HG 677/2013 concurs inspector antifrauda

Legislatia muncii  |  0 comentarii

HG 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Regulament de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Concursul sau examenul pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumita in continuare Agentia, se desfasoara pe baza normelor procedurale instituite prin prezentul regulament, in conformitate cu principiile competitiei deschise, profesionalismului, transparentei, precum si cel al egalitatii de sanse si accesului liber pentru fiecare persoana care indeplineste conditiile legale.
    (2) Poate participa la concurs sau examen orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conditiile prevazute de art. 4 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
    (3) Concursul se organizeaza in vederea ocuparii unei functii publice pe perioada nedeterminata, iar examenul se organizeaza in vederea promovarii in grad profesional, in conditiile legii.
    ART. 2
    Prin inspector antifrauda, in sensul prezentului regulament, se intelege functia publica specifica de executie de inspector antifrauda si functia publica specifica de conducere de inspector-sef antifrauda.
    ART. 3
    (1) Desfasurarea concursului sau examenului, denumit in continuare concurs, consta in etapele cuprinse intre prima zi de depunere a dosarelor candidatilor si formularea propunerilor de numire in functiile publice vacante pentru care s-a organizat concursul.
    (2) In vederea desfasurarii concursului, pentru functiile publice specifice de executie de inspector antifrauda, se solicita avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici inaintea publicarii anuntului de concurs.
    (3) Solicitarea prevazuta la alin. (2) trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    a) identificarea functiilor publice vacante, cu evidentierea gradului profesional;
    b) probele stabilite pentru concurs;
    c) conditiile de participare la concurs, respectiv conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiilor publice vacante si alte conditii specifice prevazute in fisa postului aferenta respectivei functii publice;
    d) alte mentiuni referitoare la organizarea concursului sau la conditiile de participare la concurs.
    ART. 4
    (1) Concursul sau examenul consta in 3 etape, dupa cum urmeaza:
    a) selectia dosarelor de inscriere;
    b) proba scrisa;
    c) interviul.
    (2) Se pot prezenta la urmatoarea etapa doar candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
    (3) In vederea participarii la concurs, candidatii depun un dosar de inscriere care va contine in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 13 alin. (1).
    (4) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila, pe baza bibliografiei stabilite pentru concurs, in conditiile prezentului regulament.
    (5) Interviul se sustine in fata membrilor comisiilor de examinare si evaluare.

    CAP. II
    Constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor

    ART. 5
    (1) In vederea desfasurarii concursului se constituie comisia de concurs, conform prevederilor alin. (2), si comisia de solutionare a contestatiilor.
    (2) In cadrul comisiei de concurs functioneaza:
    a) comitetul de organizare, cu rol de coordonare, monitorizare si indrumare a comisiilor de examinare si evaluare,   alcatuit din presedintele si vicepresedintele comisiei de concurs, un reprezentant desemnat din cadrul Ministerului Finantelor Publice si un reprezentant desemnat din cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, ajutati de un secretar raportor;
    b) comisiile de examinare si evaluare, alcatuite din cate 3 membri, dintre care unul desemnat din cadrul Agentiei, unul desemnat din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unul desemnat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, si cate un secretar tehnic.
    (3) Comisia de solutionare a contestatiilor este formata din 3 membri: unul din cadrul Agentiei, unul desemnat de Ministerul Finantelor Publice si unul desemnat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici si un secretar tehnic. Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor este numit din randul membrilor, prin actul de constituire a comisiei.
    (4) In cazul in care presedintele si vicepresedintele comisiei de concurs se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, acestea vor fi exercitate de inlocuitorii de drept ai acestora.
    (5) Comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin ordin al presedintelui Agentiei, inaintea publicarii anuntului de concurs.
    (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in functie de numarul de candidati inscrisi la concurs, prin ordin al presedintelui Agentiei se poate suplimenta numarul comisiilor de examinare si evaluare.
    (7) Membrii comisiilor trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa aiba calitatea de functionar public, cu exceptia presedintelui comisiei de concurs si a inlocuitorului acestuia;
    b) sa detina o functie publica cel putin din aceeasi clasa cu functia sau functiile publice vacante pentru ocuparea carora se organizeaza concursul;
    c) sa aiba cunostinte aprofundate in unul dintre domeniile functiilor publice pentru care se organizeaza concursul sau cunostinte generale in administratia publica;
    d) sa nu se afle in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 6.
    ART. 6
    (1) O persoana nu poate avea in acelasi timp si calitatea de membru in comisia de concurs, si calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.
    (2) Nu poate fi desemnat membru in comisia de concurs sau in comisia de solutionare a contestatiilor functionarul public care a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.
    (3) Nu pot fi numite membri in comisia de concurs, in comisiile de evaluare si examinare si in comisia de solutionare a contestatiilor persoanele care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) au calitatea de sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea, inclusiv, cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de solutionare a contestatiilor;
    b) sunt sau urmeaza a fi direct subordonate ierarhic oricaruia dintre candidatii pentru ocuparea functiei publice de conducere pentru care se organizeaza concursul.
    (4) Situatiile prevazute la alin. (3) pot fi sesizate de orice persoana interesata pe parcursul desfasurarii concursului pana la data afisarii rezultatelor finale.
    (5) Membrii comisiei de concurs, ai comisiilor de examinare si evaluare si ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa informeze, in scris, cu celeritate, presedintele Agentiei despre orice situatie prevazuta la alin. (3) care a intervenit sau ar putea interveni. In aceste cazuri, membrii comisiei de concurs, ai comisiei de examinare si evaluare si ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa se abtina de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul in cadrul caruia a intervenit vreuna dintre aceste situatii.
    (6) In cazul constatarii existentei unei situatii prevazute la alin. (1)-(3), actul de numire a comisiei se modifica in mod corespunzator, in termen de cel mult doua zile de la data constatarii, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situatie.
    (7) In cazul in care situatiile prevazute la alin. (1)-(3) se constata ulterior desfasurarii uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfasurate se recalculeaza prin eliminarea evaluarii membrului aflat in aceste situatii.

    CAP. III
    Atributiile comisiei de concurs si ale comisiei de solutionare a contestatiilor

    ART. 7
    (1) Comitetul de organizare din cadrul comisiei de concurs are urmatoarele atributii principale:
    a) propune subiecte pe baza bibliografiei de concurs;
    b) alcatuieste cel putin 3 seturi de subiecte pentru proba scrisa pe baza subiectelor propuse potrivit prevederilor lit. a) si a celor propuse de catre membrii comisiilor de examinare si evaluare, in functie de nivelul si specificul functiilor publice vacante pentru care se organizeaza concursul;
    c) stabileste punctajele maxime pentru fiecare dintre subiecte si baremul de corectare a acestora;
    d) semneaza seturile de subiecte si le inchide in plicuri sigilate purtand stampila Agentiei;
    e) prezinta seturile de subiecte candidatilor in vederea extragerii unuia dintre acestea;
    f) comunica varianta extrasa comisiilor de examinare si evaluare pentru inceperea probei scrise;
    g) stabileste planul de interviu;
    h) semneaza afisarea rezultatelor probelor de concurs;
    i) comunica presedintelui Agentiei lista candidatilor declarati admisi la concurs, in vederea numirii acestora, in conditiile legii.
    (2) Atributiile principale ale comisiilor de examinare si evaluare sunt urmatoarele:
    a) selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor;
    b) propun comitetului de organizare subiecte pe baza bibliografiei de concurs;
    c) comunica subiectele extrase la proba scrisa candidatilor;
    d) realizeaza interviul, pe baza planului de interviu;
    e) evalueaza si noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa si interviul;
    f) transmit secretarului tehnic rezultatele probelor, pentru a fi comunicate secretarului raportor.
    ART. 8
    Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
    a) solutioneaza contestatiile depuse in termen de candidati cu privire la selectia dosarelor si cu privire la notarea probei scrise;
    b) transmite secretarului tehnic al comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.
    ART. 9
    (1) Secretarul raportor al comitetului de organizare din cadrul comisiei de concurs are urmatoarele atributii principale:
    a) primeste si centralizeaza de la secretariatele tehnice ale comisiilor de examinare si evaluare situatia dosarelor de concurs depuse de candidati;
    b) primeste si centralizeaza rezultatele probelor de concurs de la secretariatele tehnice ale comisiilor de examinare si evaluare;
    c) asigura afisarea rezultatelor probelor de concurs;
    d) asigura comunicarea dintre comitetul de organizare si comisiile de examinare si evaluare;
    e) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comitetul de organizare intreaga documentatie privind activitatea specifica a acestuia;
    f) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.
    (2) Secretarul tehnic al comisiei de examinare si evaluare are urmatoarele atributii principale:
    a) primeste, inregistreaza in registrul unic special intocmit in acest sens si verifica componenta dosarelor de concurs ale candidatilor, conform prevederilor art. 13 alin. (3), iar dupa expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs inainteaza secretarului raportor situatia dosarelor de concurs depuse;
    b) convoaca membrii comisiei de examinare si evaluare pentru desfasurarea fiecarei probe a concursului;
    c) consemneaza in scris intrebarile membrilor comisiei de examinare si evaluare si raspunsurile candidatilor la proba de interviu;
    d) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de examinare si evaluare intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia;
    e) asigura transmiterea rezultatelor probelor de concurs catre secretarul raportor;
    f) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.
    (3) Secretarul tehnic al comisiei de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
    a) primeste contestatiile depuse de candidati;
    b) convoaca membrii comisiei de solutionare a contestatiilor;
    c) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de solutionare a contestatiilor intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia;
    d) asigura comunicarea rezultatelor solutionarii contestatilor catre candidati si secretarul raportor;
    e) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.
    ART. 10
    La finalizarea fiecarei probe se intocmeste cate un proces-verbal de catre secretarul fiecarei comisii, semnat de membrii acesteia. La finalizarea concursului se intocmeste un proces-verbal care sa contina modul de desfasurare a concursului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comisiei de concurs.
    ART. 11
    In exercitarea atributiilor care le revin, membrii comisiilor au urmatoarele indatoriri:
    a) sa isi indeplineasca atributiile specifice in termenele si in conformitate cu normele legale, dand dovada de integritate, impartialitate si obiectivitate;
    b) sa aduca la cunostinta presedintelui Agentiei orice ingerinta in activitatea lor sau aparitia unei situatii dintre cele prevazute la art. 6, care ar putea sa le afecteze independenta sau impartialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
    c) sa participe la toate etapele procedurale ale concursului, potrivit atributiilor care le revin, si sa respecte confidentialitatea datelor cu caracter personal ale candidatilor, in conditiile legii;
    d) sa nu isi exprime public opinia cu privire la candidati pe perioada derularii procedurii de organizare si desfasurare a concursului;
    e) sa evite contactul in particular cu candidatii pe durata procedurii de desfasurare a concursului si in legatura cu acesta.

    CAP. IV
    Procedura de organizare si desfasurare a concursului sau examenului

    SECTIUNEA 1
    Publicitatea concursului

    ART. 12
    (1) Anuntul privind organizarea concursului se publica de catre Agentie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, intr-un cotidian de larga circulatie, pe pagina de internet a Agentiei si la sediul Agentiei, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru proba scrisa.
    (2) Anuntul publicat pe pagina de internet a Agentiei si la sediul Agentiei va contine urmatoarele informatii:
    a) informatiile privind posturile scoase la concurs si conditiile de participare la concurs;
    b) bibliografia aprobata de presedintele Agentiei si alte date necesare desfasurarii concursului;
    c) locul si termenul in care pot fi depuse dosarele de concurs;
    d) documentele necesare pentru inscrierea la concurs si care atesta indeplinirea conditiilor legale;
    e) modalitatea de examinare a probei scrise;
    f) datele de contact, pentru lamuriri suplimentare.
    (3) Programarea probei scrise si a interviului se afiseaza la avizierul Agentiei si pe pagina de internet a acesteia, dupa afisarea rezultatelor probei anterioare.
    (4) In situatia in care Agentia considera necesar, poate asigura publicarea anuntului si prin alte forme de publicitate suplimentare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Dosarul de concurs

    ART. 13
    (1) Dosarul de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:
    a) cererea de inscriere privind participarea la concurs, al carei model este prevazut in anexa nr. 1;
    b) copia actului de identitate;
    c) copia certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
    d) copia diplomei de licenta sau echivalent;
    e) copia carnetului de munca sau adeverinta doveditoare a vechimii in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
    f) cazierul judiciar;
    g) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta trebuie sa contina, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia;
    h) o declaratie pe propria raspundere, al carei model este prevazut in anexa nr. 2;
    i) curriculum vitae, potrivit modelului comun european aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
    j) documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 alin. (7) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013, eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului.
    (2) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul tehnic al comisiei de examinare si evaluare. Cererea de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre Agentie, prin grija secretarului tehnic al comisiei de examinare si evaluare.
    (3) Sunt considerate complete dosarele de concurs care contin toate documentele prevazute la alin. (1) pana la termenul-limita stabilit in anuntul de concurs.
    (4) Dosarele se depun de catre candidati in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului de concurs.
    (5) Dosarele se pastreaza de catre Agentie.
    (6) Dosarul de concurs poate fi retras pe baza cererii scrise a candidatului. In acest caz, secretariatul tehnic al comisiei de examinare si evaluare va pastra o copie a dosarului, pe care o va arhiva.

    SECTIUNEA a 3-a
    Selectia dosarelor de concurs

    ART. 14
    (1) In termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare si evaluare va efectua selectia dosarelor candidatilor, pe baza indeplinirii de catre candidati a conditiilor de participare la concurs.
    (2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1), secretarul raportor afiseaza la avizierul institutiei si pe pagina de internet a acesteia rezultatul selectiei dosarelor, cu mentiunea "admis" sau "respins".
    (3) Respingerea dosarelor de concurs sau examen se motiveaza.
    (4) Pana in ultima zi prevazuta pentru selectia dosarelor, membrii comisiei de examinare si evaluare pot solicita candidatilor informatii sau alte documente relevante pentru desfasurarea concursului, din categoria celor prevazute la art. 13 alin. (1).

    SECTIUNEA a 4-a
    Proba scrisa a concursului

    ART. 15
    In vederea sustinerii probei scrise, candidatii care au fost declarati admisi la selectia dosarelor se vor prezenta la data, locul si ora comunicate de Agentie.
    ART. 16
    (1) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila.
    (2) Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii functiei publice pentru care se organizeaza concursul.
    (3) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs aprobate de presedintele Agentiei, astfel incat sa asigure capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si specificul functiilor publice pentru care se organizeaza concursul.
    (4) Membrii comisiei de concurs si ai comisiilor de examinare si evaluare raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor propuse.
    (5) Comisia de concurs alcatuieste, pe baza propunerilor formulate, cel putin 3 seturi de subiecte si stabileste punctajele maxime, precum si baremul de corectare.
    (6) Seturile de subiecte se semneaza de presedintele si vicepresedintele comisiei de concurs si se inchid in plicuri sigilate purtand stampila Agentiei. Acestea vor fi prezentate candidatilor in vederea extragerii unui set pentru proba scrisa.
    (7) Punctajele maxime se comunica odata cu subiectele, iar baremul de corectare se afiseaza la locul desfasurarii probei scrise, pana la ora stabilita pentru terminarea probei scrise.
    ART. 17
    (1) Inainte de inceperea probei scrise, la locul desfasurarii acesteia, daca este cazul, se afiseaza repartizarea pe sali a candidatilor.
    (2) Inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face in baza unui act de identitate sau pasaport, aflat in termen de valabilitate. Candidatii care nu sunt prezenti la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identitatii sunt considerati absenti.
    (3) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia sunt insotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea.
    (4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
    (5) La inceperea probei scrise, presedintele si vicepresedintele comisiei de concurs prezinta candidatilor seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de concurs.
    (6) Subiectele extrase potrivit prevederilor alin. (5) se multiplica si se repartizeaza candidatilor in vederea redactarii lucrarii scrise.
    (7) Dupa extragerea subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfasurarii probei.
    (8) In incaperea in care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor le este interzis:
    a) sa detina si sa utilizeze documente sau orice fel de material de documentare si informare, indiferent de modul de arhivare si prezentare a acestora;
    b) sa detina sau sa foloseasca telefoane mobile ori mijloace electronice de comunicare la distanta;
    c) sa comunice intre ei.
    (9) Eliminarea candidatului din concurs are loc in urmatoarele cazuri:
    a) nerespectarea prevederilor alin. (8);
    b) incercarea de fraudare a probei scrise prin orice mijloace;
    c) parasirea salii de examen, cu nerespectarea conditiilor prevazute de prezentul regulament.
    (10) In situatia in care se constata cazuri care atrag eliminarea din concurs a candidatilor, comisia de evaluare si examinare elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea "anulat" pe lucrare si consemneaza cele intamplate in procesul-verbal.
    ART. 18
    (1) Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de Agentie, purtand stampila acesteia pe fiecare fila, in coltul din dreapta sus.
    (2) Pentru asigurarea confidentialitatii lucrarilor, candidatii isi vor scrie numele si prenumele in coltul din dreapta sus al primei file a setului de coli pus la dispozitie, in conditiile prevazute la alin. (1), care va fi sigilat si stampilat cu stampila Agentiei, cu exceptia situatiei cand exista un singur candidat pentru functia publica vacanta, caz in care nu mai exista obligatia sigilarii lucrarii.
    (3) Comisia de concurs/examen va pune la dispozitia candidatilor si coli de hartie purtand in coltul din dreapta jos stampila Agentiei, care vor putea fi utilizate drept ciorne.
    (4) Lucrarile se redacteaza cu pix sau stilou cu pasta, respectiv cerneala de culoare albastra.
    (5) Corecturile candidatilor in lucrari se efectueaza prin taierea cu o singura linie orizontala a textului  respectiv.
    (6) Lucrarile care vor avea insemne distinctive sau care nu sunt redactate in conditiile prevazute la alin. (1)-(5) vor fi anulate. Anularea lucrarii se motiveaza si se mentioneaza in borderoul centralizator, intocmit de catre comisia de examinare si evaluare.
    (7) La finalizarea probei scrise, candidatii predau atat lucrarile scrise, respectiv testul-grila, cat si ciornele. Ciornele se vor arhiva separat si nu vor fi avute in vedere la corectarea lucrarii. Candidatul va semna de predare in borderoul centralizator privind lucrarile din cadrul probei scrise a concursului.

    SECTIUNEA a 5-a
    Interviul

    ART. 19
    In cadrul interviului se testeaza abilitatile impuse de functie, aptitudinile si cunostintele profesionale ale candidatilor.
    ART. 20
    (1) Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa.
    (2) Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs.
    ART. 21
    Interviul se sustine, de regula, intr-un termen de doua zile lucratoare de la solutionarea contestatiilor la proba scrisa.
    ART. 22
    (1) Membrii comisiei de examinare si evaluare adreseaza intrebari candidatilor, pe baza planului de interviu afisat la locul de desfasurare a probei inainte de sustinerea interviului de catre primul candidat. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, starea materiala sau familiala, originea sociala ori care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
    (2) Intrebarile si raspunsurile la interviu se consemneaza in scris de catre secretarul tehnic al comisiei de examinare si evaluare si se semneaza de membrii acestei comisii si de candidat.

    SECTIUNEA a 6-a
    Notarea probei scrise si a interviului

    ART. 23
    (1) Pentru proba scrisa a concursului punctajul este de maximum 100 de puncte.
    (2) Interviul se evalueaza cu calificativul "admis" sau "respins".
    (3) Notarea probei scrise sau acordarea calificativelor la proba de interviu se face, de regula, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la finalizarea fiecarei probe.
    (4) Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut:
    a) minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie;
    b) minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere.
    ART. 24
    (1) Anterior inceperii corectarii lucrarilor la proba scrisa, fiecare lucrare va fi numerotata, cu exceptia cazului in care exista un singur candidat pentru ocuparea functiei publice vacante.
    (2) Lucrarile de la proba scrisa, cu exceptia cazului in care exista un singur candidat pentru ocuparea functiei publice vacante, se corecteaza sigilate.
    (3) Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de examinare si evaluare in parte, pentru fiecare lucrare scrisa, si se noteaza in borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisa se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare si evaluare.
    ART. 25
    (1) Lucrarile scrise, dupa acordarea punctajelor finale cu respectarea prevederilor art. 24, se desigileaza.
    (2) Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati si mentiunea "admis" ori "respins" se afiseaza la avizierul Agentiei si pe pagina de internet a acesteia in termenul prevazut la art. 23 alin. (3).
    ART. 26
    Calificativele obtinute de fiecare dintre candidati la proba de interviu se afiseaza la avizierul Agentiei si pe pagina de internet a acesteia in termenul prevazut la art. 23 alin. (3).

    SECTIUNEA a 7-a
    Solutionarea contestatiilor

    ART. 27
    (1) Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor si, respectiv, la proba scrisa, candidatii nemultumiti pot formula contestatii, in termen de doua zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
    (2) Contestatiile se depun la sediul Agentiei.
    ART. 28
    (1) In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestatar a conditiilor pentru participarea la concurs, in termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
    (2) In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum 72 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
    (3) Solutionarea contestatiilor la proba scrisa presupune reevaluarea lucrarilor si acordarea punctajului corespunzator reevaluarii.
    ART. 29
    (1) Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia in situatia in care:
    a) candidatul indeplineste conditiile pentru a participa la concurs, in situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor;
    b) constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa.
    (2) Contestatia va fi respinsa in urmatoarele situatii:
    a) candidatul nu indeplineste conditiile pentru a participa la concurs, in situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor;
    b) punctajele au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa.
    ART. 30
    Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul Agentiei si pe pagina de internet, imediat dupa solutionarea contestatiilor.
    ART. 31
    La finalizarea concursului se intocmeste un raport final al concursului, care contine modul de desfasurare a concursului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comitetului de organizare si de secretarul raportor.

    CAP. V
    Rezultatele finale ale concursului si numirea candidatilor declarati admisi

    ART. 32
    (1) La finalizarea concursului, secretarul raportor intocmeste un centralizator nominal cu punctajele obtinute la proba scrisa, in ordine descrescatoare, si calificativele obtinute de candidati la fiecare dintre etapele concursului.
    (2) La punctaje egale, candidatii vor fi invitati la un nou interviu, in cadrul caruia vor fi acordate punctaje de maximum 100 de puncte, in urma caruia comisia de concurs va decide asupra candidatului castigator, cu respectarea termenului prevazut la art. 33.
    (3) Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comitetului de organizare si se afiseaza la avizierul Agentiei si pe pagina de internet a acesteia, prin grija secretarului raportor.
    ART. 33
    Comunicarea rezultatelor finale ale concursului/examenului se face in termen de maximum 3 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor la etapa interviului.
    ART. 34
    (1) Candidatul admis la concurs este candidatul declarat admis la proba scrisa si interviu si care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post.
    (2) Propunerile de numire a candidatilor declarati admisi la concurs se inainteaza de catre presedintele comisiei de concurs, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor finale, presedintelui Agentiei.
    (3) In termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii propunerilor de numire, candidatii declarati admisi sunt numiti in functiile publice pentru care au candidat, in conditiile legii.

    CAP. VI
    Dispozitii finale

    ART. 35
    (1) Pentru functiile publice specifice de conducere de inspector-sef, concursul se organizeaza de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, in conditiile legii.
    (2) Bibliografia aprobata de catre presedintele Agentiei, precum si propunerile privind desemnarea membrilor in comisiile de examinare si evaluare si in comisia de solutionare a contestatiilor se transmit Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data desfasurarii concursului.
    (3) Comisia de concurs, comisiile de examinare si evaluare, precum si comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 si ale prezentului regulament.
    (4) Propunerea de numire a candidatului declarat admis la concurs se inainteaza de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in termenul prevazut la art. 34 alin. (2), presedintelui Agentiei.
    ART. 36
    (1) Termenele prevazute pe zile in prezentul regulament se calculeaza avandu-se in vedere inclusiv ziua cand au inceput si ziua cand s-au sfarsit.
    (2) Termenele stabilite pe ore se calculeaza incepand de la ora afisarii.
    (3) Termenul stabilit pe zile care incepe intr-o zi nelucratoare sau de sarbatoare legala se considera ca incepe in prima zi de lucru urmatoare.
    (4) Termenul stabilit pe zile care se sfarseste intr-o zi nelucratoare sau de sarbatoare legala se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
    ART. 37
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

Vezi lista actelor necesare in sectiunea Acte necesare


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *