Declaratie tip pentru ( PFA ) persoane fizice privind contributia la somaj

Declaratie tip oficiala  |  1 comentarii

Model declaratie privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art.III alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr.599/09.08.2010. Precizam ca ordinul mentionat urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, urmand a intra in vigoare la data publicarii.

Anexa

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

 

AgenŢia pentru ocuparea forŢei de muncĂ a judeŢului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / municipiului BucureŞti

 

 

 

DECLARAŢIE

privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj a persoanelor fizice care realizează

venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează

contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. III alin. (2) din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea

<LLNK 12003   571 10 201  0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale

 

Nr. |_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|*

 

 

 1. Numele şi prenumele asiguratului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 1. Cod numeric personal (CNP): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 1. Adresa de domiciliu sau de reşedinţă:

 

            Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

            Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

            Nr. |_|_| Bloc |_|_| Scara |_|_| Etaj |_|_| Apartament |_|_|_|_|

 

            Oficiul poştal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

            Judeţ: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  / Sector: |_|_|

 

            Telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 1. Actul de identitate: Seria: |_|_|_|  Nr. |_|_|_|_|_|

 

 1. Declaraţie cu privire la realizarea veniturilor de natură profesională, altele decât cele salariale, denumite în continuare venituri de natură profesională, pentru care se datorează contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale:

 

            Prin prezenta declar că realizez veniturile de natură profesională prevăzute mai jos, începand cu data de:

            zi |_|_|, luna |_|_|, an |_|_|_|_|

           

 

 1. Venituri de natură profesională realizate:

 

-       Venit net realizat**:

-       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

-       Calitatea în care asiguratul a realizat venitul: __________________________

-       Sursa de venit: __________________________

 

 1. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, denumit în continuare salariu mediu brut:

      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

 

 1. Baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj***:

      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

 

 1. Cota contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform prevederilor legale în vigoare:

            |_|_|,|_|_| %

 

 1. Cuantumul sumei reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată în baza prezentei declaraţii:****:

            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

 

 1. Termenul de plată pentru contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată în baza prezentei declaraţii este până la data de 25 a lunii, pentru luna anterioara celei în care se realizează venituri de natură profesională.

 

 1. Contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată în baza prezentei declaraţii se plăteşte în contul nr.:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, deschis la Trezorerie pe seama agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / municipiului Bucureşti.

 

 1. Achitarea contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată în baza prezentei declaraţii se poate face în numerar la casieria agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială asiguratul are stabilit domiciliul sau reşedinţa, prin mandat poştal sau prin alte mijloace de plată, în condiţiile legii.

 

 1. Drepturile asiguratului:

 

a)      să beneficieze de indemnizaţie de şomaj în condiţiile <LLNK 12002    76 10 201  0 17>Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificarile şi completările ulterioare;

b)      perioadele pentru care s-a plătit contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj.

 

 1. Obligaţiile asiguratului:

 

a)      să depună prezenta declaraţie o singura dată, până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară în care a realizat venituri de natură profesională, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială are stabilit domiciliul sau reşedinţa;

 

 

b)      actualizeze prezenta declaraţie în termen de 14 zile lucrătoare de la data modificării cuantumului veniturilor de natură profesională, prin depunerea unei noi declaraţii, care să ateste cuantumul veniturilor de natură profesională realizate pe fiecare sursa de venit;

c)      în situaţia în care nu mai realizează venituri de natură profesională, să notifice acest fapt agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială are stabilit domiciliul sau reşedinţa, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intervenirii acestei situaţii;

d)      să plătească contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj în termenul prevăzut la punctul 11 din prezenta declaraţie.

 

 1. Pentru neachitarea contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj în termenul prevăzut la punctul 11 din prezenta declaraţie, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în condiţiile legii.

 

 1. Prezenta declaraţie constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţele bugetare înscrise în aceasta sunt scadente conform legii.

 

            Asiguratul declară pe proprie răspundere,sub sancţiunea prevăzuta de Codul penal pentru fals în declaraţii, ca datele cuprinse în prezenta declaraţie corespund realităţii.

 

 

 

AGENŢIA PENTRU OCUPAREA

FORŢEI DE MUNCĂ,

 

Semnătura reprezentantului legal

Ştampila

 

ASIGURAT,

 

 

Semnătura

 

 

 

 

 

 

* Se completează de cătreagenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială asiguratul are stabilit domiciliul sau reşedinţa.

 

** Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare venit de natură profesională realizat.

 

*** Se determină prin însumarea veniturilor nete realizate, dar nu mai mult de echivalentul a de cinci ori valoarea salariului mediu brut pe economie prevăzut la punctul 7 din prezenta declaraţie.

 

**** Se determină prin aplicarea cotei prevăzute la punctul 9 din prezenta declaraţie asupra bazei de calcul prevăzute la punctul 8 din prezenta declaraţie. În situaţia modificării salariului mediu brut, prevăzut la punctul 7 din prezenta declaraţie sau a cotei contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzută la punctul 9 din prezenta declaraţie, determinarea cuantumului sumei reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată în baza prezentei declaraţii se va face ţinând seama de noul cuantum al salariului mediu brut şi/sau de noua cotă a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 
anunturi gratuite, anunturi imobiliare gratuite, anunturi auto gratuite, anunturi online gratuite, anunturi gratuite bucuresti, postari anunturi gratuite

Comentarii facebook

1 Comentarii la articol

 • eu

  24 August 2010, 12:58

  1

  sa fie al naibii Boc

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *