HGR 1355/2010 modificare norme metodologice codul fiscal 2011

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

HGR 1355/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.
Monitorul Oficial nr. 0896 din 31 Decembrie 2010
Actul nr. 1355 din 23 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul României

Avand in vedere obligatia transpunerii in legislatia nationala a Directivei 2010/66/UE a Consiliului din 14 octombrie 2010 de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 275 din 20 octombrie 2010,
    in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. I
    Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La punctul 49, alineatele (17) si (34) vor avea urmatorul cuprins:
    "(17) Cererea de rambursare este trimisa statului membru in care este stabilit solicitantul cel tarziu pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare. Prin exceptie, pentru cererile care se refera la rambursari aferente anului 2009, termenul-limita de transmitere este 31 martie 2011. Se considera ca cererea a fost depusa numai in cazul in care solicitantul a furnizat toate informatiile/documentele cerute conform alin. (7)-(12). Statul membru in care este stabilit solicitantul ii trimite acestuia, de indata, o confirmare electronica de primire a cererii si transmite pe cale electronica organului fiscal competent din Romania cererea de rambursare completata conform alin. (7)-(9) si informatiile/documentele prevazute la alin. (10)-(12).
    ..................................................................
    (34) Prevederile alin. (1)-(33) transpun prevederile Directivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 44 din 20 februarie 2008, si ale Directivei 2010/66/UE a Consiliului din 14 octombrie 2010 de modificare a Directivei Consiliului 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 275 din 20 octombrie 2010."
    2. La punctul 49^1, alineatele (1) si (11) vor avea urmatorul cuprins:
    "49^1. (1) Conform art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru, denumit in continuare stat membru de rambursare, in conditiile si conform procedurilor stabilite de legislatia statului respectiv, care transpune prevederile Directivei 2008/9/CE si ale Directivei 2010/66/UE.
    ................................................................................................
    (11) Cererea de rambursare este transmisa electronic organului fiscal competent din Romania prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta, cel tarziu pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare. Prin exceptie, pentru cererile care se refera la rambursari aferente anului 2009, termenul-limita de transmitere este 31 martie 2011. Organul fiscal competent din Romania va trimite solicitantului, de indata, o confirmare electronica de primire a cererii."
    ART. II
    Cererile care se refera la rambursari aferente anului 2009, prevazute la pct. 49 alin. (17) si pct. 49^1 alin. (11) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, depuse in perioada cuprinsa intre 1 octombrie 2010 si data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se considera depuse in termen.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
              
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 23 decembrie 2010.
HGR 1355/20100 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *