Legea 252/2013 Probatiune

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Legea 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    CAP. I
    Scop si aplicare

    ART. 1
    Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de probatiune la nivel central si la nivelul structurilor teritoriale, precum si activitatea desfasurata de acesta.
    ART. 2
    (1) Prin activitatea sa, sistemul de probatiune, ca serviciu public, contribuie la infaptuirea actului de justitie.
    (2) Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara in interesul comunitatii, in scopul reabilitarii sociale a infractorilor, al diminuarii riscului de savarsire a unor noi infractiuni si al cresterii gradului de siguranta in comunitate.
    (3) Promovarea sanctiunilor si masurilor comunitare urmareste reducerea costurilor sociale ale executarii sanctiunilor si masurilor penale prin diminuarea populatiei din unitatile penitenciare, valorificarea potentialului socioeconomic al infractorilor si mentinerea sigurantei comunitatii.

    CAP. II
    Principiile activitatii sistemului de probatiune

    ART. 3
    Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara in conditii care sa asigure respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, orice restrangere a acestora fiind posibila numai in limitele inerente naturii si continutului pedepselor si masurilor stabilite prin hotararea judecatoreasca si in conditiile care decurg din specificul interventiei, in functie de gravitatea faptei si riscul de savarsire a unor infractiuni.
    ART. 4
    Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara in conditii care sa respecte demnitatea persoanei si care sa nu ingradeasca exercitarea dreptului la viata privata a acesteia si a familiei sale mai mult decat este inerent naturii si continutului interventiei.
    ART. 5
    In cadrul sistemului de probatiune, orice activitate se desfasoara fara nicio discriminare pe temei de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA ori pentru alte imprejurari de acelasi fel.
    ART. 6
    Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara cu respectarea legii si a hotararilor judecatoresti.
    ART. 7
    Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara cu respectarea confidentialitatii si cu respectarea regulilor de protectie a datelor cu caracter personal, prevazute de reglementarile in materie.
    ART. 8
    Activitatea de probatiune se desfasoara cu respectarea, de catre consilierul de probatiune, respectiv de catre institutiile din comunitate si alte autoritati si institutii publice, a principiilor, valorilor si metodelor managementului de caz in procesul de supraveghere.
    ART. 9
    (1) Consilierul de probatiune adapteaza interventia in functie de caracteristicile individuale, nevoile persoanei, riscul de savarsire a unor infractiuni si circumstantele particulare ale fiecarui caz.
    (2) In derularea activitatii, consilierul de probatiune urmareste dezvoltarea unei relatii pozitive cu persoana aflata in evidenta, in scopul implicarii acesteia in propriul proces de reabilitare.
    ART. 10
    Consilierul de probatiune urmareste abordarea interdisciplinara a fiecarui caz si coordoneaza activitatile derulate in colaborare cu institutiile din comunitate pentru acoperirea nevoilor persoanei si mentinerea gradului de siguranta a comunitatii.
    ART. 11
    (1) Consilierul de probatiune informeaza persoana cu privire la natura si continutul principalelor acte indeplinite in cadrul activitatii de probatiune si urmareste obtinerea consimtamantului acesteia cu privire la derularea actelor respective.
    (2) Informarea prevazuta la alin. (1) se face intr-o limba, respectiv limbaj pe care persoana il intelege, prin intermediul unui traducator si interpret autorizat sau prin intermediul unui interpret de limbaj mimico-gestual, in situatia in care persoana nu vorbeste sau nu intelege limba romana, respectiv nu se poate exprima.
    (3) In cazul cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale, informarea prevazuta la alin. (1) se face in limba lor materna, la cererea persoanei evaluate.
    (4) Informarea prevazuta la alin. (2) poate fi facuta si de catre un consilier de probatiune care cunoaste limba sau limbajul utilizat de catre persoana in cauza, cu acordul acesteia.
    ART. 12
    Personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul sistemului de probatiune are o pregatire de specialitate in acord cu responsabilitatile stabilite prin lege in sarcina acestuia si urmareste, in derularea activitatii, atingerea unor standarde inalte de profesionalism si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala.
    ART. 13
    In cadrul sistemului de probatiune activitatea se deruleaza cu respectarea principiului integritatii prin realizarea actiunilor in mod responsabil, transparent, impartial si prin utilizarea judicioasa a resurselor disponibile.

    CAP. III
    Definitii

    ART. 14
    In sensul prezentei legi, termenii si sintagmele de mai jos au urmatorul inteles:
    a) sanctiuni si masuri comunitare - sanctiunile si masurile neprivative de libertate prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c)-e);
    b) management de caz - procesul de coordonare a ansamblului activitatilor de evaluare a persoanei supravegheate, planificare si desfasurare a interventiilor de asistare si control, monitorizare a modului de executare a masurilor si obligatiilor impuse de organele judiciare, inclusiv prin valorificarea potentialului intern al persoanei si integrarea contributiei institutiilor din comunitate;
    c) referirea cazului - activitatea de transmitere a unui caz de catre institutia care gestioneaza managementul de caz catre o institutie din comunitate, imputernicita sa realizeze o interventie specializata in acord cu planificarea activitatii de probatiune.
    ART. 15
    Sintagma "institutii din comunitate" are intelesul definit in Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

    TITLUL II
    Organizarea sistemului de probatiune

    ART. 16
    (1) Se infiinteaza Directia Nationala de Probatiune, denumita in continuare Directia, ca structura cu personalitate juridica, in cadrul Ministerului Justitiei, prin reorganizarea Directiei de probatiune din Ministerul Justitiei.
    (2) Directia are sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Activitatea Directiei este coordonata direct de catre ministrul justitiei.
    ART. 17
    Directia are urmatoarele atributii principale:
    a) stabileste directiile strategice de actiune in domeniul probatiunii in vederea implementarii strategiei justitiei ca serviciu public;
    b) stabileste conceptia si coordoneaza, evalueaza si monitorizeaza, la nivel national, Strategia nationala de reabilitare a persoanelor fata de care s-au dispus sanctiuni si masuri comunitare, aplicata in sistemul de probatiune, inclusiv de catre institutiile cu atributii in domeniu;
    c) organizeaza si coordoneaza procesul de executare a pedepselor si masurilor neprivative de libertate specifice domeniului probatiunii;
    d) elaboreaza Standardele minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate si normele metodologice pentru avizarea si acreditarea programelor de lucru cu persoanele supravegheate;
    e) organizeaza si coordoneaza activitatea structurilor teritoriale;
    f) coordoneaza gestionarea resurselor umane ale sistemului de probatiune;
    g) organizeaza pregatirea profesionala a personalului din sistemul de probatiune si cursuri de pregatire pentru persoane din cadrul institutiilor implicate in activitatea de probatiune;
    h) elaboreaza proiectul de buget anual al Directiei si al structurilor teritoriale, pe care il supune spre aprobare ministrului justitiei, si asigura executia bugetara in conditiile legii;
    i) administreaza patrimoniul sistemului de probatiune, organizeaza si coordoneaza alocarea, miscarea, evidenta si controlul cheltuielilor materiale si de investitii, ale mijloacelor si echipamentelor din dotare;
    j) elaboreaza, in colaborare cu directia de specialitate din Ministerul Justitiei, proiectele de acte normative privind organizarea si activitatea sistemului de probatiune;
    k) realizeaza evaluarea si controlul activitatii derulate in structurile teritoriale de probatiune, prin intermediul inspectorilor de probatiune;
    l) realizeaza evaluarea profesionala a personalului din cadrul sistemului de probatiune, in conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune;
    m) coordoneaza elaborarea standardelor de performanta, a metodologiilor si instrumentelor de lucru, in scopul uniformizarii si imbunatatirii activitatii de probatiune;
    n) coordoneaza elaborarea si implementarea strategiei de comunicare si relatii publice a sistemului de probatiune, in scopul promovarii rolului sistemului de probatiune;
    o) coordoneaza cooperarea internationala in domeniu;
    p) reprezinta in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie interesele Directiei si ale structurilor teritoriale;
    q) coordoneaza activitatea de colectare si prelucrare a datelor statistice specifice domeniului probatiunii si gestioneaza sistemele informatice aferente;
    r) realizeaza studii, analize si cercetari care sa contribuie la fundamentarea politicii penale in domeniu, la elaborarea strategiilor de lucru si la imbunatatirea practicii;
    s) elaboreaza si difuzeaza ghiduri practice sau alte materiale in domeniu, intocmind propriile materiale in acest sens, avand in vedere practica organelor judiciare;
    s) promoveaza rolul sistemului de probatiune, al activitatilor desfasurate de catre personalul din sistemul de probatiune, inclusiv prin mijloace de informare in masa;
    t) alte atributii prevazute de lege in domeniul de activitate a sistemului de probatiune.
    ART. 18
    (1) Directia este condusa de un director general, numit prin ordin al ministrului justitiei, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
    (2) Directorul general este numit pe o durata de 4 ani, cu posibilitatea obtinerii consecutive, o singura data, a unui nou mandat.
    (3) Directorul general al Directiei este ordonator tertiar de credite.
    (4) In activitatea de conducere, directorul general este sprijinit de 2 directori generali adjuncti numiti prin ordin al ministrului justitiei, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
    (5) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator directorilor generali adjuncti.
    (6) Conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor prevazute la alin. (1) si (4) sunt stabilite prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    (7) Directorul general poate face parte din urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (8) Directorii generali adjuncti pot face parte din urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si functionari publici.
    ART. 19
    (1) Directorul general emite decizii si instructiuni si raspunde, in fata ministrului justitiei, de buna functionare a sistemului de probatiune.
    (2) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor generali adjuncti.
    (3) Directorii generali adjuncti angajeaza si reprezinta Directia in baza mandatului expres dat prin decizia directorului general.
    (4) Directorii generali adjuncti conduc si raspund de activitatea departamentelor pe care le coordoneaza.
    ART. 20
    (1) Pe langa Directie functioneaza Consiliul consultativ, ca organ consultativ, denumit in continuare Consiliu, alcatuit din reprezentanti ai sistemului de probatiune si alte categorii de specialisti.
    (2) Directorul general al Directiei este presedintele Consiliului.
    (3) Consiliul are ca scop elaborarea Strategiei nationale in domeniul probatiunii, monitorizarea implementarii acesteia, precum si stabilirea altor masuri in vederea imbunatatirii activitatii de probatiune.
    (4) Consiliul se intruneste semestrial sau ori de cate ori este nevoie prin convocarea directorului general.
    (5) Activitatea Consiliului este reglementata prin ordin al ministrului justitiei.
    ART. 21
    (1) In structura organizatorica a Directiei functioneaza departamente, servicii si alte structuri infiintate prin ordin al ministrului justitiei.
    (2) Directorii departamentelor sunt numiti prin decizie a directorului general, pe o perioada de 4 ani, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens, cu posibilitatea obtinerii unui nou mandat.
    (3) Sefii serviciilor din cadrul Directiei sunt numiti prin decizie a directorului general, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
    (4) Conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor prevazute la alin. (2) si (3) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei. Solicita textul integral ...

Desi conceptul de probatiune in Romania are sensul de reintegrare a persoanelor aflate in conflict cu legea penala va asiguram ca nu este altceva decat un organism al statului care inlocuieste in fapt termenul de "Ofiter Supraveghetor" din tari cu traditie in acest domeniu! Am dori sa ne scrieti daca stiti vre-un caz in care acest serviciu a gasit uin loc de munca unei persoane condamndate ?

In legatura cu Serviciul de Probatiune:
  • Hotărârea 279/2012 privind admiterea in magistratura La concursul de admitere in magistratura pot participa fostii judecatori si procurori care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 303/2004, avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, personalul de probatiune cu studii superioare juridice...
  • Legea combaterii violentei in familie Serviciul de probatiune din cadrul tribunalului, in colaborare cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati specifice in domeniu sau cu specialistii, va desfasura activitati de reinsertie sociala a infractorilor condamnati pentru infractiuni de violenta in familie.
  • COR 2012 Se muta ocupatia "consilier de probatiune" din grupa de baza 2612 "Magistrati" in grupa de baza 2619 "Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de baza anterioare" si va avea codul 261921.
    Se muta ocupatia "inspector de probatiune" din grupa de baza 2612 "Magistrati" in grupa de baza 2619 "Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de baza anterioare" si va avea codul 261922.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *