HGR 113/2011 modificari Legea 76/2002 si declaratia unica 112

Legislatia muncii  |  0 comentarii

HGR 113/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale publicata in Monitorul Oficial 133 din 22 Februarie 2011. Hotararea Guvernului 113 din 09 Februarie 2011. Emitent: Guvernul României.

In legatura cu:
Legea 76/2002 - Legea Somajului actualizata 2009
Legea 233/2010 - modificare Legea 76/2002 - legea somajului
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si avand in vedere dispozitiile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Persoanele prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege se considera ca nu au reusit sau nu au putut sa se incadreze in munca daca fac dovada ca in perioada de 60 de zile de la data absolvirii s-au inregistrat la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti ori la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati in conditiile legii sau care nu se supun potrivit legii conditiei de acreditare, in vederea medierii pentru incadrare in munca.
    (2) Dovada inregistrarii la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prevazuti la alin. (1), se face cu o adeverinta eliberata de furnizori, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii."
    2. La articolul 18, alineatele (1)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) In vederea certificarii stagiilor de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatie de somaj, angajatorii au obligatia de a elibera persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu o adeverinta din care sa rezulte baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit titlului IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare luna din ultimele 12 luni, inainte de data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, pentru care acestia au retinut si au virat la bugetul asigurarilor pentru somaj contributia individuala prevazuta la art. 27 din lege si au platit contributia datorata de angajator prevazuta la art. 26 din lege, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 26, precum si, dupa caz, urmatoarele:
    a) daca inregistreaza debite la bugetul asigurarilor pentru somaj;
    b) perioada pentru care nu s-au platit contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj si suma aferenta acestei perioade;
    c) daca se regasesc in una dintre situatiile prevazute la art. 34 alin. (2) din lege.
    (2) Adeverinta prevazuta la alin. (1) va contine si date cu privire la perioadele in care s-a prestat activitatea, perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu au fost suspendate, precum si data si motivul incetarii acestora, date care se verifica si se certifica de agentiile pentru ocuparea fortei de munca pe baza inscrisurilor efectuate in carnetul de munca, pentru perioadele pana la data de 31 decembrie 2010, si pe baza informatiilor care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca de inspectia muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.
    (3) Adeverinta prevazuta la alin. (1) se verifica si se certifica in ceea ce priveste datele referitoare la baza de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, pe baza informatiilor cuprinse in declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazute la titlul IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, depuse de angajator, care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice.
    (4) In situatia in care pana la data de 31 decembrie 2010 nu exista intocmit carnet de munca, dovada existentei unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 se efectueaza cu alte acte prevazute de lege.
    (5) In situatia in care sunt identificate neconcordante intre continutul adeverintei si informatiile din cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. (3) depuse de angajator si/sau inscrisurile efectuate in carnetul de munca pana la data de 31 decembrie 2010 ori se constata ca angajatorul nu a depus potrivit prevederilor legale declaratia lunara, agentiile pentru ocuparea fortei de munca solicita in scris angajatorului corectarea respectivelor documente si depunerea lor la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, cu exceptia declaratiei lunare care se depune potrivit titlului IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."
    3. La articolul 19, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj este cea stabilita la titlul IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."
    4. La articolul 19^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19^1. - (1) Prin salariu de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, prevazut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se intelege baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la titlul IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pe ultimele 12 luni in care s-a realizat stagiul de cotizare."
    5. La articolul 19^1, dupa alineatul (2) se introduc sase noi alineate, alineatele (3)-(8), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru persoanele fizice care au realizat venituri de natura profesionala pentru care, potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 si alte masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare, s-a datorat si s-a platit contributia individuala de asigurari pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazuta la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se vor avea in vedere veniturile determinate prin aplicarea asupra veniturilor realizate de persoanele asigurate obligatoriu pentru activitatile desfasurate pe baza contractelor de drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau pe baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil a unui coeficient rezultat ca raport intre cota de contributie individuala de asigurari pentru somaj si cota de contributie datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit legii, de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj.
    (4) Incepand cu declararea contributiilor sociale datorate conform legii, potrivit titlului IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, pe baza informatiilor cuprinse in declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, si puse la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, pe cale electronica, din sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice, se calculeaza prin impartirea numarului de ore efectiv lucrate in luna, in care se includ si orele suspendate in luna pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator, conform legii, la numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). Rezultatul obtinut se coreleaza cu numarul de zile lucratoare in luna. In situatia in care rezultatul obtinut este egal cu numarul de zile lucratoare in luna, stagiul de cotizare este egal cu o luna. In situatia in care rezultatul obtinut este mai mic decat numarul de zile lucratoare in luna, la stabilirea stagiului de cotizare se iau in considerare numai zilele cu norma intreaga lucrate in luna, calculate potrivit modalitatii de calcul. In situatia in care rezultatul obtinut ca urmare a aplicarii formulei este exprimat in fractiuni de zile cu norma intreaga lucrata in luna, orele care corespund unei fractiuni de zile cu norma intreaga lucrata in luna vor fi considerate ca o zi cu norma intreaga lucrata in luna.
    (5) Pentru asiguratii cu mai multe contracte individuale de munca, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se obtine prin insumarea numarului de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, calculate conform alin. (4), pentru fiecare contract individual de munca.
    (6) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (4) teza 1, pentru perioadele in care se aplica scutire de la plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj si constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei, potrivit dispozitiilor legale, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: numarul de ore efectiv lucrate in luna, in care se includ si orele suspendate in luna pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator conform legii, la care se adauga numarul de ore suspendate in luna in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii, iar rezultatul se imparte la numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).
    (7) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (4) teza 1, pentru perioada pentru care se aplica scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010, aprobata prin Legea nr. 185/2010, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: numarul de ore efectiv lucrate in luna, in care se includ si orele suspendate in luna pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator, conform legii, la care se adauga numarul de ore suspendate in luna, conform legii, in care nu se includ orele suspendate pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator conform legii, iar rezultatul se imparte la numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).
    (8) Pentru persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/ conventiilor incheiate potrivit Codului civil, perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari pentru somaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit art. III alin. (25) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare."
    6. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 20^1. - (1) Obligatia prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege se considera indeplinita in situatia in care instiintarea in scris cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca in cazul persoanei beneficiare de indemnizatie de somaj se realizeaza prin transmiterea, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical, a unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte seria si numarul certificatului de concediu medical, data acordarii acestuia, numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, datele de identificare ale persoanei careia i s-a eliberat certificatul de concediu medical si adresa la care aceasta persoana va locui pe perioada valabilitatii concediului medical.
    (2) Declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (1) se poate transmite prin una dintre urmatoarele modalitati de comunicare: fax, posta, e-mail sau prin depunerea acesteia la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde este inregistrata persoana beneficiara de indemnizatie de somaj, in numele acestei persoane, de catre un membru de familie sau, dupa caz, de catre o alta persoana.
    (3) Termenul de 24 de ore de la data acordarii concediului medical prevazut la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege si la alin. (1) din prezentul articol se indeplineste la sfarsitul zilei urmatoare datei in care s-a acordat concediul medical, in situatia in care aceasta nu este declarata zi nelucratoare, sau in prima zi lucratoare, in situatia in care acordarea concediului medical s-a realizat in zilele declarate nelucratoare, sau la implinirea termenului."
    7. La articolul 24, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul persoanelor carora le-a incetat plata indemnizatiei de somaj pentru motivul prevazut la art. 44 lit. b) din lege si care incheie un nou contract de asigurare, perioada de cotizare realizata anterior acordarii indemnizatiei de somaj se ia in calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, in conditiile prevazute la art. 37^1 din lege."
    8. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25. - Prin refuz nejustificat, prevazut la art. 44 lit. d) si e) din lege, se intelege situatia in care beneficiarul indemnizatiei de somaj nu accepta solutiile legate de incadrarea in munca sau, dupa caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii, precum si situatia in care nu a prezentat dovada prevazuta la art. 41 alin. (1^2) din lege."
    9. La articolul 43^3 alineatul (2), litera c) se abroga.
    10. La articolul 43^3 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani de la data angajarii acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva, nu avea obligatia, potrivit legii, de a o angaja si a mentinut raporturile de munca sau de serviciu ale persoanei pentru o perioada de 12 luni, pentru absolventii care nu au beneficiat de prima prevazuta la art. 73^1 alin. (1) din lege. In situatia in care absolventii au beneficiat de prima prevazuta la art. 73^1 alin. (1) din lege, conditia privind mentinerea raporturilor de munca sau de serviciu pentru o perioada de 12 luni se verifica pe baza informatiilor care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca de inspectia muncii."
    11. La articolul 54, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, precum si a scutirii de la plata contributiei prevazute la alin. (3), angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 16, insotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plata."
    12. La articolul 60, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum si a scutirii de la plata contributiei prevazute la alin. (4), angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 20, insotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plata, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului, din care sa rezulte ca, in raport cu numarul de angajati, angajatorul si-a indeplinit obligatia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv ca nu are, potrivit legii, obligatia de a angaja persoane cu handicap."
    13. La articolul 61, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta se recupereaza prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."
    14. La articolul 61^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 61^1. - (1) Pentru a beneficia de drepturi banesti lunare, acordate potrivit prevederilor legale sub forma de scutiri de la plata contributiei sau deduceri din contributia pe care angajatorul are obligatia de a o plati lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorii care au incheiate conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si documentele prevazute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, pana la expirarea termenului legal pentru depunerea declaratiei lunare."
    15. Dupa articolul 61^1 se introduce un nou articol, articolul 61^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 61^2. - (1) In situatia angajatorilor persoane juridice care au sucursale si/sau puncte de lucru, incheierea conventiilor in baza carora se acorda, dupa caz, subventiile deductibile, scutirile sau reducerile contributiilor datorate de angajator, efectuate in temeiul legii, se realizeaza intre respectivii angajatori, denumiti in continuare unitati centrale, si agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala acestia isi au sediul.
    (2) Subventiile, scutirile si reducerile din contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj se opereaza la nivelul unitatilor centrale, care pot efectua regularizari intre sumele datorate de catre sucursalele si/sau punctele lor de lucru si sumele pe care le are de recuperat pe seama acelor sucursale si/sau puncte de lucru care au dreptul la subventii, scutiri si reduceri ale contributiilor datorate, mai mari decat volumul acestora.
    (3) Controlul asupra respectarii conditiilor in care au fost incheiate conventiile se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, care au incheiat conventiile, respectiv de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul si isi desfasoara activitatea sucursalele si/sau punctele de lucru ale unitatilor centrale, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti care au incheiat conventiile."
    16. La anexa nr. 15 punctul 2, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) sa depuna, pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, tabelul prevazut de lege in acest sens, insotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plata;".
    17. La anexa nr. 16, nota de subsol corespunzatoare celui de-al patrulea asterisc se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "****) Coloana 6 se completeaza cu sumele platite absolventilor reprezentand elementele constitutive ale bazei de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit dispozitiilor titlului IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."
    18. La anexa nr. 19 punctul 2, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) sa depuna, pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, tabelul prevazut de lege in acest sens, insotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plata, precum si, in situatia incadrarii in munca a unor persoane cu handicap, in conditiile art. 85 din aceeasi lege, o declaratie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului din care sa rezulte ca in raport cu numarul de angajati angajatorul si-a indeplinit obligatia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv nu are, potrivit legii, obligatia de a angaja persoane cu handicap;".
    19. La anexa nr. 20, nota de subsol corespunzatoare celui de-al patrulea asterisc se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "****) Coloana 6 se completeaza numai pentru categoriile de persoane prevazute la codurile A si B, cu sumele platite acestor persoane reprezentand elementele constitutive ale bazei de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit dispozitiilor titlului IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."
    20. Anexa nr. 26 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. II
    Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 27, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Beneficiarii de indemnizatii de somaj sunt obligati sa participe la programele de formare profesionala organizate si oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, precum si la examenul de absolvire a acestora si, dupa caz, la reexaminare, cu exceptia situatiei in care, potrivit art. 41 alin. (1^1)-(1^3) din lege, nu au aceasta obligatie."
    2. La articolul 70^5, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Indemnizatia de somaj pentru o luna intreaga din perioada determinata la alin. (2) se calculeaza prin aplicarea procentului de 50% asupra valorii indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare la data angajarii absolventului."
    3. La articolul 99, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege, aferente unei luni, angajatorii au obligatia de a depune in termenul prevazut de lege declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, potrivit titlului IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, urmatoarele documente:
    a) tabelul nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 16 la norme;
    b) pontajul si statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator."
    4. La articolul 106, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege, aferente unei luni, angajatorii au obligatia de a depune in termenul prevazut de lege declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, potrivit titlului IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, urmatoarele documente:
    a) tabelul nominal intocmit conform modelului prevazut la anexa nr. 20 la norme;
    b) pontajul si statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator;
    c) declaratie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului, din care sa rezulte ca, in raport cu numarul de angajati, angajatorul si-a indeplinit obligatia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv ca nu are, potrivit legii, obligatia de a angaja persoane cu handicap, in situatia angajatorilor care incadreaza in munca persoane cu handicap."
    5. La articolul 115, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru a beneficia lunar, pe o perioada de 6 luni, de suma reprezentand reducerea contributiei datorate, calculata potrivit art. 62 alin. (3) din norme, angajatorii au obligatia de a deduce, in conditiile legii, aceasta suma si de a depune declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, potrivit titlului IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea acestei declaratii lunare."
    ART. III
    Articolul 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.850/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - Cota contributiei datorate de angajatorii prevazuti la art. 7 din lege la bugetul asigurarilor pentru somaj este cea stabilita potrivit legii."
    ART. IV
    (1) Prin sintagma "declaratie lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj" din cuprinsul actelor normative care reglementeaza acordarea de drepturi banesti lunare sub forma de scutiri de la plata contributiei sau deduceri din contributia pe care angajatorul are obligatia de a o plati lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din cuprinsul conventiilor incheiate si aflate in derulare, incepand cu declararea de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente lunii ianuarie 2011, se intelege declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate prevazuta la art. 296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Prevederile art. I pct. 17, 18, 19 si 20 se aplica si conventiilor incheiate pentru acordarea masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazute la art. 80 si 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    ART. V
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Prevederile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in continuare pentru declararea contributiilor obligatorii de asigurari pentru somaj aferente veniturilor anterioare lunii ianuarie 2011, precum si pentru depunerea de declaratii rectificative a declaratiilor lunare aferente lunilor anterioare lunii ianuarie 2011.
    ART. VI
    Incepand cu declararea contributiilor sociale datorate conform legii potrivit titlului IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile cuprinse in declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, pe cale electronica, din sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice.
    ART. VII
    Autoritatile si institutiile publice furnizeaza gratuit, in conditiile legii, datele si informatiile solicitate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si unitatile care functioneaza in subordinea sa, necesare, potrivit legii, pentru stabilirea si acordarea indemnizatiei de somaj si/sau a altor drepturi banesti si masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si pentru constatarea si recuperarea sumelor platite fara temei legal din bugetul asigurarilor pentru somaj.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *