Hotărârea Guvernului 1147 din 2012

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Hotărârea Guvernului 1147/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului 268/2007.

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului 268/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 233 din 4 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54. - (1) Organizatiile prevazute la art. 98 din lege pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, potrivit bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate anual, denumite in continuare sume.
    (2) Sumele se vor utiliza pentru urmatoarele cheltuieli necesare functionarii organizatiilor:
    a) cheltuieli de administrare;
    b) cheltuieli pentru activitati specifice de interes general.
    (3) Cheltuielile de administrare prevazute la alin. (2) lit. a) sunt urmatoarele:
    a) cheltuieli de personal, in limita a doua posturi la nivel de filiala si 5 posturi la nivel central;
    b) cheltuieli de intretinere, cu exceptia chiriilor, care reprezinta cheltuielile cu utilitati: energie electrica, apa, canal, salubrizare, energie termica, cablu TV si internet, doua abonamente de telefonie, unul telefax si unul mobil de grup la nivel central, si cate unul telefax pentru fiecare filiala."

    2. Dupa articolul 54 se introduc patru noi articole, articolele 54^1 - 54^4, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 54^1. - (1) In sensul prezentelor norme metodologice, activitatea specifica de interes general reprezinta activitatea de importanta sociala sau utila unei colectivitati/unui grup, desfasurata in conformitate cu misiunea, scopul si obiectivele stabilite prin statutul organizatiei sau in interesul membrilor pe care aceasta ii reprezinta.
    (2) Caracteristicile activitatii specifice de interes general sunt urmatoarele:
    a) este definitorie pentru organizatia care solicita suma, conform statutului sau;
    b) concura la indeplinirea obiectivelor proprii;
    c) se adreseaza unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-tinta specificat in statutul organizatiei care solicita suma;
    d) satisface nevoile si interesele acestor beneficiari, este utila celor carora ii este destinata;
    e) diminueaza riscul de excludere sociala a acestora si creste gradul de incluziune sociala;
    f) implica beneficiarii directi si membrii comunitatii in organizare si derulare, facilitand coeziunea si solidaritatea sociala;
    g) nu urmareste obtinerea unui profit.
    Art. 54^2. - (1) Activitatilespecifice de interes general pot fi:
    a) activitati cu caracter permanent;
    b) activitati de tip eveniment.
    (2) Activitatile specifice de interes general cu caracter permanent sunt servicii indispensabile vietii de zi cu zi a persoanelor cu handicap, specifice fiecarui tip de handicap in parte si se clasifica dupa cum urmeaza:
    a) tiparituri Braille, inregistrari de carte audio, masterizare de carte audio, publicatii in format Braille, in format audio, in format vizual cu caractere marite si in format vizual obisnuit, tehnici de audio descriptie a documentarelor filmate si a filmelor artistice romanesti, servicii si programe sportive, servicii de cercetare si identificare a handicapului vizual in randul populatiei, specifice tipului de handicap vizual;
    b) servicii de comunicare in limbaj mimico-gestual, publicatii in scriere obisnuita, specifice tipului de handicap auditiv;
    c) servicii de identificare si cercetare a tuturor situatiilor de handicap si a conditiilor de sanatate handicapante, servicii de informare, consiliere si promovare a persoanelor cu handicap, specifice Consiliului National al Dizabilitatii din Romania, organizatie de tip federatie.
    (3) Activitatile specifice de interes general de tip eveniment sunt activitati cu desfasurare limitata in timp, valabile pentru toate tipurile de handicap: seminare, expozitii, cursuri, workshopuri, concursuri, conferinte, spectacole.
    Art. 54^3. - (1) Cheltuielile pentru activitatile specifice de interes general prevazute la art. 54 alin. (2) lit. b) sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, pentru fiecare organizatie, la solicitarea motivata a acesteia, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la depunerea documentatiei de catre aceasta, in baza evaluarii de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a proiectului activitatilor specifice depus de organizatii la registratura acestuia, iar sumele aferente acestora se platesc astfel:
    a) lunar pentru luna precedenta, dar nu mai tarziu de data de 27 a lunii, pe baza documentelor justificative de cheltuieli, pentru activitati specifice de interes general cu caracter permanent;
    b) dupa incheierea lor, pe baza documentelor justificative de cheltuieli, pentru activitatile specifice de interes general tip eveniment.
    (2) In vederea obtinerii sumelor, organizatiile depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in fiecare an, dupa aprobarea bugetului acestuia, un dosar care cuprinde urmatoarele documente:
    a) adresa de inaintare a documentatiei pentru obtinerea sumelor;
    b) statutul organizatiei, insotit de actele aditionale;
    c) raportul de activitate pe anul anterior, aprobat de adunarea generala a membrilor organizatiei;
    d) statul de functii;
    e) contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli;
    f) bilantul contabil si dovada depunerii acestuia la administratia financiara;
    g) proiectul programelor organizatiei, denumit in continuare proiectul, care cuprinde o descriere detaliata a activitatilor specifice de interes general ale acesteia, propuse pentru a fi suportate din sume, aprobat de adunarea generala a membrilor organizatiei;
    h) centralizatorul cu privire la repartizarea cheltuielilor aprobate prin buget pe cheltuieli administrative si cheltuieli cu activitatile specifice de interes general.
    (3) Descrierea activitatilor specifice de interes general cuprinde obligatoriu, pentru fiecare activitate, urmatoarele:
    a) denumirea activitatii;
    b) obiectivele urmarite;
    c) o scurta motivatie a organizarii/derularii activitatii respective;
    d) rezultatele asteptate;
    e) costurile implicate de activitatea respectiva, atat cele suportate de organizatie, cat si cele solicitate din sume, defalcate pe tipuri de cheltuieli;
    f) perioada de desfasurare a activitatii;
    g) statul de functii pentru fiecare dintre activitatile specifice de interes general.
    (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) documentele mentionate la lit. c) si f), care trebuie depuse pana la data de 15 mai a anului pentru care s-au solicitat sumele.
    (5) Documentele prevazute la alin. (2) lit. b) si d) se depun in copii conforme cu originalele, certificate prin semnatura de catre reprezentantul legal al organizatiei.
    Art. 54^4. - (1) In vederea planificarii bugetare, organizatiile depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale proiectul activitatilor specifice si estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul urmator, aprobate de adunarea generala a membrilor organizatiei, pana la data de 31 iulie a fiecarui an.
    (2) Pot fi finantate din sume cheltuieli pentru activitatile specifice de interes general, astfel:
    a) pentru activitati educative, culturale, sportive, concursuri si seminare: transport si cazare numai pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, in conformitate cu limitele stabilite pentru personalul bugetar; taxe de participare, pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora; taxe de intrare la muzee si sali de spectacol, pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, in strainatate; plata arbitrului, instructorului, contravaloarea inchirierii salii, amenajarii si sonorizarii; mediatizarea activitatii prin afise, pliante si anunturi; materiale consumabile necesare desfasurarii activitatii; combustibilul pentru transportul persoanelor si/sau al materialelor necesare desfasurarii activitatii cu autoturismul aflat in dotarea organizatiei sau autoturisme proprietate personala pentru transportul de persoane, conduse de insotitori, cu conditia ca insotitorii sa fie angajati permanenti ai organizatiei, conform limitelor de consum stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
    b) pentru activitati tip seminar/workshop: transport si cazare;
    c) pentru activitati de informare si crestere a gradului de accesibilizare la mediul informational si comunicational - publicatii, interpreti de limbaj mimico-gestual si surdocecitate: materiale consumabile necesare realizarii obiectivelor activitatii - hartie, carton, cleiuri, hartie speciala Braille, sisteme de legatorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri; servicii si materiale de intretinere pentru aparatura de tipografie si multiplicare; taxe postale in vederea transmiterii publicatiilor catre membrii organizatiei; servicii prestate de catre persoane fizice sau juridice autorizate, in scopul realizarii obiectivelor acestor activitati; salarii pentru persoanele care participa la realizarea obiectivelor acestor activitati, precum si pentru interpretii de limbaj mimico-gestual, cu conditia ca acestia sa fie autorizati sau calificati.
    (3) Cheltuielile ce pot fi sustinute din sume trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
    a) sa fie indispensabile desfasurarii activitatilor respective;
    b) sa aiba o valoare in conformitate cu pretul de pe piata al bunului/serviciului respectiv;
    c) sa respecte prevederile legale in vigoare cu privire la limitele de cheltuieli utilizate in sistemul bugetar."

    ART. II
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului 268/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 233 din 4 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

In legatura cu:0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *