Legea 188 din 1999 actualizata 2013

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Legea 188/1999 - Statutul gunctionarilor publici - actualizata la data de 31.08.2013. Prezenta lege reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi stat sau administraţia publică locală.

Legea 188 din 1999 a fost modificata de urmatoarele acte normative: OUG 125 din 8 octombrie 2008; OUG 229 din 30 decembrie 2008; OUG 3 din 11 februarie 2009 respinsa de Legea 379 din 10 decembrie 2009; OUG 37 din 22 aprilie 2009 abrogata de OUG 105 din 6 octombrie 2009 si respinsa de Legea 41 din 12 martie 2010; OUG 90 din 30 iunie 2009; OUG 105 din 6 octombrie 2009; Legea Cadru 330 din 5 noiembrie 2009; Legea 379 din 10 decembrie 2009; Decizia 1629 din 3 decembrie 2009; Legea 41 din 12 martie 2010; Legea 49 din 19 martie 2010; Legea 140 din 7 iulie 2010; Legea 264 din 22 decembrie 2010; Legea Cadru 284 din 28 decembrie 2010; OUG 16 din 8 mai 2012 aprobata de Legea 132 din 18 iulie 2012; Legea 76 din 24 mai 2012; Legea 2 din 1 februarie 2013; OUG 77 din 26 iunie 2013 si HG 528/2013.

CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementeaza regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si stat sau administratia publica locala, prin autoritatile administrative autonome ori prin autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, denumite în continuare raporturi de serviciu.
    (2) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispozitiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, în interesul cetatenilor, precum si al autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.
    ART. 2
    (1) Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica locala si autoritatile administrative autonome.
    (2) Functionarul public este persoana numita, în conditiile legii, într-o functie publica. Persoana care a fost eliberata din functia publica si se afla în corpul de rezerva al functionarilor publici îsi pastreaza calitatea de functionar public.
    (3) Activitatile desfasurate de functionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, sunt urmatoarele:
    a) punerea în executare a legilor si a celorlalte acte normative;
    b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;
    c) elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, în vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice;
    d) consilierea, controlul si auditul public intern;
    e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;
    f) colectarea creantelor bugetare;
    g) reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, în limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, precum si reprezentarea în justitie a autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea;
    h) realizarea de activitati în conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.
    (4) Functiile publice sunt prevazute în anexa la prezenta lege.
    (5) În sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din cadrul autoritatilor administrative autonome si din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala constituie corpul functionarilor publici.
    ART. 3
    Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice sunt:
    a) legalitate, impartialitate si obiectivitate;
    b) transparenta;
    c) eficienta si eficacitate;
    d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;
    e) orientare catre cetatean;
    f) stabilitate în exercitarea functiei publice;
    g) subordonare ierarhica.
    ART. 4
    (1) Raporturile de serviciu se nasc si se exercita pe baza actului administrativ de numire, emis în conditiile legii.
    (2) Exercitarea raporturilor de serviciu se realizeaza pe perioada nedeterminata.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), functiile publice de executie temporar vacante pe o perioada de cel putin o luna pot fi ocupate pe perioada determinata, astfel:
    a) prin redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva care îndeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective;
    b) prin numire pe perioada determinata, prin concurs în conditiile legii, în situatia în care în corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa îndeplineasca cerintele specifice pentru a fi redistribuiti în conformitate cu dispozitiile prevazute la lit. a). Persoana numita în aceste conditii dobândeste calitatea de functionar public numai pe aceasta perioada si nu beneficiaza la încetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra în corpul de rezerva al functionarilor publici.
    ART. 5
    (1) Pot beneficia de statute speciale functionarii publici care îsi desfasoara activitatea în cadrul urmatoarelor servicii publice:
    a) structurile de specialitate ale Parlamentului României;
    b) structurile de specialitate ale Administratiei Prezidentiale;
    c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;
    d) serviciile diplomatice si consulare;
    e) autoritatea vamala;
    f) politia si alte structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
    g) alte servicii publice stabilite prin lege.
    (2) Prin statutele speciale prevazute la alin. (1) se pot reglementa:
    a) drepturi, îndatoriri si incompatibilitati specifice, altele decât cele prevazute de prezenta lege;
    b) functii publice specifice.
    (3) În cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice si consulare, precum si politistilor si altor structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, dispozitiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prevazute la alin. (2), precum si cu privire la cariera.
    ART. 6
    Prevederile prezentei legi nu se aplica:
    a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autoritatilor si institutiilor publice, care desfasoara activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, întretinere-reparatii si de deservire, paza, precum si altor categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publica. Persoanele care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislatia muncii;
    b) personalului salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la cabinetul demnitarului;
    c) corpului magistratilor;
    d) cadrelor didactice;
    e) persoanelor numite sau alese în functii de demnitate publica.

    CAP. II
    Clasificarea functiilor publice.
    Categorii de functionari publici

    ART. 7
    (1) Functiile publice se clasifica dupa cum urmeaza:
    a) functii publice generale si functii publice specifice;
    b) functii publice din clasa I, functii publice din clasa a II-a, functii publice din clasa a III-a;
    c) functii publice de stat, functii publice teritoriale si functii publice locale.
    (2) Functiile publice generale reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice, în vederea realizarii competentelor lor generale.
    (3) Functiile publice specifice reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice, stabilite în vederea realizarii competentelor lor specifice, sau care necesita competente si responsabilitati specifice.
    (4) Echivalarea functiilor publice specifice cu functiile publice generale, în conditiile legii, se face prin statutele speciale prevazute la art. 5 alin. (1) sau, la propunerea autoritatilor si institutiilor publice, de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
    ART. 8
    (1) Functiile publice de stat sunt functiile publice stabilite si avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si în cadrul autoritatilor administrative autonome.
    (2) Functiile publice teritoriale sunt functiile publice stabilite si avizate, potrivit legii, în cadrul institutiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale.
    (3) Functiile publice locale sunt functiile publice stabilite si avizate, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora.
    ART. 9
    Functiile publice se împart în 3 clase, definite în raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii functiei publice, dupa cum urmeaza:
    a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
    b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;
    c) clasa a III-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.
    ART. 10
    (1) Dupa nivelul atributiilor titularului functiei publice, functiile publice se împart în trei categorii dupa cum urmeaza:
    a) functii publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici;
    b) functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere;
    c) functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de executie.
    (2) Functionarii publici numiti în functiile publice din clasele a II-a si a III-a pot ocupa numai functii publice de executie.

Descarca textul integral !0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *