Declaratie pe propria raspundere - certificarea declaratiilor fiscale anuale

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

Modelul declaratiei pe propria raspundere

   DECLARATIE

   Subsemnatul, ....................................., domiciliat in ..........................., str. .......................... nr. ......., bl. ........, sc. ....., et. ..........., ap. ............, sectorul ........, CNP ................................, posesor al ...... seria ...... nr. .........................., eliberata de ..................................................... la data de .................................., in calitate de administrator al S.C. ............................................, cu domiciliul fiscal in ............................................, str. ...................................... nr. ........., bl. ........., sc. ....., et. ..........., ap. ............, sectorul ........., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................................... sub nr. J ........./............/............., avand codul de identificare fiscala ....................................., atribut fiscal RO, declar pe propria raspundere urmatoarele:
   -documentele ce au stat la baza inregistrarilor contabile aferente exercitiului financiar ................ sunt autentice si reflecta tranzactii reale;
-nu detin, cu orice titlu, bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii si nu au fost efectuate operatiuni economice fara sa fie inregistrate in contabilitate;
   -a fost efectuata inventarierea generala a patrimoniului, iar rezultatele valorificarii acestuia au fost inregistrate in contabilitatea aferenta exercitiului financiar .................;


   -balanta de verificare aferenta lunii decembrie a anului .................... a fost intocmita cu respectarea reglementarilor contabile in vigoare si reflecta o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
   -sumele inregistrate drept cheltuieli deductibile sunt numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare;
   -contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz;
   -contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor, dupa caz;
   -atat cheltuielile, cat si veniturile inregistrate in balanta de verificare incheiata la 31.12. ............. au respectat intocmai prevederile legale, rulajele aferente conturilor analitice de venituri si cheltuieli sunt corect inregistrate dupa destinatie si numai aferent exercitiului financiar ....................;


   -dobanzile si diferentele de curs valutar inregistrate in contabilitate sunt aferente creditelor bancare sau leasingurilor financiare contractate de la entitatile prevazute la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal);
   -pierderea fiscala inregistrata in exercitiul financiar precedent conform declaratiei privind impozitul pe profit preluata in declaratia privind impozitul pe profit a anului ..................... este reala si a rezultat in urma respectarii prevederilor Codului fiscal;
 -impozitele si taxele datorate bugetului de stat, inclusiv impozitul pe profit, au fost corect inregistrate in conturi analitice, calculul acestora fiind in sarcina mea;
   -registrul de evidenta fiscala al societatii a fost completat corect si in termenul legal, sumele inscrise in acesta fiind in stricta concordanta cu prevederile Codului fiscal;
   -pentru orice abatere de la regulile contabile imi asum raspunderea exclusiva.


Semnatura                                                            Data

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *