Intocmirea facturilor fiscale de la 1.01.2013

Formulare contabile  |  0 comentarii

in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.621/29.08.2012 a fost publicată OG 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

În cele ce urmează prezentăm principalele prevederi referitoare la regimul facturilor fiscale, care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2013, asa cum au fost prezentate printr-un comunicat de presa emis de ANAF Braila.

Elementele facturii:
Conform prevederilor Codului Fiscal, sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format electronic care conţin în mod obligatoriu următoarele informaţii:
a)    numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;
b)    data emiterii facturii;
c)    data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;
d)    denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. sau, după caz, codul de identificare fiscală al persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
e)    denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de T.V.A., conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, ale reprezentantului fiscal;
f)    denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;
g)    denumirea/numele beneficiarului  care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la  art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, ale reprezentantului fiscal;
h)    denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi particularităţile prevăzute la art.125 cu 1 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;
i)    baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar,exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ, în cazul în care acestea nu sunt incluse în preţul unitar;
j)    indicarea cotei de taxă aplicată şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei;
k)    în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului, menţiunea „autofactură”;
l)    în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă,trimiterea la dispoziţiile aplicabile din prezentul titlu şi din Directiva 112, să existe menţiunea din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestare de servicii face obiectul unei scutiri;
m)    în cazul în care clientul este persoana obligată la plata T.V.A., menţiunea „taxarea inversă”;
n)    în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism, menţiunea “regimul marjei – agenţii de turism”;
o)    dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, una dintre menţiunile: “regimul marjei - bunuri second-hand”, “ regimul marjei – opere de artă”, „regimul marjei – obiecte de colecţie şi antichităţi”, după caz;
p)    În cazul în care exigibilitatea T.V.A. intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, menţiunea „T.V.A. la încasare”;
q)    o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeaşi operaţiune;
Facturile pot fi emise şi în sistem simplificat şi trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
a)    data emiterii
b)    identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile
c)    identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate
d)    suma taxei colectate sau informaţiile necesare pentru calcularea acesteia.
e)    în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură, o referire specifică şi clară la factura iniţială şi la detaliile specifice care se modifică.
Orice document sau mesaj care modifică şi care se referă în mod specific şi fără ambiguităţi la factura iniţială are acelaşi regim juridic ca şi o factură.
Facturile pot fi emise şi primite în format electronic, dacă acestea conţin informaţiile prezentate mai sus. NOU vezi model Factura TVA la incasare

Citeste tot comunicatul pe declaratii-fiscale.ro

Sursa: Forum Braila asteapta comentariile si sugestiile brailenilor prin formularul de mai jos. Nu uitati: Vocea Brailei sunt brailenii !

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *