Legea 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 23 iulie 2010


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Constituie contraventie silvica fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin prezenta lege.
    (2) Sanctiunile aplicabile pentru savarsirea contraventiilor silvice sunt:
    a) sanctiunea contraventionala principala - amenda;
    b) sanctiunea contraventionala complementara - retinerea sau confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din savarsirea contraventiei silvice si/sau retragerea autorizatiei/ atestatului, dupa caz.
    ART. 2
    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) marca - amprenta dispozitivului special de marcat imprimata in lemnul unui arbore prin lovire in locuri stabilite prin normele tehnice si care contine indicativul specific al dispozitivului special de marcat;
    b) norme privind circulatia materialelor lemnoase - normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund prevazute la art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) ocol silvic nominalizat - ocolul silvic care detine suprafata forestiera majoritara in cadrul unei localitati si care are obligatia de a asigura, pe baza de contract, serviciile silvice/administrarea la cererea proprietarilor din localitatea respectiva, conform arondarii teritoriale aprobate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
    d) semne amenajistice - semne de delimitare in paduri, specifice amenajamentului silvic, care cuprind: linii subparcelare, linii parcelare, limite de unitate de productie, limite de ocol silvic si borne amenajistice.

    CAP. II
    Administrarea padurilor

    ART. 3
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei pana la 1.000 lei urmatoarele fapte:
    a) neasigurarea cu continuitate a administrarii sau serviciilor silvice de catre proprietarii de padure prin ocoale silvice autorizate;
    b) nedelimitarea de catre proprietari a terenurilor forestiere pe care le detin in conformitate cu actele de proprietate si/sau neintretinerea in stare corespunzatoare a semnelor de hotar ale proprietatii;
    c) nedepunerea pentru inregistrare, de catre ocolul silvic contractant, in termen de 30 de zile de la data autentificarii, la structura teritoriala competenta a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura a contractului de administrare/servicii silvice incheiat cu proprietarii de paduri sau a actelor modificatoare;
    d) neinstiintarea in scris, in termen de 5 zile de la data incetarii contractului de administrare/servicii silvice, de catre ocolul silvic care a asigurat administrarea/serviciile silvice a structurii teritoriale competente a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura cu privire la incetarea derularii contractului; in cazul repetarii faptei, se suspenda pe o perioada de 3 luni autorizatia de practica a personalului silvic care indeplineste functia de sef al ocolului silvic respectiv.
    ART. 4
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei pana la 2.000 lei urmatoarele fapte:
    a) neasigurarea de catre administratorii drumurilor si ai cailor ferate forestiere a intretinerii si repararii acestora;
    b) neindeplinirea de catre ocolul silvic nominalizat, la cererea proprietarului, a obligatiilor ce ii revin cu privire la asigurarea serviciului public cu specific silvic pentru padurile situate in localitatile aflate in raza administrativa a acestuia. Sanctiunea se aplica sefului ocolului silvic. Fapta nu constituie contraventie in situatia in care limitele proprietatii forestiere nu sunt materializate in teren din vina proprietarului solicitant.

    CAP. III
    Amenajarea padurilor

    ART. 5
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei pana la 5.000 lei urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea normelor tehnice de amenajare a padurilor la culegerea datelor din teren, care determina modificarea masurilor de gospodarire a padurilor;
    b) depasirea posibilitatii stabilite de amenajamentele silvice in alte conditii decat cele prevazute de lege; sanctiunea se aplica sefului ocolului silvic.
    ART. 6
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei pana la 1.000 lei urmatoarele fapte:
    a) necompletarea, anual, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator anului pentru care se face raportarea, a tuturor evidentelor prevazute in amenajamentul silvic; sanctiunea se aplica sefului ocolului silvic;
    b) nerespectarea de catre seful de proiect a prevederilor consemnate in sedinta de preavizare a solutiilor tehnice consemnate in procesul-verbal de stabilire a solutiilor tehnice pentru amenajament de catre echipa de teren, organizata pentru un ocol silvic sau pentru un proprietar;
    c) nematerializarea si/sau neintretinerea semnelor amenajistice;
    d) mutarea semnelor amenajistice.

    CAP. IV
    Integritatea fondului forestier, paza si protectia padurilor

    ART. 7
    (1) Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei pana la 10.000 lei urmatoarele fapte:
    a) schimbarea fara aprobare legala a categoriei de folosinta a terenurilor din fondul forestier national, in masura in care fapta nu constituie infractiune in conditiile prevazute la art. 106-108 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) trecerea terenurilor forestiere din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale in domeniul privat al acestora prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
    c) includerea padurilor in intravilan;
    d) neredarea terenurilor forestiere in circuitul silvic la termenul si/sau in conditiile prevazute in aprobarea de ocupare temporara;
    e) exploatarea agregatelor minerale de pe terenuri din fondul forestier national fara aprobarile legale;
    f) neimpadurirea in termenul prevazut de lege a suprafetelor de padure afectate de incendii.
    (2) Sanctiunile pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se aplica consiliului local/consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. Hotararea prin care s-a savarsit fapta contraventionala este nula de drept. Nulitatea se constata de instanta de contencios administrativ competenta, la cererea oricarei persoane interesate sau, dupa caz, a institutiei din care face parte agentul constatator.
    ART. 8
    (1) Constituie contraventii silvice urmatoarele fapte:
    a) taierea, ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor, fara drept, precum si distrugerea ori vatamarea de arbori, puieti sau lastari, daca valoarea prejudiciului adus padurii, stabilita conform legii, este de pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei, daca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prevazute la art. 108 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Se excepteaza semintisul utilizabil vatamat in limitele admise prin normele tehnice in vigoare in parchetele autorizate la exploatare;
    b) sustragerea ori insusirea fara drept a materialului lemnos, a puietilor ori lastarilor din fondul forestier national, daca valoarea prejudiciului stabilita conform legii este de pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei.
    (2) Faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei daca valoarea prejudiciului stabilita conform legii este de pana la pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei;
    b) cu amenda de la 800 lei la 2.000 lei daca valoarea prejudiciului stabilita conform legii este de la 1 pana la de 3 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei;
    c) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei daca valoarea prejudiciului stabilita conform legii este de la 3 pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei.
    ART. 9
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte:
    a) inundarea terenurilor din fondul forestier national fara drept prin construirea de baraje, praguri sau altele asemenea, pe albiile paraielor ori ale vailor;
    b) aprinderea focului in fondul forestier national in alte locuri decat cele special amenajate si marcate ori la o distanta mai mica de 30 metri de limita padurii;
    c) deteriorarea drumurilor sau a cailor ferate forestiere, a lucrarilor de arta aferente acestora, a amenajarilor, instalatiilor, constructiilor civile, vanatoresti, piscicole din apele de munte, a imprejmuirilor, a amenajarilor de propaganda silvica ori a celor pentru protectia padurilor, a barierelor sau a altor lucrari asemanatoare din fondul forestier national;
    d) deteriorarea, distrugerea lucrarilor de ameliorare a terenurilor degradate si/sau a lucrarilor de corectare a torentelor din fondul forestier national sau neintocmirea documentatiei in vederea lucrarilor de reabilitare a acestora;
    e) stergerea sau deteriorarea in orice fel a marcilor sau a numerelor curente de pe arborii marcati ori de pe cioate.
    ART. 10
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte:
    a) incalcarea normelor de aparare impotriva incendiilor specifice fondului forestier, in zonele limitrofe acestuia, precum si in vegetatia forestiera din afara fondului forestier;
    b) neefectuarea de catre ocoalele silvice a lucrarilor necesare pentru prognoza, prevenirea si combaterea la sol a bolilor si daunatorilor padurilor, la termenele si in conditiile stabilite prin normele tehnice.
    ART. 11
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei pana la 1.000 lei urmatoarele fapte:
    a) prelevarea solului fertil, a humusului sau a brazdelor de iarba din fondul forestier, prin orice mijloace;
    b) refuzul persoanelor care desfasoara activitati in fondul forestier national sau in vegetatia forestiera din afara acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic, la actiunile de stingere a incendiilor;
    c) nepermiterea de catre proprietarii si/sau detinatorii cu orice titlu de paduri a accesului in padurile pe care le detin al persoanelor imputernicite sa efectueze observatii si masuratori necesare in vederea realizarii Programului national de monitorizare sol-vegetatie forestiera sau realizarii inventarului forestier national;
    d) pasunatul in padurile in care este interzis acesta, daca valoarea prejudiciului adus padurii, stabilita conform legii, este de pana la 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei.
    ART. 12
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei pana la 800 lei urmatoarele fapte:
    a) instalarea in fondul forestier de corturi, tonete, rulote, fara drept sau in alte locuri decat cele aprobate si delimitate de detinatorul terenului forestier respectiv;
    b) amplasarea stupilor sau stupinelor in fondul forestier proprietate publica in alte locuri si in alte conditii decat cele aprobate;
    c) aducerea si mentinerea pe vetrele de stupina instalate in fondul forestier de animale domestice si pasari;
    d) efectuarea de imprejmuiri in paduri fara aprobare legala; e) trecerea animalelor domestice neinsotite prin paduri.

    CAP. V
    Regenerarea padurilor si punerea in valoare a masei lemnoase

    ART. 13
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei pana la 5.000 lei urmatoarele fapte:
    a) neexecutarea de catre proprietar sau de catre ocolul silvic care administreaza fondul forestier respectiv a lucrarilor de impadurire in terenurile goale destinate impaduririi si/sau in cele intrate cu acte legale in fondul forestier in perioada de aplicare a amenajamentului;
    b) neconstituirea si/sau nealimentarea de catre administratorul fondului forestier sau de catre proprietarii de paduri a fondului de conservare si regenerare a padurilor in conditiile legii;
    c) nerespectarea compozitiilor de regenerare prevazute in amenajamente sau in studiile de specialitate aprobate.
    ART. 14
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei pana la 3.000 lei urmatoarele fapte:
    a) verificarea, aprobarea, modificarea sau casarea unui act de punere in valoare cu incalcarea normelor tehnice specifice si/sau a prevederilor legale, daca nu sunt intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni;
    b) efectuarea serviciului public de punere in valoare a masei lemnoase la proprietarii de paduri care nu au incheiat contracte de prestari servicii silvice/administrare in conditiile legii ori ale caror astfel de contracte au fost suspendate sau au incetat fara asigurarea continuitatii;
    c) punerea in valoare a masei lemnoase cu incalcarea normelor tehnice specifice in vigoare;
    d) punerea in valoare si extragerea exemplarelor de cires cu incalcarea reglementarilor specifice in vigoare, daca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prevazute la art. 108 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. VI
    Exploatarea masei lemnoase si recoltarea produselor nelemnoase

    ART. 15
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei pana la 10.000 lei urmatoarele fapte:
    a) autorizarea la exploatare a partizilor constituite din taieri cu restrictie, in epocile in care exploatarea este interzisa prin normele tehnice in vigoare;
    b) realizarea taierii rase prin alaturare cu alta taiere rasa, cu incalcarea prevederilor legale in vigoare;
    c) refuzul/tergiversarea de catre detinator, astfel cum este definit la pct. 11 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, de a permite personalului silvic imputernicit pentru control accesul si/sau exercitarea controlului in conditiile legii. In cazul in care faptuitorul este personal silvic, acestuia i se suspenda pe 3 luni autorizatia de practica, iar daca fapta se savarseste in mod repetat, autorizatia de practica se anuleaza de catre emitent, la sesizarea agentului constatator.
    ART. 16
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei pana la 3.000 lei urmatoarele fapte:
    a) exploatarea masei lemnoase din parchete fara autorizatie de exploatare. In cazul persoanei juridice atestate pentru exploatarea masei lemnoase care savarseste o astfel de fapta, comisia emitenta anuleaza atestatul de exploatare;
    b) exploatarea masei lemnoase din parchete in afara termenelor prevazute in autorizatia de exploatare;
    c) lasarea in parchet, la expirarea termenului de reprimire prevazut in autorizatia de exploatare, de material lemnos si/sau resturi de exploatare pe vai sau de-a lungul instalatiilor de scosapropiat si transport. Daca fapta se savarseste in mod repetat, se solicita comisiei emitente anularea atestatului de exploatare;
    d) autorizarea la exploatare a partizilor constituite in paduri ai caror proprietari nu au incheiat contracte de prestari servicii silvice/administrare in conditiile legii;
    e) aprobarea executarii de instalatii de scos-apropiat cu incalcarea prevederilor legale.
    ART. 17
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 800 lei pana la 1.000 lei urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea tehnologiilor si traseelor de scos-apropiat prevazute in autorizatia de exploatare;
    b) scoaterea din radacini sau ridicarea din fondul forestier national fara aprobare legala a cioatelor si/sau a resturilor de exploatare;
    c) recoltarea din fondul forestier national a produselor nelemnoase specifice, fara acordul proprietarului si/sau al ocolului silvic care asigura administrarea padurii;
    d) executarea neautorizata a drumurilor de tractor sau fara respectarea traseelor aprobate;
    e) neexecutarea la termen si in conditiile prevazute in autorizatia de exploatare a lucrarilor de curatare a parchetelor.
    ART. 18
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei pana la 500 lei urmatoarele fapte:
    a) neindeplinirea obligatiei ca la exploatarea padurilor de rasinoase sa se cojeasca cioatele de pin si molid, in intregime, iar la brad si la celelalte rasinoase, prin curelare;
    b) mentinerea in padure si in depozite pe o perioada de peste 30 de zile, in intervalul 1 aprilie-1 octombrie, a lemnului de rasinoase necojit.

    CAP. VII
    Controlul aplicarii normelor privind circulatia materialelor lemnoase, al depozitelor si instalatiilor de prelucrare a lemnului

    ART. 19
    (1) Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei pana la 5.000 lei si confiscarea materialelor lemnoase in cauza urmatoarele fapte:
    a) expedierea sau transportul materialelor lemnoase fara provenienta legala;
    b) transportul materialelor lemnoase fara avizele de insotire ori fara documentele comunitare echivalente acestora, prevazute de normele privind circulatia materialelor lemnoase in vigoare;
    c) transportul si/sau comercializarea pomilor de Craciun nemarcati cu sigiliul-crotaliu prevazut de normele privind circulatia materialelor lemnoase in vigoare;
    d) transportul materialelor lemnoase cu aviz de insotire care nu are inscrisa provenienta legala a acestora;
    e) transportul materialelor lemnoase cu aviz de insotire a carui valabilitate a expirat. Termenul de valabilitate a avizului de insotire, in functie de distantele de transport al materialelor lemnoase, este de maximum 72 de ore de la ora plecarii transportului, data si ora ce se consemneaza obligatoriu in acest document;
    f) refuzul de a se supune controlului circulatiei materialelor lemnoase, al depozitelor de materiale lemnoase si instalatiilor de prelucrare a materialelor lemnoase ori impiedicarea efectuarii acestui control;
    g) primirea de catre personalul operatorului de transport feroviar, al administratorului si/sau gestionarului infrastructurii caii ferate in vederea expedierii si/sau expedierea materialelor lemnoase fara avizele de insotire ori fara documentele comunitare echivalente acestora, prevazute de normele privind circulatia materialelor lemnoase in vigoare;
    h) primirea de catre operatorii portuari a materialelor lemnoase fara avizele de insotire ori fara documentele comunitare echivalente acestora, prevazute de normele privind circulatia materialelor lemnoase in vigoare;
    i) primirea, depozitarea si/sau prelucrarea de catre detinatorii depozitelor, ai altor spatii destinate depozitarii temporare si/sau ai instalatiilor de prelucrare a materialelor lemnoase cu aviz de insotire din care nu rezulta provenienta legala;
    j) depunerea declaratiei vamale de export pentru materiale lemnoase fara avizul de insotire sau, dupa caz, fara documentul comunitar echivalent avizului de insotire, prevazut de normele privind circulatia materialelor lemnoase in vigoare;
    k) primirea, depozitarea si/sau prelucrarea de catre detinatorii depozitelor, ai altor spatii destinate depozitarii temporare si/sau ai instalatiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fara avizele de insotire ori fara documentele comunitare echivalente acestora, prevazute de normele privind circulatia materialelor lemnoase in vigoare;
    l) vanzarea si/sau cumpararea materialelor lemnoase fara provenienta legala sau fara avizele de insotire ori documentele echivalente acestora, prevazute in normele privind circulatia materialelor lemnoase in vigoare;
    m) detinerea de material lemnos fara documente legale de provenienta;
    n) transportul materialelor lemnoase care nu corespund din punct de vedere cantitativ si/sau calitativ ori din punctul de vedere al speciei cu datele inscrise in avizul de insotire.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) avizele de insotire care insotesc transportul de materiale lemnoase realizat cu mijloace de transport feroviare si navale, precum si cele care au ca destinatie exportul, cazuri in care termenele de valabilitate sunt termenele legale de executare a contractului de transport.
    ART. 20
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei si retinerea in vederea stabilirii provenientei materialelor lemnoase in cauza urmatoarele fapte:
    a) transportul materialelor lemnoase cu aviz de insotire in care nu sunt precizate/completate corect data, aceeasi cu data emiterii avizului, si ora plecarii ori care prezinta stersaturi sau adaugari necertificate ori este completat cu incalcarea dispozitiilor legale;
    b) primirea, depozitarea si/sau prelucrarea de catre detinatorii depozitelor, ai altor spatii destinate depozitarii temporare si/sau ai instalatiilor de prelucrare a materialelor lemnoase cu aviz de insotire a carui valabilitate a expirat;
    c) primirea, depozitarea si/sau prelucrarea de catre detinatorii depozitelor, ai altor spatii destinate depozitarii temporare si/sau ai instalatiilor de prelucrare a materialelor lemnoase cu aviz de insotire in care nu sunt precizate/completate corect data, aceeasi cu data emiterii avizului, si ora plecarii ori cu stersaturi sau adaugari necertificate;
    d) comercializarea materialelor lemnoase in afara pietelor, targurilor, oboarelor, burselor de marfuri si altora asemenea, autorizate conform normelor privind circulatia materialelor lemnoase.
    ART. 21
    Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte:
    a) permiterea comercializarii materialelor lemnoase si/sau pomilor de Craciun in piete, targuri, oboare, burse de marfuri si altele asemenea, neautorizate conform normelor privind circulatia materialelor lemnoase in vigoare;
    b) neimprejmuirea de catre detinatori a depozitelor, a altor spatii destinate depozitarii temporare si/sau a instalatiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;
    c) nedetinerea sau necompletarea la zi a registrului de evidenta a intrarilor-iesirilor de materiale lemnoase de catre detinatorii depozitelor, ai altor spatii destinate depozitarii temporare si/sau ai instalatiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;
    d) nerespectarea de catre emitenti a prevederilor legale privind modul de completare si eliberare a avizelor de insotire a materialelor lemnoase;
    e) prezentarea la autoritatea vamala a avizului de insotire ori a documentului echivalent acestuia intocmit cu incalcarea prevederilor normelor privind circulatia materialelor lemnoase sau continand neconcordante cu datele inscrise in declaratia vamala ori in permisele vamale eliberate sau in documentele anexate la acestea;
    f) neprezentarea de catre transportator a avizului de insotire in vederea efectuarii controlului vamal al materialelor lemnoase exportate;
    g) nepredarea in custodie la structura teritoriala competenta a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn de catre persoanele juridice care le detin, in cazul incetarii activitatii pentru care au fost confectionate aceste dispozitive, dizolvarii sau reorganizarii persoanei juridice, pierderii autorizarii, fie ca urmare a expirarii certificatului de atestare in activitatea de exploatare forestiera, fie ca urmare a retragerii avizului structurii teritoriale competente a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    h) nerespectarea prevederilor legale privind declararea pierderii, furtului sau distrugerii formularelor cu regim special ori documentelor de provenienta, a celor de insotire, precum si a registrului de intrari-iesiri de materiale lemnoase, prevazute de normele privind circulatia materialelor lemnoase in vigoare;
    i) transportul de la locul de recoltare a materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevazut de normele privind circulatia materialelor lemnoase in vigoare;
    j) refuzul expeditorului de a plati cheltuielile de transport al materialelor lemnoase confiscate in conditiile legii, la locul de pastrare in custodie stabilit de agentul constatator;
    k) refuzul transportatorului de a transporta materialele lemnoase confiscate/retinute in vederea confiscarii la locul indicat de agentul constatator.

    CAP. VIII
    Constatarea contraventiilor silvice si aplicarea sanctiunilor

    ART. 22
    (1) In cazul in care agentii constatatori constata ca in timpul transportului cu mijloace feroviare sau navale materialele lemnoase nu sunt insotite de avizul de insotire ori de documentul comunitar echivalent acestuia, prevazut in normele privind circulatia materialelor lemnoase, sau ca nu au provenienta legala, confiscarea materialelor lemnoase se realizeaza dupa sosirea lor in statia/portul de destinatie, la locul prevazut pentru descarcare, cu anuntarea in scris a destinatarului despre confiscare, de catre personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, administratorului si/sau gestionarului infrastructurii/capitanul portului, dupa caz.
    (2) Materialele lemnoase retinute/confiscate in conditiile legii de agenti constatatori vor fi date in custodie ocolului silvic celui mai apropiat de locul confiscarii.
    (3) In cazul in care la ocolul silvic prevazut la alin. (2) nu exista spatii adecvate si/sau mijloace de incarcare-descarcare, agentul constatator stabileste de comun acord cu ocolul silvic respectiv un alt spatiu pentru detinerea in custodie a materialului lemnos confiscat sau retinut in vederea confiscarii, inclusiv in spatiile detinatorului, cu acceptul acestuia.
    (4) Daca materialele lemnoase retinute/confiscate se afla in mijloace de transport, transportatorul este obligat sa le transporte, pe cheltuiala expeditorului, la locul de predare in custodie stabilit de agentul constatator.
    (5) Daca materialele lemnoase retinute/confiscate nu se afla in mijloace de transport, agentul constatator va instiinta cel mai apropiat ocol silvic, care asigura ridicarea, transportarea si depozitarea acestora. Cheltuielile efectuate pentru ridicarea, transportarea si depozitarea materialelor lemnoase retinute/confiscate se acopera din sumele rezultate in urma valorificarii materialelor lemnoase retinute/confiscate.
    (6) In cazul aplicarii sanctiunii complementare a confiscarii, pentru materialele lemnoase care nu se gasesc sau care nu pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii lor in lei in termenul legal, in numerar sau prin virament, in contul indicat in procesul-verbal.
    (7) Calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la alin. (6) se face la preturi de referinta, pe specii si sortimente, stabilite anual in raport cu valoarea de circulatie a materialelor lemnoase, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pe baza pretului pietei, rezultat prin calcularea mediei ultimelor preturi de vanzare, comunicate de administratorii fondului forestier proprietate publica, care au vandut sortimentul respectiv in ultimele 6 luni.
    (8) In cazul neachitarii contravalorii materialelor lemnoase prevazute la alin. (6), institutia din care face parte agentul constatator comunica debitul la organul fiscal teritorial competent in vederea executarii silite, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare.
    ART. 23
    Sanctiunea amenzii contraventionale se aplica si persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor majorandu-se de 5 ori, cu exceptia acelora prevazute numai pentru persoane juridice.
    ART. 24
    (1) Au obligatia si dreptul sa efectueze controlul, sa constate contraventiile silvice si sa aplice sanctiunile prevazute in prezenta lege urmatorii agenti constatatori:
    a) personalul silvic din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al structurilor sale teritoriale cu specific silvic, imputernicit in acest scop;
    b) personalul silvic din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si al structurilor sale teritoriale cu specific silvic - pentru contraventiile silvice savarsite in fondul forestier pe care il administreaza/presteaza servicii silvice sau pe care il preia in vederea administrarii/asigurarii serviciilor silvice, precum si pentru exercitarea controlului aplicarii normelor privind circulatia materialelor lemnoase;
    c) personalul silvic din cadrul structurilor de rang superior si al ocoalelor silvice private - pentru contraventiile silvice savarsite in fondul forestier pe care il administreaza/presteaza servicii silvice, precum si pentru exercitarea controlului aplicarii normelor privind circulatia materialelor lemnoase;
    d) ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane si Politiei de Frontiera Romane - pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) si b), art. 8 alin. (1) lit. a) si b), art. 9, 11, 12 si 19-21;
    e) ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. 9 lit. a) si b), art. 11 lit. a)-d), art. 12, art. 17 lit. b) si c), art. 20 lit. d) si art. 21 lit. a) si b);
    f) personalul silvic din cadrul structurilor de administrare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale, imputernicit in acest scop - pentru contraventiile silvice savarsite in parcul pe care il administreaza, precum si pentru exercitarea controlului aplicarii normelor privind circulatia materialelor lemnoase;
    g) ofiterii si subofiterii din cadrul serviciilor profesioniste - pentru situatii de urgenta, pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. 9 lit. b), art. 10 lit. a) si art. 11 lit. c).
    (2) Agentii constatatori prevazuti la alin. (1) lit. a)-c) si f) indeplinesc o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si primesc o legitimatie de control de la institutia din care fac parte.
    (3) Legitimatia de serviciu a agentilor constatatori prevazuti la alin. (1) lit. d), e) si g) constituie legitimatia de control, prevazuta de prezenta lege.
    ART. 25
    (1) Agentul constatator care aplica sanctiunea dispune si retinerea/confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventiile silvice, in conditiile legii. In toate situatiile agentul constatator descrie in procesul-verbal de constatare a contraventiei silvice bunurile supuse confiscarii si ia in privinta lor masurile de conservare sau de valorificare, facand mentiunile corespunzatoare in procesul-verbal.
    (2) Agentul constatator are obligatia sa stabileasca cine este proprietarul bunurilor confiscate si, daca acestea apartin unei alte persoane decat contravenientul, in procesul-verbal se vor mentiona, daca este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibila.
    ART. 26
    (1) Contraventia silvica se constata printr-un proces-verbal incheiat de agentul constatator.
    (2) Agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare a contraventiei silvice. Obiectiunile contravenientului se consemneaza distinct in procesul-verbal de constatare a contraventiei silvice la rubrica "Obiectiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.
    (3) Procesul-verbal de constatare a contraventiei silvice se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor, sub semnatura.
    (4) In lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei silvice in acest mod.
    ART. 27
    (1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei silvice se inmaneaza sau se comunica in copie contravenientului si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului bunurilor confiscate.
    (2) Comunicarea se face de catre institutia din care face parte agentul constatator, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatarii, prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la sediul contravenientului. Afisarea se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.
    (3) In situatia in care contravenientul a fost sanctionat cu amenda, precum si daca a fost obligat la plata despagubirilor pentru prejudiciul adus padurii, odata cu procesul-verbal i se inmaneaza/comunica si instiintarea de plata.
    (4) In instiintarea de plata se face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii si, dupa caz, a despagubirilor, in termen de 30 de zile de la comunicare sau de 15 zile de la solutionarea contestatiei, in caz contrar urmand sa se procedeze la executarea silita in conditiile legii.
    (5) In cazul neachitarii amenzii, institutia din care face parte agentul constatator comunica debitul la organul fiscal teritorial competent in vederea executarii silite, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare.
    (6) In cazul neachitarii despagubirilor pentru pagube aduse padurii, ocolul silvic care administreaza/asigura serviciile silvice comunica debitul la organul fiscal teritorial competent, in vederea executarii silite, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contraventiei.
    (7) Punerea in executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face astfel:
    a) de catre institutia din care face parte agentul constatator, daca nu se exercita calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei silvice in termenul prevazut de lege;
    b) de catre instanta judecatoreasca, in celelalte cazuri.
    ART. 28
    (1) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii/comunicarii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta lege, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    (2) In procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor silvice se indica atat contul de venituri al bugetului de stat, in care se vireaza suma, cat si codul fiscal al persoanei juridice din care face parte agentul constatator.
    ART. 29
    (1) Plata amenzii se face la casieria ocolului silvic in al carui teritoriu de competenta s-a savarsit contraventia silvica, la unitatile Trezoreriei Statului in raza carora contravenientii isi au sediul sau domiciliul fiscal ori la casieriile autoritatilor administratiei publice, atat in numerar, cat si prin virament.
    (2) Contravenientul este obligat sa depuna la institutia din care face parte agentul constatator chitanta de plata a amenzii stabilite prin procesul-verbal de contraventie silvica si sa plateasca despagubirile pentru prejudiciile produse prin savarsirea contraventiei silvice.
    ART. 30
    (1) Sanctiunea contraventionala se stabileste si se aplica de catre agentul constatator.
    (2) In situatia in care prin contraventia savarsita s-a produs un prejudiciu, contravenientul este obligat la plata valorii despagubirii.
    (3) Valoarea despagubirii se calculeaza de catre:
    a) agentul constatator, daca acesta este personal silvic;
    b) ocolul silvic pe al carui teritoriu de competenta a fost savarsita fapta, in celelalte cazuri.
    (4) In cazul prevazut la alin. (3) lit. b), institutia din care face parte agentul constatator solicita in scris ocolului silvic sa efectueze calculul valorii despagubirilor, care are obligatia de a raspunde solicitarii in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acesteia.
    (5) Calculul despagubirilor pentru prejudicii aduse padurii se face potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2007.
    (6) Pe langa sanctiunea aplicata si plata valorii despagubirilor, in cazul contraventiilor silvice pentru faptele prevazute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) si f), art. 9 lit. a), c) si d), art. 11 lit. a) si d), art. 12, art. 13, art. 16 lit. a), art. 17 lit. a), d) si e), contravenientul este obligat sa realizeze lucrarile necesare pentru readucerea la starea initiala a fondului forestier sau, dupa caz, sa suporte costurile necesare pentru realizarea acestor lucrari.
    (7) Lucrarile necesare pentru readucerea la starea initiala a fondului forestier si valoarea estimata a acestora se stabilesc de catre agentul constatator sau, dupa caz, de catre ocolul silvic pe al carui teritoriu de competenta a fost savarsita fapta.
    ART. 31
    (1) In caz de constatare a nulitatii procesuluiverbal de constatare a contraventiei silvice, bunurile confiscate se restituie de indata celui in drept.
    (2) Daca bunurile prevazute la alin. (1) au fost valorificate, instanta va dispune sa se achite celui in drept o despagubire care se stabileste in raport cu valoarea de circulatie a bunurilor.
    ART. 32
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei silvice si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
    ART. 33
    (1) Plangerea, insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei silvice, se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita fapta, in conditiile legii.
    (2) Plangerea si celelalte acte de procedura privind solutionarea acesteia sunt scutite de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.
    ART. 34
    Sumele incasate din plata amenzilor la contraventiile silvice se distribuie dupa cum urmeaza:
    a) 20% se varsa in contul persoanei juridice in structura careia isi desfasoara activitatea agentul constatator care a aplicat amenda;
    b) 80% se varsa la bugetul de stat, in cazul contraventiilor savarsite de catre persoanele juridice sau, dupa caz, la bugetul local pentru contraventiile savarsite de catre persoanele fizice.
    ART. 35
    Valorificarea bunurilor confiscate, cu exceptia materialelor lemnoase, se face conform reglementarilor privind modul si conditiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.
    ART. 36
    (1) Materialele lemnoase confiscate, precum si cele abandonate se valorifica prin licitatie, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscarii, de catre ocolul silvic pe raza caruia s-au depozitat materialele lemnoase in custodie. Agentul fiscal local va fi invitat sa faca parte din comisia de licitatie.
    (2) Pentru desfasurarea licitatiei prevazute la alin. (1), ocolul silvic are obligatia de a intocmi documentatia de vanzare, de a incasa contravaloarea materialelor lemnoase si de a distribui sumele incasate conform prevederilor prezentei legi. Licitatia se anunta in mass-media locala si prin afise la sediile unitatilor administrativ-teritoriale si al ocolului silvic pe raza caruia s-au depozitat materialele lemnoase in custodie, intr-un termen de maximum 3 zile lucratoare de la data confiscarii. Licitatia se organizeaza in termen de minimum 10 zile de la data anuntarii, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vandut la o licitatie se poate vinde prin negociere.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lemnul de foc si pomii de Craciun confiscati. Lemnul de foc confiscat se valorifica in urmatoarea ordine de prioritati: crese, gradinite, scoli, case de copii, camine de batrani, spitale, primarii, pentru nevoile proprii ale acestora. Pomii de Craciun confiscati se valorifica de urgenta, prin licitatie sau prin negociere, fara a fi obligatorie publicitatea prevazuta la alin. (2).
    (4) Valorificarea materialelor lemnoase prevazute la alin. (3) se face la preturi stabilite in raport cu valoarea de circulatie a materialelor lemnoase confiscate, aprobate anual de conducerea structurii teritoriale competente a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (5) Sumele incasate din vanzarea materialelor lemnoase confiscate, ramase dupa deducerea cheltuielilor de custodie, organizare a licitatiei si transport, dupa caz, precum si sumele incasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se gasesc sau care nu pot fi identificate, prevazute la art. 22 alin. (5), se distribuie astfel:
    a) 35% din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate raman la dispozitia persoanei juridice in structura careia isi desfasoara activitatea agentul constatator care a aplicat amenda sau a realizat confiscarea;
    b) 65% la bugetul de stat, in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, in cazul in care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publica a statului, sau la bugetele locale, in cazul in care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publica/privata a unitatilor administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privata daca proprietarul este contravenient, precum si in cazul materialelor lemnoase abandonate a caror provenienta nu poate fi stabilita.
    ART. 37
    (1) Materialul lemnos confiscat a carui provenienta se identifica se pune la dispozitia proprietarului de drept, daca acesta nu este contravenient.
    (2) Contravenientul este obligat la plata cheltuielilor de depozitare si paza pe perioada custodiei pentru materialele lemnoase prevazute la alin. (1).
    ART. 38
    (1) Pentru motive temeinice instanta poate acorda un termen de plata a amenzii de cel mult 30 de zile sau poate dispune esalonarea platii intr-un termen de cel mult 3 luni.
    (2) Hotararea instantei este definitiva si executorie.
    ART. 39
    (1) Daca agentul constatator apreciaza ca fapta a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizeaza organul de urmarire penala competent.
    (2) In cazul in care fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit de catre procuror sau de catre instanta ca ea constituie contraventie, actul de sesizare ori de constatare a faptei, impreuna cu o copie de pe rezolutia, ordonanta sau, dupa caz, de pe hotararea judecatoreasca, se trimite de indata organului in drept sa constate contraventia silvica, pentru a lua masurile ce se impun conform legii.
    (3) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei.
    ART. 40
    (1) Sumele prevazute la art. 34 lit. a) si art. 36 alin. (5) lit. a), in cadrul fiecarei persoane juridice din care fac parte agentii constatatori, se constituie un fond de stimulare a personalului silvic/agentilor constatatori, in conditiile legii.
    (2) Norma metodologica privind constituirea si utilizarea fondului de premiere prevazut la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

    CAP. IX
    Dispozitii finale

    ART. 41
    Prevederile prezentei legi se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.
    ART. 42
    (1) Contraventiile silvice se constata de agentii constatatori prin procese-verbale de constatare a contraventiei silvice, incheiate in 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circula astfel: exemplarul 1 la contravenient, exemplarul 2 la organul fiscal teritorial competent in vederea executarii silite, daca nu au fost achitate in termen amenda si eventualele despagubiri, iar exemplarul 3 ramane la institutia din care face parte agentul constatator.
    (2) Modelul si continutul formularului tipizat de proces-verbal de constatare a contraventiei silvice sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (3) Modelul si continutul formularului de instiintare de plata sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (4) In cazul retinerii in vederea stabilirii provenientei si/sau confiscarii materialelor lemnoase sau altor produse nelemnoase, precum si in cazul darii in custodie a materialelor lemnoase retinute/confiscate, agentul constatator incheie procesul-verbal de retinere/confiscare/dare in custodie, dupa caz, pe formular tipizat.
    (5) Pentru probarea provenientei materialelor lemnoase retinute, agentul constatator stabileste un termen care nu poate fi mai mare de 3 zile calendaristice de la data incheierii procesului-verbal de retinere.
    (6) Modelul si continutul formularului tipizat de proces-verbal de retinere/confiscare/dare in custodie este prevazut in anexa nr. 3.
    (7) Tiparirea formularelor prevazute la alin. (2), (3) si (6) se realizeaza de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" S.A. care va asigura distribuirea acestora contra cost institutiilor din care fac parte agentii constatatori prevazuti la art. 24 alin. (1).
    (8) Pana la confectionarea si distribuirea formularelor prevazute la alin. (7), agentii constatatori folosesc in activitatea de constatare a contraventiilor silvice formularele tipizate utilizate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi de catre institutiile din care fac parte agentii constatatori.
    (9) Modelul si continutul legitimatiei de control prevazute la art. 24 alin. (2) sunt prevazute in anexa nr. 4.
    ART. 43
    (1) In scopul urmaririi modului de solutionare a contraventiilor silvice si pentru a asigura posibilitatea identificarii de catre agentii constatatori a situatiilor de repetare a aceleiasi fapte de catre contravenient, pentru aplicarea sanctiunilor majorate/complementare, dupa caz, se constituie o baza de date in sistem electronic la care au acces toti agentii constatatori prevazuti la art. 24 alin. (1).
    (2) Elementele necesare constituirii bazei de date prevazute la alin. (1), competentele de acces la aceasta baza de date, precum si orice alte proceduri referitoare la gestionarea ei se stabilesc prin protocoale incheiate intre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si institutiile din care fac parte agentii constatatori, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (3) Furnizarea datelor cu caracter personal in cazul persoanelor fizice sanctionate in temeiul prezentei legi se asigura prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, la cererea agentilor constatatori, in scopul exercitarii atributiilor legale, fara plata vreunei taxe sau a vreunui tarif si cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 44
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta lege.
    ART. 45
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 46
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Legea nr. 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PRESEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANA

    Bucuresti, 16 iulie 2010.
    Nr. 171.0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *