Contract individual de munca pentru institutii de invatamant

Contract individual de munca  |  0 comentarii

Model contract individual de munca conform Ordin 4959/2013 prin care Ministerul Educației Naționale a aprobat Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

UNITATEA DE INVATAMANT .....................
CUI ......................
Nr. ............../.............

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA incheiat si inregistrat cu nr. ..../....in registrul general de evidenta a salariatilor

    A. Partile contractului
    1. Angajator - Unitatea de invatamant .............., cu sediul/domiciliul in str. ........... nr. ......., localitatea ................., judetul ..........., cod postal ........., cod fiscal ..........., telefon ..............., reprezentata legal prin ...................................., in calitate de .....................
    si
    2. Salariatul/Salariata - domnul/doamna ........................................., domiciliat(a) in localitatea ........................., str. ................ nr. ........., judetul ................, posesor/posesoare al/a BI/CI/pasaportului seria ....... nr. .............., eliberat/eliberata de .................... la data de .............., CNP .................., permis de munca seria ........... nr. ........... din data ..............
    am incheiat prezentul contract individual de munca, in baza Hotararii Consiliului de administratie nr. ...../.........., in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

    B. Obiectul contractului
    Executarea atributiilor ce decurg din functia didactica de ...........................................................
    (Explicatie: se nominalizeaza, dupa caz, una din functiile didactice prevazute la art. 247 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare)

    C. Durata contractului
    Determinata, de ....... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ............. si data de ......... (dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, 31 august ........)/pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului pe postul didactic/catedra de ................

    D. Locul de munca
    Activitatea se desfasoara la ..........................................................................

    E. Felul muncii
    Functia didactica .....................................................................................
    Disciplina/Disciplinele predate .......................................................................
    Activitati de pregatire metodico-stiintifica ..........................................................
    Activitati de educatie, complementare procesului de invatamant (mentorat, scoala dupa scoala, invatare pe tot parcursul vietii).........................................................................................................................

    F. Atributiile postului
    Atributiile postului, precum si obiectivele de performanta individuala sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

    G. Conditii de munca
    Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

    H. Durata muncii
    H.I. Norma didactica
    1. O norma didactica de predare-invatare-evaluare/instruire practica intreaga, durata timpului de lucru fiind de ....... ore/saptamana
    (18 - profesor invatamant de masa, 16 - profesor invatamant special si logoped, 24 - profesor instruire practica invatamant de masa, 20 - activitati de preprofesionalizare, instruire practica, profesor educator invatamant special - art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare)
    2. Un post didactic de ........................................................
    a) Repartizarea programului de lucru se face conform orarului de functionare al unitatii scolare.
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
    (In situatia in care se constituie norma didactica intr-o singura unitate scolara.)
    3. O fractiune de norma didactica de predare-invatare-evaluare/instruire practica de ......... ore/saptamana
    a) Repartizarea programului de lucru se face conform orarului.
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
    (In situatia in care se constituie norma intreaga la mai multe unitati de invatamant.)
    H.II. Alte activitati desfasurate in sistemul de plata cu ora
    Disciplina ....................................................................., numar de ore .............
    (In situatia in care cadrul didactic are norma didactica de predare-invatare-evaluare/instruire practica intreaga in aceeasi unitate de invatamant se completeaza si pct. H.I, si pct. H.II.
    In situatia in care cadrul didactic are norma didactica de predare-invatare-evaluare/instruire practica in alta unitate de invatamant si pentru cadrul didactic asociat se completeaza doar pct. H.II.)

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihna este, conform normelor stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, prin ordin al ministrului, de ........... zile.

    J. Salarizare
    1. Salariul lunar brut: .............................................. lei
    2. Salariul prin plata cu ora: ................. lei/ora
    Din care se regasesc urmatoarele elemente constitutive:
    a) sporuri ..............................................;
    b) indemnizatii ...................................;
    c) alte adaosuri ................................. .
    3. Data la care se plateste salariul este .............................. .

    K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca
    a) Echipament individual de protectie ........................................
    b) Echipament individual de lucru ............................................
    c) Materiale igienico-sanitare ...............................................
    d) Alimentatie de protectie ..................................................
    e) Alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ...........................

    L. Alte clauze
    a) Perioada de preaviz in cazul concedierii este de ........., conform art. 61 lit. c) si d), art. 65 si 66 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau contractului colectiv de munca.
    b) Perioada de preaviz in cazul demisiei este cea reglementata de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de contractul colectiv de munca.
    c) In cazul in care salariatul urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor regasi si in contractul individual de munca.
    d) Criteriile de evaluare a realizarii obiectivelor de performanta individuala ale salariatului sunt cele prevazute in fisa-cadru de autoevaluare, anexa la metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar.
    e) Alte clauze ..............

    M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
    1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
    b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
    c) dreptul la concediu de odihna anual;
    d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
    e) dreptul la demnitate in munca;
    f) dreptul la securitate si sanatate in munca;
    g) dreptul la acces la formarea profesionala;
    h) dreptul la informare si consultare;
    i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
    j) dreptul la protectie in caz de concediere;
    k) dreptul la negociere colectiva si individuala;
    l) dreptul de a participa la actiuni colective;
    m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
    n) alte drepturi prevazute de Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ordine, regulamente si metodologii in vigoare sau de contractele colective de munca aplicabile.
    2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) obligatia de a realiza norma didactica/de munca si, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
    b) obligatia de a respecta disciplina muncii si prevederile stabilite prin Codul de etica;
    c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
    d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
    e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
    f) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.
    3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
    b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;
    c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
    d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
    e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
    f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.
    4. Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
    b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normei didactice/de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
    c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
    d) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
    e) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
    f) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
    g) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor;
    h) sa evalueze realizarea obiectivelor de performanta individuala ale salariatilor stabilite prin fisa postului, numai dupa criteriile de evaluare a realizarii acestora.

    N. Dispozitii finale
    Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile unor ordine, regulamente si metodologii emise in domeniu.
    Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
    Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de catre instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

            Angajator,                              Salariat,
    ......................                  ..........................


        Reprezentant legal,
    ................................

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *