Lege 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei actualizata 2012

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Lege 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei actualizata si republicata in Monitorul Oficial 785 din 2012. Emitent: Parlamentul României.

CAP. I
    Alocatia pentru sustinerea familiei

    ART. 1
    (1) Prin prezenta lege se instituie alocatia pentru sustinerea familiei ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani, denumita in continuare alocatie.
    (2) Acordarea alocatiei prevazute la alin. (1) are drept scop completarea veniturilor familiilor in vederea asigurarii unor conditii mai bune pentru cresterea, ingrijirea si educarea copiilor, precum si stimularea frecventarii de catre copiii de varsta scolara, aflati in ingrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de invatamant, organizate potrivit legii.
    ART. 2
    (1) Beneficiaza de alocatia prevazuta la art. 1 familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna, denumita in continuare familie.
    (2) Beneficiaza de alocatie si familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta, denumita in continuare familie monoparentala.
    (3) Se considera familie in intelesul prevederilor alin. (1) si barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala.
    ART. 3
    Prin persoana singura, in sensul art. 2 alin. (2), se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) este necasatorita;
    b) este vaduva;
    c) este divortata;
    d) are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
    e) are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
    f) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e);
    g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori i s-au dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-c).
    ART. 4
    (1) Sunt considerati ca facand parte din familia definita la art. 2 si copiii incredintati in vederea adoptiei, cei aflati in plasament la o persoana sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.
    (2) Asistentul maternal profesionist beneficiaza de alocatie doar pentru copiii sai, luandu-se in considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu exceptia celor provenite din alocatiile de plasament si alte sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea cheltuielilor lunare, in conditiile legii.
    ART. 5
    (1) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (1), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, dupa cum urmeaza:
    a) 0,06 ISR pentru familia cu un copil;
    b) 0,12 ISR pentru familia cu 2 copii;
    c) 0,18 ISR pentru familia cu 3 copii;
    d) 0,24 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.
    (2) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (1), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza peste 0,40 ISR si pana la 0,740 ISR inclusiv, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
    a) 0,05 ISR pentru familia cu un copil;
    b) 0,1 ISR pentru familia cu 2 copii;
    c) 0,15 ISR pentru familia cu 3 copii;
    d) 0,2 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.
    ART. 6
    (1) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (2), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
    a) 0,1 ISR pentru familia cu un copil;
    b) 0,2 ISR pentru familia cu 2 copii;
    c) 0,3 ISR pentru familia cu 3 copii;
    d) 0,4 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.
    (2) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (2), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza peste 0,40 ISR si pana la 0,740 ISR inclusiv, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
    a) 0,09 ISR pentru familia cu un copil;
    b) 0,18 ISR pentru familia cu 2 copii;
    c) 0,27 ISR pentru familia cu 3 copii;
    d) 0,36 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.
    ART. 7
    (1) Beneficiaza de alocatie familiile ai caror membri sunt cetateni romani care au domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetateni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.
    (2) Beneficiaza de alocatie si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat alocatia de la alte primarii.
    ART. 8
    (1) Familiile definite la art. 2, care au in intretinere copii de varsta scolara, beneficiaza de alocatie in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii, cu exceptia celor care le intrerup din motive medicale, si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare.
    (2) Pentru familiile care au in intretinere copii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat si care nu frecventeaza o forma de invatamant, organizata in conditiile legii, alocatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap si a dovezii eliberate de catre secretariatele comisiilor pentru protectia copilului din cadrul directiilor generale de asistenta sociala pentru protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii de asistenta sociala, sau de catre Serviciul de evaluare complexa din cadrul directiilor de asistenta sociala, prin care se atesta faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in nicio forma de invatamant, prevazuta de lege.

    CAP. II
    Stabilirea si plata drepturilor de alocatie

    ART. 9
    Alocatia se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere.
    ART. 10
    (1) Cererile pentru stabilirea si acordarea alocatiei se intocmesc de reprezentantul familiei si se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia.
    (2) Pentru cetatenii altor state sau apatrizi, cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia.
    (3) In cazul familiilor care nu au locuinta de domiciliu sau resedinta stabilita ori fara locuinta, cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala acestea traiesc.
    (4) In sensul prezentei legi, prin familii care nu au locuinta de domiciliu sau resedinta stabilita ori fara locuinta se intelege persoanele care nu detin o locuinta principala sau, dupa caz, o locuinta secundara, in conditiile legii.
    (5) Locuinta de domiciliu sau resedinta este constructia aflata in proprietate personala sau inchiriata ori asupra careia titularul sau un membru al familiei exercita un drept de folosinta in conditiile legii, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, formata din una sau mai multe camere, care acopera conditiile minimale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena ale persoanei singure sau ale familiei, conform anexei nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor aceleiasi legi.
    ART. 11
    (1) In cazul familiei definite la art. 2 alin. (1), reprezentantul familiei se stabileste de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelara.
    (2) In cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singura.
    (3) In cazul persoanei prevazute la alin. (2) care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singura, daca are capacitate deplina de exercitiu, sau, dupa caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.
    (4) In cazul familiei definite la art. 2 alin. (3), pentru stabilirea reprezentantului familiei prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
    ART. 12
    (1) Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii legali se dovedesc cu livretul de familie.
    (2) Pentru situatiile in care nu este eliberat livretul de familie sau pentru cele care nu sunt evidentiate in livretul de familie, reprezentantul familiei prezinta, in mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.
    ART. 13
    (1) La stabilirea veniturilor pe baza carora se acorda alocatia se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizeaza sau, dupa caz, le-au realizat in ultima luna inainte de solicitarea dreptului, asa cum acestea sunt prevazute de art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In situatia in care familia definita la art. 2 locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane, la stabilirea dreptului la alocatie se iau in considerare numai partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie, precum si sumele reprezentand obligatii legale de intretinere fata de copiii pentru care se solicita dreptul si/sau, dupa caz, fata de parintii acestora.
    ART. 14
    Formularul de cerere, declaratia pe propria raspundere pentru solicitarea alocatiei, precum si lista actelor doveditoare privind membrii familiei si veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    ART. 15
    (1) In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a alocatiei, primarul dispune, in mod obligatoriu, evaluarea socioeconomica a familiei, prin ancheta sociala.
    (2) Ancheta sociala se efectueaza, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului.
    (3) Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat ancheta sociala si primarului.
    (4) In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a alocatiei.
    ART. 16
    (1) Stabilirea dreptului la alocatie si a cuantumului acesteia se face prin dispozitie scrisa a primarului.
    (2) In termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa comunice solicitantilor dispozitia de acordare a dreptului sau respingerea cererii.
    ART. 17
    Dreptul la alocatie se acorda incepand cu luna inregistrarii/depunerii cererii.
    ART. 18
    Titularul alocatiei este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.
    ART. 19
    Plata drepturilor pentru alocatie se asigura de catre agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, incepand cu luna urmatoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, prin decizie a directorului.
    ART. 20
    Emiterea deciziei directorului agentiei teritoriale are la baza dispozitia primarului privind acordarea dreptului la alocatie, insotita de cererea prevazuta la art. 10 alin. (1).
    ART. 21
    Pentru familiile care indeplinesc conditiile de acordare a alocatiei, primarul are obligatia de a transmite agentiei teritoriale pana la data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara, pe baza de borderou, documentele prevazute la art. 20.
    ART. 22
    (1) Plata alocatiei se realizeaza de catre agentiile teritoriale pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal sau in cont de card.
    (2) In cazul achitarii drepturilor la alocatie in cont curent personal sau cont de card, agentiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare, pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar. Comisionul bancar nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial intre agentiile teritoriale si unitatile bancare.
    (3) In cazul achitarii drepturilor la alocatie prin mandat postal, agentiile teritoriale efectueaza plata prin intermediul Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., cu plata unui comision care nu poate fi mai mare decat cel utilizat in cazul altor drepturi de asistenta sociala.
    (4) Pentru situatia prevazuta la alin. (3), Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala incheie conventie cu Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
    (5) Fondurile necesare achitarii comisionului prevazut la alin. (2) si (3) se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, din aceleasi fonduri din care se suporta plata drepturilor la alocatie.
    ART. 23
    (1) In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei are obligatia ca, in termen de maximum 10 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.
    (2) In situatia in care modificarile intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocatie, titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere insotita de actele doveditoare privind modificarile intervenite.
    (3) Primarul are obligatia sa dispuna verificarea, prin ancheta sociala, a modificarilor intervenite si sa emita dispozitie scrisa referitoare la noul cuantum.
    (4) Primarul transmite agentiei teritoriale documentele prevazute la art. 20, in termenul prevazut la art. 21.
    (5) Acordarea noului cuantum al alocatiei se face incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.
    ART. 24
    (1) Titularul alocatiei depune la primaria comunei, orasului, municipiului ori, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia, din 3 in 3 luni dupa stabilirea dreptului la alocatie, o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, al carei model este stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (2) Neindeplinirea de catre titularul alocatiei a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii dreptului incepand cu luna urmatoare celei in care s-a constatat neindeplinirea obligatiei, prin dispozitie a primarului.
    (3) Suspendarea prevazuta la alin. (2) se mentine pana la indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1), dar nu mai mult de 3 luni. Daca in termenul de 3 luni titularul nu indeplineste obligatia, se considera ca nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare.
    (4) Daca in termenul prevazut la alin. (3) titularul indeplineste obligatia prevazuta la alin. (1), plata se va relua in baza dispozitiei primarului, incepand cu luna urmatoare celei in care titularul a prezentat declaratia pe propria raspundere.
    ART. 25
    (1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie.
    (2) In situatia in care beneficiarii de alocatie sunt si beneficiari ai ajutorului social prevazut de Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ancheta sociala se efectueaza o singura data, pentru ambele beneficii de asistenta sociala acordate.
    (3) In situatia in care se constata schimbari ce conduc la modificarea cuantumului alocatiei sau, dupa caz, la incetarea dreptului la alocatie, primarul emite dispozitie scrisa, pe care o comunica agentiei teritoriale, insotita de ancheta sociala.
    (4) In situatia modificarii cuantumului alocatiei, in conditiile prevazute la alin. (3), acesta se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat ancheta sociala sau, dupa caz, celei in care au intervenit modificarile.
    (5) In situatia in care in urma efectuarii anchetei sociale prevazute la alin. (1) se constata modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, cenu au fost comunicate in conditiile prevazute la art. 23 alin. (1), sumele incasate cu titlu necuvenit se vor recupera de la titularul alocatiei, incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.
    (6) In cazul in care titularul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale prevazute la alin. (1), se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a alocatiei si, in baza unui referat motivat, se emite dispozitia primarului de incetare a acordarii dreptului.
    ART. 26
    Ancheta sociala prevazuta la art. 15 alin. (1) si (2), art. 23 alin. (3), art. 25 alin. (1) si art. 28 alin. (2) se intocmeste potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi si constituie proba legala pentru instantele judecatoresti, in legatura cu dreptul la alocatie.
    ART. 27
    (1) Pentru copiii de varsta scolara din familiile prevazute la art. 8 alin. (1), inspectoratul scolar are obligatia sa transmita agentiei teritoriale, in luna urmatoare incheierii semestrului scolar, situatia privind frecventarea cursurilor de catre acesti copii. Situatia se transmite electronic in formatul convenit cu agentiile teritoriale si va contine, in mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor si reprezentantilor familiei, adresa de domiciliu sau resedinta si numarul de absente inregistrate.
    (2) In cazul in care se constata absente nemotivate pe parcursul unui semestru scolar, cuantumul alocatiei se diminueaza proportional cu numarul absentelor, dupa cum urmeaza:
    a) cu cate 20% pentru fiecare copil care inregistreaza un numar cuprins intre 10 si 19 absente;
    b) cu cate 50% pentru fiecare copil care inregistreaza un numar de 20 de absente.
    (3) In situatia in care unul dintre copii finalizeaza cursurile invatamantului general obligatoriu si nu a implinit varsta de 18 ani sau unul dintre copii repeta anul scolar din alte motive decat cele medicale, acesta este luat in calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numarul de copii ai familiei avut in vedere la acordarea dreptului, iar alocatia se va acorda corespunzator numarului de copii din familie care indeplinesc conditiile prevazute de lege.
    (4) Diminuarea prevazuta la alin. (2) se aplica incepand cu luna urmatoare celei in care inspectoratul scolar a transmis situatia prevazuta la alin. (1), in baza careia se constata neindeplinirea conditiei prevazute la art. 8 alin. (1), si se mentine pe o perioada de 3 luni.
    (5) Dupa perioada de 3 luni prevazuta la alin. (4), alocatia se acorda in cuantumul aprobat anterior.
    (6) Agentia teritoriala comunica primarului tabelul nominal cu familiile beneficiare pentru care se aplica diminuarea prevazuta la alin. (2), precum si cu cele pentru care se produce modificarea cuantumului in conditiile prevazute la alin. (3).
    ART. 28
    (1) Plata alocatiei se suspenda in luna urmatoare celei in care se constata una dintre urmatoarele situatii:
    a)pe perioada plasamentului sau plasamentului in regim de urgenta intr-un serviciu de tip rezidential;
    b) agentia teritoriala constata ca dreptul la alocatie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora;
    c) pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate pentru titularul alocatiei;
    d) absentele inregistrate si nemotivate de un copil din familia beneficiara depasesc numarul de 20;
    e) familiile beneficiare nu au indeplinit obligatia prevazuta la art. 24 alin. (1);
    f) familiile beneficiare nu au indeplinit obligatia prevazuta la art. 29;
    g) in urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Romaniei s-au constatat date eronate cu privire la componenta familiei sau a veniturilor beneficiarilor.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) si c), directorul agentiei teritoriale solicita primariei in a carei raza teritoriala locuieste familia verificarea situatiei, prin ancheta sociala. Dupa verificare, drepturile neridicate de catre titular se achita acestuia pe baza de cerere inregistrata la agentia teritoriala.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. d), plata alocatiei se suspenda pana la urmatoarea situatie transmisa de inspectoratul scolar, dar nu mai mult de 6 luni. Daca din situatia transmisa de inspectoratul scolar se constata un numar mai mic de 20 de absente, plata alocatiei se reia in conditiile prevazute la art. 27 alin. (2) si (3). Agentia teritoriala comunica primarului tabelul nominal cu familiile pentru care s-a suspendat plata alocatiei.
    ART. 29
    (1) Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea dreptului la alocatie familiile beneficiare cu drepturi stabilite de cel putin 6 luni au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Verificarea indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) se realizeaza anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru obligatiile de plata catre bugetul local aferente anului anterior, pentru familiile aflate in plata la aceasta data si care au drepturi stabilite de cel putin 6 luni.
    (3) Pentru beneficiarii alocatiei prevazuti la alin. (1) care nu si-au achitat impozitele si taxele locale in termenul prevazut la alin. (2), serviciul de specialitate al primarului are obligatia sa comunice acestora suma de plata, iar in cazul in care prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale s-a stabilit esalonarea, reducerea sau scutirea obligatiilor legale de plata, se va comunica si termenul scadent pentru acestea.
    (4) In situatia in care, pana la data de 31 martie a fiecarui an, primarul constata ca nu a fost indeplinita obligatia prevazuta la alin. (1), acesta suspenda, prin dispozitie, dreptul la alocatie pe o perioada de 5 luni, incepand cu drepturile aferente lunii aprilie.
    (5) Achitarea obligatiilor legale fata de bugetul local in perioada prevazuta la alin. (4) atrage reluarea prin dispozitia primarului a dreptului la alocatie, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii.
    (6) In situatia in care, pana la sfarsitul perioadei prevazute la alin. (4), nu a fost indeplinita obligatia prevazuta la alin. (1), dreptul la alocatie inceteaza prin dispozitia primarului.
    (7) Dispozitiile primarului privind suspendarea/reluarea/incetarea dreptului la alocatie in conditiile alin. (3)-(5) se transmit agentiilor teritoriale in termenul prevazut la art. 21.
    (8) Pentru persoanele singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau mai multor copii, mentinerea drepturilor reglementate de prezenta lege nu este conditionata de obligatia prevazuta la alin. (1).
    ART. 30
    (1) In baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 125 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, esalonari sau amanari la obligatiile de plata fata de bugetele locale pentru beneficiarii drepturilor prevazute de prezenta lege.
    (2) In situatia in care au fost aprobate esalonari sau amanari la plata obligatiilor fata de bugetele locale, suspendarea prevazuta la art. 29 alin. (4) se aplica numai familiilor care pana la termenele de verificare nu si-au achitat obligatiile, inclusiv in conditiile alin. (1).
    ART. 31
    In situatia in care pe perioada suspendarii prevazuta la art. 29 alin. (4) intervine o alta situatie de suspendare, iar titularul aduce in aceasta perioada dovada prin care se confirma plata obligatiilor fata de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada in care nu se suprapun perioadele de suspendare, cu exceptia celei prevazute la art. 28 alin. (1) lit. b) si c) si alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 27. Daca intervine o situatie de incetare, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsa intre data suspendarii si data incetarii acordarii acestora.
    ART. 32
    Dreptul la alocatie inceteaza in luna urmatoare celei in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege.
    ART. 33
    (1) Diminuarea cuantumului alocatiei in conditiile prevazute la art. 27 alin. (2) si (3), precum si suspendarea platii alocatiei prevazute la art. 28 se fac prin decizie a directorului agentiei teritoriale, iar incetarea dreptului se stabileste prin dispozitie scrisa a primarului.
    (2) Decizia directorului agentiei teritoriale, precum si dispozitia primarului se comunica titularului in termen de 5 zile de la emitere.
    ART. 34
    (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de alocatie se recupereaza de la titularul dreptului la alocatie in termenul de prescriptie, stabilit de lege pentru creantele bugetare.
    (2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie se face de catre agentia teritoriala, prin decizie a directorului, care se comunica debitorului in termen de 15 zile.
    (3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
    (4) Pentru recuperarea sumelor platite necuvenit, reprezentantul legal semneaza un angajament de plata la solicitarea dreptului.
    (5) Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii unei infractiuni se recupereaza integral de la autorii acesteia, in conditiile legii.

    CAP. III
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 35
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 21, art. 23 alin. (3) si (4), art. 25 alin. (1) si (2), art. 29, art. 33 alin. (2) si ale art. 34 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 500 lei.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin organele de control.
    (3) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) se modifica prin hotarare a Guvernului.
    ART. 36
    Prevederilor art. 35 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 37
    In baza controlului intern Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala verifica, prin sondaj, la nivelul agentiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse si stabilirea platii drepturilor la alocatie. Neregulile constatate se sanctioneaza in conditiile legii.
    ART. 38
    Alocatia este o forma de sprijin cu destinatie speciala, acordata din bugetul de stat, si nu se ia in considerare la stabilirea obligatiilor legale de plata sau a altor beneficii de asistenta sociala si se supune executarii silite, in conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu.
    ART. 39
    (1) Fondurile pentru plata alocatiei, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea dreptului la alocatie se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
    (2) Cheltuielile administrative pentru verificarea indeplinirii conditiilor si stabilirea drepturilor la alocatie se suporta din bugetul local al unitatilor administrativ-teritoriale.
    ART. 40
    Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei legi.
    ART. 41
    (1) Dispozitia scrisa a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocatie si decizia directorului de recuperare a sumelor incasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Cererile, actiunile si caile de atac privind dreptul la alocatie sunt scutite de taxa de timbru.
    ART. 42
    (1) Familiile care au stabilit pana la 31 decembrie 2010 dreptul la alocatia familiala complementara ori alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, in vederea asigurarii platii incepand cu anul 2011 a alocatiei prevazute de prezenta lege, au obligatia sa depuna cererea si documentele doveditoare pentru stabilirea dreptului, in perioada 1-30 ianuarie 2011.
    (2) Pentru familiile prevazute la alin. (1) primarii nu au obligatia sa dispuna efectuarea anchetei sociale.
    (3) Pentru familiile prevazute la alin. (1), veniturile care se iau in calcul la stabilirea dreptului la alocatia prevazuta de prezenta lege sunt cele realizate in luna anterioara depunerii cererii.
    ART. 43
    Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
    ART. 44
    Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    ART. 45
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, cu modificarile ulterioare, se abroga


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *