Declaratie pe propria raspundere solicitata de directiile de asistenta sociala

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

Declaratie pe propria raspundere solicitata de directiile de asistenta sociala de la persoanele care vor avea grija de copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate ( la munca sau alt scop )


Model de declaratie

ROMÂNIA
JUDEŢUL _______________
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ________________
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
SERVICIUL PROTECŢIA COPILULUI ŞI FAMILIEI

DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE
Nr. ……………… din ………………..
Subsemnatul/a ………………………………………………., domiciliat/ă în localitatea ………………………., str. ………………………………, nr. …….., bl. …….., sc. …….., et. …, ap. ……., judeţul ………………………, telefon …………………….., actul de identitate ………... seria ……….., nr. …………………., CNP ……………………………………., declar pe propria răspundere că in calitate de ………..……………… a copilului/copiilor
……………………………………………………………………………………………………
….................................................................................................voi asigura întreţinerea şi îngrijirea acestuia/acestora pe perioada lipsei părintelui/părinţilor din ţară.
Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii şi uzul de fals, precum şi de obligaţiile ce revin părintelui, conform Codului familiei, faţă de persoana şi bunurile minorului.
Declarant, Asistent social,


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *