HG 520 din 2013

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

HG 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - ANAF. Potrivit Ministerului Finantelor prin aceasta noua organizare se urmareste redefinirea structurii organizatorice, pe de o parte, si realocarea corespunzãtoare a resurselor umane, pe de altã parte.

In ce priveste redefinirea structurii organizatorice a ANAF s-a urmarit, in principal:
  • Fuziunea prin absorbtie si preluarea Autoritatii Nationale a Vamilor;
  • Preluarea activitatii Garzii Financiare si desfiintarea acesteia;
  • Infiintarea unei structuri de antifrauda fiscala in cadrul ANAF, cu atributii sporite - vezi OUG 74 din 2013;
  • Infiintarea directiilor regionale ale finantelor publice;

Astfel, activitatea la nivel teritorial se reorganizeaza in 8 directii regionale ale finantelor publice, institutii publice cu personalitate juridica, infiintate prin transformare a 8 directii generale ale finantelor publice judetene si a municipiului bucuresti in care va fi stabilit sediul directiei generale regionale, prin fuziunea prin absorbtie a celorlalte directii judetene ale finantelor publice din aria de competenta.

Sediile directiilor regionale al ANAF sunt in Iasi, Galati, Craiova, Timisoara, Ploiesti, Cluj Napoca, Brasov si Bucuresti.

 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. I
    Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale si principalele obiective

    ART. 1
    Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare Agentia, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, finantata din bugetul de stat, conform legii.
    ART. 2
    (1) Sediul central al Agentiei este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
    (2) Agentia isi desfasoara activitatea si in alte sedii detinute potrivit legii.
    (3) Agentia intretine propriul site web prin care asigura prezenta pe internet, la adresa "www.anaf.ro". Pentru domeniul vamal, prezenta pe internet se asigura la adresa "www.customs.ro".
    ART. 3
    (1) Agentia are o sigla ale carei caracteristici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.
    (2) Directia generala a vamilor si Directia generala antifrauda fiscala utilizeaza sigle specifice ale caror caracteristici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.
    ART. 4
    Agentia asigura administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare date prin lege in competenta sa, aplicarea politicii si reglementarilor in domeniul vamal si exercitarea atributiilor de autoritate vamala, precum si controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect evaziunea fiscala si frauda fiscala si vamala, precum a altor fapte date prin lege in competenta sa.

    SECTIUNEA a 2-a
    Principii, functii si atributii

    ART. 5
    Principiile care stau la baza activitatii Agentiei sunt urmatoarele:
    a) eficienta activitatii;
    b) transparenta activitatii, in conditiile legii;
    c) tratament egal si nediscriminatoriu in aplicarea legislatiei fiscale si a reglementarilor in domeniul vamal;
    d) respectul fata de contribuabili;
    e) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea.
    ART. 6
    Agentia indeplineste urmatoarele functii:
    a) de strategie si management;
    b) de gestiune a contribuabililor si a impozitelor, taxelor, contributiilor si a celorlalte venituri bugetare date in competenta sa, conform legii;
    c) de inspectie fiscala si de verificare fiscala;
    d) de colectare a veniturilor statului;
    e) de asigurare de servicii pentru contribuabili;
    f) de control operativ si inopinat;
    g) de prevenire si combatere a evaziunii fiscale si a fraudei fiscale si vamale;
    h) de suport tehnic de specialitate acordat procurorului in efectuarea urmaririi penale;
    i) de supraveghere vamala si fiscala;
    j) de control vamal;
    k) de coordonare, indrumare si control al aplicarii reglementarilor legale in domeniul de activitate, precum si al functionarii structurilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sa;
    l) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare si materiale, de sustinere a activitatilor specifice prin intermediul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor, de reprezentare juridica, de audit public intern, precum si de comunicare interna si externa;
    m) de cooperare internationala.
    ART. 7
    In realizarea functiilor sale, Agentia are, in principal, urmatoarele atributii:

    A. Atributii generale:
    1. contribuie in domeniul sau de activitate la implementarea programului de guvernare si a altor documente programatice prin elaborarea si aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung, generale sau sectoriale; elaboreaza si implementeaza strategia de dezvoltare informatica proprie si a unitatilor sale subordonate, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice;
    2. urmareste realizarea unui management eficient si coerent al administrarii fiscale;
    3. organizeaza, indruma, coordoneaza si controleaza activitatea structurilor subordonate;
    4. asigura managementul riscurilor interne si externe ale organizatiei;
    5. asigura managementul resurselor umane, la nivelul Agentiei;
    6. dezvolta si implementeaza strategii unitare de comunicare interna si externa;
    7. emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere si institutii centrale, care cuprind masuri referitoare la domeniul sau de activitate;
    8. participa la elaborarea modificarilor si completarilor aduse Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a proiectelor de norme metodologice, precum si a altor acte normative, care contin prevederi referitoare la impozite, taxe, contributii si alte venituri date in administrare, potrivit legii;
    9. elaboreaza proiecte de acte administrative cu caracter normativ care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare pentru care este competenta, in conditiile legii;
    10. participa, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;
    11. initiaza masuri pentru dezvoltarea si desfasurarea in bune conditii a relatiilor internationale in domeniul sau de activitate;
    12. asigura aplicarea unitara, corecta si nediscriminatorie a reglementarilor in domeniul vamal si a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si celelalte venituri bugetare, date prin lege in competenta sa, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice;
    13. aplica, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, pentru a caror realizare este competenta potrivit legii; realizeaza, prin intermediul directiilor generale regionale ale finantelor publice, executarea silita a drepturilor de import sau de export, a altor taxe si impozite datorate statului, potrivit legii, in cadrul operatiunilor vamale, a accesoriilor aferente acestora, a amenzilor si a oricaror altor sume datorate bugetului general consolidat in temeiul unor titluri executorii, precum si, in cazurile prevazute de lege, a creantelor stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, potrivit competentelor legale;
    14. defineste, dezvolta, implementeaza, furnizeaza si opereaza servicii specifice pentru contribuabili;
    15. asigura punerea in aplicare a sanctiunilor internationale in domeniul de competenta al Ministerului Finantelor Publice conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
    16. efectueaza controlul privind respectarea legalitatii, atat la nivelul aparatului propriu, cat si la nivelul structurilor subordonate, in scopul constatarii unor eventuale abateri de la legalitate si al luarii de masuri pentru repararea prejudiciului produs, dupa caz;
    17. asigura asistenta pentru recuperarea in Romania de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite prin titluri de creanta intr-un alt stat, precum si recuperarea de catre alt stat de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite in Romania, potrivit atributiilor stabilite prin lege si tratatelor la care Romania este parte;
    18. ia masuri, potrivit atributiilor stabilite de lege, pentru prevenirea, constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii; sesizeaza organele de urmarire penala in cazul faptelor constatate prin personalul propriu ce ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
    19. promoveaza integritatea in exercitarea demnitatilor si functiilor publice la nivelul Agentiei si intreprinde masurile de prevenire si combatere a coruptiei;
    20. exercita controlul financiar de gestiune si controlul financiar preventiv propriu privind constituirea si utilizarea legala si eficienta a fondurilor publice;
    21. propune solutii de reforma in domeniul administrarii fiscale si vamale si implementeaza proiecte cu finantare interna si/sau externa pentru domeniul sau de activitate;
Descarca textul integral al HG 520/2013:0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *