Cumul pensie salariu - Ordin de aplicare

Legislatie fiscala  |  1 comentarii

INSTRUCŢIUNI  rivind regimul cumulului pensie cu salariu

 

Art. 1 – Capitolul IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, reglementează modalităţile de exercitare a cumulului pensiilor stabilite în sistemul public, în alte sisteme neintegrate sistemului public, precum şi al pensiilor de serviciu stabilite prin legi speciale sau statute profesionale, cu veniturile salariale sau,după caz, cu cele asimilate acestora. 

Art. 2 – (1) Pensionarii care fac obiectul reglementărilor cuprinse în Capitolul IV din Legea nr. 329/2009 sunt cei care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, din exercitarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau în baza actului de numire.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), pentru care se reglementează modalitatea exercitării cumulului pensiei cu salariul, sunt cele care îşi desfăşoară activitatea la:

a)autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare;

b)regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o entitate administrativ – teritorială.

 

Art. 3 – (1) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii dreptului la pensie aparţinând sistemului public de pensii se înţeleg:

a) beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă;

b) beneficiarii pensiei de invaliditate gradul III, potrivit legii;

c) beneficiarii pensiei de urmaş care pot realiza venituri din activităţi profesionale, potrivit legii.

(2) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii dreptului la pensie aparţinând sistemelor

neintegrate sistemului public de pensii se înţeleg:

A. pensionarii proveniţi din cadre militare şi funcţionari publici cu statut special din domeniul apărării

naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale:

a)beneficiarii pensiei de serviciu pentru limită de vârstă;

b)beneficiarii pensiei de serviciu anticipată;

c)beneficiarii pensiei de serviciu anticipată parţială;

d)beneficiarii pensiei de invaliditate gradul III, potrivit legii;

e)beneficiarii pensiei de urmaş, potrivit legii.

B. beneficiarii pensiei din sistemul de asigurări sociale al avocaţilor:

a)beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă;

b)beneficiarii pensiei de retragere definitivă din profesie;

c)beneficiarii pensiei de retragere anticipată definitivă din profesie;

d)beneficiarii pensiei de urmaş.

C. beneficiarii categoriilor de pensii prevăzute la alin.(1), din sistemele proprii de asigurări sociale

ale cultelor recunoscute de lege, şi anume: Biserica Romano - Catolică, Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din România, Biserica Reformată din România, Biserica Unitariană din Transilvania, Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, Uniunea Penticostală - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, Biserica Evanghelică C.A. din România şi Biserica Evanghelică Luterană din România.

(3) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii  pensiilor de serviciu, stabilite prin legi speciale sau statute profesionale, se înţeleg persoanele beneficiare ale categoriilor de pensii prevăzute la alin.(1).

(4) În situaţia categoriilor de pensii, altele decât cele prevăzute la alin.(1) – (3), acestea sunt şi rămân supuse, în continuare, reglementărilor prevăzute în legile cadru în temeiul cărora au fost stabilite.

 

Art. 4 – (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) şi (3) pot cumula pensia cu veniturile salariale realizate în cadrul unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2) , în situaţia în care pensia netă are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat la care se raportează cuantumul pensiei nete, denumit, în continuare, salariu mediu brut, este cel stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(3) Pentru anul 2009, salariul mediu brut este de 1693 lei.

 

Art. 5 – (1) Prin „pensie netă” se înţelege cuantumul pensiei rezultat în urma deducerii, conform legii, a

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a impozitului pe venit.

(2) La determinarea „pensiei nete” nu se au în vedere indemnizaţiile cu caracter necontributiv acordate în

baza legilor speciale, pensia I.O.V.R., indemnizaţia de însoţitor plătită pensionarilor pentru limită de vârstă care, conform legii, provin din pensionari încadraţi în gradul I de invaliditate, indemnizaţiile acordate nevăzătorilor şi persoanelor cu handicap şi nici sumele acordate cu titlu de drepturi restante.

 

Art. 6 – (1) Pentru pensionarii care încasează pensie atât din sistemul public de pensii, cât şi din celelalte sisteme de pensii neintegrate acestuia sau, după caz, numai din sisteme neintegrate, la determinarea plafonului stabilit la art. 4, se are în vedere cuantumul rezultat din cumularea tuturor pensiilor.

(2) Pensionarii prevăzuţi la alin. (1), pot cumula pensiile cu veniturile salariale realizate, daca cuantumul pensiilor nete cumulate este mai mic sau egal cu nivelul salariului mediu brut.

(3) În situaţia în care din cumularea pensiilor nete rezultă un cuantum mai mare decât nivelul salariului mediu brut, persoana poate cumula veniturile salariale realizate, numai cu una din pensii, al cărei cuantum se situează sub nivelul salariului mediu brut, la alegere.

 

Art. 7 – Pentru pensionarii care, la data intrării în vigoare a dispoziţiilor Capitolului IV din Legea nr. 329 /2009 se află în situaţia prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege, termenul de 15 zile, înăuntrul căruia au obligaţia de a-şi exprima în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie sau, după caz, de a-şi exprima în scris opţiunea cu privire la menţinerea în plată a uneia dintre pensiile al cărei cuantum permite cumulul, se împlineşte în ziua de 9 decembrie 2009, inclusiv.

 

Art. 8 – (1) În vederea aplicării prevederilor art. 7 pensionarii au obligaţia de a depune la angajator următoarele documente:

a) declaraţie pe proprie răspundere (Anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni) din care să rezulte câte pensii încasează şi de la care sistem de pensii;

b) cuponul/talonul de pensie corespunzător lunii în care se exprimă opţiunea sau, după caz, adeverinţă eliberată de casa/casele de pensii în evidenţa căreia/cărora se află pensionarul, din care să rezulte cuantumul pensiei nete pentru luna în care, conform legii, acesta este obligat să-şi exprime opţiunea.

 Adeverinţa se solicită casei/caselor de pensii în situaţia în care pensionarul nu este în posesia cuponului/talonului de pensie;

c) declaraţie pe proprie răspundere (Anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni) din care să rezulte că pensionarul optează pentru suspendarea plăţii pensiei sau pentru încetarea activităţii, în două exemplare.

(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se depune la angajator numai de către pensionarii cărora, potrivit legii, le este interzis cumulul pensiei cu salariul.

 Art. 9 – (1) În situaţia în care pensionarul optează pentru suspendarea plăţii pensiei/pensiilor, angajatorul este obligat ca, până pe data de 4 a lunii următoare celei în care a fost exprimată opţiunea, să depună la casa/casele de pensii care efectuează plata, o adresă din care să rezulte situaţia pensionarului (Anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni), însoţită de un exemplar al declaraţiei prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. c).

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) stau la baza efectuării, de către casa de pensii, a suspendării plăţii pensiei/pensiilor.

(3) În lipsa declaraţiei prevăzuta la art. 8 alin. (1) lit. c) operaţiunea de suspendare nu poate fi efectuată de către casa/casele de pensii.

(4) Plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opţiunea de către pensionar.

(5) Decizia privind suspendarea plăţii pensiei, emisă de către casa de pensii, se comunică pensionarului si angajatorului  în termen de 5 zile de la data emiterii.

(6) În situaţia în care pensionarul nu depune, până la data prevăzută la art. 7, declaraţia pe proprie răspundere prevăzută la art. 8, alin. (1), lit. (c), angajatorul va constata existenţa cauzei prevăzute de art. 20 din Legea nr. 329/2009 şi va declanşa procedura încetării raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcţie, precum şi a raporturilor de serviciu.

Art. 10 –(1) Pensionarii care cumulează pensia cu salariul, în condiţiile legii şi a căror pensie se majorează peste nivelul salariului mediu brut, sunt obligaţi să depună la angajator, declaraţia prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. c), până la data de 15 a lunii următoare majorării cuantumului pensiei.

 (2) În cazul nedepunerii declaraţiei în termen, prevederile art. 9 alin. (6) se aplică corespunzător.

Art. 11 – (1) Pensia care a fost suspendată ca efect al aplicării dispoziţiilor prevăzute în Capitolul IV din Legea nr. 329/2009, poate fi reluată în plată la cererea pensionarului, începând cu luna următoare celei în care nu se mai realizează cumulul, în următoarele situaţii:

a)dacă salariul mediu brut depăşeşte nivelul pensiei suspendate;

b)la încetarea calităţii de salariat.

(2) Persoanele aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) sunt obligate să aducă la cunoştinţa angajatorului

faptul că a fost reluată plata pensiei, prezentând, în acest sens, comunicarea casei de pensii care a procedat la această operaţiune.

Art. 12 – (1) Persoanele care, după data intrării în vigoare a Capitolului IV din Legea nr. 329/2009, vorfi în situaţia de a cumula pensia cu salariul, sunt supuse aceloraşi reglementări ca şi persoanele care la această dată, sunt în situaţie de cumul.

(2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), termenul de depunere a opţiunii la angajator se stabileşte după cum urmează:

a)la data angajării, în cazul persoanei care are calitatea de pensionar;

b)15 zile de la data încasării primei pensii, în cazul persoanei care are calitatea de salariat.

Art. 13 – Sumele încasate necuvenit, cu titlu de pensie, în condiţiile legii, se recuperează de la pensionari, prin decizia casei de pensii, cu respectarea termenului general de prescripţie.

 Art. 14 – Angajatorul, respectiv Inspectoratul Teritorial de Muncă, au obligaţia de a informa în termen de 15 zile de la constatare, casa de pensii competenta, cu privire la cazurile de cumul al pensiei cu salariul cu încălcarea legii, în vederea recuperării sumelor încasate necuvenit, cu titlu de pensie.1 Comentarii la articol

  • Georgian Ene

    08 Ianuarie 2014, 18:33

    1

    se poate cumul pensia cu salariu ?

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *