Contract de inchiriere bunuri mobile (masini, utilaje, mijloace de transport si altele)

Contracte de Comodat  |  0 comentarii

MODEL CONTRACT DE INCHIRIERE BUNURI MOBILE


CAP. I    PARTILE CONTRACTANTE

S.C.____________ cu sediul in loc. ______________________,  nr. ________ , inmatriculata la ORC ______ sub nr.  J / __ / ______ / ______ , avand atribuit CUI RO ____________ , reprezentata prin administrator    ________ ,  , denumita in prezentul contract PROPRIETAR
si
________________________ cu sediul in loc. ______________________,  nr. ________ , inmatriculata la ORC ______ sub nr.  J / __ / ______ / ______ , avand atribuit CUI RO ____________ , reprezentata prin administrator    ________ , denumita in prezentul contract CHIRIAS

CAP. II  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul contractului il constitue inchirierea de catre proprietar a unui bun mobil , respectiv un/o ________.
Art.2 Predarea - primirea se efectueaza la Braila pe baza de proces verbal incheiat intre parti si care constitue Anexa nr.1 la prezentul contract , in care se vor consemna datele de identificare ale bunului.

CAP. III  DURATA CONTRACTULUI

Art.3 Durata prezentului contract este de la_____, respectiv data predarii bunului mobil ce face obictul prezentului contract , pana la data de................

CAP. IV   CHIRIA SI MODALITATILE DE PLATA

Art.4 Chiriasul se obliga sa plateasca proprietarului o chirie lunara in suma de......................... + TVA pe toata perioada existentei contractului .
Art.5 Chiria se plateste in termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale cu O.P, numerar la caseria unitatii.
Art. 6 Chiriasul garanteaza executarea platilor si a celorlalte obligatii accesorii mentionate în contract si în actele aditionale la acesta, prin emiterea unei BILET LA ORDIN FARA PROTEST în favoarea proprietarului, anterior începerii derularii contractului, împuternicindu-l pe proprietar s ail utilizeze in cazul nerespectarii clauzelor contractuale.
Art.7 Predarea primirea biletului la ordin se efectueaza prin proces verbal ce constituie anexa nr. 2 la prezentul contract si se va face odata cu semnarea prezentului contract.
Art.8 Neplata la termen atrage penalitati de 0,15 % / zi intarziere , fara instiintare .
Art.9 In cazul neachitarii unei chirii lunare la scadenta, cumparatorul se afla de drept in intarziere conform art. 1523, aliniatul 1 din noul Cod Civil.
Art.10 In situatia în care, chiriasul nu achita sumele datorate( chirii restante) catre proprietar dupa scurgerea termenului de 5 zile de la data transmiterii notificarii de reziliere, prestatorul este îndreptatit sa utilizeze biletul la ordin emisa de chirias cu titlul de garantare a efectuarii platilor, pentru a acoperi sumele restante la plata precum si penalitatile de intarziere calculate in temeiul prevederilor contractuale
Art.11 Prin prezentul contract proprietarul transmite chiriasului un drept de folosinta limitat asupra bunului mobilul inchiriat ,  respectiv ______(denumirea bunului inchiriat).
Art.12 Proprietarul garanteaza ca bunul pe care il inchiriaza este in stare normala de functionare, functioneaza la capacitatea si calitatea descrisa in  __________.
Art.13 Proprietarul nu raspunde de nefunctionarea, functionarea necorespunzatoare, sau accidentele nedorite daca acestea se datoreaza exclusiv culpei Chiriasului in utilizare, sau nerespectarea de catre acesta a instructiunilor de folosire.
Art.14 Chiriasul se obliga sa se ingrijeasca de bunul inchiriat ca un bun proprietar, respectand instructiunile de utilizare si mentinandu-l in stare buna de functionare pe tot parcursul derularii prezentului contract. Cheltuielile de intretinere si utilizare cad in sarcina Chiriasului .

CAP. V    OBLIGATIILE PARTILOR

Art.15 OBLIGATIILE PROPRIETARULUI :
•    Sa predea bunul mobil chiriasului pe baza de proces verbal de predare - primire , la data de __.__.____ ..........................
•    Sa plateasca impozitul pentru bunul mobil inchiriat.
•    Sa se abtina de la orice fapt care ar avea drept consecinta tulburarea Chiriasului in folosinta bunului, tulburare de fapt sau de drept. Proprietarul nu raspunde de tulburarea cauzata prin faptul unui tert care nu invoca vreun drept asupra bunului.
Art.16 OBLIGATIILE CHIRIASULUI :
•    sa plateasca chiria la termenul stabilit .
•    sa nu cesioneze contractul si sa nu subinchirieze bunul inchiriat .
•    sa intretina bunul mobil si sa nu efectueze nici un fel de acte care ar putea conduce la deterioararea acestuia , in caz contrar fiind obligat la plata c/v lor la incetarea contractului .   
•    sa restituie bunul mobil la incetarea contractului in starea in care i-a fost predat  exeptand uzura normala .
•    sa respecte normele in vigoare privind instruirea corespunzatoare a personalului care isi desfasoara activitatea cu bunul inchiriat , precum si normele de protectia muncii .
•    sa obtina toate avizele necesare functionarii , de la institutiile de stat , astfel incat activitatea desfasurata sa fie licita si sa nu contravina bunelor moravuri .
Art.17 Chiriasul va fi raspunzator pentru orice stricaciune adusa bunului mobi, fiind obligat sa plateasca contravaloarea acestor stricaciuni si/sau a daunelor interese, conform dispozitiilor art. 1822 Cod Civil.
Art.18 Chiriasul va raspunde fata de proprietar si fata de orice alta persoana fizica sau juridica , pentru prejudiciile cauzate prin producerea unor stricaciuni ale bunului inchiriat si de catre bunul inchiriat.
Art.19 Chiriasul se obliga sa achite toate taxele portuare (administratie, capitanie, etc.) legate de folosinta bunului, pe toata perioada de valabilitate a contractului de inchiriere.
ART.20 Chiriasul se obliga sa incheie in numele sau asigurare pentru bunul inchiriat pe toata durata contractului de inchirere, cesionand polita de asigurare catre proprietar.

CAP. VI  INCETAREA CONTRACTULUI
Art.21 Prezentul contract va inceta :
•    de drept la expirarea termenului convenit de parti conform art.1809 Cod Civil.
•    prin acordul partilor inainte de expirarea termenului contractual .
•    prin rezilierea acestuia in caz de neexecutare culpabila a obligatiilor contractuale de catre una
  din parti sub conditia unei notificari prealabile de 5 zile calendaristice.
•    prin denuntarea unilaterala ce se face cu un preaviz de 30 zile de catre partea interesata .
•    prin rezilierea unilaterala efectuata de catre proprietar cu o notificare prealabila de 5 zile calendaristice, in situatia in care chiriasul intarzie cu mai mult de 15 zile plata unei chirii lunare scadente.
•    De drept in cazul in care chiriasul nu preda catre proprietar biletul la ordin specificat la art.7,in termen de 5 zile de la semnarea contractului ;
Art.22 Chiriasul se obliga sa restituie proprietarului la Braila bunul inchiriat la data incetarii contractului. Partile vor intocmi si vor semna un proces verbal de predare-primire , in care vor descrie in mod detaliat starea in care chiriasul a restituit bunul inchiriat .

CAP. VII  ALTE CLAUZE
Art.23 Forta majora isi produce efectele asa cum este prevazut in legislatia in vigoare .
Art.24 Eventualele litigii nascute din interpretarea sau executarea prezentului contract , vor fi solutionate pe cale amiabila , iar in caz contrar , de catre instantele judecatoresti competente din Braila.
Art.25 Proprietarul se obliga sa raspunda in scris oricaror solicitari din partea chiriasului , in termen de 5 (cinci ) zile de la inregistrarea acestora .

Prezentul contract s-a incheiat azi __.__.____ in 2 (doua) exemplare , cate unul pentru fiecare parte.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *