Declaratie pe propria raspundere taxa auto 2012

Declaratie tip oficiala  |  0 comentarii

DECLARATIE pe propria raspundere

    Subsemnatul, ............................, reprezentant al Societatii Comerciale ........................, cu domiciliul/sediul in judetul ................, municipiul/orasul/comuna ................, satul ................., sectorul ............, codul postal ........., str. .................... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., telefon/fax ..................., e-mail ........................., posesor al (BI/CI) ..................... seria ................... nr. ................., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca autovehiculul marca .................., tipul/varianta .................., numarul de identificare ......................., culoarea ............., are un rulaj mediu anual, la data la care intervine una din situatiile prevazute la art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in Romania de ............ km, calculat potrivit prevederilor art. 5 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
    Dau prezenta declaratie in vederea calculului taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

         Data                                                Semnatura
     .............                                         .............

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *