Declaratia pe proprie raspundere Legea 167/2013

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesionala autorizat conform Legii 167/2013:

Subsemnata/Subsemnatul, ......, posesoare/posesor al actului de identitate de tip ..... seria ..... nr. ..... si CNP .........., reprezentant legal al .......(nume, statut juridic)......, CUI/Cod RPJFSP ......(Registrul persoanelor juridice fara scop patrimonial)......, in calitate de ........., avand Autorizatia nr. ......, pentru programul de formare profesionala ....., de tip ...., cod COR/cod NC, eliberata de Comisia de autorizare a judetului ....., la data de ......., cunoscand prevederile legale ale art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca in perioada ........ programul se va desfasura in localitatea ......, la adresa ......, folosind urmatorii formatori:
    - ........... specialist/profesor, avand Certificatul cu recunoastere nationala nr. ........;
    - ........... specialist/profesor, avand Certificatul cu recunoastere nationala nr. ........ .
    Ma angajez ca in termen de 15 zile de la data prezentei sa pun la dispozitia comisiei care a acordat autorizarea, in copie legalizata, setul de documente care sa sustina cele declarate de mine pe propria raspundere.
    Mentionez ca examenul de absolvire al programului se va desfasura la data de ..........

    Data ...................

Semnatura
Data
Semnatura reprezentantului legal
L.S


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *