Legea 234/2010 - modificare OG 119/1999 privind controlul financiar preventiv

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Legea 234/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului - OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
Monitorul Oficial nr. 0831 din 13 Decembrie 2010
Actul nr. 234 din 07 Decembrie 2010
Emitent: Parlamentul României
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ART. I
    Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ARTICOLUL 1
    Scopul ordonantei
    Prezenta ordonanta reglementeaza controlul intern/ managerial, inclusiv controlul financiar preventiv la entitatile publice, cu privire la utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public cu eficienta, eficacitate si economicitate."
    2. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Conducatorul entitatii publice elaboreaza anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se prezinta ca anexa la situatia financiara a exercitiului bugetar incheiat.
    (4) Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului conducatorului entitatii publice asupra sistemului de control intern/managerial prevazut la alin. (3) se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (5) Ministerul Finantelor Publice prezinta Guvernului, pana la sfarsitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementarii sistemului de control intern/managerial la nivelul institutiilor publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului oricarui fond special."
    3. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Ministerul Finantelor Publice este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborarii si implementarii politicii in domeniul sistemelor de control intern/managerial, precum si al gestiunii financiare. Ministerul Finantelor Publice indruma metodologic, coordoneaza si supravegheaza implementarea sistemelor de control intern/managerial, precum si asigurarea bunei gestiuni financiare in utilizarea fondurilor publice si in administrarea patrimoniului public."
    4. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Competentele Ministerului Finantelor Publice prevazute la alin. (2) sunt exercitate de catre Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control, organizata ca directie generala si condusa de un controlor financiar-sef si de adjunctii acestuia, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta."
    5. La articolul 27, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
    "j) neindeplinirea de catre ordonatorul de credite a obligatiei de a elabora si prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, prevazuta la art. 4 alin. (3)."
    6. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ARTICOLUL 28
    Sanctionarea contraventiilor
    Contraventiile prevazute la art. 27 lit. a), b) si d)-j) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei, iar contraventia prevazuta la lit. c), cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei."

    ART. II
    In tot cuprinsul ordonantei, sintagma "control intern" se inlocuieste cu sintagma "control intern/managerial".

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PRESEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANA

    Bucuresti, 7 decembrie 2010.
    Nr. 2340 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *