Declaratie pe propria raspundere instalare sisteme de incalzire

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

Declaratie pe propria raspundere model conform Ordin 1274 din 20 aprilie 2011 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire

Declaratie pe propria raspundere

    Subsemnatul/Subsemnata, ........................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, urmatoarele:
    a) imobilul in/pe care se realizeaza investitia nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
    b) in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu am incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizez activitati cu efect negativ asupra mediului;
    c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finantarea prin Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire (programul) nu fac obiectul unui alt program de finantare;
    d) sunt de acord cu faptul ca, in timpul procesului de analiza si selectare a proiectului, poate aparea ca necesara completarea dosarului de finantare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiza, ma oblig sa le depun in termenul prevazut in cuprinsul ghidului de finantare a programului;
    e) sunt de acord sa finantez partea ce imi revine din valoarea eligibila totala aferenta proiectului, precum si toate costurile neeligibile necesare implementarii proiectului;
    f) ma angajez sa mentin in functiune instalatiile pentru care se acorda finantare pentru o perioada de minimum un an;
    g) sunt de acord ca reprezentantii Administratiei Fondului pentru Mediu sau ai institutiilor desemnate de autoritatea centrala pentru protectia mediului sau alte institutii cu atributii in verificarea si controlul utilizarii banului public sa verifice folosirea finantarii nerambursabile primite;
    h) finantarea nerambursabila solicitata, in situatia aprobarii si acordarii, va fi utilizata in mod exclusiv pentru scopurile declarate in cererea de finantare si in celelalte documente cuprinse in dosarul de finantare;
    i) respect legislatia nationala si comunitara in domeniul protectiei mediului;
    j) am luat cunostinta de faptul ca prezentarea eronata sau falsa a datelor si informatiilor continute in cererea de finantare si in celelalte documente cuprinse in dosarul de finantare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrala a sumei primite ca finantare in cadrul programului;
    k) nu inregistrez obligatii restante la bugetul de stat sau la bugetele locale din alte localitati decat cea pe raza careia am domiciliul;
    l) nu am mai aplicat pentru acelasi imobil si nu am depus o alta cerere de finantare care sa fi fost acceptata in cadrul acestei sesiuni.
    Subsemnatul/Subsemnata, intelegand ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice alta natura este pedepsita conform legii, declar ca nu am furnizat informatii false in documentele prezentate si imi asum responsabilitatea datelor continute in cererea de finantare si in toate celelalte documente cuprinse in dosarul de finantare depus, garantand, de asemenea, ca datele furnizate sunt actuale, reale, corecte si complete.
    Prin semnarea prezentei, confirm ca am inteles si mi-am insusit in integralitate continutul cererii de finantare.

    Numele si prenumele solicitantului ........................
    Semnatura .......................

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *