HGR 50/2011 norme metodologice aplicare a Legii 416/2001

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

HGR 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat publicata in Monitorul Oficial 76 din 28 Ianuarie 2011.
Actul nr. 50 din 19 Ianuarie 2011
Emitent: Guvernul României

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. IV din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 690 din 11 august 2006.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                               
 UTILE:
Acte necesare Legea 416/2001 - model de cerere ajutor social

    Bucuresti, 19 ianuarie 2011.
    Nr. 50.


    ANEXA

                   NORME METODOLOGICE
            de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
                     privind venitul minim garantat

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Beneficiaza de drepturile prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, familiile si persoanele singure care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, cu ori fara cetatenie romana, precum si apatrizii.
    ART. 2
    Familiile si persoanele singure care nu au cetatenie romana beneficiaza de prevederile legii daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene sau straini, denumiti in continuare cetateni straini, pe perioada in care au domiciliul ori, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane;
    b) sunt cetateni straini sau apatrizi carora li s-a acordat, in conditiile legii, o forma de protectie;
    c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.
    ART. 3
    (1) Prin sintagma locuiesc si gospodaresc impreuna, prevazuta la art. 2 alin. (1) din lege, se intelege persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) locuiesc impreuna in acelasi imobil/locuinta si/sau, dupa caz, au domiciliul ori resedinta comuna, inscrisa in actele de identitate;
    b) contribuie impreuna la achizitionarea sau la realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora;
    c) constituie o familie, asa cum este definita aceasta la art. 2 din lege.
    (2) In cazul sotilor despartiti in fapt, beneficiaza de prevederile legii fiecare dintre acestia, daca au domicilii declarate diferite ori daca ancheta sociala atesta situatia existenta si justifica acordarea ajutorului social.
    (3) In aplicarea art. 8 alin. (8) din lege, prin gospodarie se intelege unitatea formata din mai multe familii si/sau persoane care locuiesc impreuna, contribuie impreuna la achizitionarea ori realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul lor.
    ART. 4
    (1) Prin sintagma copiii aflati in intretinere, prevazuta la art. 2 alin. (2) din lege, se intelege, dupa caz:
    a) copiii pana la varsta de 18 ani sau, daca urmeaza o forma de invatamant la cursuri de zi, prevazuta de lege, pana la finalizarea acestor cursuri, fara a depasi varsta de 26 de ani;
    b) tinerii in varsta de peste 18 ani care, in conditiile legii, sunt declarati persoane cu handicap grav sau accentuat.
    (2) Sunt considerati familie, in sensul art. 2 alin. (1) din lege, parintele/parintii care locuieste/locuiesc cu copiii lui/lor necasatoriti si care nu se afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. b).
    (3) In situatia in care parintele/parintii locuieste/locuiesc cu copiii lui/lor casatoriti ori care au copii la randul lor vor fi considerate familii separate.
    ART. 5
    Prin sintagma persoane fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, prevazuta la art. 3 alin. (2) din lege, se intelege persoanele care nu detin o locuinta principala sau, dupa caz, o locuinta secundara, in conditiile legii.
    ART. 6
    (1) In vederea asigurarii evidentei persoanelor fara locuinta, care traiesc in adaposturi improvizate cu destinatie de locuinte si nu indeplinesc exigentele minimale pentru locuinta prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996 privind locuintele, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 114/1996, serviciile publice de asistenta sociala din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale, in colaborare cu politia, iau masuri pentru identificarea acestor persoane.
    (2) Pentru cazurile prevazute la alin. (1) serviciul public de asistenta sociala din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale are obligatia de a tine evidenta acestor persoane.
    ART. 7
    (1) Potrivit legii, locuinta de domiciliu este constructia inchiriata ori aflata in proprietate personala, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, formata din una sau mai multe camere, care acopera conditiile minimale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena ale persoanei singure sau familiei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 114/1996.
    (2) Se asimileaza locuintei de domiciliu si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996.

    CAP. II
    Ajutorul social

    SECTIUNEA 1
    Primirea si solutionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social

    ART. 8
    Ajutorul social se acorda lunar, in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, la nivelul prevazut la art. 4 alin. (1) din lege.
    ART. 9
    (1) Ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia.
    (2) Cererea si declaratia pe propria raspundere prevazute la alin. (1) se completeaza de catre reprezentantul familiei.
    (3) Reprezentantul familiei poate fi, dupa caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplina de exercitiu ori, in cazurile prevazute de lege, tutorele sau curatorul persoanei indreptatite sa beneficieze de ajutor social.
    (4) In situatiile prevazute la art. 2 alin. (2) din lege, reprezentantul familiei este persoana care asigura cresterea si ingrijirea copiilor, daca aceasta are capacitate deplina de exercitiu, sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia.
    (5) Modelul cererii si declaratiei pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului social este prevazut in anexa nr. 1.
    ART. 10
    (1) Cererea si declaratia pe propria raspundere prevazute la art. 9, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, se inregistreaza intr-un registru special la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala solicitantul are domiciliul ori, dupa caz, resedinta.
    (2) In cazul persoanelor fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, cererea insotita de documentele prevazute la alin. (1) se inregistreaza intr-un registru special la primaria comunei, orasului, municipiului ori, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala solicitantul traieste si se afla in evidenta serviciului public de asistenta sociala.
    (3) In situatia in care un membru al familiei ori persoana singura care solicita ajutorul social are domiciliul sau resedinta in alta unitate administrativ-teritoriala, cererea va fi insotita de o adeverinta eliberata de primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in care aceasta are domiciliul sau resedinta, din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutor social.
    (4) Adeverinta prevazuta la alin. (3) poate fi inlocuita, pentru motive temeinic justificate, de o declaratie pe propria raspundere data in fata secretarului comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti unde depune cererea solicitantul ajutorului social.
    (5) Pentru situatia prevazuta la alin. (4) serviciul public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, persoana cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului va solicita secretarului comunei, orasului, municipiului ori, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti unde isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta persoana solicitanta de ajutor social confirmarea faptului ca aceasta nu beneficiaza de ajutor social.
    ART. 11
    (1) Componenta familiei se dovedeste cu actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei si, dupa caz, cu urmatoarele acte, in copie:
    a) certificatele de nastere ale copiilor;
    b) livretul de familie;
    c) certificatul de casatorie;
    d) hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
    e) actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
    f) acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant in conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a);
    g) acte din care sa rezulte incadrarea, potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori in gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere;
    h) dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.
    (2) Actele prevazute la alin. (1) lit. a), c) si d) pot fi inlocuite, dupa caz, si de livretul de familie.
    (3) Actele de identitate prevazute la alin. (1) sunt, dupa caz, urmatoarele:
    a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetatenilor romani;
    b) documentul de identitate, pasaport sau, dupa caz, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, cartea de rezidenta, cartea de rezidenta permanenta, eliberate de autoritatile romane competente, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetatenilor straini sau apatrizi.
    (4) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din lege, persoanele apte de munca ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati prezinta adeverinta ca sunt in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a agentiei pentru ocuparea fortei de munca a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca, precum si adeverinta privind participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de aceste agentii.
    ART. 12
    Cererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaza in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii de catre persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala sau, dupa caz, de persoanele desemnate prin dispozitie a primarului.
    ART. 13
    (1) Pentru fiecare solicitant se intocmeste o documentatie distincta, pastrandu-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de primar, precum si cele depuse ulterior de solicitant.
    (2) Datele cuprinse in formularul de cerere si declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la ajutor social si al intocmirii unor situatii statistice, precum si in eventualitatea solicitarii de catre organele de ancheta.
    ART. 14
    (1) In vederea solutionarii cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta solicitantului ajutorului social, pentru verificarea situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.
    (2) Ancheta sociala se realizeaza de personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Datele referitoare la familia sau persoana singura se inregistreaza in formularul de ancheta sociala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (3) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza si informatii de la cel putin doua persoane care cunosc situatia materiala, sociala si civila a persoanelor din gospodaria solicitantului de ajutor social. In acest caz, declaratiile persoanelor se consemneaza de personalul prevazut la alin. (2) si se semneaza de persoanele in cauza.
    (4) La efectuarea anchetei sociale pot participa si reprezentanti ai institutiilor publice sau ai organizatiilor nonguvernamentale care au ca obiect de activitate acest domeniu si care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective.
    (5) In cazul persoanelor prevazute la art. 5, ancheta sociala se efectueaza la locul desemnat de solicitant.
    (6) In cazul gospodariilor definite la art. 8 alin. (8) din lege, ancheta sociala se va completa pentru fiecare familie sau persoana singura.
    (7) Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine si persoanelor care au efectuat si au semnat ancheta sociala.
    (8) In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a ajutorului social.

    SECTIUNEA a 2-a
    Stabilirea cuantumului si plata ajutorului social

    ART. 15
    (1) Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile prevazute la art. 4 alin. (1) din lege si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fisa de calcul.
    (2) Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.
    (3) In vederea stabilirii cuantumului ajutorului social persoana/persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala sau, dupa caz, persoana/persoanele desemnata/desemnate prin dispozitie a primarului completeaza fisa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere si din declaratia pe propria raspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum si a celor rezultate din ancheta sociala.
    (4) Modelul fisei de calcul al ajutorului social este prevazut in anexa nr. 3.
    (5) In cazul sotilor despartiti in fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau in considerare veniturile celuilalt sot, daca se constata prin ancheta sociala ca nu au domiciliu comun si nu se gospodaresc impreuna.
    ART. 16
    (1) In cazul in care un membru al familiei sau persoana singura beneficiara de ajutor social face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca, are statut de functionar public sau presteaza o activitate realizand venituri cu caracter salarial, cuantumul ajutorului social, calculat in conditiile prevazute la art. 15 alin. (1), se majoreaza cu 15%.
    (2) Majorarea cuantumului ajutorului social, prevazuta la alin. (1), se aplica o singura data, indiferent de numarul membrilor de familie care lucreaza pe baza de contract individual de munca, au statut de functionar public sau presteaza o activitate realizand venituri cu caracter salarial.
    ART. 17
    (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In situatia in care familia definita la art. 2 din lege locuieste si se gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau in calcul la stabilirea venitului familiei, cu exceptia partii ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie.
    (3) In situatia in care nu se poate determina suma prevazuta la alin. (2), fiecare familie sau persoana singura va completa o declaratie pe propria raspundere pentru venitul rezultat din gospodarirea impreuna.
    ART. 18
    (1) Stabilirea dreptului la ajutor social se realizeaza tinandu-se seama de bunurile familiei sau, dupa caz, ale persoanei singure, cuprinse in urmatoarele liste:
    a) Lista bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii, prevazuta in anexa nr. 4;
    b) Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, prevazuta in anexa nr. 5;
    c) Criteriile privind limitele minime si maxime ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii, prevazute in anexa nr. 6;
    d) Criteriile proprii suplimentare de evaluare a veniturilor potentiale aprobate de consiliile locale, in functie de conditiile specifice de la nivelul fiecarei localitati.
    (2) Listele si criteriile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se completeaza si se actualizeaza de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu consultarea Institutului National de Statistica si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    ART. 19
    (1) Familiile si persoanele singure care au in proprietate numai categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale beneficiaza, in conditiile legii, de ajutor social, luandu-se in calcul numai veniturile prevazute la art. 17.
    (2) Prin bunuri considerate de stricta necesitate se intelege acele bunuri destinate uzului personal sau pentru necesitatile gospodaresti, proviziile pentru gospodarie corespunzatoare unei aprovizionari familiale normale, animalele de casa si cele de tractiune, precum si instrumentele portabile pentru exercitarea profesiunilor libere.
    (3) Bunurile de stricta necesitate prevazute la alin. (1) nu trebuie sa permita, prin natura sau prin cantitatea lor, desfasurarea unei activitati cu caracter comercial.
    ART. 20
    Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse in Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale nu beneficiaza de ajutor social.
    ART. 21
    In vederea acordarii ajutorului social, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure care are in proprietate bunuri ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute in anexa nr. 4 se iau in calcul veniturile prevazute la art. 17, precum si veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit criteriilor prevazute la art. 18 alin. (1) lit. c).
    ART. 22
    Veniturile potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor cuprinse in anexa nr. 6 se stabilesc de catre consiliile locale in functie de conditiile locale specifice, luand in considerare limitele minime si maxime prevazute in aceasta, fara a le depasi.
    ART. 23
    Listele si criteriile aprobate in conditiile art. 22 se afiseaza intr-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti.
    ART. 24
    (1) Cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului social, insotite de actele doveditoare, fisa de calcul al ajutorului social si ancheta sociala sunt prezentate secretarului de catre persoanele prevazute la art. 1 pentru verificare si vizare.
    (2) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea anchetei sociale si pe baza documentelor prevazute la alin. (1) secretarul are obligatia sa prezinte primarului, pentru aprobare, dispozitia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.
    (3) Dispozitia scrisa a primarului, emisa in termenul prevazut la alin. (2), se comunica solicitantului in termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.
    (4) Pentru situatiile in care numarul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, dispozitia poate fi emisa colectiv, comunicarea acesteia fiind realizata individual.
    (5) Dispozitia primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, insotita de copia cererii de acordare a ajutorului social si a declaratiei pe propria raspundere, certificata de primar, precum si de copia fisei de calcul, se transmit pe baza de borderou la agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale. Modelul borderoului este prevazut in anexa nr. 7.
    (6) Primarul are obligatia de a transmite agentiei teritoriale documentele prevazute la alin. (5), precum si situatia centralizatoare privind titularii ajutorului social si sumele de plata, pana la data de 5 a fiecarei luni, pentru luna anterioara. Modelul situatiei centralizatoare este prevazut in anexa nr. 8.
    (7) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (6) reprezinta document de plata pe baza caruia agentiile teritoriale efectueaza plata drepturilor de ajutor social.
    (8) In vederea eficientizarii procesului de plata a drepturilor de ajutor social la nivelul primariei se organizeaza completarea electronica a unor informatii privind beneficiarii de ajutor social intr-un format ce va fi pus la dispozitie de catre agentiile teritoriale.
    (9) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispozitiei primarului impreuna cu ancheta sociala se pastreaza la primarie in dosarul titularului.
    ART. 25
    Schimbarea titularului ajutorului social, in conditiile prevazute la art. 13 din lege, se realizeaza pe baza de ancheta sociala, prin dispozitie scrisa a primarului, care se comunica celor interesati in termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.
    ART. 26
    (1) Plata ajutorului social se asigura de catre agentiile teritoriale, prin decizie a directorului, si se efectueaza lunar, pe baza de mandat postal, in cont curent personal sau in cont de card, tinand seama de optiunea beneficiarului.
    (2) Emiterea deciziei prevazute la alin. (1) are la baza documentele prevazute la art. 24 alin. (5) si (6). Pentru situatiile in care numarul beneficiarilor este mai mare de 10 persoane, decizia poate fi emisa colectiv, comunicarea acesteia fiind realizata individual. Modelul deciziei este prevazut in anexa nr. 9.
    (3) In cazul persoanelor prevazute la art. 3 alin. (2) din lege, plata ajutorului social se asigura prin stat de plata si se efectueaza pana la data de 15 a lunii in curs pentru luna anterioara. Agentiile teritoriale impreuna cu primariile organizeaza activitatea de plata a drepturilor de ajutor social.

    SECTIUNEA a 3-a
    Obligatiile titularilor si ale beneficiarilor de ajutor social

    ART. 27
    (1) Dupa stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are urmatoarele obligatii:
    a) sa comunice primarului, in scris, orice modificare intervenita cu privire la domiciliul, veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
    b) sa depuna, din 3 in 3 luni, la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul ori resedinta, declaratia prevazuta la art. 9 alin. (5), insotita de o adeverinta eliberata de autoritatea competenta cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.
    (2) Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, potrivit legii, au obligatia sa dovedeasca, lunar, cu adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, urmatoarele:
    a) ca sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca;
    b) ca nu au refuzat un loc de munca;
    c) ca nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca si la servicii de formare profesionala si, dupa caz, ca participa la un program de pregatire profesionala.
    (3) Fac exceptie de la obligatia prevazuta la alin. (2) persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social si care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 7^2 din lege.
    (4) Declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (1) lit. b) se trimite in copie de catre primarie la agentiile teritoriale, in termenul prevazut de art. 13^1 alin. (3) din lege.
    ART. 28
    (1) Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.
    (2) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1), primarii au urmatoarele obligatii:
    a) sa intocmeasca lunar un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca;
    b) sa tina evidenta efectuarii orelor prevazute la lit. a) intr-un registru;
    c) sa asigure instructajul privind normele de tehnica a securitatii muncii;
    d) sa afiseze la loc vizibil planul de actiuni sau de lucrari de interes local prevazut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum si cu persoanele care urmeaza sa efectueze orele de munca prevazute la alin. (1);
    e) sa transmita agentiilor teritoriale documentele prevazute la lit. d) in luna urmatoare aprobarii acestora.
    (3) Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local si poate fi reactualizat pe parcursul anului.
    (4) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) numarul orelor de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.
    (5) Formula de calcul al numarului de ore este urmatoarea: 
Textul integral download
hotararea guvernului 50 venit minim garantat
0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *