Contract de schimb bunuri mobile intre persoane fizice model

Contract Vanzare-Cumparare   |  0 comentarii

           Contract de schimb bunuri mobile intre persoane fizice - model contract


         
          I. PARTILE CONTRACTANTE
          Art.1
          Subsemnatul(a)............, cu domiciliul in localitatea ............, str. ......, nr..., bl. ..., ap..., jud. ......,  identificat cu B.I.  seria..., nr.., eliberat de Politia ..., la data de ..................
          Subsemnatul(a)............, cu domiciliul in localitatea ............, str. ......, nr..., bl. ..., ap..., jud. ......,  identificat cu B.I.  seria..., nr.., eliberat de Politia ..., la data de ..................
         
          II. OBIECTUL CONTRACTULUI
          Art.2
          Transmiterea, de catre ......... (primul), a dreptului de proprietate asupra  autoturismului marca ........................, tipul ......................, an de fbricatie........., serie motor .........................., serie sasiu ......, capacitate cilindrica ....................... cmc, culoare ..........................,  inmatriculat in Romania cu  nr. ................, la data de ...., potrivit certificatului de inmatriculare nr..........................., eliberat de ...........................
          Autoturismul a fost dobandit prin contractul de vanzare-cumparare nr .... incheiat la data de ....., iar la data incheierii prezentului  contract,  ......... (primul semnatar)  detine autoturismul in proprietate potrivit cartii de identitate a vehiculului seria  .......................
          Art.3
          Transmiterea, de catre ........ (al doilea), in schimbul autoturismului sus-mentionat, a dreptului de proprietate asupra autoturismului marca ....., tipul ......................, an de fbricatie........., serie motor .........................., serie sasiu ......, capacitate cilindrica ....................... cmc, culoare ..........................,  inmatriculat in Romania cu  nr. ................, la data de ...., potrivit certificatului de inmatriculare nr..........................., eliberat de ...........................
          Autoturismul a fost dobandit prin dobandit prin mostenire, potrivit certificatului de mostenitor nr. ...., din ....., eliberat de ....., iar la data incheierii prezentului contract, .......... (al doilea semnatar al contractului) detine autoturismul in proprietate potrivit cartii de identitate a vehiculului seria .....
          Art.4
          Plata, de catre ........., a unei diferente (sulte) de ..........
         
          III. MOMENTUL TRANSFERULUI DREPTULUI DE PROPRIETATE
          Art.5
          Dreptul de proprietate se va transmite in momentul autentificarii prezentului contract, la data de ...........
          Art.6
          Riscurile deteriorarii sau pieirii bunurilor se transmit odata cu dreptul de proprietate.
         
          IV. PLATA DIFERENTEI (SULTEI)
          Art.7
          Diferenta (sulta) se va plati in numerar sau in contul nr ......, deschis la banca ...., cel mai tarziu la data de .........
         
         V. OBLIGATII SI DREPTURI
          Art.8
          Obligatiile......(primului semnatar al contractului)


          - sa transmita dreptul de proprietate asupra imobilului ......
         - sa predea imobilul cel mai tarziu la data de .......
          - sa plateasca difernta (sulta) la termenul convenit prin prezentul contract
          - sa garanteze pentru evictiunea provenita din fapta proprie, din faptele tertilor, cat si pentru viciile ascunse ale imobilului.
          Art.9
          Obligatiile......(al doilea semnatar al contractului)
          - sa transmita dreptul de proprietate asupra imobilului ........
          - sa predea imobilul cel mai tarziu la data de ..........
          - sa garanteze pentru evictiunea provenita din fapta proprie, din faptele tertilor, cat si pentru viciile ascunse ale imobilului.
         
          VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
          Art.10
          Pentru excutarea cu intarziere a obligatiei de predare de catre unul din copermutanti, acesta va datora celeilalte parti suma de ...../zi cu titlu de penalitati de intarziere;
          Art.11
          Pentru executarea cu intarziere a obligatiei de plata a diferentei (sultei), debitorul datoreaza suma de ....../zi cu titlu de penalitati de intarziere.
          Art.12
 .         ............(datele primului semnatar al contractului) garanteaza pe contractant (al doilea semnatar) atat pentru evictiunea din fapta proprie cat si pentru evictiunea din fapta tertului si declara pe proprie raspundere ca autoturismul se afla in circuitul civil, este liber de orice sarcini, nu este sechestrat sau urmarit, nu se afla pe lista autovehiculelor furate, obligatiile fiscale catre stat sunt achitate la zi, iar autoturismul nu face obiectul nici unui litigiu privind dreptul de proprietate asupra acestuia.


          Art.13
          .......... (primul semnatar)  raspunde de viciile ascunse ale autovehiculului, fie ca au fost ascunse cu sau fara viclenie. Pentru viciile ascunse,  are obligatia sa reparare  prejudiciul suferit de ........(al doilea semnatar) in limita reparatiilor necesare.
          Art.14
          ...........(datele celui de-al doilea contractant) garanteaza pe primul contractant atat pentru evictiunea din fapta proprie cat si pentru evictiunea din fapta tertului si declara pe proprie raspundere ca autoturismul se afla in circuitul civil, este liber de orice sarcini, nu este sechestrat sau urmarit, nu se afla pe lista autovehiculelor furate, obligatiile fiscale catre stat sunt achitate la zi, iar autoturismul nu face obiectul nici unui litigiu privind dreptul de proprietate asupra acestuia.
          Art.15
          ...........(datele celui de-al doilea contractant)  raspunde de viciile ascunse ale autovehiculului, fie ca au fost ascunse cu sau fara viclenie. Pentru viciile ascunse  are obligatia de reparare  a prejudiciului suferit de primul semnatar al contractului, in limita reparatiilor necesare.
          Art.16
          In caz de evictiune sau de existenta  unor vicii ascunse, partea raspunzatoare datoreaza suma de ........, cu titlu de daune interese.
          Art.17
          In cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile asumate prin prezentul contract, cealalta parte poate considera contractul desfiintat de drept, dar nu mai inainte de punerea debitorului in intarziere, in formele prevazute de lege.
         
          VII. FORTA MAJORA
          Art.18
          Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
          Art.19
          Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa
          partilor, imprevizibil oi insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.
         
          VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
          Art.20
          Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoreoti competente.
         

         Prezentul contract s-a incheiat astazi ............ in .... exemplare

       
       Primul semnatar al contractului                Al doilea semnatar al contractului
Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *