Documente necesare autorizatie de schimb valutar Galati

Stiri Galati  |  0 comentarii

Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar in conformitate cu ordin 664/2012.

    I. Pentru obtinerea autorizatiei si codului statistic pentru cel putin un punct de schimb valutar al unei entitati care nu detine la data depunerii cererii autorizatie si cod statistic pentru un alt punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entitatii care intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitate de schimb valutar trebuie sa depuna anterior inceperii activitatii urmatoarele:
    1. documente necesare, in functie de specificul entitatii:
    a) cererea entitatii prin care se solicita Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar, denumita in continuare Comisie, acordarea autorizatiei si a codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar in care intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare schimb valutar, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre administratorul/reprezentantul legal al entitatii si va contine adresa completa - judet, localitate, strada, numar, cod postal - a sediului social al entitatii si a domiciliului fiscal al entitatii - acolo unde este cazul, datele de contact - numar de telefon, fax, adresa de e-mail. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;
    b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de depunerea cererii, din care sa rezulte urmatoarele:
    b.1. elementele de identificare ale entitatii (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul de identificare fiscala);
    b.2. capitalul social subscris si varsat;
    b.3. structura actionariatului sau a asociatilor, dupa caz;
    b.4. numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali;
    b.5. obiectul de activitate. In obiectul de activitate trebuie sa fie cuprinse obligatoriu activitatile prevazute in prezentul ordin, in functie de specificul entitatii;
    b.6. sediile secundare inregistrate si adresa acestora;
    c) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie;
    d) dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in suma de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar in original, fiind necesara totodata dovedirea provenientei licite a acestei sume;
    e) declaratia administratorului/reprezentantului legal al entitatii care se incadreaza in prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin, insotita de documentele care dovedesc acest fapt. Din acestea trebuie sa rezulte ca entitatea are cuprinsa activitatea de schimb valutar in actul constitutiv care le reglementeaza infiintarea si functionarea sau in cel care le reglementeaza functionarea, dupa caz, in vigoare la data depunerii cererii;
    f) certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana fizica ce asigura conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competenta, pentru locatia in care entitatea intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitatea de schimb valutar, in copie, pentru entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin;
    g) autorizatie de functionare eliberata de autoritatea de reglementare si supraveghere, pentru entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) din anexa nr. 2 la ordin;
    h) regulamentul care sa reglementeze activitatea de schimb valutar pentru entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin. Acesta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
    h.1. categoriile de operatiuni de schimb valutar, mecanismul de desfasurare a acestora, precum si documentele care stau la baza efectuarii unor astfel de operatiuni;
    h.2. relatiile cu clientii, in special cele cu privire la modalitatile de comunicare, confirmare si decontare a operatiunilor;
    h.3. criteriile si procedurile interne privind masurile de identificare a clientilor, pastrarea evidentelor secundare si a referintelor de identificare ale clientilor, precum si raportarea operatiunilor potrivit dispozitiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare;
    h.4. elementele de identificare a operatiunii de schimb valutar, potrivit necesitatilor de control si raportare;
    h.5. scopul cumpararii/vanzarii de valuta (inclusiv documentele justificative anexate, daca este cazul) - numai in legatura cu activitatile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementeaza infiintarea si functionarea, precum si prin actele constitutive;
    h.6. sistemul de evidenta contabila a operatiunilor;
    h.7. desfasurarea operatiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de vointa al partilor;
    i) avizul organelor de politie acordat tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre o persoana juridica, se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentantilor legali ai acestui operator. Atunci cand operatorul care asigura managementul entitatii este administrat la randul sau de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. Avizul se elibereaza conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Politiei Romane;
    j) certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu - sediu social cunoscut al reprezentantului legal - reprezentantilor legali (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pentru fiecare), din care sa rezulte ca impotriva acestuia/acestora nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune savarsita cu intentie;
    k) declaratia pe propria raspundere a administratorului/administratorilor entitatii - fiecare dintre acestia va depune cate o declaratie - din care sa reiasa ca:
    k.1. entitatea nu a fost condamnata printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
    k.2. personal nu se afla intr-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale in vigoare;
    k.3. cunoaste prevederile legale aplicabile in materie;
    k.4. sunt indeplinite toate prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice in punctele de schimb valutar organizate la momentul depunerii cererii si propuse in vederea autorizarii;
    l) solicitarea de autorizare pentru a derula si operatiuni cu cecuri de calatorie. In acest caz, solicitarea trebuie insotita obligatoriu de urmatoarele:
    l.1. contractul incheiat de entitate cu o institutie de credit autorizata sa functioneze in Romania, care este agent al unei entitati emitente de cecuri de calatorie sau este ea insasi emitenta de cecuri de calatorie;
    l.2. normele si procedurile interne de lucru privind derularea operatiunilor de depozitare, vanzare-cumparare si decontare a cecurilor de calatorie;
    l.3. declaratia pe propria raspundere a administratorilor/reprezentantilor legali ai entitatii, din care sa rezulte faptul ca entitatea dispune de mijloacele si tehnicile necesare desfasurarii in conditii corespunzatoare si de siguranta a operatiunilor cu cecuri de calatorie;
    m) certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent in administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;
    n) cazierul fiscal eliberat de organul fiscal competent pentru toti asociatii, administratorii entitatii care solicita autorizarea;
    o) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legali din care sa rezulte ca operatorul economic nu inregistreaza obligatii de plata restante catre bugetele locale;
    p) lista tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect. Lista va fi transmisa sub forma de declaratie pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul legal al entitatii.
    2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesara copia notei de constatare prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului si declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii din care sa rezulte ca locatia corespunde prevederilor legale in vigoare.
    3. In functie de modificarile care intervin in desfasurarea activitatii entitatii si care aduc atingere datelor si documentelor avute in vedere la autorizare (modificarea adresei sediului social sau a domiciliului fiscal, schimbarea administratorilor, majorarea capitalului social etc.) se depune o instiintare la registratura Ministerului Finantelor Publice in atentia directiei de specialitate cu atributii in domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare directia de specialitate, care asigura secretariatul Comisiei, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii modificarii ce va fi insotita obligatoriu de documentele aferente.
    II. Pentru obtinerea codului statistic pentru cel putin un punct de schimb valutar al unei entitati autorizate care detine la data depunerii cererii autorizatiei cel putin un cod statistic pentru un punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entitatii care intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitate de schimb valutar trebuie sa depuna anterior inceperii activitatii urmatoarele:
    1. documente necesare:
    a) cererea entitatii prin care se solicita Comisiei acordarea codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar in care intentioneaza sa desfasoare activitati de schimb valutar, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si va fi stampilata de catre administratorul/reprezentantul legal al entitatii si va contine adresa completa - judet, localitate, strada, numar, cod postal - a sediului social al entitatii si a domiciliului fiscal al entitatii - acolo unde este cazul, datele de contact - numar de telefon, fax, adresa de e-mail. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;
    b) dovada inregistrarii spatiului in care urmeaza a se desfasura activitatea ca punct de lucru al entitatii de la oficiul registrului comertului;
    c) dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in suma de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar in original, fiind necesara totodata dovedirea provenientei licite a acestei sume;
    d) certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana fizica ce asigura conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competenta, pentru locatia in care entitatea intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitatea de schimb valutar, in copie, pentru entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin;
    e) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii din care sa rezulte ca locatia corespunde prevederilor legale in vigoare.
    2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesara copia notei de constatare prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *