Iniţiativă legislativă modificarea Legii 53/2003 Codul muncii

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Iniţiativă legislativă privind modificarea şi completarea Legii 53/2003 - Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei 773 din 16 noiembrie 2012.

ART. I
    Legea 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 345 din 18 mai 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Prezentul cod reglementeaza raporturile individuale si colective de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii."

    2. Alineatul (2) al articolului 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Anterior inceperii activitatii de catre salariat, angajatorul are obligatia de a inregistra contractul individual de munca in registrul general de evidenta al salariatilor."

    3. Dupa alineatul (2) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) In termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea contractului individual de munca, angajatorul va transmite inspectoratului teritorial de munca registrul general de evidenta al salariatilor."

    4. La articolul 17 alineatul (3), dupa litera a) se introduce o noua litera, lit. a^1), cu urmatorul cuprins:
    "a^1) modalitatile de verificare a aptitudinilor profesionale si personale."

    5. La articolul 17 alineatul (3), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si atributiile postului;
    e) obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului, aplicabile la nivelul angajatorului."

    6. Dupa alineatul (5) al articolului 17 se introduc patru noi alineate, alin. (5^1)-(5^4), cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) Angajatorul are obligatia de a comunica in scris salariatului propunerea de modificare a contractului individual de munca.
    (5^2) Salariatul are obligatia de a comunica in scris raspunsul sau angajatorului in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a propunerii.
    (5^3) In cazul in care salariatul nu este de acord cu propunerea angajatorului sau nu raspunde in termenul prevazut la alin. (5^2), contractul individual de munca nu poate fi modificat.
    (5^4) In cazul in care salariatul este de acord cu propunerea de modificare a contractului individual de munca, partile vor incheia in scris actul aditional la contract in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta de catre angajator a acordului exprimat de catre salariat. Actul aditional va intra in vigoare in momentul semnarii de catre parti, chiar daca acesta este incheiat dupa expirarea termenului de 15 zile."

    7. La articolul 20 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. e), cu urmatorul cuprins:
    "e) clauza de obiectiv de performanta."

    8. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si introduce in contract o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca in timpul executarii contractului sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada existentei contractului individual de munca.
    (2) Partile nu pot conveni introducerea unei clauze de neconcurenta in contractul individual de munca decat in situatia in care angajatorul dovedeste ca prestarea unei activitati de catre salariat in conditiile alin. (1) este de natura sa produca un prejudiciu.
    (3) Angajatorul poate denunta unilateral clauza de neconcurenta oricand pe parcursul aplicarii acesteia.
    (4) In mod exceptional, partile pot stabili aplicarea unei clauze de neconcurenta dupa incetarea contractului individual de munca, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) precizarea expresa a activitatilor ce fac obiectul clauzei;
    b) precizarea expresa a duratei de aplicabilitate a clauzei;
    c) indicarea locurilor de munca pentru care opereaza interzicerea la angajare;
    d) precizarea expresa a ariei teritoriale in care salariatul nu se poate angaja;
    e) dovedirea producerii unui prejudiciu real, concret si material angajatorului in cazul nerespectarii clauzei;
    f) stabilirea si plata indemnizatiei la care este indreptatit fostul salariat."

    9. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, art. 21^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 21^1. - (1) Cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunara datorata salariatului este de:
    a) cel putin 25% din salariul de baza, in cazul clauzei de neconcurenta aplicabile pe parcursul executarii contractului individual de munca;
    b) cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
    (2) Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului sau fostului salariat, dupa caz, nu este de natura salariala.
    (3) Indemnizatia de neconcurenta reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii."

    10. Alineatul (1) al articolului 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) In cazul prevazut de art. 21 alin. (4), clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca."

    11. Alineatul (1) al articolului 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca."

    12. Dupa alineatul (1) al articolului 26 se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Prin exceptie, clauza de confidentialitate poate produce efecte si dupa incetarea contractului individual de munca, in legatura cu anumite categorii de informatii si pe o durata determinata de timp, stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern."

    13. Dupa articolul 26 se introduc doua noi articole, art. 26^1 si 26^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 26^1. - (1) Obiectivul de performanta presupune, pe langa indeplinirea la timp si intocmai a atributiilor de serviciu, obtinerea de rezultate concrete si evaluabile, care materializeaza o imbunatatire generala a activitatii unitatii sau a compartimentului functional din care face parte salariatul.
    (2) Obiectivele de performanta fac obiectul negocierii colective, fiind stabilite pe categorii de salariati, prin contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, dupa caz.
    (3) Indeplinirea obiectivelor de performanta constituie conditii de majorare a salariului sau de promovare in cariera.
    (4) Neatingerea obiectivelor de performanta nu poate constitui motiv de concediere pentru necorespundere profesionala, in baza art. 61 lit. d).
    Art. 26^2. - (1) Partile pot conveni, la incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, introducerea unei clauze de obiectiv de performanta, cu respectarea prevederilor art. 26^1.
    (2) Clauza de obiectiv de performanta se poate introduce pe parcursul executarii contractului individual de munca prin incheierea in scris a unui act aditional la contract.
    (3) Partile vor stabili in concret conditiile si continutul clauzei de obiectiv de performanta in conformitate cu prevederile art. 26^1."

    14. Dupa alineatul (2) al articolului 27 se introduc doua noi alineate, alin. (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Daca salariatul prezinta certificatul medical din care rezulta ca este apt de munca dupa incheierea contractului individual de munca, contractul se considera valabil incheiat.
    (2^2) Dispozitiile alin. (2)^1 se aplica numai in masura in care certificatul medical a fost prezentat de catre salariat anterior constatarii nulitatii contractului individual de munca pentru lipsa acestuia."
    (2) Modalitatile principale prin care se verifica aptitudinile profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea sunt concursul sau examenul si perioada de proba.

    15. Dupa alineatul (1) al articolului 29 se introduce un alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Modalitatile principale prin care se verifica aptitudinile profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea sunt concursul sau examenul si perioada de proba."

    16. Dupa alineatul (1) al articolului 29 se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Modalitatile principale prin care se verifica aptitudinile profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea sunt concursul sau examenul si perioada de proba."

    17. Alineatul (2) al articolului 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Alegerea uneia din modalitatile de verificare prevazute la alin. (1^1) se face in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil in statutul de personal - profesional sau disciplinar - si in regulamentul intern, in masura in care legea nu dispune altfel."

    18. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, art. 29^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 29^1. - (1) Concursul sau examenul, precum si perioada de proba sunt modalitati de verificare de sine statatoare, iar angajarea in munca se poate face, de regula, doar prin utilizarea uneia dintre acestea.
    (2) Prin exceptie, pentru ocuparea functiilor de conducere, in sectorul public si privat, verificarea aptitudinilor profesionale se poate realiza prin concurs sau examen si perioada de proba."

    19. Dupa articolul 30 se introduce un nou articol, art. 30^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 30^1. - (1) Incadrarea lucratorilor in sectorul privat se poate face prin concurs, examen sau prin perioada de proba, daca prin lege speciala nu se prevede altfel.
    (2) Alegerea uneia dintre aceste modalitati se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern."

    20. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31. - (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.
    (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 45 de zile calendaristice.
    (3) De regula, muncitorii necalificati sunt angajati in baza perioadei de proba.
    (4) In cazul muncitorilor necalificati, durata perioadei de proba nu poate depasi 10 zile lucratoare.
    (5) Daca pe durata perioadei de proba angajatorul constata ca salariatul corespunde profesional locului de munca ocupat, acesta va continua activitatea potrivit clauzelor contractului individual de munca incheiat.
    (6) Daca salariatul nu corespunde profesional locului de munca ocupat, angajatorul poate dispune concedierea acestuia in conditiile art. 61 lit. d) din prezentul cod.
    (7) In situatia prevazuta la alin. (5), dispozitiile art. 64 nu se aplica.
    (8) Pe parcursul sau la sfarsitul perioadei de proba, salariatul poate denunta unilateral contractul individual de munca, prin intermediul unei notificari scrise.
    (9) Pe parcursul perioadei de proba, partile pot conveni incetarea contractului individual de munca prin acordul lor mutual.
    (10) Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.
    (11) Absolventii institutiilor de invatamant se incadreaza, la debutul lor, in profesia pentru care au dobandit calificarea profesionala sau specializarea, dupa caz, pe baza unei perioade de proba de cel mult 6 luni sau in conditiile prevazute de legi speciale."

    21. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32. - (1) Ocuparea unui post se face pe baza verificarii aptitudinilor profesionale si personale ale lucratorului printr-o singura perioada de proba.
    (2) Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba de catre angajator in situatia in care este incadrat intro noua functie, profesie, meserie sau ocupatie, ori urmeaza sa presteze activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase.
    (3) Neinformarea persoanei care solicita incadrarea in munca pe posturi pentru care verificarea aptitudinilor profesionale si personale se poate face atat pe baza de concurs, cat si prin perioada de proba duce la decaderea angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului prin perioada de proba, cu exceptia situatiei in care salariatul isi da acordul in scris cu privire la verificarea aptitudinilor sale printr-o asemenea modalitate.
    (4) Perioada de proba constituie vechime in munca si in specialitate, dupa caz."

    22. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35. - (1) Orice salariat poate presta activitatea simultan la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.
    (3) Salariatii care cumuleaza mai multe functii sunt obligati sa declare fiecarui angajator locul unde exercita functia pe care o considera de baza."

    23. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36. - Cetatenii straini si apatrizii pot fi angajati prin contract individual de munca in baza autorizatiei de munca eliberata potrivit legii."

    24. La articolul 40 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii si/sau in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivel de sector de activitate sau grup de unitati;".

    25. Articolul 40, alineatul (1), litera f) se abroga.

    26. La articolul 40 alineatul (2), dupa litera f) se introduce o noua litera, f^1), cu urmatorul cuprins:
    "f^1) sa comunice caselor teritoriale de pensii informatiile necesare in vederea emiterii deciziilor de pensionare pentru limita de varsta a propriilor salariati, cu cel putin 60 de zile anterior indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare de catre acestia."

    27. Dupa articolul 41 se introduce un nou articol, art. 41^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 41^1. - (1) Durata timpului de munca poate fi modificata unilateral de catre angajator, in cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive tehnice, tehnologice, structurale.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), angajatorul are posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu diminuarea corespunzatoare a salariului, pe o perioada ce nu poate depasi 3 luni cumulat intr-un an calendaristic.
    (3) Reducerea temporara a activitatii poate afecta pe toti salariatii sau numai pe o parte dintre acestia.
    (4) Conditiile in care pot avea loc reduceri temporare de activitate se stabilesc prin contractul colectiv de munca aplicabil sau ca urmare a consultarii organizatiilor sindicale ori a reprezentantilor salariatilor, dupa caz, in scopul ajungerii la un acord."

    28. Alineatul (1) al articolului 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile in ultimele 12 luni si se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile inlauntrul termenului de 12 luni. Lipsa acordului salariatului privind prelungirea delegarii nu constituie motiv de sanctionare disciplinara."

    29. Dupa alineatul (1) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in cazul detasarii internationale a lucratorilor, durata maxima a detasarii poate fi mai mare de 1 an, in conditiile stabilite prin lege speciala."

    30. Alineatul (2) al articolului 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, pe o perioada de maximum 6 luni."

    31. Dupa alineatul (2) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Dupa incetarea detasarii este interzisa dispunerea unei noi detasari pe o perioada de cel putin 3 luni."

    32. Alineatul (3) al articolului 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice. Lipsa acordului salariatului privind prelungirea detasarii nu constituie motiv de sanctionare disciplinara."

    33. Alineatul (6) al articolului 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu executarea, modificarea sau incetarea contractului, cu exceptia situatiilor in care contractul de munca inceteaza de drept sau in temeiul art. 52 lit. c) si d)."

    34. La articolul 50, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) concediu de carantina;"

    35. La articolul 50, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
    "c^1) efectuarea serviciului militar obligatoriu, in conditiile legii speciale;"

    36. La articolul 50, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "h) la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, cu exceptia situatiei in care avizele, autorizatiile ori atestarile necesare exercitarii profesiei au o valabilitate limitata in timp si formalitatile in vederea obtinerii acestora au fost indeplinite inainte de expirarea perioadei de valabilitate, iar organul administrativ nu a solutionat cererea in termen legal. Daca in termen de 6 luni la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei salariatului, acestea nu au fost reinnoite, contractul individual de munca inceteaza de drept."

    37. La articolul 50, dupa litera h) se introduce o noua litera, lit. h^1), cu urmatorul cuprins:
    "h^1) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei."

    38. La articolul 52 alineatul (1), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "b) in cazul in care s-a pus in miscare actiunea penala ca urmare a plangerii formulate de catre angajator impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti;
    c) in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;"

    39. La articolul 52 alineatul (1), litera e) se abroga.

    40. Alineatul (3) al articolului 52 se abroga.

    41. Alineatele (1) si (2) ale articolului 53 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Pe durata intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.
    (2) Pe durata intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii."

    42. La articolul 56 alineatul (1), literele c) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "c) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare;
    ......................................................................
    f) ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti;"

    43. Dupa articolul 57 se introduce un nou articol, art. 57^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 57^1. - (1) Partile, cu ocazia incheierii contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, prin act aditional, pot negocia clauze prin care stabilesc continutul drepturilor si obligatiilor ce le revin in cazul incetarii contractului individual de munca prin acordul lor.
    (2) Clauzele prevazute la alin. (1) cuprind cel putin urmatoarele elemente:
    a) data incetarii contractului individual de munca;
    b) cuantumul indemnizatiei la care este indreptatit salariatul.
    (3) La negocierea acestor clauze, oricare dintre parti poate beneficia de asistenta juridica de specialitate, inclusiv prin intermediul sindicatului sau al reprezentantilor salariatilor, conform propriei optiuni."

    44. La articolul 60 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) pe durata concediului pentru carantina;"

    45. La articolul 60 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, lit. f^1), cu urmatorul cuprins:
    "f^1) pe durata indeplinirii serviciului militar;"

    46. Alineatul (2) al articolului 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii."

    47. Alineatul (3) al articolului 69 se abroga.

    48. Alineatele (1)-(5) ale articolului 74 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor concediati timp de 9 luni de la data concedierii acestora.
    (2) In situatia in care in aceasta perioada se reiau activitatile a caror incetare a condus la concedieri colective, angajatorul are obligatia de a transmite salariatilor care au fost concediati o comunicare scrisa in acest sens si de a-i reangaja pe aceleasi locuri de munca pe care le-au ocupat anterior, fara examen sau concurs ori perioada de proba.
    (3) Salariatii au la dispozitie un termen de maximum 10 zile lucratoare de la data comunicarii angajatorului, prevazuta la alin. (2), pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la locul de munca oferit.
    (4) In situatia in care salariatii care au dreptul de a fi reangajati potrivit alin. (2) nu isi manifesta in scris consimtamantul in termenul prevazut la alin. (3) sau refuza locul de munca oferit, angajatorul poate face noi incadrari pe locurile de munca ramase vacante.
    (5) Procedura concedierii colective a salariatilor din institutiile publice si autoritatile publice se va reglementa prin lege speciala."

    49. Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a incheia contracte individuale de munca pe durata determinata in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.
    (2) Contractul individual de munca pe durata determinata se incheie in conditiile art. 16, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.
    (3) La stabilirea duratei contractului individual de munca, partile vor tine seama de perioada de timp necesara desfasurarii activitatii ce face obiectul contractului.
    (4) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, dar numai inlauntrul termenului prevazut la art. 84.
    (5) Partile pot conveni prelungirea contractului individual de munca numai daca la incheierea acestuia nu au putut stabili cu certitudine durata necesara desfasurarii activitatii pentru care a fost incheiat.
    (6) Intre aceleasi parti se pot incheia cel mult 5 contracte individuale de munca succesive pe durata determinata, inlauntrul termenului prevazut de art. 84, sub conditia respectarii dispozitiilor alin. (3).
    (7) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive.
    (8) Sub sanctiunea nulitatii absolute este interzisa angajarea pe acelasi post a mai mult de 5 persoane cu contract individual de munca pe durata determinata, inlauntrul termenului prevazut la art. 84."

    50. La articolul 83, literele b) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "b) cresterea temporara a activitatii si/sau schimbarea temporara a structurii de activitate ca urmare a reorganizarii interne a angajatorului;
    ..........................................................................
    h) in alte cazuri prevazute de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte, programe, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel de sector de activitate."

    51. Alineatul (1) al articolului 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 5 ani."

    52. Dupa articolul 84 se introduce un nou articol, art. 84^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 84^1. - In cazul in care se constata pe cale judecatoreasca ca angajatorul a incheiat un contract individual de munca pe durata determinata pentru activitati cu caracter permanent, cu incalcarea prevederilor art. 82, contractul individual de munca astfel incheiat se considera a fi pe durata nedeterminata."

    53. Articolul 85 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Angajarea cu contract individual de munca pe durata determinata se face prin concurs/examen sau perioada de proba, dupa caz.
    (2) Durata perioadei de proba nu va putea depasi:
    a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;
    b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;
    c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;
    d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni."

    54. Alineatele (1) si (3) ale articolului 87 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Salariatii cu contract individual de munca pe durata determinata nu vor fi discriminati direct sau indirect in privinta conditiilor de angajare si de munca, beneficiind de acelasi tratament juridic cu salariatii permanenti comparabili, cu exceptia cazurilor justificate de motive obiective.
    ................................................................
    (3) Atunci cand nu exista un salariat cu contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil. In cazul incare nu exista un contract colectiv de munca aplicabil, se au in vedere dispozitiile legislatiei in vigoare."

    55. Alineatele (2) si (3) ale articolului 88 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Salariatul temporar este persoana care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara, in vederea punerii sale la dispozitia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia.
    (3) Agentul de munca temporara este societatea comerciala sau persoana fizica autorizata, acreditate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care incheie contracte de munca temporara cu salariati temporari, pentru a-i pune la dispozitia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilita de contractul de punere la dispozitie sub supravegherea si conducerea acestuia. Conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara se stabilesc prin hotarare a Guvernului."

    56. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 89. - Un utilizator poate apela la agenti de munca temporara pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar si numai in urmatoarele cazuri:
    a) pentru inlocuirea unui salariat al carui contract individual de munca este suspendat, pe durata suspendarii;
    b) pentru prestarea unor activitati cu caracter sezonier;
    c) pentru prestarea unor activitati specializate ori ocazionale."

    57. Articolul 94 se abroga.

    58. Articolul 95 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 95. - (1) Contractul de munca temporara este un contract individual de munca ce se incheie in scris intre agentul de munca temporara si salariatul temporar, de regula, pe durata nedeterminata. In perioada dintre doua misiuni, salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara si beneficiaza de o indemnizatie ce nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe tara garantat in plata.
    (2) Prin exceptie, contractul de munca temporara se poate incheia pentru una sau mai multe misiuni, cu respectarea termenului prevazut la art. 90 alin. (2).
    (3) Pentru fiecare noua misiune, intre parti se incheie un act aditional la contractul de munca temporara, in care se precizeaza, in afara elementelor prevazute la art. 17 si la art. 18 alin. (1), conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea, durata misiunii, identitatea si sediul utilizatorului, precum si modalitatile de remunerare a salariatului temporar.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (2), contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii ori misiunilor pentru care a fost incheiat, dupa caz, sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie."

    59. Alineatele (2) si (4) ale articolului 96 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul utilizatorului, care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar.
    ..................................................................
    (4) In cazul in care in termen de 15 zile de la data la care obligatiile privind plata salariului, a contributiilor si a impozitelor au devenit scadente, iar agentul de munca temporara nu le executa, ele vor fi platite de utilizator, in baza solicitarii salariatului temporar."

    60. Dupa alineatul (2) al articolului 96 se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) In masura in care utilizatorul nu are un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luandu-se in considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de munca si care presteaza aceeasi munca sau una similara, astfel cum este stabilit prin legislatia in vigoare ori prin contractul colectiv de munca aplicabil utilizatorului."

    61. Articolul 97 se abroga.

    62. Dupa alineatul (2) al articolului 106 se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Durata concediului de odihna se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile cuvenite salariatilor pentru programul normal de lucru.
    (4) Prin contractul colectiv de munca aplicabil, partile pot stabili o durata mai mare a concediului de odihna decat cea prevazuta la alin. (3).
    (5) Prin contractul colectiv de munca aplicabil si prin contractul individual de munca se poate stabili o durata a concediului de odihna pentru salariatii cu timp partial egala cu cea a salariatilor cu norma intreaga."

    63. Dupa articolul 107 se introduc patru noi articole, art. 107^1-107^4, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 107^1. - (1) Telemunca este o forma de organizare a muncii, prin intermediul careia salariatii, utilizand tehnologiile informatice, indeplinesc atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detin, in alt loc decat sediul ori domiciliul angajatorului, dupa caz.
    (2) In intelesul prezentei legi, are calitate de telesalariat orice persoana care desfasoara activitatea in conditiile alin. (1).
    (3) In vederea indeplinirii atributiilor de serviciu ce le revin, telesalariatii isi stabilesc singuri programul de lucru.
    (4) Angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau contractul individual de munca, dupa caz.
    Art. 107^2. - (1) In vederea incheierii contractului individual de munca cu prestarea activitatii prin telemunca, salariatul trebuie sa consimta in mod expres si explicit asupra acestui mod de organizare a muncii.
    (2) Refuzul salariatului de a consimti la prestarea activitatii pe baza de telemunca nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestuia.
    Art. 107^3. - Contractul individual de munca se incheie in conditiile art. 16 si contine, in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (3), urmatoarele mentiuni:
    a) locul din care presteaza munca telesalariatul;
    b) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
    c) obligatia angajatorului de a-i asigura telesalariatului conditiile tehnice necesare prestarii muncii, precum si alte facilitati utile bunei desfasurari a activitatii, cu exceptia cazului in care partile nu convin altfel;
    d) lista echipamentelor puse la dispozitia telesalariatului de catre angajator;
    e) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul in care presteaza munca telesalariatul al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le realizeaza;
    f) obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil sau ale regulamentului intern, dupa caz, in materia protectiei datelor cu caracter personal.
    Art. 107^4. - (1) Telesalariatul beneficiaza de toate drepturile recunoscute prin lege, prin contractele colective de munca aplicabile si prin regulamentul intern, salariatilor care au locul de munca la sediul sau la domiciliul angajatorului, dupa caz.
    (2) Prin contractele colective de munca si/sau prin contractele individuale de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind telemunca in conformitate cu legislatia in vigoare."

    64. Articolul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 114. - (1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
    (2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
    (3) Prin exceptie, se pot stabili perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni, pentru urmatoarele domenii de activitate:
    a) in cazul activitatilor in care locul de munca al lucratorului si domiciliul acestuia sunt la distanta unul de celalalt, cum ar fi activitatile offshore, sau daca locurile in care lucratorul isi desfasoara activitatea sunt la distanta unul fata de celalalt;
    b) in cazul activitatilor de securitate si supraveghere care necesita prezenta permanenta in scopul de a proteja bunuri si persoane, in special gardieni, paznici sau firme de paza si securitate;
    c) in cazul activitatilor care implica nevoia de continuitate a serviciilor sau productiei, in special:
    (i) servicii privind primirea, tratamentul si ingrijirea oferite de spitale sau de institutii similare, inclusiv activitatile medicilor stagiari, institutiilor rezidentiale si ale inchisorilor;
    (ii) lucratorii la docuri sau la aeroporturi;
    (iii) servicii de presa, radio, televiziune, productie cinematografica, servicii de posta si telecomunicatii, ambulanta, servicii de pompieri si protectie civila;
    (iv) productia, transportul si distributia de gaze, apa si electricitate, colectarea reziduurilor menajere si instalatiile de incinerare;
    (v) sectoare in care procesul de munca nu poate fi intrerupt din motive tehnice;
    (vi) activitati de cercetare si dezvoltare;
    (vii) agricultura;
    (viii) lucratori din domeniul transportului de calatori pe linii urbane regulate;
    d) daca exista o intensificare previzibila a activitatii, in special in:
    (i) agricultura;
    (ii) turism;
    (iii) servicii postale;
    e) in cazul persoanelor care lucreaza in sectorul transportului feroviar:
    (i) ale caror activitati sunt intermitente;
    (ii) care petrec timpul de lucru in trenuri; sau
    (iii) ale caror activitati sunt legate de orarele de transport si de asigurarea continuitatii si regularitatii traficului;
    (iv) in cazul muncii in ture, de fiecare data cand lucratorul schimba tura si nu poate beneficia de perioade de repaus zilnic si saptamanal intre sfarsitul unei ture si inceputul urmatoarei;
    f) in cazul activitatilor care implica perioade de lucru fractionate de-a lungul zilei, mai ales acelea ale personalului insarcinat cu activitatile de curatenie.
    (4) Durata perioadei de referinta prevazuta la alin. (3) se stabileste prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel de sector de activitate.
    (5) Prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel de sector de activitate se stabilesc in concret categoriile de profesii, ocupatii, meserii pentru care durata perioadei de referinta poate fi de maximum 6 luni.
    (6) Sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii in munca a salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de munca incheiate la nivel de sector de activitate pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta stabilite la alin. (3), dar pentru perioade de referinta care in niciun caz sa nu depaseasca 12 luni.
    (7) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2)-(4) si (6) nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.
    (8) Prevederile alin. (1)-(6) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani."

    65. Alineatul (1) al articolului 118 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza, daca aceasta posibilitate este prevazuta in contractele colective de munca aplicabile la nivelul angajatorului sau, in absenta acestora, in regulamentele interne."

    66. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 122. - (1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia, precum si prin acordarea unui spor ce nu poate fi mai mic de 50% din salariul de baza.
    (2) In perioadele de reducere a activitatii, angajatorul poate acorda zile libere platite, pe baza consimtamantului salariatului.
    (3) Zilele libere platite se vor recupera, daca este cazul, in maximum 12 luni de la efectuarea lor, prin organizarea corespunzatoare a programului de lucru."

    67. Alineatul (2) al articolului 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. (1), se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza."

    68. Articolul 132 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 132. - (1) Stabilirea criteriilor de normare a conditiilor de dimensionare a activitatii si a cerintelor de aplicare se face pe baza consultarii sindicatelor sau a reprezentantilor salariatilor, consemnate printr-un acord scris al acestora.
    (2) Periodic, partile vor reexamina continutul acordului incheiat si il vor putea modifica prin consimtamantul lor mutual."

    69. Alineatele (2) si (3) ale articolului 137 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care repausul in zilele de sambata si/sau duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul va putea fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca, ce nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza."

    70. La articolul 139 alineatul (1) dupa a cincea liniuta se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:
    "- Sfantul Apostol Andrei;"

    71. Alineatul (2) al articolului 155 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, dupa caz, cu acordul reprezentantilor salariatilor si numai daca absenta salariatului prejudiciaza desfasurarea activitatii."

    72. Dupa alineatul (2) al articolului 159 se adauga trei noi alineate, alin. (2^1)-(2 ^3), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Se acorda spor la salariu pentru perioadele in care salariatul, in timpul sau liber, se afla la dispozitia angajatorului, putand fi chemat oricand sa indeplineasca obligatii de serviciu.
    (2^2) In situatia in care salariatul este chemat la serviciu pentru indeplinirea obligatiilor de munca in conditiile alineatului precedent, activitatea prestata se remunereaza in regim de munca suplimentara.
    (2^3) Conditiile de acordare si cuantumul sporului se stabilesc prin lege, contract colectiv sau individual de munca, dupa caz."

    73. Alineatul (1) al articolului 162 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Prin contractele colective de munca se stabilesc niveluri minime de salarizare pe categorii de functii, profesii, activitati si cuantumul salariului minim pentru sectorul de activitate, grupul de unitati sau unitate."

    74. Alineatul (1) al articolului 164 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea organizatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national. In cazul in care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de baza minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat."

    75. Dupa alineatul (1) al articolului 164 se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Cuantumul net al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata nu poate fi mai mic de 50% din salariul de baza mediu net la nivel national comunicat de Institutul National de Statistica, avut in vedere la fundamentarea bugetului de stat."

    76. Alineatul (2) al articolului 166 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Plata salariului se poate efectua si prin virament intr-un cont bancar, numai daca salariatul si-a dat consimtamantul in acest scop."

    77. Alineatul (2) al articolului 197 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pe perioada participarii la cursurile sau la stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute, cu exceptia acelor sporuri la salariu a caror acordare este strict legata de conditiile concrete in care se presteaza munca."

    78. Alineatul (1) al articolului 198 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau de un stagiu de formare profesionala cu o durata de cel putin un an, in conditiile art. 197 alin. (1), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional."

    79. Articolul 214 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 214. - (1) Sindicatele, federatiile si confederatiile sindicale, denumite in continuare organizatii sindicale, sunt constituite de catre salariati pe baza dreptului de libera asociere, in scopul promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale, precum si al apararii drepturilor individuale si colective ale acestora prevazute in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca si raporturile de serviciu, precum si in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte.
    (2) Pot adera la sindicatele constituite potrivit alin. (1) somerii si pensionarii.
    (3) Organizatiile sindicale au dreptul de a reglementa prin statutele proprii modul de organizare, asociere si gestiune, sub conditia ca statutele sa fie adoptate cu respectarea prevederilor legale in vigoare."

    80. Articolul 219 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 219. - Sindicatele pot reprezenta pe membrii lor, la cerere, in cadrul conflictelor de drepturi."

    81. Alineatul (2) al articolului 220 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pe toata durata exercitarii mandatului, precum si pe o perioada de 2 ani de la incetarea acestuia, reprezentantii alesi in organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate."

    82. Dupa alineatul (2) al articolului 220 se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Timpul alocat reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor in vederea indeplinirii mandatului pe care l-au primit este de 20 de ore pe luna si se considera timp efectiv lucrat, iar activitatea desfasurata este salarizata corespunzator."

    83. Alineatul (1) al articolului 221 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) La angajatorii cu mai mult de 20 de salariati si unde sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor sunt promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop, precum si de sindicatele nereprezentative din unitate, dupa caz."

    84. Articolul 225 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 225. - Timpul alocat reprezentantilor salariatilor in vederea indeplinirii mandatului pe care l-au primit este de 20 de ore pe luna si se considera timp efectiv lucrat, iar activitatea desfasurata este salarizata corespunzator."

    85. Articolul 226 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 226 - Pe durata exercitarii mandatului, precum si pe o perioada de 2 ani de la incetarea acestuia, reprezentantii salariatilor nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariati."

    86. Articolul 231 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 231. - (1) Conflictul de munca reprezinta orice dezacord intervenit intre partenerii sociali, in raporturile de munca.
    (2) Conflictele de munca ce au ca obiect stabilirea conditiilor de munca cu ocazia negocierii contractelor colective de munca sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salariatilor, denumite conflicte de interese.
    (3) Conflictele de munca ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii decurgand din legi ori din alte acte normative, precum si din contractele colective sau individuale de munca sunt conflicte referitoare la drepturile salariatilor, denumite conflicte de drepturi."

    87. Articolul 232 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 232. - Procedura de solutionare a conflictelor de interese se stabileste prin lege speciala."

    88. Alineatul (3) al articolului 248 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni, calculat de la data inceperii executarii acesteia, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen."

    89. Alineatul (1) al articolului 253 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul."

    90. Alineatele (3) si (4) ale articolului 254 se abroga.

    91. Dupa alineatul (1) al articolului 264 se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Prin caracterul repetat al faptei se intelege situatia in care angajatorul remunereaza unul sau mai multi salariati sub nivelul salariul minim brut pe tara garantat in plata, dupa ce in prealabil a fost sanctionat contraventional."

    92. La articolul 268 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
    "b^1) in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta de catre salariat a faptelor sau actelor dispuse unilateral de catre angajator, pentru care dispozitiile prezentului cod nu reglementeaza expres procedura comunicarii lor;"

    93. Articolul 269 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Conflictele de munca se judeca, in prima instanta de tribunale, iar in recurs, de curtile de apel.
    (2) Cererile referitoare la cauzele prevazute la alin. (1) se adreseaza instantei competente in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta, locul de munca ori sediul, dupa caz."

    94. Dupa articolul 271 se introduce un nou articol, art. 271^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 271^1. - La prima zi de infatisare, inainte de intrarea in dezbateri, instanta are obligatia de a incerca stingerea conflictului de drepturi prin impacarea partilor."

    95. Dupa articolul 273 se introduce un nou articol, art. 273^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 273^1. - (1) Hotararile prin care se solutioneaza fondul cauzei se pronunta in ziua in care au luat sfarsit dezbaterile.
    (2) In situatii deosebite, pronuntarea poate fi amanata cel mult doua zile."

    96. Alineatul (2) al articolului 274 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Hotararile motivate ale instantei de fond se redacteaza si se comunica partilor in termen de cel mult 15 zile de la pronuntare."

    97. Dupa articolul 274 se introduc doua noi articole, art. 274^1 si 274^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 274^1. - Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicarii hotararii pronuntate de instanta de fond.
    Art. 274^2. - (1) In caz de admitere a recursului, instanta va judeca in fond cauza.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in urmatoarele situatii:
    a) solutionarea cauzei de instanta de fond s-a facut cu incalcarea prevederilor legale privitoare la competenta;
    b) judecata in fond a avut loc in lipsa partii care nu a fost legal citata."

    98. Dupa articolul 278 se introduc sase noi articole, art. 278^1 - 278^6, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 278^1. - Contractul colectiv de munca se poate incheia si la nivel national, pentru categorii de drepturi si activitati stabilite prin lege speciala.
    Art. 278^2. - In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora un proiect de lege privind concedierea colectiva a personalului din institutiile si autoritatile publice.
    Art. 278^3. - In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora o lege de modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei.
    Art. 278^4. - (1) Drepturile sportivilor profesionisti si amatori, in calitate de angajati, se vor reglementa printr-o lege speciala.
    (2) Guvernul va inainta in termen de 90 de zile de la data adoptarii prezentei legi un proiect de lege cu acest obiect.
    Art. 278^5 - (1) Se inlocuieste sintagma de «conflict individual de munca» cu cea de «conflict de drepturi» si sintagma «conflict colectiv de munca» cu cea de «conflict de interese» in tot cuprinsul Legii 62/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 322 din 10 mai 2011.
    (2) Notiunile de «conflict de drepturi» si «conflict de interese» au intelesul dat de art. 231 alin. (2) si alin. (3) din prezentul cod.
    Art. 278^6. - Art. 152 alin. (2) din Legea 62/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 322 din 10 mai 2011, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    «(2) Conflictele de drepturi in legatura cu executarea, modificarea sau incetarea contractului colectiv de munca se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente.»


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *