HG 247/2011 gestionare ambalaje si deseuri de ambalaje

Legislatie comerciala  |  0 comentarii

HG 247/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
  • Monitorul Oficial 265 din 14 Aprilie 2011
  • Actul 247 din 17 Martie 2011
  • Emitent: Guvernul României

 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. I
    Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligati sa respecte, la fabricarea de ambalaje, cerintele esentiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel incat acestea sa corespunda unor reutilizari multiple."
    2. La articolul 10, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Circulatia ambalajelor reutilizabile, paleti, navete si ambalaje primare reutilizabile, intre operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."
    3. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, la nivel national, pentru perioada 2007-2012 si incepand cu anul 2013, este prevazuta in anexa nr. 4."
    4. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Operatorii economici, persoane juridice romane, sunt responsabili pentru intreaga cantitate de deseuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piata nationala, dupa cum urmeaza:
    a) operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu exceptia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vanzare, a produselor pe care acestia le introduc pe piata nationala;
    b) operatorii economici care supraambaleaza produse ambalate individual in vederea revanzarii/redistribuirii sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata;
    c) operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deseurile generate de respectivele ambalaje.
    (2) Responsabilitatile operatorilor economici prevazute la alin. (1) se pot realiza:
    a) individual, pentru deseurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piata nationala;
    b) prin intermediul unui operator economic autorizat de catre o comisie constituita la nivelul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    (3) Administratia Fondului pentru Mediu face publica pe propriul site lista operatorilor economici prevazuti la alin. (1).
    (4) Operatorii economici prevazuti la alin. (2) sunt obligati sa indeplineasca cel putin obiectivele prevazute in anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicate la deseurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piata nationala/preluate pe baza de contract cu asigurarea trasabilitatii acestora.
    (5) Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala si anulare a licentei de operare, precum si procentajul minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie pentru operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. b), componenta si atributiile comisiei de autorizare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor.
    (6) Operatorii economici care achizitioneaza direct produse ambalate si/sau ambalaje de la operatorii economici prevazuti la alin. (1), precum si operatorii economici care comercializeaza produse in structuri de vanzare cu suprafata mare, prevazute la art. 4 lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa se asigure ca operatorii economici care introduc pe piata nationala produsele comercializate sunt inclusi in lista prevazuta la alin. (3).
    (7) Operatorii economici care comercializeaza catre consumatorii/utilizatorii finali produse in structuri de vanzare cu suprafata medie si mare, prevazute la art. 4 lit. m) si n) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa asigure pentru acestia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumparate, fara a le solicita plata.
    (8) Se interzice conditionarea, sub orice forma, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumparat de pastrare a ambalajului.
    (9) Operatorii economici detinatori de deseuri de ambalaje cod 15.01, prevazut in Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, rezultate din activitatea lor comerciala, industriala sau de productie au obligatia valorificarii/incredintarii acestora catre un operator economic autorizat de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului pentru valorificarea deseurilor de ambalaje sau incinerarea acestora in instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie.
    (10) Obligatia prevazuta la alin. (9) nu se aplica in cazul returnarii ambalajelor catre furnizor.
    (11) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativteritoriale au obligatia sa organizeze, sa gestioneze si sa coordoneze activitatea de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie, inclusiv a deseurilor periculoase de ambalaje, potrivit dispozitiilor Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa se obtina cel putin 3 fractii, respectiv hartie/carton, plastic si metal, sticla, in vederea indeplinirii prevederilor din planul judetean de gestionare a deseurilor, prin:
    a) serviciul public de salubrizare;
    b) colectarea in vederea valorificarii a deseurilor de ambalaje municipale, care nu fac obiectul colectarii prin serviciul de salubrizare, de catre un operator economic colector autorizat, in conditiile legii.
    (12) Prevederile din planul judetean de gestionare a deseurilor referitoare la gestionarea deseurilor de ambalaje se considera indeplinite pentru cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate in colaborare cu un operator economic prevazut la alin. (2) lit. b).
    (13) Operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. b) au obligatia sa incheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, in conditiile legii, la cererea autoritatilor executive ale unitatilor administrativ-teritoriale, cu acestea, pentru a asigura valorificarea deseurilor de ambalaje colectate de la populatie, in limita cantitatilor de ambalaje primare preluate prin contract.
    (14) Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata incat sa nu introduca bariere in calea comertului.
    (15) Se interzic amestecarea deseurilor de ambalaje colectate selectiv, precum si incredintarea, respectiv primirea, in vederea eliminarii prin depozitare finala, a deseurilor de ambalaje, cu exceptia celor rezultate din colectarea selectiva ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.
    (16) Pana la sfarsitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piata pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) minimum 60% din intreaga cantitate de deseuri de ambalaje din lemn este valorificata, inclusiv prin utilizare sau incredintare spre utilizare drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc;
    b) minimum 15% din intreaga cantitate de deseuri de ambalaje din lemn este valorificata prin reciclare;
    c) obiectivul anual de valorificare prevazut in anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, calculat pentru cantitatea de ambalaje introduse pe piata, altele decat cele din lemn, este indeplinit exclusiv prin reciclare."
    5. La articolul 17, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Operatorii economici care isi indeplinesc responsabilitatile potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a), operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b), autoritatile si institutiile publice locale si operatorii economici care preiau deseurile de ambalaje in vederea valorificarii au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului si Padurilor informatii privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
    (2) Operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului si Padurilor, pe langa informatiile prevazute la alin. (1), si informatii privind cantitatile de ambalaje, respectiv cantitatile de deseuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic."
    6. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) Procedura de raportare, tipul datelor si informatiilor privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) si (5), se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si padurilor.
    (2) Informatiile raportate se constituie intr-o baza de date gestionata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
    (3) Operatorii economici autorizati care valorifica deseuri de ambalaje sau le incinereaza in instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie se inscriu la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, iar lista acestora se face publica pe site-ul ministerului."
    7. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19. - (1) Autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale au obligatia sa comunice agentiei judetene pentru protectia mediului sau agentiei regionale pentru protectia mediului, dupa caz, in cel mult 10 zile de la data adoptarii actului normativ de catre autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, modalitatea stabilita potrivit art. 16 alin. (11) pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie si data la care aceasta va fi functionala."
    8. La articolul 19, alineatul (2) se abroga.
    9. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20. - Persoanele fizice si persoanele juridice care genereaza deseuri de ambalaje din alte activitati decat cele comerciale, industriale sau de productie au obligatia sa depuna deseurile de ambalaje ale produselor cumparate in spatiile indicate potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (7) sau sa le incredinteze sistemului de colectare stabilit de catre autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 16 alin. (11)."
    10. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21. - Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin unitatile subordonate, precum si autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale promoveaza campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici privind:
    a) sistemele de returnare, colectare si valorificare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care le sunt disponibile;
    b) contributia lor la refolosirea, valorificarea si reciclarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
    c) sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piata;
    d) elementele corespunzatoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje prevazute la art. 23."
    11. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatori economici;
    b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 si 12, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si (3), cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amenda de la 8.000 lei la 15.000 lei;
    e) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1)-(3) si ale art. 18 alin. (3), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
    f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (6)-(9), (11), (13) si (15) si ale art. 19 alin. (1), cu amenda de la 15.000 lei la 25.000 lei.
    (2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
    (3) Operatorii economici care, intr-un an, nu isi indeplinesc in mod individual cel putin obiectivele prevazute la art. 16 alin. (4) sunt obligati sa isi indeplineasca responsabilitatile prin intermediul unui operator economic prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b).
    (4) Licenta de operare acordata operatorilor economici prevazuti la art. 16 alin. (2) lit. b) se anuleaza in cazul in care, in 2 ani consecutivi, acestia nu indeplinesc cel putin obiectivele prevazute la art. 16 alin. (4) sau obligatiile stabilite prin ordinul prevazut la art. 16 alin. (5)."
    12. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza:
    a) de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(3), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11), (13) si (15), art. 17 alin. (1)-(3) si art. 19 alin. (1);
    b) de catre personalul imputernicit al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru art. 10 alin. (5), art. 11, 12, art. 13 alin. (1) si art. 16 alin. (8);
    c) de catre personalul imputernicit al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si al Garzii Nationale de Mediu pentru art. 18 alin. (3);
    d) de reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor executive ale unitatilor administrativ-teritoriale pentru art. 20.
    (2) Constatarea realizarii obiectivelor de catre operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) si de catre operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) se realizeaza de catre persoane imputernicite din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu."
    13. Articolul 31 se abroga.
    14. La anexa nr. 1 punctul 1, litera w) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "w) sistem-depozit - sistem prin care cumparatorul, la achizitionarea unui produs ambalat, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand ambalajul este returnat;".
    15. La anexa nr. 1 punctul 1, dupa litera y) se introduc doua noi litere, literele z) si a^1), cu urmatorul cuprins:
    "z) trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regasirea istoricului, a utilizarii sau a localizarii unui deseu prin identificari inregistrate;
    a^1) introducere pe piata nationala a unui produs - actiunea de a face disponibil pe piata, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs, in vederea distribuirii si/sau utilizarii. Produsele fabricate exclusiv pentru un operator economic care isi aplica denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs se considera a fi introduse pe piata nationala de catre acesta. Ambalajele produselor importate/achizitionate din tari ale Uniunii Europene de catre operatorii economici, inclusiv ambalajele produselor destinate utilizarii/consumului propriu, se considera a fi introduse pe piata nationala la momentul importului."
    16. In cuprinsul textului art. 25 si in anexa nr. 2, termenii "recuperare" si "recuperabil" se inlocuiesc cu termenii "valorificare", respectiv "valorificabil".
    17. Anexa nr. 4 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. II
    Licentele de operare emise anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari pentru operatorii economici autorizati in baza Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, raman valabile pe perioada pentru care au fost emise.
    ART. III
    Ordinul comun al ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor privind procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala si anulare a licentei de operare, precum si procentajul minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie pentru operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, componenta si atributiile comisiei de autorizare, prevazut la art. 16 alin. (5) din aceeasi hotarare, se elaboreaza in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    ART. IV
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia pct. 11 si 12 ale art. I, care intra in vigoare la 30 de zile de la aceasta data.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Bucuresti, 17 martie 2011
HG 247/2011

Ambalaje pe Model-de.ro:

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *