale sau in afara perioadei de valabilitate a garantiei, neasumarii de catre institutia de credit finantatoare a verificarii indeplinirii oricarora dintre obligatiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f), h), i) si j) din OUG nr. 60/2011, nerespectarii de catre Beneficiar a oricarora dintre obligatiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. e) si g) din acelasi act normativ, precum si in conditiile neachitarii primei de garantare;
    h) sa restituie cererea de plata si documentatia insotitoare in cazul in care aceasta a fost transmisa inainte ca Beneficiarul sa inregistreze cel putin 30 de zile de restanta la plata principalului;
    i) sa comunice Finantatorului decizia cu privire la plata garantiei cel tarziu in ziua urmatoare adoptarii, precum si faptul ca decizia s-a transmis Ministerului Finantelor Publice in vederea efectuarii platii;
    j) sa transmita debitorului beneficiar al garantiei, in termen de 15 zile calendaristice de la data efectuarii de catre Ministerul Finantelor Publice a platii garantiei catre Finantator, inscrisul prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata si data scadentei acesteia. Procedura de transmitere se efectueaza prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
    k) sa transmita, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in vederea recuperarii creantei in conditiile legii, urmatoarele documente:
    - inscrisul prevazut la lit. i), impreuna cu dovada efectuarii procedurii de transmitere catre debitorul beneficiar al finantarii garantate;
    - contractul de garantare in original;
    - contractul/contractele de fideiusiune in original, insotit/insotite de copia documentului de identitate al fideiusorului; si
    - contractul de ipoteca mobiliara, insotit de copia avizului de inscriere a contractului de ipoteca mobiliara in Arhiva Electronica de Garantii Reale;
    l) sa garanteze pentru securitatea transmiterii informatiilor si a documentelor referitoare la Program, prin intermediul aplicatiei web ce este pusa la dispozitia Finantatorului, si, de asemenea, pentru remedierea oricarei disfunctionalitati tehnice sau de orice natura care poate aparea in utilizarea acesteia. Finantatorul nu este raspunzator in fata Beneficiarului sau a F.N.G.C.I.M.M daca intarzierea transmiterii documentelor catre F.N.G.C.I.M.M sau transmiterea acestora intr-un mod defectuos s-a datorat unei disfunctionalitati a aplicatiei web;
    m) sa solutioneze, in termen de 10 zile lucratoare, solicitarile Finantatorului privind modificarea unor clauze ale prezentului contract.

    CAP. 5
    Plata garantiei

    Art. 5.1. - (1) In cazul in care Beneficiarul Programului nu isi indeplineste obligatiile de plata care ii revin in baza contractului de credit, institutia de credit poate solicita executarea garantiei emise de F.N.G.C.I.M.M., in numele si in contul statului, prin transmiterea cererii de plata. Cererea de plata se transmite F.N.G.C.I.M.M. in perioada de valabilitate a garantiei, ulterior trecerii la restanta a intregii finantari garantate, fara insa a depasi 75 de zile calendaristice de la data inregistrarii restantei la plata principalului, insotita de documentele prevazute la art. 7.1 din Conventia de lucru.
    (2) Documentatia care trebuie sa insoteasca cererea de plata se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. intr-un singur exemplar, indosariat, paginat si opisat.
    Art. 5.2. - (1) In termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plata, F.N.G.C.I.M.M. aproba sau respinge plata.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. aproba cererea de plata a garantiei in conditiile prevazute la art. 7.3 din Conventia de lucru.
    (3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plata a garantiei in conditiile prevazute la art. 7.4 din Conventia de lucru.
    (4) Decizia referitoare la cererea de plata se comunica Finantatorului si Ministerului Finantelor Publice cel mai tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare adoptarii acesteia.
    (5) Plata garantiei se face de catre Ministerul Finantelor Publice intr-un cont unic al Finantatorului, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plata, in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de catre F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plata, fara insa a depasi 90 de zile calendaristice de restanta la plata principalului de catre Beneficiar.
    (6) Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se platesc institutiei de credit finantatoare de catre Ministerul Finantelor Publice de la fondul de risc si se recupereaza de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la Beneficiar, in conditiile legii.
    (7) In termen de 5 zile lucratoare de la data platii valorii de executare a garantiei, Ministerul Finantelor Publice transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuarii platii.
    (8) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plata si documentatia insotitoare in cazul in care a fost transmisa inainte ca Beneficiarul sa inregistreze cel putin 30 de zile de restanta la plata principalului.
    Art. 5.3. - (1) Dupa plata garantiei, F.N.G.C.I.M.M. intocmeste un inscris prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata, precum si data scadentei acesteia, care se transmite Beneficiarului, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii de la Ministerul Finantelor Publice a dovezii efectuarii platii garantiei.
    (2) Inscrisul prevazut la alin. (1) impreuna cu dovada efectuarii procedurii de transmitere catre debitorul beneficiar al finantarii garantate, insotit de contractul de garantare in original, contractul/contractele de fideiusiune in original insotit/insotite de copia documentului de identitate al fideiusorului si contractul de ipoteca mobiliara insotit de copia avizului de inscriere a contractului de ipoteca mobiliara in Arhiva Electronica de Garantii Reale, se inainteaza, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea recuperarii, in conditiile legii.

    CAP. 6
    Raspunderea partilor

    Art. 6.1. - Partile raspund conform legii in cazul neindeplinirii, indeplinirii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor ce le revin potrivit prezentului contract si legislatiei corespunzatoare aplicabile acestuia, cu exceptia cazurilor in care nerespectarea se datoreaza fortei majore, faptului celeilalte parti ori indeplinirii unei activitati impuse de lege.

    CAP. 7
    Litigii

    Art. 7.1. - Orice neintelegere aparuta intre partile semnatare in legatura cu incheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi solutionata de parti pe cale amiabila. In cazul in care nu se va putea ajunge la un acord pe aceasta cale, partile convin ca neintelegerile sa fie solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul social al Ministerului Finantelor Publice.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 8.1. - Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre parti, cu conditia platii comisionului de risc.
    Art. 8.2. - Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul partilor, materializat in acte aditionale, numai dupa transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat, in conformitate cu prevederile art. 6.1 alin. (5) din Conventia de lucru incheiata cu Finantatorul.
    Art. 8.3. - Raspunderea asumata de F.N.G.C.I.M.M. in temeiul prezentului contract inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la data indeplinirii de catre Beneficiar a tuturor obligatiilor fata de Finantator;
    b) la data la care Ministerul Finantelor Publice plateste valoarea de executare a garantiei;
    c) la data primirii cererii de renuntare la garantie din partea Finantatorului;
    d) la data incetarii valabilitatii aprobarii garantiei conform prevederilor art. 3.6 si 3.7.
    Art. 8.4. - Prezentul contract de garantare este valabil pana la data de ..............., sub rezerva dispozitiilor art. 8.3.
    Art. 8.5. - Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu cele din legislatia generala aplicabila, respectiv din OUG nr. 60/2011 si din normele metodologice.
    Art. 8.6. - In conformitate cu prevederile art. 12 alin. (10) din OUG nr. 60/2011, prezentul contract constituie titlu executoriu.
    Art. 8.7. - Partile sunt de acord ca, in vederea recuperarii sumei achitate in contul garantiei acordate prin prezentul contract, Finantatorul, fara a solicita consimtamantul Beneficiarului, sa urmeze instructiunile prin care organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala dispun de sumele aflate in contul Beneficiarului.

    Prezentul contract a fost redactat si incheiat astazi, ................., in 3 exemplare originale, cate unul pentru Finantator si Beneficiar si doua pentru F.N.G.C.I.M.M.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *