Declaratie pe propria raspundere pentru profesori universitari

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificată
cu actul de identitate seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....…….......…….. la data de .................., CNP……………………………… cu domiciliul în localitatea .................……………., str. .....………………………………........ nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeŃul ............………………., avand functia de ………………………… in cadrul Universitatii..........................., Facultatea de …………………………………………………, declar pe propria raspundere ca desfasor/nu desfasor, activitati didactice in alte universitati si am acordul/nu am solicitat acordul, conducerii universitatii.

Nota: Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor este pedepsită conform legii (art. 292 privind falsul în declaratii din Codul Penal).

Declar pe propria răspundere că datele si informatiile din prezenta declaratie corespund realitatii.
Semneaza: __________________
Semnatura: __________________
Data: _______________________

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *