Declaratia 091 - Cerere pentru inregistrare platitor tva

Declaratii fiscale  |  0 comentarii

Ordinul MFP 2224 / 2006 prevede ca:Persoana impozabilă care nu este înregistrată si care nu are obligatia să se înregistreze, conform art. 153 din Codul fiscal, si persoana juridică neimpozabilă care are obligatia sau optează să se înregistreze pentru efectuarea achizitiilor intracomunitare, potrivit art. 1531 din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială îsi au domiciliul fiscal acest formular. cererea se completează în două exemplare: un exemplar, însotit de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscală, precum si de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se păstrează de către contribuabil.

Tot ce aveti de facut este sa descarcati model de Cerere pentru inregistrare platitor tva persoane care fac achizitii intracomunitare - formular 091 si sa il adaptati nevoilor dvs.Iata textul integral:

ART. 1
    (1) Persoana impozabila care nu este inregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, si persoana juridica neimpozabila care are obligatia sau opteaza sa se inregistreze pentru efectuarea achizitiilor intracomunitare, potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal formularul 091 "Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/a, prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Instructiunile de completare a formularului 091 sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului 091 sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (4) Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    (5) Pe baza declaratiei depuse potrivit alin. (1), organul fiscal competent emite, in termen de 5 zile, "Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA", care contine codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare.
    (6) Codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare este alcatuit din codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent, care este diferit de codul de identificare fiscala a contribuabilului, precedat de prefixul "RO".
    (7) Data inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare este data depunerii formularului 091 la organul fiscal competent.
    (8) Persoanele impozabile inregistrate pentru achizitii intracomunitare vor utiliza codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit de organul fiscal competent numai pentru efectuarea achizitiilor intracomunitare si pentru declararea si plata taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor intracomunitare efectuate.
    ART. 2
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, al persoanelor impozabile se atribuie de organele fiscale competente si este:
    a) pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul "RO";
    b) pentru persoanele fizice, codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul "RO";
    c) pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale, precedat de prefixul "RO";
    d) pentru asocierile fara personalitate juridica, codul de identificare fiscala, precedat de prefixul "RO".
    ART. 3
    (1) Persoanele fizice, cu exceptia persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere, vor utiliza codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, numai pentru operatiunile reglementate de titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal.
    (2) Persoanele fizice definite la alin. (1) se inregistreaza prin depunerea formularului (020) "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane" si se administreaza de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal.
    (3) Pe baza declaratiei depuse potrivit alin. (2), organul fiscal competent emite "Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA", care contine codul de inregistrare in scopuri de TVA.
    (4) Data inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor fizice definite la alin. (1) este, dupa caz:
    a) data comunicarii certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, daca aplica regimul normal de taxa de la inceperea activitatii;
    b) prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea in scopuri de TVA, ca urmare a depasirii plafonului de scutire sau prin optiune, ulterior inceperii activitatii.
    (5) In relatia cu organul fiscal, persoanele fizice definite la alin. (1) vor utiliza:
    a) codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, numai pentru declararea si plata taxei pe valoarea adaugata;
    b) codul numeric personal, pentru celelalte impozite si taxe, inclusiv pentru impozitul pe venit.
    ART. 4
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, platitorii de TVA persoane fizice, identificati fiscal prin cod numeric personal precedat de litera "R", nu vor utiliza acest cod de identificare fiscala pentru efectuarea operatiunilor impozabile prevazute de titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal.
    (2) Deconturile aferente lunii decembrie 2006, cu termen legal de depunere pana la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv, se depun, utilizand drept cod de identificare fiscala codul numeric personal, la organul fiscal in a carui administrare contribuabilul se afla inregistrat ca platitor de TVA la data de 31 decembrie 2006.
    (3) Incepand cu data de 1 februarie 2007, platitorii de TVA identificati fiscal prin codul numeric personal precedat de litera "R" vor fi scosi din oficiu de catre organul fiscal competent din evidenta platitorilor de TVA.
    (4) Dupa scoaterea din evidenta platitorilor de TVA, eventualele sume negative din decontul de TVA aferent lunii decembrie 2006, depus de aceasta categorie de contribuabili, se restituie potrivit procedurii in materie.
    ART. 5
    (1) Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere vor utiliza drept identificator fiscal codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal pe a carui raza teritoriala se afla sediul sau locul desfasurarii activitatii, pentru activitatile desfasurate incepand cu data de 1 ianuarie 2007.
    (2) Persoanele fizice definite la alin. (1) depun declaratiile privind impozitele, taxele si contributiile aferente lunii decembrie 2006, cu termen legal de depunere pana la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv, la organul fiscal in a carui administrare se aflau la data de 31 decembrie 2006, utilizand ca identificator fiscal codul numeric personal.
    (3) Impozitul pe venitul personal datorat de persoanele fizice definite la alin. (1) se administreaza si dupa data de 1 ianuarie 2007 de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul persoana fizica, utilizand drept identificator fiscal codul numeric personal.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 7
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *