HG 756/2010 norme metodologice ajutor de stat agricultura

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

HG 756/21 iulie 2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat in agricultura pentru plata primelor de asigurare
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 12 august 2010

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 10 lit. d) si al art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Scopul prezentei hotarari il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat in agricultura, care se acorda producatorilor agricoli pentru primele de asigurare aferente politelor de asigurare incheiate cu societatile de asigurare-reasigurare, dupa cum urmeaza:
    a) politele prevad acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;
    b) politele prevad acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele prevazute la lit. a), precum si a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile si/sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestari parazitare.
    (2) In sensul prezentei hotarari, fenomenele meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unui dezastru natural se definesc ca fenomene meteorologice, precum inghetul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care distrug 30% din productia anuala medie a unui producator agricol in 3 ani precedenti sau o medie pe 3 ani bazata pe 5 ani precedenti, cu exceptia celei mai mari si a celei mai mici dintre valori.
    ART. 2
    Schema de ajutor de stat este exceptata de la obligatia notificarii catre Comisia Europeana, conform criteriilor prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei Europene din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 358/2006.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare

    ART. 3
    Prevederile prezentei hotarari se aplica beneficiarilor prevazuti la art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010.
    ART. 4
    Prevederile prezentei hotarari nu se aplica beneficiarilor prevazuti la art. 3 daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) sunt considerati persoane aflate in dificultate financiara in sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate, in special pct. 2.1, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv persoane ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciara sau lichidare;
    b) sunt persoane impotriva carora a fost emisa o decizie de recuperare definitiva a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata, conform prevederilor legale in vigoare, precum si ale art. 13-17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010.

    CAP. III
    Criterii de eligibilitate si forma ajutorului de stat

    ART. 5
    Schema de ajutor de stat se aplica beneficiarilor prevazuti la art. 3 daca au ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole si/sau cresterea animalelor, pasarilor, familiilor de albine si indeplinesc urmatoarele conditii, in functie de obiectul de activitate:
    a) exploateaza terenuri agricole in calitate de proprietari, arendasi, concesionari, asociati administratori in cadrul asociatiilor in participatiune, locatari sau altele asemenea, pentru urmatoarele categorii: culturi in teren arabil, anuale si perene, plantatii de pomi si arbusti fructiferi, de hamei si de vii, cu exceptia soiurilor de struguri pentru vin care beneficiaza de sprijin in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producatorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin, denumite in continuare culturi agricole, si au incheiate polite de asigurare cu societati de asigurare-reasigurare;
    b) detin, cresc sau exploateaza animale, pasari si/sau familii de albine inscrise in Registrul national al exploatatiilor si/sau in Registrul agricol, dupa caz, si au incheiate polite de asigurare cu societati de asigurare-reasigurare.
    ART. 6
    Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare beneficiarilor prevazuti la art. 3 si reprezinta o cota procentuala din costul primelor de asigurare platite de catre producatori agricoli, dupa cum urmeaza:
    a) 70% pentru politele prevazute la art. 1 alin. (1), lit. a);
    b) 50% pentru politele prevazute la art. 1 alin. (1), lit. b).

    CAP. IV
    Modalitati de acordare a ajutorului de stat

    ART. 7
    Ajutoarele de stat se acorda beneficiarilor care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la art. 5, in functie de obiectul de activitate, indiferent de societatea de asigurare-reasigurare, aflata sub autoritatea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la care s-au incheiat politele de asigurare.
    ART. 8
    (1) Pentru a solicita ajutorul de stat prevazut de prezenta hotarare, beneficiarii mentionati la art. 3 depun la centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, cereri intocmite conform modelelor prevazute in anexa nr. 1a pentru culturile agricole, respectiv in anexa nr. 1b pentru sectorul zootehnic, dupa cum urmeaza:
    a) pana la data de 31 mai inclusiv, pentru politele de asigurare incheiate cu societatile de asigurare-reasigurare pentru culturile infiintate in toamna anului precedent si pentru care s-a platit contravaloarea acestora;
    b) pana la data de 31 octombrie inclusiv, pentru politele de asigurare incheiate cu societatile de asigurare-reasigurare pentru culturile infiintate in primavara anului in curs, plantatii de pomi, arbusti fructiferi, de hamei si de vii, cu exceptia soiurilor de struguri pentru vin care beneficiaza de sprijin in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 756/2008, si pentru care s-a platit contravaloarea acestora;
    c) pana la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru animale, pasari si/sau familii de albine, pentru politele de asigurare incheiate cu societatile de asigurare-reasigurare in al doilea semestru al anului precedent si pentru care s-a platit contravaloarea acestora;
    d) pana la data de 31 iulie inclusiv, pentru animale, pasari si/sau familii de albine, pentru politele de asigurare incheiate cu societatile de asigurare-reasigurare in primul semestru al anului in curs si pentru care s-a platit contravaloarea acestora.
    (2) Cererile se depun la centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale APIA, insotite de urmatoarele documente:
    a) centralizatoarele politelor de asigurare, conform modelelor prevazute in anexele nr. 2a si 2b pentru culturile agricole si/sau in anexele nr. 2c si 2d pentru sectorul zootehnic, dupa caz;
    b) dovada cont activ trezorerie;
    c) declaratia pe propria raspundere cu privire la incadrarea beneficiarului in una dintre categoriile: microintreprindere sau intreprindere mica ori intreprindere mijlocie;
    d) certificatul de inregistrare continand numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice;
    e) politele de asigurare incheiate pentru culturile agricole, respectiv pentru animale, pasari, familii de albine si documentele de plata a primelor de asigurare aferente acestora;
    f) documentul din care sa reiasa ca obiectul de activitate il constituie exploatarea terenurilor agricole si/sau cresterea animalelor, pasarilor, familiilor de albine, daca nu reiese din codul unic de inregistrare.
    (3) Documentele prevazute la alin. (2) lit. d)-f) sunt prezentate in original si copie, in vederea certificarii de catre reprezentantul APIA prin inscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul", dupa care originalele se restituie beneficiarului.
    (4) Cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare depusa de beneficiari pentru culturile agricole este insotita de copia cererii unice de plata pe suprafata pentru anul respectiv, inregistrata la APIA, din care rezulta structura culturilor agricole, iar pentru sectorul zootehnic este insotita de copia documentului care atesta inscrierea animalelor in Registrul national al exploatatiilor sau adeverinta care atesta inscrierea acestora in Registrul agricol, dupa caz.


    ART. 9
    (1) In situatia in care un beneficiar exploateaza culturi agricole situate pe raza mai multor judete, acesta formuleaza si depune cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al APIA unde a depus cererea unica de plata pe suprafata.
    (2) In situatia in care un beneficiar detine/creste/exploateaza animale, pasari si/sau familii de albine situate pe raza mai multor judete, acesta formuleaza si depune cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al APIA pe raza caruia se afla inregistrata exploatatia in Registrul national al exploatatiilor sau in Registrul agricol, dupa caz.
    ART. 10
    Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale APIA, dupa verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate, a documentelor si aprobarea sumelor aferente cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare, intocmesc si transmit APIA situatiile centralizatoare cu beneficiarii si sumele care reprezinta ajutoarele de stat pentru primele de asigurare platite, conform modelelor prevazute in anexele nr. 3a si 3b pentru culturile agricole si in anexele nr. 3c si 3d pentru sectorul zootehnic, dupa caz.
    ART. 11
    (1) APIA intocmeste si transmite Directiei generale buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatiile centralizatoare cu sumele care reprezinta ajutoarele de stat pentru primele de asigurare platite, conform modelului prevazut in anexa nr. 4a pentru culturi agricole si in anexa nr. 4b pentru sectorul zootehnic, dupa caz.
    (2) Situatiile centralizatoare prevazute la alin. (1) sunt transmise Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in termen de maximum 10 zile lucratoare de la datele-limita prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d).
    ART. 12
    (1) Situatia centralizatoare cu sumele reprezentand ajutoarele pentru primele de asigurare platite pe judete, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5, se intocmeste de Directia generala buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si se transmite Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Deschiderile de credite se efectueaza in transe lunare egale, in semestrul urmator depunerii cererii de solicitare a sprijinului financiar.
    ART. 13
    Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza contul de subventii al APIA, care, la randul ei, vireaza sumele in conturile de subventii ale centrelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale APIA. Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale APIA vireaza sumele cuvenite in conturile beneficiarilor, conform legislatiei in vigoare.

    CAP. V
    Durata de aplicare si bugetul schemei de ajutor de stat

    ART. 14
    Schema de ajutor de stat se aplica pe perioada 2010-2013.
    ART. 15
    Suma alocata acestei scheme de ajutor de stat se aproba in conformitate cu art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010.

    CAP. VI
    Dispozitii finale

    ART. 16
    (1) Se considera ajutor necuvenit sumele incasate in temeiul prezentei hotarari si utilizate pentru alte scopuri decat cele pentru care au fost solicitate, sumele incasate prin inscrierea sau atestarea de catre beneficiari a unor date ori situatii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevazut in prezenta hotarare sau cu incalcarea in orice mod a prevederilor prezentei hotarari.
    (2) Sumele reprezentand ajutor necuvenit, prevazut la alin. (1), se recupereaza de la beneficiarii ajutorului de stat, conform prevederilor art. 13-17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010.
    (3) Intreprinderile mici si mijlocii care, prin inscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevazut in prezenta hotarare, au incasat sume de la bugetul de stat in mod necuvenit nu mai beneficiaza de ajutor pentru o perioada de 3 ani calendaristici de la data incasarii sumelor necuvenite.
    ART. 17
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii numarului de inregistrare a cererii de exceptare pe site-ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene.
    (2) Ajutorul de stat se acorda pentru primele de asigurare aferente politelor de asigurare incheiate dupa data publicarii numarului de inregistrare a cererii de exceptare pe site-ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene.
    ART. 18
    Prezenta hotarare este in conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1.857/2006.
    ART. 19
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *