Examen promovare functie personal medical sanitar MAI

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Instrucţiuni 156/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii a personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi a celui auxiliar sanitar, încadrat cu contract individual de muncă în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.

Avand in vedere prevederile art. 26 din Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul afacerilor interne emite urmatoarele instructiuni:

    ART. 1
    Prezentele instructiuni instituie norme juridice referitoare la organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functie a personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare si a celui auxiliar sanitar, incadrat cu contract individual de munca in unitatile Ministerului Afacerilor Interne, denumit in continuare personal contractual.
    ART. 2
    (1) Prin promovare se asigura evolutia in cariera a personalului contractual. Promovarea se face, de regula, pe un post vacant. In situatia in care nu exista un post vacant, promovarea personalului contractual se face prin transformarea postului in care acesta este incadrat.
    (2) Promovarea in functii a personalului contractual se face prin examen de promovare, denumit in continuare examen.
    (3) Promovarea in functii a personalului contractual se face cu incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate.
    ART. 3
    (1) Examenul se organizeaza in unitatile Ministerului Afacerilor Interne care au prevazute in statele de organizare posturi de personal contractual de specialitate medico-sanitar, personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare sau, dupa caz personal auxiliar sanitar, denumite in continuare unitati organizatoare.
    (2) In situatii exceptionale, cand din cauze intemeiate nu pot fi indeplinite conditiile de organizare a examenului la nivelul unitatilor in al caror stat de organizare sunt prevazute posturile, examenul se poate organiza si de catre structura centrala in a carei subordine se afla acea unitate.
    ART. 4
    (1) Cu cel putin 20 de zile lucratoare inainte de data desfasurarii examenului, unitatile organizatoare au obligatia sa afiseze la sediul acestora anuntul privind organizarea examenului.
    (2) Anuntul prevazut la alin. (1) cuprinde obligatoriu urmatoarele elemente:
    a) posturile pentru care se organizeaza examenul;
    b) conditiile de participare la examen;
    c) data, ora si locul de desfasurare a examenului;
    d) bibliografia si tematica de examen;
    e) data-limita de depunere a dosarului de inscriere, locul depunerii si detalii privind persoana de contact.
    ART. 5
    (1) Pentru a participa la examen, candidatul trebuie sa indeplineasca criteriile de studii si vechime prevazute in anexa la Ordinul ministrului sanatatii 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, precum si conditiile specifice stabilite de comisiile de examen.
    (2) Compartimentele de resurse umane elibereaza candidatului, la solicitarea acestuia, o adeverinta privind indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1).
    ART. 6
    (1) Cu cel putin 30 de zile lucratoare inaintea desfasurarii examenului, prin act administrativ al conducatorului unitatii organizatoare, se constituie comisia de examinare si comisia de solutionare a contestatiilor.
    (2) Comisia de examinare, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor sunt formate din cate 3 membri, din cadrul unitatii organizatoare sau, dupa caz, daca nu a fost identificat numarul necesar de specialisti, si din afara Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Membrii comisiei de examinare si ai comisiei de solutionare a contestatiilor trebuie sa aiba experienta si cunostintele necesare in domeniul/specialitatea pentru care se organizeaza examenul.
    (4) Presedintele comisiei de examinare, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor se desemneaza din randul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
    (5) Fiecare comisie de examinare, respectiv fiecare comisie de solutionare a contestatiilor are un secretar, numit prin actul prevazut la alin. (1). Secretarul comisiei de examinare poate fi si secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.
    (6) Secretariatul comisiei de examinare si secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor se asigura, de regula, de catre o persoana din cadrul compartimentului de resurse umane, aceasta neavand calitatea de membru al comisiei.
    ART. 7
    (1) Nu poate fi desemnata membru in comisia de examinare sau in comisia de solutionare a contestatiilor persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele patrimoniale ale sale ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii;
    b) este sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al comisiei de examinare sau al comisiei de solutionare a contestatiilor;
    c) a fost sanctionata disciplinar, iar sanctiunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.
    (2) Calitatea de membru in comisia de examinare este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.
    ART. 8
    (1) Situatiile prevazute la art. 7 pot fi sesizate de persoana in cauza, de oricare dintre candidati sau de orice alta persoana interesata, in orice moment al organizarii si desfasurarii examenului.
    (2) Membrii comisiei de examinare si ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa informeze in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat cu privire la existenta uneia dintre situatiile prevazute la art. 7. In aceste cazuri, membrii comisiei de examinare si ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa se abtina de la participarea ori de la luarea vreunei decizii cu privire la examenul in cadrul caruia a intervenit conflictul de interese.
    (3) In cazul constatarii existentei unei situatii de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, actul administrativ de constituire a comisiei se modifica in mod corespunzator, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data constatarii, prin inlocuirea membrului aflat in respectiva situatie.
    (4) In cazul in care situatia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constata ulterior desfasurarii uneia dintre etapele examenului, procedura de desfasurare a examenului se reia, fiind constituita in acest scop o noua comisie, cu o noua componenta.
    ART. 9
    Examenul consta in sustinerea unei probe scrise.
    ART. 10
    Comisia de examinare are urmatoarele atributii principale:
    a) verifica indeplinirea criteriilor prevazute la art. 5 alin. (1) si stabileste conditiile specifice de participare;
    b) elaboreaza bibliografia si tematica de examen;
    c) selecteaza dosarele candidatilor;
    d) stabileste subiectele;
    e) noteaza proba scrisa pentru fiecare candidat;
    f) semneaza procesele-verbale redactate de secretarul comisiei;
    g) stabileste daca respectivul candidat este declarat "admis" sau "respins" la examen;
    h) transmite secretarului comisiei rezultatele selectiei dosarelor si ale examenului, cu mentiunea "admis"/"respins", pentru a fi comunicate candidatilor.
    ART. 11
    Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
    a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor;
    b) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul final al examenului;
    c) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.
    ART. 12
    Secretarul comisiei de examinare are urmatoarele atributii principale:
    a) centralizeaza dosarele de inscriere a candidatilor si le prezinta spre analiza comisiei de examinare, in termenul prevazut la art. 14 alin. (2);
    b) convoaca membrii comisiei de examinare la data programata a se desfasura examenul sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea presedintelui comisiei;
    c) intocmeste procesul-verbal al selectiei dosarelor si cel de desfasurare a examenului;
    d) asigura transmiterea catre candidati a rezultatelor selectiei dosarelor si, dupa caz, ale examenului, prin afisarea acestora la sediul institutiei unde se desfasoara examenul si pe site-ul acesteia, dupa caz;
    e) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.
    ART. 13
    Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
    a) primeste de la secretariatul unitatii organizatoare contestatiile depuse in termenul stabilit si le prezinta spre analiza comisiei de solutionare a contestatiilor;
    b) preia de la secretarul comisiei de examinare documentele necesare solutionarii contestatiilor depuse;
    c) convoaca membrii comisiei de solutionare a contestatiilor, la solicitarea presedintelui comisiei, prezentandu-le spre analiza contestatiile depuse, impreuna cu documentele necesare solutionarii acestora;
    d) intocmeste procesul-verbal privind solutionarea contestatiilor;
    e) asigura transmiterea rezultatelor contestatiilor candidatilor, prin afisarea acestora la sediul institutiei unde se desfasoara examenul si pe site-ul acesteia, precum si, dupa caz, secretarului comisiei de examinare;
    f) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a procesului de solutionare a contestatiilor.
    ART. 14
    (1) In vederea participarii la examen, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru proba scrisa, candidatii depun la locul stabilit in anuntul privind organizarea examenului un dosar de inscriere care va cuprinde urmatoarele documente:
    a) cererea de inscriere la examen;
    b) diploma/certificatul/adeverinta/alte documente privind atestarea studiilor necesare ocuparii functiei, eliberata/eliberat/eliberate conform prevederilor legale;
    c) adeverinta prevazuta la art. 5 alin. (2).
    (2) In termen de cel mult doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare are obligatia de a selecta dosarele de inscriere pe baza indeplinirii conditiilor de participare la examen.
    (3) Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretarul comisiei de examinare, cu mentiunea "admis"/"respins", insotita de motivul respingerii dosarului, la sediul unitatii organizatoare, in termenul prevazut la alin. (2).
    (4) In termen de doua zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, candidatii pot depune contestatii la secretariatul unitatii organizatoare, contestatii care se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor in termen de cel mult o zi lucratoare de la inregistrarea acestora.
    ART. 15
    (1) Proba scrisa se sustine de catre candidatii ale caror dosare au fost declarate admise si consta in testarea cunostintelor din domeniul/specialitatea postului pentru care se organizeaza examen, prin rezolvarea unor teste-grila sau redactarea unei lucrari.
    (2) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza tematicii si a bibliografiei de examen elaborate de comisia de examinare.
    ART. 16
    (1) Comisia de examinare stabileste in ziua in care se desfasoara proba scrisa subiectele si alcatuieste cel putin doua seturi de intrebari pentru proba scrisa.
    (2) Membrii comisiei de examinare raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor propuse.
    (3) Seturile de intrebari si baremele de punctare se semneaza de toti membrii comisiei de examinare si se inchid in plicuri sigilate, purtand stampila unitatii organizatoare.
    (4) Comisia de examinare stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunica odata cu subiectele.
    (5) Pana la ora stabilita pentru terminarea probei scrise a examenului, membrii comisiei de examinare au obligatia de a afisa baremele de punctare la locul desfasurarii acestuia.
    ART. 17
    (1) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, fara a depasi 3 ore.
    (2) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de examinare prezinta candidatilor seturile de intrebari si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de examen.
    (3) Candidatul care a extras plicul cu subiectele il inmaneaza presedintelui comisiei de examinare, care il deschide si comunica subiectele candidatilor participanti la examen.
    (4) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul in sala de examen al candidatilor care intarzie sau al altor persoane, cu exceptia membrilor comisiei de examinare, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de examinare, respectiv supravegherea desfasurarii probei.
    (5) In incaperea in care are loc proba scrisa, pe toata perioada derularii acesteia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea ori folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.
    (6) Nerespectarea dispozitiilor alin. (4) si (5) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Daca se constata incalcarea acestor dispozitii, comisia de examinare elimina candidatul din sala, dupa caz, inscrie pe lucrare mentiunea "anulat" si consemneaza cele intamplate in procesul-verbal.
    (7) Sub sanctiunea anularii lucrarilor scrise, acestea se redacteaza doar pe seturile de hartie care poarta pe fiecare fila stampila unitatii organizatoare. Dupa inscrierea de catre candidat a numelui si a prenumelui in coltul din dreapta al primei file, acesta se pliaza si se lipeste astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se aplica stampila unitatii organizatoare.
    (8) La finalizarea lucrarii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, candidatul are obligatia de a preda comisiei de examinare lucrarea scrisa sau, dupa caz, testul-grila si de a semna borderoul special intocmit in acest sens.
    ART. 18
    (1) Anterior inceperii corectarii lucrarilor la proba scrisa, fiecare lucrare va fi numerotata.
    (2) Lucrarile se corecteaza sigilate.
    (3) Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de examinare, inclusiv de catre presedinte, pentru fiecare lucrare scrisa.
    (4) Lucrarile care prezinta insemnari se anuleaza si nu se corecteaza. Mentiunea "anulat" se inscrie atat pe lucrare, cat si pe borderoul de notare si pe centralizatorul nominal, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal al examenului.
    (5) In situatia in care pentru o lucrare se inregistreaza diferente mai mari de 1 punct intre punctajele acordate de membrii comisiei de examinare, lucrarea se corecteaza din nou de catre toti membrii acesteia. Procedura corectarii se reia ori de cate ori se constata ca exista diferente mai mari de 1 punct intre punctajele acordate de membrii comisiei de examinare.
    (6) Se interzice desigilarea lucrarilor anterior recorectarii in conditiile prevazute la alin. (5).
    (7) Nerespectarea prevederilor alin. (6) atrage, dupa caz, raspunderea persoanelor vinovate, in conditiile legii.
    ART. 19
    (1) Proba scrisa se noteaza de la 0 la 5 puncte.
    (2) Lucrarile scrise se desigileaza dupa acordarea de catre fiecare membru al comisiei de examinare a punctajelor la proba scrisa, iar rezultatele obtinute de candidati se noteaza in borderoul de notare al acestei probe.
    (3) Punctajul final al probei scrise se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor acordate individual de fiecare membru al comisiei de examinare si reprezinta punctajul final al examenului.
    (4) Punctajele finale ale examenului sunt inscrise intr-un centralizator nominal, in care se mentioneaza pentru fiecare candidat punctajul obtinut. Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina de catre membrii comisiei de examinare.
    (5) Comunicarea punctajelor finale ale examenului, cu mentiunea "admis" sau "respins", se face in termen de maximum doua zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, prin afisare la sediul unitatii organizatoare unde se desfasoara examenul.
    (6) Este declarat "admis" la examen candidatul care a obtinut punctajul final de minimum 2 puncte.
    ART. 20
    In termen de cel mult doua zile lucratoare de la data comunicarii punctajului final al examenului, candidatul poate depune o contestatie la secretariatul unitatii organizatoare, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
    ART. 21
    (1) Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia si poate modifica punctajul final acordat de comisia de examinare, respectiv rezultatul selectiei dosarului, in situatia in care constata una dintre urmatoarele situatii:
    a) candidatul indeplineste conditiile pentru a participa la examen, in situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor;
    b) punctajele nu au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa.
    (2) Contestatia se respinge in situatia in care comisia de solutionare a contestatiilor constata una dintre urmatoarele situatii:
    a) candidatul nu indeplineste criteriile pentru a participa la examen, in situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor;
    b) punctajele au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa.
    (3) Modul de solutionare a contestatiilor se consemneaza intr-un proces-verbal, intocmit de secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor si semnat de catre membrii comisiei.
    ART. 22
    (1) Contestatia la proba scrisa se solutioneaza in termen de maximum doua zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a acesteia.
    (2) Rezultatul stabilit de comisia de solutionare a contestatiilor in urma analizei contestatiei depuse se comunica, prin afisare, la locul de desfasurare a examenului, in termenul prevazut la alin. (1).
    ART. 23
    Candidatii nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor se pot adresa instantei competente, in conditiile legii.
    ART. 24
    (1) La finalizarea examenului, respectiv la expirarea termenului de depunere a contestatiilor ori de solutionare a acestora se intocmeste un proces-verbal privind desfasurarea examenului, care se semneaza de catre membrii comisiei de examinare si de secretarul acesteia.
    (2) La procesul-verbal privind desfasurarea examenului se anexeaza rezultatele probei scrise, precum si, dupa caz, rezultatele contestatiilor depuse.
    ART. 25
    Incadrarea in noile functii a persoanelor care au fost declarate "admis" la examen se face in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data finalizarii examenului.
    ART. 26
    (1) Pentru fiecare examen se intocmeste un dosar cu urmatorul continut:
    a) acte administrative de constituire a comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor;
    b) documente privind organizarea si desfasurarea examenului;
    c) lucrarile candidatilor.
    (2) Dosarul prevazut la alin. (1) se pastreaza 2 ani la compartimentul de resurse umane, urmand a fi arhivat ulterior, in conditiile legii.
    (3) In dosarul personal al personalului contractual promovat se includ, dupa incheierea examenului, copii ale procesului-verbal privind desfasurarea examenului si ale documentelor care atesta sustinerea probei de examen.
    ART. 27
    Prezentele instructiuni se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *