Incadrare activitate creatie programe calculator

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, ministrul pentru societatea informationala si viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emit prezentul ordin.

    ART. 1
    Angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa nr. 1;
    b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
    c) au diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, avand inscrisa una dintre specializarile cuprinse in anexa nr. 2, si presteaza efectiv una dintre activitatile prezentate in anexa nr. 1;
    d) angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.
    ART. 2
    Activitatea de creatie de programe pentru calculator in sensul art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta prestarea efectiva a uneia din activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa nr. 1.
    ART. 3
    (1) Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor in prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, conform ocupatiilor specifice prezentate in anexa nr. 1, sunt:
    a) actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale;
    b) organigrama angajatorului;
    c) fisa postului;
    d) copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, insotita de copia legalizata de pe foaia matricola, respectiv copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia legalizata a suplimentului la diploma;
    e) contractul individual de munca sau copia legalizata a contractului individual de munca;
    f) statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
    h) balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
    (2) Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului.
    (3) Angajatorul va intocmi separat statul de plata pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.
    (4) Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.
    ART. 4
    Scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevazut la art. 1 lit. d).
    ART. 5
    (1) Se actualizeaza periodic anexa nr 2 - Lista specializarilor, in conformitate cu modificarile intervenite in Nomenclatorul domeniilor si al programelor de studii universitare, domeniile si programele de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 6
    Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul pentru Societatea Informationala si de Ministerul Finantelor Publice.
    ART. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice nr. 250/189/748/2004 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 29 iunie 2004.
    ART. 8
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Analist
Activitati de realizare a analizei in vederea definirii specificatiilor pentru construirea efectiva a sistemelor informatice, susceptibile sa raspunda cerintelor utilizatorilor;

Programator
Activitati de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificatii predefinite, si asamblarea lor in sisteme coerente, inclusiv testarea in vederea asigurarii conformitatii cu specificatiile;

Proiectant de sistem informatic
Activitati care combina aptitudinile analitice si de proiectare bazate pe cunostinte de specialitate cu cunostinte in utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, in vederea producerii si implementarii unor solutii functionale care sa corespunda cerintelor predefinite ori unor necesitati organizationale;

Inginer/Programator de sistem informatic
Activitati care combina aptitudinile analitice si de proiectare cu cunostinte adecvate de tehnologie software si hardware, in vederea definirii, proiectarii, realizarii, testarii, implementarii si modificarii sistemelor informatice ce contin software ca principala componenta;

Administrator de baze de date
Activitati de furnizare a expertizei de specialitate si a asistentei practice in managementul sistemelor de baze de date si in utilizarea datelor informatice pentru a raspunde cerintelor sistemului informatic in orice moment al ciclului de viata, in conformitate cu criteriile de calitate definite;

Inginer software
Activitati de adaptare si/sau de armonizare a solutiilor hardware, software si a sistemelor de operare, precum si a aplicatiilor existente ori proiectate la necesitatile reale sau estimate ale utilizatorilor, in vederea indeplinirii cerintelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de raspuns);                                      

Manager de proiect informatic
Activitati de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicatiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului si urmarirea cerintelor proiectelor (informatii/date necesare, programare, analiza). Managerii de proiect dezvolta, planifica, analizeaza, estimeaza si stabilesc prioritatile aferente componentelor ce urmeaza sa fie realizate, precum si fazele si termenele de executie a proiectelor.

Lista specializarilor

    1. Automatica si informatica industriala
    2. Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare
    3. Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii
    4. Matematica, Matematica informatica
    5. Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata
    6. Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica, Statistica si previziune economica, Contabilitate si informatica de gestiune
    7. Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala, Ingineria informatiei, Tehnologia informatiei
    8. Informatica industriala, Informatica aplicata in ingineria electrica, Informatica aplicata in ingineria materialelor, Matematica si informatica aplicata in inginerie
    9. Cibernetica economica
    10. Fizica informatica
    11. Chimie informatica
    12. Automatica si informatica aplicata, Echipamente pentru modelare, simulare si conducere informatizata a actiunilor de lupta, Ingineria sistemelor multimedia
    13. Tehnologii si sisteme de telecomunicatii, Telecomenzi si electronica in transporturi
    14. Transmisiuni, Echipamente si sisteme electronice militare


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *