Evaluare Nationala 2014

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Ministerul Educației Naționale a emis Ordinul 4924/2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014.

In baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aproba Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIIIa se desfasoara in anul scolar 2013-2014 in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4801/2010 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, si cu prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    (1) Se aproba Programa pentru limba si literatura slovaca materna, valabila pentru evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014. Programa este prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Programele pentru disciplinele la care se sustine evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014, altele decat cea mentionata la alin. (1), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010.
    ART. 4
    (1) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere functionale de supraveghere video a salilor de clasa din unitatile de invatamant in care se desfasoara probele pentru evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor in care se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise.
    (2) Activitatea de monitorizare a desfasurarii evaluarii nationale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfasura in conformitate cu o procedura stabilita de Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale.
    (3) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate elabora si alte instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a.
    ART. 5
    (1) Candidatul major si parintii/reprezentantii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale sa vada lucrarea/lucrarile proprie/proprii a/ale propriului copil numai dupa afisarea rezultatelor finale dupa contestatii. La vizualizarea lucrarii/lucrarilor, candidatul minor trebuie sa fie insotit obligatoriu de un parinte/reprezentant legal.
    (2) Solicitarea de vizualizare, mentionata la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea si/sau modificarea notelor acordate lucrarii/lucrarilor.
    (3) Cu exceptia candidatului sau a parintilor/reprezentantilor legali ai acestuia, pot solicita sa vada lucrarea/lucrarile doar membrii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale sau ai Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale, in scopul reevaluarii acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) si ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, mentionata la art. 2.
    ART. 6
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA 1

Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clase a VIII-a in anul scolar 2013-2014


13 iunie 2014           Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
16-18 iunie 2014        Inscrierea la evaluarea nationala
23 iunie 2014           Limba si literatura romana - proba scrisa
24 iunie 2014           Limba si literatura materna - proba scrisa
25 iunie 2014           Matematica - proba scrisa
27 iunie 2014           Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00)
27 iunie 2014           Depunerea contestatiilor (orele 16,00-20,00)
28 iunie-30 iunie 2014  Rezolvarea contestatiilor
1 iulie 2014            Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii


ANEXA 2

Programa pentru disciplina limba si literatura slovaca materna Evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a 2014

    LIMBA SLOVACA
    A. Fonetica
    Sunetele (vocale, consoane, diftongi). Mutatia sunetelor. Silaba: impartirea cuvintelor in silabe. Legea ritmica. Cuvinte selectate

    B. Lexicologie
    Cuvantul. Sensul cuvantului si sensul gramatical al cuvantului. Imbogatirea vocabularului (formarea cuvintelor, imprumuturile). Diferentierea vocabularului dupa diferite criterii (fondul de baza al vocabularului, masa vocabularului, neologismele, arhaismele, sinonimele, antonimele, omonimele, cuvintele polisemantice etc.)

    C. Morfologia
    Partile de vorbire: flexibile (substantive, adjective, pronume, numerale, verbe), neflexibile (adverbe, prepozitii, conjunctii, particule, interjectii). Categoriile gramaticale ale partilor de vorbire (in conformitate cu programa scolara)

    D. Sintaxa
    Propozitia simpla si compusa. Partile de propozitie. Fraza: coordonata, subordonata. Tipurile de propozitii in fraza coordonata si subordonata. Elementele de legatura. Topica si punctuatia
    Cerinte:
    - recunoasterea categoriilor fenomenelor date;
    - aplicarea cunostintelor in cuvinte si propozitii scurte;
    - mentionarea exemplelor: cuvinte, propozitii scurte, redactarea textelor scurte, in care sa se manifeste fenomenul solicitat;
    - analiza morfologica a partilor de vorbire si a categoriilor respective in baza textului dat;
    - formarea de propozitii cu partile de vorbire date;
    - determinarea predicatelor, a elementelor de legatura, segmentarea frazei in propozitii, determinarea felurilor de propozitii, a frazei si marcarea raporturilor dintre partile de propozitie/dintre propozitii;
    - determinarea functiei sintactice a cuvintelor marcate;
    - aplicarea cunostintelor din sintaxa in propozitii, formularea propozitiilor simple si a frazelor.
    TEXTE LITERARE
    Clasa a V-a: Medicina (Janko Jesensky), Pod starou slivkou (Pavol Bujtar), Cakanka (Ludmila Podjavorinska).
    Clasa a VI-a: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovsky), Katarina - ludova balada, Krotitel (Ludo Ondrejov), Sitniansky vatrar (Jozef Horak).
    Clasa a VII-a: Prve hodinky (Jozef Gregor Tajovsky), Isli hudci horou (Iudova balada), Doktor (Janko Jesensky), Zuzanka Hraskovie (Pavol Orszagh Hviezdoslav).
    Clasa a VIII-a: Tapakovci (Bozena Slancikova Timrava), Statky- zmatky (Jozef Gregor Tajovsky), Aneta (Pavol Bujtar).
    NOTIUNI DE TEORIE LITERARA
    Opera literara. Epica. Lirica. Povestire, schita, nuvela, roman.
    Creatia populara, povestea, cantecul.
    Actiunea literara, fazele actiunii. Personajul literar.
    Mijloace si procedee artistice: epitetul, personificarea, metafora, hiperbola, descrierea, naratiunea, dialogul, monologul.
    Elemente de prozodie: versul, strofa, rima, ritmul.
    COMPUNEREA
    Reproducerea continutului. Redactarea planului de idei.
    Reproducerea actiunii cu stabilirea fazelor actiunii. Caracteristica personajului.
    Vorbirea directa si indirecta. Texte functionale.
    BIBLIOGRAFIE
    Gramatika slovenskeho jazyka (Gramatica limbii slovace), Editura Slovenske pedagogicke nakladatelstvo, 2003
    Pravidla slovenskeho pravopisu (Indreptar ortografic slovac).
    Synonymicky slovnik (Dictionar de sinonime). Kratky slovnik slovenskeho jazyka (Dictionar explicativ al limbii slovace).
    Sedlak, Imrich si col, Dejiny slovenskej literatury (Istoria literaturii slovace), volumul I si II, Martin - Bratislava, 2009.
    Manualele in vigoare (clasele V-VIII).

Programa pentru disciplina limba si literatura slovaca materna Evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a 2014

    SLOVENSKY JAZYK
    A. Hlaskoslovie
    Hlasky (samohlasky, spoluhlasky, dvojhlasky). Spodobovanie. Slabika: rozdelovanie slov na slabiky. Rytmicky zakon. Vybrane slova.
    B. Nauka o slove
    Slovo. Vecny a gramaticky vyznam slova. Obohacovanie slovnej zasoby (tvorenie slov, pozicky, rozsirovanie vyznamov). Diferenciacia slovnej zasoby podla roznych kriterii (zakladny slovny fond, masa slovnika, neologizmy, archaizmy, synonyma, antonyma, homonyma, viacvyznamove slova atd).
    C. Morfologia
    Slovne druhy: ohybne (podstatne mena, pridavne mena, zamena, cislovky, slovesa), neohybne slova (prislovky, predlozky, spojky, castice, citoslovcia).     Gramaticke kategorie slovnych druhov (podla ucebnych osnov).

    D. Syntax
    Jednoducha a zlozena veta. Vetne cleny. Suvetie: priradovacie a podradovacie. Druhy viet v podradovacom a priradovacom suveti. Spojovacie vyrazy. Slovosled, vetosled a interpunkcia.
    Poziadavky:
    - spoznat jednotlive uvedene kategorie javov;
    - aplikovat vedomosti v slovach, kratkych vetach;
    - uviest priklady: slova, kratke vety, zostavit kratke texty, v ktorych sa vyskytne pozadovany jav;
    - morfologicky rozbor slovnych druhov a prislusnych kategorii na zaklade vychodiskoveho textu;
    - tvorenie viet s danymi slovnymi druhmi;
    - urcit prisudky, spojovacie vyrazy, segmentacia suvetia na vety, urcit druhy viet, suvetie a oznacit vztahy medzi vetnymi clenmi/vetami;
    - urcit syntakticku funkciu oznacenych slov;
    - aplikovat vedomosti zo syntaxe vo vetach, tvorit jednoduche vety a suvetia.
    LITERARNE CLANKY
    V. rocnik: Medicina (Janko Jesensky), Pod starou slivkou (Pavol Bujtar), Cakanka (Ludmila Podjavorinska).
    VI. rocnik: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovsky), Katarina - Iudova balada, Krotitel (Ludo Ondrejov), Sitniansky vatrar (Jozef Horak).
    VII. rocnik: Prve hodinky (Jozef Gregor Tajovsky), Isli hudci horou (Iudova balada), Doktor (Janko Jesensky), Zuzanka Hraskovie (Pavol Orszagh Hviezdoslav).
    VIII. rocnik: Tapakovci (Bozena Slancikova Timrava), Statky- zmatky (Jozef Gregor Tajovsky), Aneta (Pavol Bujtar).
    POJMY Z LITERARNEJ TEORIE
    Literarne dielo. Epika. Lyrika. Poviedka, crta, novela, roman.
    Ludova slovesnost, rozpravka, piesen.
    Literarny sujet. Fazy sujetu. Literarna postava.
    Umelecke prostriedky a postupy: epiteton, personifikacia, metafora, hyperbola, opis, rozpravanie, dialog, monolog.
    Prvky versa: vers, sloha, rym, rytmus.
    SLOHOVE CVICENIA
    Reprodukcia obsahu. Zostavenie osnovy z hlavnych myslienok.
    Reprodukcia sujetu s urcenim jednotlivych faz. Charakteristika postavy.
    Priama a nepriama rec. Prakticke pisomnosti.
    STUDIJNA LITERATuRA
    Gramatika slovenskeho jazyka.
    Pravidla slovenskeho pravopisu.
    Synonymicky slovnik. Kratky slovnik slovenskeho jazyka.
    Sedlak, Imrich a kolektiv, Dejiny slovenskej literatury, I. a II. zvazok, Martin - Bratislava, 2009.
    Ucebnice podla ktorych sa vyucovalo v 5.-8. rocniku


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *