Declaratie pensionar cumul pensie cu salariu - model casa pensii

Cerere Casa de Pensii  |  1 comentarii

Free download ( descarca formular ) Model de declaratie pensionar necesara aplicarii legii privind cumul pensie cu salariu privind casa de pensii de unde primeste pensie

D E C L A R A Ţ I E

  

            Subsemnatul/a__________________________,  domiciliat / domiciliată în ____________,  str. ______________________,  nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. __, judeţul/sectorul _____________,  actul de identitate ___, seria. ___, nr. _______,  CNP __________________, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere  că primesc pensie de la:

 

-        Casa teritorială de pensii _______________ cu talon nr. ___________

-        Casa de pensii a M.A.I. -                                cu talon nr. ___________

-        Casa de pensii a S.R.I. -                                cu talon nr.____________

-        Casa de pensii a M.A.N. -                              cu talon nr. ___________

-        Casa de pensii a Cultului_______________ cu talon  nr. ___________

-        Casa de pensii a avocaţilor -                          cu talon nr. ___________

           

Mă oblig a anunţa, în termen de 5 zile, angajatorului orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus, precum şi orice modificare a cuantumului pensiei / pensiilor.

 

Anexez alăturat talonul/taloanele  de pensii.

 

 

 

Data _____________                                                                                 Semnătura,
Art. 8 – (1) În vederea aplicării prevederilor art. 7 pensionarii au obligaţia de a depune la angajator următoarele documente:
a)declaraţie pe proprie răspundere (Anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni) din care să rezulte câte pensii  încasează şi de la care sistem de pensii;
b)cuponul/talonul de pensie corespunzător lunii în care se exprimă opţiunea sau, după caz, adeverinţă eliberată de casa/casele de pensii în evidenţa căreia/cărora se află pensionarul, din care să rezulte cuantumul pensiei nete pentru luna în care, conform legii, acesta este obligat să-şi exprime opţiunea. 
Adeverinţa se solicită casei/caselor de pensii în situaţia în care pensionarul nu este în posesia cuponului/talonului de pensie;


Comentarii facebook

1 Comentarii la articol

  • tene radian

    24 Iunie 2010, 18:00

    1

    buna seara sunt surzi si am boala de ficat hepatice B)SE POATE PENSIE? sos.oltenitei, nr115, bl28, sc2b, et7, ap66, sect4, cod401305 bucuresti

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *