Declaratie de conformitate

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

Declaratie de conformitate reprezinta declaratia unui anumit furnizor care exprima pe propria raspundere ca un anume produs, serviciu sau proces se afla in concordanta cu un standard sau cu un alt document normativ specificat.

Temeiul legal: Hotararea 1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

ART. 4
(1) Se considera ca sunt respectate cerintele referitoare la protectia vietii, sanatatii, securitatii muncii si protectiei mediului si se admit introducerea pe piata a produselor nealimentare noi si prestarea serviciilor numai daca sunt insotite de declaratia de conformitate intocmita pe propria raspundere de catre producator, respectiv de prestatorul de servicii, ori de reprezentantii autorizati ai acestora, persoane juridice cu sediul in Romania.
(2) In situatia in care producatorul, prestatorul sau reprezentantii autorizati ai acestora nu au sediul in Romania, obligatiile prevazute la alin. (1) revin importatorului.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) referitoare la declaratia de conformitate si se admite introducerea pe piata a produselor care poarta marcajul european de conformitate CE prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, realizate de un producator dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
ART. 5
Se admite introducerea pe piata a produselor nealimentare folosite sau reconditionate numai daca sunt insotite de declaratia de conformitate intocmita pe propria raspundere de catre persoana responsabila cu introducerea pe piata a acestora.
ART. 6
(1) Declaratia de conformitate va mentiona documentele normative aplicabile produsului sau serviciului, dupa caz, prin respectarea carora se asigura securitatea vietii, sanatatii, muncii si protectia mediului.
(2) Documentele normative prevazute la alin. (1) pot fi standarde, specificatii tehnice si/sau coduri de buna practica.
(3) La solicitarea organelor de control documentele normative se prezinta in termen de 72 de ore de la solicitare, traduse in limba romana daca este cazul.
(4) Modelul declaratiei de conformitate este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare si se redacteaza in limba romana.DECLARATIE DE CONFORMITATE (model)
_____________________ / din data _____________________
(numar de identificare produs/lot/data fabricatie)

SC _________ SRL, avand sediul social in ________, inregistrata la RC ____ cu nr. J_______ CUI _________ , prin reprezentant legal ________ in calitate de ________, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art.292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii si prevederile art. 5 din HG nr. 1022 / 2002 cu privire la regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, faptul ca produsul / serviciul ___________ (a se specifica toate datele de identificare) care face obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune în pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este în conformitate cu __________ (documentul normativ de referinta, norme UE, standard ISO, etc).

SC ___________ SRL
prin ___________
(nume in clar, semnatura si stampila)


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *