Declaratie pe propria raspundere efectuare practica studenti in cadrul MAI

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - model anexa la Ordin 186/2010 privind practica efectuata de studenti, masteranzi in cadrul MAI

    Subsemnatul/Subsemnata, ............ născut/ă în localitatea .........., judeţul .........., la data de ........., fiul/fiica lui ......... şi al/a ..........., CNP ..............., cu cetăţenia ................., student/masterand în cadrul ............ (Se vor completa denumirea instituţiei de învăţământ şi anul de studiu.) ..............., cu domiciliul în localitatea ........., str. ......... nr. ........., bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. ....., tel. ......., adresa e-mail ........., mă oblig să păstrez confidenţialitatea informaţiilor cu care intru în contact în perioada desfăşurării stagiului de practică, a normelor interne de securitate şi zonelor de acces în cadrul structurii Ministerului Administraţiei şi Internelor în care urmează să desfăşor stagiul de practică, inclusiv după încetarea activităţilor care presupun accesul la aceste informaţii.
    Declar că sunt de acord cu respectarea obligaţiilor ce revin practicanţilor pe timpul desfăşurării stagiului de practică în cadrul structurii Ministerului Administraţiei şi Internelor ce are calitatea de partener de practică, prevăzute în Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 186/2010 privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică de specialitate în structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru studenţii/masteranzii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior civile.
    Mă angajez ca în cazul în care voi încălca obligaţiile asumate să răspund, potrivit legii, disciplinar, civil ori penal, în raport cu gradul de vinovăţie şi gravitatea faptei comise.

       Data ..........                      Semnătura ...............Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *